Základní škola Židlochovice

Dějepis

ÚVODEM

Cílem výuky dějepisu na naší škole je přispět k utváření mladého kultivovaného člověka. Předmět je koncipován tak, aby vynikly nejdůležitější události vývoje lidstva s tím, že důraz je kladen na pochopení příčin a souvislostí historického vývoje.

Výuka probíhá podle ŠVP  "ZV Škola pro všechny", čj. 560/2007, ze dne 31.8.2007 .               

Vymezený obsah učiva se vyučuje v časové dotaci dvě hodiny týdně. Časově tématický plán byl sestaven následovně: 6. ročník - úvod do dějepisu, pravěk, starověk, 7. ročník - středověk, raný novověk. 8. ročník novověk (po konec I. sv. války), 9. ročník nejnovější dějiny (po rok 1989).

Při samotné výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby uměli pracovat s učebnicí, mapou a ve vyšších ročnících (8., 9.) uměli sami vyhledlávat informace v časopisech, internetu. Součástí jsou také tematické dějepisné exkurze, které jsou vybírány tak, aby korespondovaly s probíraným učivem v daném ročníku.

Při výuce mají žáci sešit, učebnici - nosí si do hodiny, atlas - zapůjčený v hodině. Vyučujílcí využívají obrazové materiály, repliky památek hmotné kultury, kopie historických dokumentů, historické texty a videozáznamy.

Hodnocení:

Způsoby klasifikace: ústní a písemné zkoušení, samostatné a domácí práce, aktivita při výuce.(více na ŠVP vzdělávací oblast, vyučující předmět dějepis)

OLYMPIÁDA

 

 

 

EXKURZE

6. ročník     20. prosince  2017 MZM Pravěk Moravy

7. ročník     7.A, 7.C  a 7.B v průběhu měsíců prosince 2017 a ledna 2018 absolvovaly                               exkurzi v MZM - expozice Velká Morava               

8.  ročník   15. 11. 2017 SÍLA LIDSKOSTI - pořad o siru Nicolasi Wintnovi

9. ročník   26. 9. 2017: Osvětim

                  8. 9. 2017: TGM/80. výročí úmrtí  (výstava v Informačním centru                                                            Židlochovice)

                  15. 11. 2017 SÍLA LIDSKOSTI - pořad o siru Nicolasi Wintnovi

6. - 9. ročník  25. 9. - 6. 10. 2017 Výstava : ŠKOLÁKEM VE VÁLEČNÝCH LETECH                                       (František Boleloucký)

                        

                   

VYUČUJÍCÍ

6. ročník

6. A, 6. C  Mgr. Hennebergová

6. B, 6. E Mgr. Studená

6. D. Mgr. Bravencová

7. ročník

7. A Mgr. Rubešová

7. B., 8. E Mgr. Prášilík

7. C, 7.D, 7.E, 7.F Mgr. Hennebergová

8. ročník

8. A  Mgr. Prášilík

8. B, 8.C, 8.D,   Mgr. Vitulová

9. ročník

9. A  Mgr. Bravencová

9.B, 9.C, 9. D Mgr. Rubešová