Základní škola Židlochovice

Dějepis

ÚVODEM

Cílem výuky dějepisu na naší škole je přispět k utváření mladého kultivovaného člověka. Předmět je koncipován tak, aby vynikly nejdůležitější události vývoje lidstva s tím, že důraz je kladen na pochopení příčin a souvislostí historického vývoje.

Výuka probíhá podle ŠVP  "ZV Škola pro všechny", čj. 560/2007, ze dne 31.8.2007 .                .

Vymezený obsah učiva se vyučuje v časové dotaci dvě hodiny týdně. Časově tématický plán byl sestaven následovně: 6. ročník - úvod do dějepisu, pravěk, starověk, 7. ročník - středověk, raný novověk. 8. ročník novověk (po konec I. sv. války), 9. ročník nejnovější dějiny (po rok 1989).

Při samotné výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby uměli pracovat s učebnicí, mapou a ve vyšších ročnících (8., 9.) uměli sami vyhledlávat informace v časopisech, internetu. Součástí jsou také tematické dějepisné exkurze, které jsou vybírány tak, aby korespondovaly s probíraným učivem v daném ročníku.

Při výuce mají žáci sešit, učebnici - nosí si do hodiny, atlas - zapůjčený v hodině. Vyučujílcí využívají obrazové materiály, repliky památek hmotné kultury, kopie historických dokumentů, historické texty a videozáznamy.

Hodnocení:

Způsoby klasifikace: ústní a písemné zkoušení, samostatné a domácí práce, aktivita při výuce.(více na ŠVP vzdělávací oblast, vyučující předmět dějepis)

OLYMPIÁDA

Ve dnech  25. 5.  - 31. 5. 2017 proběhla na naší škole dějepisná olympiáda.

Žáci si poměřili své znalosti z  historie. 

K nejlepším patřili:

6. ročník: Petra Ludvíková a Iva Klementová

7. ročník: Tomáš Plášek, Jaromír Kotlán a Martin Plášek

8. ročník: Aram Hulc a Adéla Viktorínová

9. ročník: Petr Lukeš a Martin Kozel

 

 

EXKURZE

6. ročník   4. 10. 2016 , 13. 12. 2016 = MZM v Brně, Pravěk na Moravě

7. ročník   3.11, 4. 11, 10. 11 2016  = SOkA Rajhrad - písemné prameny

                  9. 12. 2016 =  MZM Brno - Velká Morava

8.  ročník  22. 6. 2017  Mohyla míru, zámek Slavkov, bojiště Tvarožná

9. ročník   20. 10. 2016  = Osvětim

 

VYUČUJÍCÍ