Základní škola Židlochovice

Řád školní družiny

Řád školní družiny

Provozní doba školní družiny

Ranní provoz:

 • 06.15 – 7.45 příchod do ŠD, volná zájmová činnost

Odpolední provoz:

 • 11.30 – 13.30 oběd, možnost převzetí dětí
 • 13.30 – 15.00 organizovaná činnost
 • 15.00 – 16.30 volná zájmová činnost, odchod ze ŠD

Pro činnost školní družiny se využívají:

 • Herna ŠD, tělocvična, cvičná kuchyně, výtvarná učebna, počítačová učebna, školní hřiště v areálu školy.

Přihlašování žáků do školní družiny

 • Nejpozději do 31. května žáci 1. – 5. ročníku
 • Při vyšším počtu zájemců o školní družinu než je maximální kapacita, budou žáci umisťováni v tomto pořadí: Přednostně žáci 1., 2. 3. a 4. ročníku, dále bude brán zřetel na pořadí přihlášek

Ukončení docházky do školní družiny

 • Odhlášení žáka z docházky: písemně, kdykoli v průběhu školního roku
 • Vyloučení žáka z docházky: při opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD, šikaně, hrubých kázeňských přestupcích po předchozím písemném oznámení rodičům žáka:
  1. písemné oznámení rodičům o problémovém chování dítěte v družině
  2. písemné oznámení rodičům o problémovém chování dítěte v družině, výchovná komise
  3. vyloučení dítěte ze školní družiny

Platba za pobyt žáka ve školní družině

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině činí 200,- Kč/měsíc. Platby za školní družinu probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem. Platby jsou zasílány na účet č. 27 – 1962190217/0100, Variabilní symbol je osobní číslo žáka (žákům 1. třídy bude přidělen). Specifický symbol  32457.  Platba je hrazena ve dvou splátkách: do 31. září příslušného roku na období září až leden (1000,- Kč), do 28. února příslušného roku na období únor až červen (1000,- Kč)

Podmínky docházky

 • Žák navštěvuje ŠD pravidelně nejméně 3x týdně.

Odchod žáků ze školní družiny

 • Na základě písemné dohody s rodiči odchází žák s doprovodem nebo samostatně v předem určenou dobu – doba odchodu je zapsána v přihlášce a třídní knize.
 • Do kroužků organizovaných školou si žáky vyzvedávají vyučující a po ukončení je opět předají vychovatelce ŠD
 • Odchod žáků v jinou dobu než uvedenou v přihlášce je možný pouze:
  a) předáním rodičům nebo jiným pověřeným osobám
  b) na základě písemné omluvenky od rodičů odejde sám
  c) v žádném případě nelze žáka propustit z družiny pouze na základě telefonické žádosti rodičů
 • vzhledem k programu školní družiny je vhodné, aby odchody žáků proběhly v době do 13:30 hod nebo až po 15:00 hodině

Postup při nevyzvednutí žáka do stanovené doby

 • Kontaktování rodičů (telefonicky)
 • Při nezastižení rodičů se o dítě stará vychovatelka sama až do převzetí dítěte rodiči
 • Při opakovaném nedodržení provozní doby ŠD bude kontaktována pracovnice OSPOD Židlochovice

Pravidla styku s rodiči žáků

 • Informace o organizaci provozu ŠD jsou předány rodičům na 1. třídní schůzce.
 • Informace o prázdninách, stravování a omlouvání žáků jsou předávány rodičům písemně.
 • Individuální pohovory s rodiči žáků se zdravotními problémy, výchovnými problémy apod.
 • Vychovatelka neprodleně informuje osobně nebo telefonicky rodiče o nevolnosti nebo zranění žáka v průběhu provozu školní družiny

Dočasné umístění žáků do školní družiny

Týká se nepřihlášených žáků po dohodě s vyučujícími a rodiči.
Poplatek za docházku je řešen individuálně.

 • V případě neplánovaného přerušení výuky
 • Ze závažných rodinných důvodů

Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin

 • bude probíhat pouze v případě, že se do družiny písemně přihlásí 15 a více dětí

Náplň práce školní družiny

 • Veškerá činnost školní družiny vychází z celoročního plánu práce, který zpracovává vedoucí vychovatelka na začátku školního roku
 • Na přání rodičů si mohou žáci po 15:00hod. vypracovat domácí úkoly

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině

 • Bezpečnost žáků je zajištěna stálým dozorem vychovatelek v budově školy, při přesunech městem a při různých aktivitách organizovaných ŠD.
 • Přesun do školní jídelny probíhá za dozoru vychovatelky, v případě potřeby doprovází vychovatelku další pověřený pracovník školy.

Pitný režim

 • Pitný režim ve školní družině je zajištěn.
 • Při stravování je pitný režim zajištěn ve školní jídelně.