Základní škola Židlochovice

Speciální pedagog

Mgr. Radka Minaříková

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Školní speciální pedagog

e-mail: radka.minarikova@zszidlochovice.cz

telefon: 773 573 730

Konzultaci doporučuji předem telefonicky nebo e-mailem objednat.

 

 

Hlavní oblasti podpory:

Koordinuje poradenské služby ve škole

Koordinuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyhledávání a evidence žáků se SVP a jejich zařazení do péče
 • příprava podmínek pro realizaci podpůrných opatření
 • připravuje podmínky pro individuální integraci žáků se zdravotním postižením
 • zajišťuje zpracování individuálního vzdělávacího plánu ve spolupráci s pedagogy a rodiči žáka
 • žákům se zdravotním postižením nebo znevýhodněním nabízí a poskytuje individuální intervenci
 • navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti speciální pedagogiky

Spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti a dalšími odborníky

 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Speciálně pedagogická centra
 • Střediska výchovné péče
 • Odborní lékaři, klinický logoped, klinický psycholog, OSPOD

Poskytuje metodickou a konzultační podporu z oblasti vzdělávání žáků se SVP

 • pedagogům
 • rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům
 • asistentům pedagoga

Organizačně i obsahově zajišťuje realizaci adaptačním programů pro 6. ročníky

Zajišťuje speciálně pedagogické a kompenzační pomůcky a odborné materiály

Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

Pracuje na vlastním odborném růstu