Základní škola Židlochovice

Školní družina

 

 Školní družina – 2016/17

 • ranní družina

Kde: v budově školy na Tyršově ulici pro děti z 1. A, 1. B

v budově školy na Komenského ulici pro všechny ostatní družinové děti

Od kdy: 6:15 do začátku vyučování

 • odpolední družina

Kde: v budově školy na Coufalikově náměstí – děti z 1. B, 3. A, 3. B, 5. A, 5. B

v budově školy na Komenského ulici – děti z 1. A, 2. A, 2. B. 4. A, 4. B

Od kdy: po ukončení vyučování do 16:30 hod.

Po ukončení vyučování jdeme s dětmi do jídelny na oběd a potom odcházíme s dětmi do družiny buď na Couf. náměstí nebo na Komenského ulici.

 • vyzvedávání dětí
 • po ukončení vyučování – v budově školy na Tyr. ulici (1. A, 1. B)
 • po ukončení vyučování – v budově školy na Kom. ulici (2. A, 2. B. 4. A, 4. B)
 • po ukončení vyučování – v budově školy na Couf. náměstí (3. A, 3. B, 5. A, 5. B)
 • po obědě – v jídelně v budově na Tyr. ulici
 • po návratu z obědu  – ve školní družině do 14:25 hodin (osobně nebo písemnou omluvenkou)
 • nebo od 15:30 – 16:30 hod. (osobně nebo písemnou omluvenkou)
 • v době od 14:30 – 15:30 hod. děti není možné vyzvedávat, důvod: organizované činnosti (kroužky, vycházky, soutěže a jiné činnosti)

 

Co potřebuje vaše dítě k pobytu ve školní družině:

 1. Vyplněnou přihlášku do školní družiny
 2. Vyplněný zápisní lístek
 3. Školné ve školní družině – 200 Kč za měsíc, platba se vybírá dvakrát ročně a to v září (1000Kč,-) a v únoru (1000Kč,-). Platba je možná buď: převodem na účet školy 27 – 1962190217 / 0100, variabilní symbol (variabilní symbol zůstává stejný z předchozích let, žákům 1. třídy bude přidělen). Specifický symbol  32457 nebo zaplatit v hotovosti u vedoucí vychovatelky p. Koupilové nebo v kanceláři školy. Splatnost do 30.9.2016
 1. Nutná pláštěnka nebo deštník, přezůvky, náhradní ponožky, boty na sport, převlečení na hřiště, zástěra nebo tričko na keramiku – vše v plátěném pytlíku a řádně podepsané. Vše mít v budově školy, kde dítě bude pobývat v odpolední družině (1. B – Couf. náměstí, 1. A – Kom. ulici).
 2. Koupení kartičky (60Kč,-) ke stravování v jídelně na Tyršově ulici. Vyplněná přihláška ke stravování v kanceláři školní jídelny. Objednání obědů přes internet vždy do 14h den dopředu, pozor na pátek. Možnost objednání obědů u okýnka v kanceláři jídelny, nebo obědy přes internet http://www.strava.cz/istravne/

Kontakt: p. Koupilová, vedoucí vychovatelka, tel. 730 167 343

email: jana.koupilova@zszidlochovice.cz

 

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností – může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. 30 hod., vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).