Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Vytrvalostí, studiem a věčnou touhou se každý člověk může stát velkým.

 

George Patton

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

8. ročník

8.A, 8.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka:

Zápisy

Dějepis – 8. ročník  

 

Mezi vídeňským kongresem a revolucí 1848

 

- národní obrození

- průmyslová revoluce

 

Společnost

Emancipace národů

- mnoho národů žilo pod nadvládou jiných

- začali projevovat zájem o svůj jazyk, literaturu a kulturu

- jejich konečným cílem bylo zrovnoprávnění (emancipace)

 

 1. Národněosvobozenecký boj

- se zbraní v ruce (balkánské národy proti Osmanské říši)

 

 1. Národní obrození

- kulturní a jazykové zrovnoprávnění (České země v Habsburské monarchii)

 

 1. Snaha o sjednocený stát

- Němci – rozdrobeni v mnoha státech

- Italové – malý státeček (Sardinské království), pod cizí nadvládou

*****************************************************************

 

Průmyslová revoluce

- začíná ke konci 18. stol

- nejdříve v zemědělství

- růst měst: továrny, stroje → potřeba dělníků

- stěhování z venkova do měst (důležité bylo zrušení nevolnictví)

Řemeslná výroba je nahrazena výrobou tovární.

 

Anglie – dílna Evropy

1769James Watt vynalezl parní stroj

- textilnictví: spřádací stroj, mechanický tkalcovský stav, šlapací šicí stroj (Singer)

- strojírenství a hutnictví: vysoké pece (palivem uhlí a koks)

- doprava: parní lokomotiva, parní loď

- telegraf (zprávy na dálku)

*****************************************************************

 

Sociální důsledky     

- nové společenské vrstvy:

            → dělníci – zaměstnaní v továrnách, hutích, dolech;

 prac. doba až 16 hodin denně

            → buržoazie – bohaté měšťanstvo (majitelé továren, obchodníci, bankéři)

 

Úkol: Obrázek (parní stroj)

SOCIALIMUS

- Marx, Engels

- filosofický směr, který se snaží vytvořit „spravedlivou“ společnost bez tříd

- společnost se dělí na 2 třídy:

 1. třída vykořisťovaných (dělníci)

                                   X

 1. třída vykořisťovatelů (buržoazie, kapitalisté)

*****************************************************************

 

Dějiny významných států v Evropě

Západní Evropa

Německo

Německý spolek – tvořený z mnoha států

- nezdařil se pokus o sjednocení v jedno Německo

- vznik celního spolku (zrušeny cla mezi státy Něm. spolku)

 

Itálie

sever – patřil Habsburkům

jih a Sicílie – španělští Bourboni

střed – Papežský stát

Sardinie – svobodné Sardinské království

1820 – nezdařil se pokus o sjednocení (karbonáři) – scházeli se v uhel. skladech

carbo = italsky uhlí

*****************************************************************

 

Francie

- konstituční monarchie (Ludvík XVIII., Karel X. – vládl absolutisticky)

- tažení do Alžíru (nová fr. kolonie)

1830červencová revoluce → nastupuje Ludvík Filip, vládne podle ústavy

 

Vznik Belgie

- na vídeň. kongresu připadlo katolické již. Nizozemí protestantskému

Nizozemskému království na severu

1830 – povstání v již. Nizozemí

1831 – vznik Belgického království

*****************************************************************

 

Východní Evropa a Balkán

Rusko

- chtělo získat Balkán a černomořské úžiny Bospor a Dardanely

- války s Osmanskou říší

 

Osmanská říše

 - od 17. stol. úpadek, ztrácí území v Evropě na úkor Rakouska a Ruska

- proto bývá označována jako „nemocný muž na Bosporu“

 

Balkán

- mnoho národů a mnoho různých náboženství (muslimové, pravoslavní,

protestanti, katolíci) nebyly schopny se spojit proti turecké nadvládě

 

Mezi prvními si nezávislost vybojovali Srbové a Řekové.

*****************************************************************

Galerie

Napoleon Bonaparte

Vídeňský kongres 1814-1815

Úkol: nakreslit parní stroj

George Stephenson - vynálezce parní lokomotivy

Průmyslová revoluce v Evropě - mapa

Šicí stroj tehdy a dnes

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Mýty a fakta historie - Waterloo (CZ)

http://www.youtube.com/watch?v=Q79U4L9mLcg

 

Video dne: V tomhle vězení zemřel Napoleon Bonaparte

http://www.stream.cz/cestovani-a-priroda/582464-video-dne-v-tomhle-vezeni-zemrel-napoleon-bonaparte

 

Den, kdy došlo k bitvě u Waterloo (18. červen 1815)

https://www.stream.cz/slavnedny/10006058-den-kdy-doslo-k-bitve-u-waterloo-18-cerven

 

 

*****************************************************************

 

Pavel Koutský: 81 Věk páry Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

 

Hlubiny casu Prumyslova revoluce a moderni valky

https://www.youtube.com/watch?v=CNCFdxseQgQ

 

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE                 (prezentace)

https://www.youtube.com/watch?v=TeLbKofcmxA

 

Průmyslová revoluce                         (prezentace)

https://www.youtube.com/watch?v=Qin1JI0cRqA

 

James Watt *1739 +1819

https://www.youtube.com/watch?v=ovIMzUBo8t4

 

Sňatky z rozumu – 4. díl

1:28:02

43:40 – 56:05 Pecold po návratu z vězení

1:24:55 – 1:27:45 Nedobyl na Perníkářce

http://www.ceskatelevize.cz/porady/899200-snatky-z-rozumu/268531300210004/

 

IN ENGLISH:

The Industrial Revolution (18-19th Century)

https://www.youtube.com/watch?v=xLhNP0qp38Q

 

INDUSTRIAL REVOLUTION | Educational Video for Kids.

https://www.youtube.com/watch?v=Xh_Lk7kDrUI

 

WORLD AHOY Animation Series Ep.18 "The Industrial Revolution"

https://www.youtube.com/watch?v=IeD7mYk_Wq0

 

9. ročník

9.A, 9.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Československo za druhé světové války

(Domácí odboj, Čechoslováci v boji, Heydrichiáda)

9.A - úterý 26.3.

9.B - pondělí 25.3.

Zápisy

Dějepis – 9. ročník  

  

II. světová válka (1939 – 1945)

 

Československo za druhé světové války

 

Protektorát Čechy a Morava

14.3. 1939samostatný Slovenský stát

16.3. 1939vyhlášení Protektorátu (německá okupace)

 

Politické zřízení

- protektorátní prezident (Emil Hácha) a vláda

- úřady, policie a soudy fungovaly dál

- parlament rozpuštěn

- armáda (jen 7000 mužů) – Protektorát je „pod ochranou“ Německé říše

- zákony vydávalo Německo

 

Okupační správa

- říšský protektor (první byl von Neurath)

- něm. státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (Karl Hermann Frank)

- gestapo (tajná státní policie)

*****************************************************************

 

Situace v protektorátu

Obyvatelstvo: 1. udavači a kolaboranti

 1. lidé, kteří se snažili přežít
 2. lidé v odboji

 

Nucené nasazení – mladí lidé museli do Německa, těžce pracovali v továrnách

i při odklízení trosek po bombardování.

 

Hospodářství – zaveden lístkový systém (doprovázený černým trhem)

Školství – „vzdělaný člověk se dá obtížně zmanipulovat“

- zmenšil se počet střed. škol, učivo bylo upraveno a zcenzurováno

- výuka němčiny od základní školy

 

1939likvidace vysokých škol:

- demonstrace k výročí 28. října (2 zastřelení)

- při pohřbu jednoho z nich Jana Opletala další demonstrace

uzavření vysokých škol, 9 studentů zastřeleno, asi tisíc dalších skončilo v koncentračním táboře

*****************************************************************

 

Domácí odboj

- přímý nebo partyzánský boj byl nemožný

- místo toho drobné sabotáže – písek, šroubovák (oblíbené heslo „PP“ = pracuj

pomalu)

- zahraniční rozhlasové vysílání (Londýn, Beneš)

 

Odbojové organizace

 1. Ústřední vedení odboje domácího (ÚVOD)
 2. Obrana národa (generál Alois Eliáš, předseda protekt. vlády, popraven)
 3. Tři králové (Balabán, Mašín, Morávek)

 

- členové byli důstojníci čs. armády, bývalí legionáři, železničáři, učitelé, skauti

- vyvíjeli činnost ke svržení okupantů a obnově republiky (zpravodajská a záškodnická činnost, převádění osob přes hranice)

 

- zpravodajství:         před válkoukurýři (vyváželi informace z protektorátu)

                                   během války – ilegální vysílačky a radisté (Češi a Slováci z VB)

- právě sílící odboj měl zlikvidovat nový říšský protektor R. Heydrich

 

Komunistický odboj

- do útoku Ně na SSSR (1941) se v odboji KSČ nezapojila

- jejich cílem bylo po válce převzít moc v ČSR a připravit bolševickou revoluci

*****************************************************************

 

Zahraniční odboj

- emigrace (1938 a 1939)

- centrum zahraničního odboje Londýn, pro členy KSČ Moskva

- zahr. odboj měl 2 linie:        - politická (exilový prezident E. Beneš a vláda)

- vojenská (čs. zahraniční armáda)

 

Politický boj

Beneš prosazoval:      - neplatnost Mnichovské dohody

                                   - neplatnost své vynucené abdikace

                                   - diplomatické uznání původního Československa

léto 1940 – VB uznala prozatímní československou vládu v čele s Benešem (v Londýně)

prosinec 1941 – vláda vydala Prohlášení o válečném stavu – ČSR se stala členem protihitlerovské koalice

*****************************************************************

 

OPAKOVÁNÍ - pracovní list: Protektorát

*****************************************************************

 

Čechoslováci v boji

- v případě zajetí jim jako občanům protektorátu hrozila smrt za vlastizradu

 1. na Východě

- boje při obraně Polska → po příchodu Rudé armády skončili v zajateckých táborech

- po napadení SSSR nacisty se formuje 1. čs. vojenská jednotka (velitel gen. Ludvík Svoboda)

 - pomohli RA k vítězství u Sokolova a při osvobozování Československa

 

 1. na Západě

- po okupaci Francie se přesunuli do VB (čs. letci v bitvě o Británii)

- výcvik parašutistů výsadky do protektorátu (dobrovolníci z řad Čechů a Slováků)

Nejslavnější operace: podzim 1941 – odstranění Reinharda Heydricha

*****************************************************************

 

Heydrichiáda

- od září 1941 je zastupujícím říšským protektorem Reinhard Heydrich

 • vyhlášeno stanné právo (zpřísněný režim pro obyvatele)
 • transporty českých Židů do koncentračních táborů
 • politika "cukru a biče" (odměny a tresty)
 • rozbití sítě odbojářů, zatčen gen. Eliáš (předseda vlády)

 

Atentát

 1. května 1942

operace ANTHROPOID

- cílem Heydrich

- provedli jej Čech Jan Kubiš a Slovák Jozef Gabčík

- napadli jeho automobil, samopal selhal, hodili na auto granát

- Heydrich byl těžce raněn a po několika dnech zemřel

- parašutisté (celkem 7) se ukrývali v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze

- byli prozrazeni, v obklíčení padli nebo spáchali sebevraždu

- během stanného práva popraveno asi 1500 osob (včetně gen. Eliáše)

 1. 6. 1942 vypálena obec Lidice (u Kladna)
 2. 6. 1942 vypálena obec Ležáky (u Pardubic)

- všichni muži nad 15 let byli zavražděni, ženy poslány do koncentračních táborů

 

Tento atentát na tak vysoce postaveného nacistu neměl v 2. svět. válce obdoby.

Čs. exilová vláda si tak upevnila mezinárodní postavení.

 

Slovníček       (str. 90)

stanné právo:

heydrichiáda:

*****************************************************************

Galerie

Domácí odboj - generál Eliáš, Tři králové (Balabán, Morávek, Mašín) a gestapo

Filmy a seriál o odboji v protektorátu

Čechoslováci bojující proti nacismu v zahraničí - filmy Tmavomodrý svět a Tobruk

Atentát na Heydricha - 27. května 1942

Lidice - minulost, současnost a film

Protektorát Čechy a Morava - mapa

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Poslední prohlášení generála Eliáše

http://www.rozhlas.cz/leonardo/historie/_zprava/791343

 

Generál Eliáš: pohřeb po 63 letech — Události: 20. 12 2005

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/205411000101220/obsah/19596-general-elias-pohreb-po-63-letech/

 

Pohřeb generála Eliáše a jeho manželky

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/206411034000250-statni-smutecni-akt-pohreb-generala-eliase-a-jeho-manzelky/

 

Reportéři ČT – generál Eliáš

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/206452801240008/obsah/113809-hrdina-odboje-general-elias/

 

Velcí Češi: Josef Mašín z odbojové skupiny Tři králové

http://www.youtube.com/watch?v=tiBDnfjGbuQ

 

Velcí Češi: štábní kapitán Václav Morávek - odbojová skupina Tři králové

http://www.youtube.com/watch?v=4YGU7zJGHP4

 

Tři králové 1 Depeše pro Londýn

http://www.youtube.com/watch?v=jHDD4GQTTSU&list=PLNU2_rZW1Cz44mEdo6RZ8s9BpQAsLQ--R&index=7

 

*****************************************************************

 

"Nebesti jezdci" Czesi i Polacy w RAF

http://www.youtube.com/watch?v=ccks50KqNvE

 

"Nebesti jezdci" Bombardowanie i lądowanie

http://www.youtube.com/watch?v=i6AkY1cDLcc

 

Ceny Pametinaroda: Imrich Gablech

http://www.youtube.com/watch?v=yD-4_8l1cI0

 

*****************************************************************

 

Operace Anthropoid

http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Anthropoid

 

atentát na Heydricha

http://www.youtube.com/watch?v=wPGfzkzqdh0

 

ATENTÁT (TheAssasination, 1964) - Battle in theChurch

http://www.youtube.com/watch?v=bwKQ6MZoZlM&feature=related

 

Atentát na Heydricha / AssassinationofReinhard Heydrich

http://www.youtube.com/watch?v=l6vjzhxcR58

 

Atentát na Reinharda Heydricha

http://www.youtube.com/watch?v=D61HXw1j4so

 

Anthropoid                 Reportáž ČT

http://www.youtube.com/watch?v=qZVyPSZIUT4&feature=related

 

Den kdy byl spáchán atentát na Heydricha

https://www.youtube.com/watch?v=nKZDcW7CWZM

 

killingheydrich part1

http://www.youtube.com/watch?v=83dyz75XIA8&feature=related

killingheydrich part2

http://www.youtube.com/watch?v=wghsIzXi0nU&feature=related

 

Atentát na Heydricha, žákovská práce, ZŠ Jeseniova

http://www.youtube.com/watch?v=BnkaKPvBZpg

 

Heydrichova smrt je opředena sítí teorií a domněnek

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/179791-heydrichova-smrt-je-opredena-siti-teorii-a-domnenek/

 

Vyšší princip - závěrečná scéna

http://www.youtube.com/watch?v=7xoPOM1dNJI

 

Neznámí hrdinové-pohnuté osudy: Skutečný Vyšší princip

https://www.youtube.com/watch?v=pveg92zndSE

 

Vyšší princip J Krejčík 1960 F Smolík výstřižek

https://www.youtube.com/watch?v=PLbqY95WiOc

 

Zničení Lidic

https://www.youtube.com/watch?v=_Eflw4M76N0&index=7&list=PL78E3BE7C6830D1AC

 

Lidice (dokument ČSSR, 1965)

https://www.youtube.com/watch?v=Xjuwb_j15ZU

 

Lidice (2011)

http://www.youtube.com/watch?v=gHpKuu9rFmc&feature=related

 

Lidice Trailer HD

http://www.youtube.com/watch?v=pNPyiPsLJzQ&feature=player_embedded

 

Karel Roden- krátká ukázka z filmu Lidice

http://www.youtube.com/watch?v=c8BT5U_z8VE&feature=related

Tip na film

Apoštol národní zrady (2018)

76 % na CSFD.cz

Jak se z oddaného vlastence a legionáře stane jeden z nejvlivnějších kolaborantů s nacistickou okupační mocí? Dokumentární portrét temné osobnosti protektorátu Emanuela Moravce a jeho fascinující životní příběh v dokumentu P. Lokaje
 
Apoštol národní zrady 1  Apoštol národní zrady 2