Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Úlohou historie je udělat smrtelné ctnosti nesmrtelnými.

Ludovico Ariosto

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.A

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: Byzanc, Arabové, Turci, Křížové výpravy 

7.A - středa 27.11.

Zápisy

Dějepis – 7. ročník 

 

Raný středověk

Dějiny významných států a národů v Evropě

 

Byzanc

- vznikla rozpadem římské říše v r. 395

- rozvinuté řemeslo, obchod, zemědělství

- křesťanství (řeckokatolické)

- vzdoruje nájezdům Hunů, Peršanů, Germánů, Slovanů, Arabů, Turků

- velká města Konstantinopol, Soluň, Korint, Alexandrie

 

Justinián I. (527 - 565)

- největší rozmach říše

- vymýtil zbytky pohanství

- první občanský zákoník (Codex juris civilis)

- posílena pozice císaře, který je hlavou státu

- hlavní věroučnou osobou = patriarcha

 

- památky: chrám Boží moudrosti v Konstantinopoli (Hagia Sofia)

- mozaikové výzdoby paláců a chrámů

 

- 1054 rozpad církve:  • na římskokatolickou (Řím, papež)

 • řeckokatolickou tj. pravoslavnou

(Konstantinopol, patriarcha)

 

Byzantská říše se rozpadla až r. 1453, kdy Turci dobyli Konstantinopol.

************************************************************

 

Arabové

- Arabský poloostrov

- kočovné pastevecké kmeny

- obchodní oázy Mekka, Medina

- zklidnit a sjednotit lid se podařilo v 7. století Mohamedovi

pomocí nového náboženství s vírou v jednoho boha Alláha = ISLÁM

- islám spojuje prvky židovského a křesťanského náboženství

- roku 622 Mohamed utíká z Mekky do Mediny = počátek arabského kalendáře

 

Kultura a vzdělanost:

- jazyk - arabština, perština

- Korán - posvátná kniha pro muslimy

- zakládány knihovny a školy

- rozvoj věd: matematika, filozofie, zeměpis, fyzika, lékařství, astronomie

- mešita - muslimský kostel

- minaret - vysoká věž u mešity

************************************************************

 

Turci

(Osmanská říše)

- V 10. století pronikají z Asie na území Arabské říše.

- V 11. století ovládli Malou Asii, dobyli Jeruzalém (posvátné místo křesťanů)

- 1095 - I. křížová výprava proti Turkům v Palestině

- 1453 - Turci dobyli Konstantinopolzánik Byzance

 

************************************************************

 

 Křížové výpravy

8 křížových výprav v letech 1095 –1272.

Vyhlašuje: papež

Cílem: a) šíření křesťanství

 1. b) dobytí a ochrana hrobu Krista v Palestině

Účastníkům bylo slíbeno:        • odpuštění všech hříchů

 • zisk z výpravy

 

Zpočátku byly výpravy úspěšné (v r. 1099 vzniklo Jeruzalémské království).

Ve 13. století však Turci získali všechna území zpět.

 

Na ochranu dobytých území byly zakládány rytířské řády.

Řády doprovázely poutníky do Jeruzaléma, staraly se o jejich bezpečnost, poskytovaly zdravotní péči.

 

Rytířské řády: • Johanité (dnes Maltézští rytíři)

 • Templáři
 • Němečtí rytíři

 

 1. křížová výprava (1095 - 1099)

– proti Turkům na ochranu Kristova hrobu v Jeruzalémě

(dobyt Jeruzalém, založeno Jeruzalémské království)

 1. křížová výprava (1147 - 1149)

– účastní se jí i český kníže Vladislav II.

 1. křížová výprava (1189 - 1193)

– účastní se anglický král Richard I. Lví srdce

 

Úkol: obrázek z učebnice str. 44-45

Křižácký hrad nebo Templář

Učebnice - Templář a křižácký hrad

************************************************************

 

Normané - Vikingové

- germánské kmeny sídlící na území dnešního Dánska, Norska, Švédska

 (souhrnně Skandinávie)

- drsné klimatické podmínky jsou nevhodné pro zemědělství

→ jsou nuceni k loupeživým výpravám - období 8. – 11. stol.

 

Vikingové

- družina normanských bojovníků, pronikali hluboko do vnitrozemí

  Francie, Anglie, na území Islandu, Grónska, až do Středozemního moře

nebo do Severní Ameriky

 

Varjagové

- pronikají přes území Ruska až do Byzance a k Černému moři

 

Od 9. století začala na území Dánska, Norska a Švédska vznikat

křesťanská království.

************************************************************

 

Úkol: obrázek z učebnice str. 46

Vikingská loď - drakkar

Vikingská loď 1

 

Kyjevská Rus

Největší hradiště:       Novgorod – sever

                                    Kyjev - jih

Od 9. století pronikají do těchto oblastí Varjagové.

V Novgorodě se ujímá vlády Varjag Rurik.

Kníže Oleg r. 882 připojil k Novgorodu i Kyjev = KYJEVSKÁ RUS.

→ vládnoucí rod: Rurikovci

kníže Vladimír - rozšiřuje území

- přijímá z Byzance křesťanství (pravoslaví)

Ve 12. stol. se Kyjevská Rus rozpadá na malá knížectví

 

Společnost:

- vlivy Byzance (kultura, křesťanství, obchod)

 

Rozdělení obyvatel:

bojaři - pozemková šlechta

nevolníci - prosté obyvatelstvo, zemědělci, řemeslníci – jsou závislí na bojarech  

************************************************************

 

Dějiny Českých zemí

Sámova říše

 

- r. 623 se postavil do čela slovanských kmenů, které bojovaly

proti Avarům, francký kupec Sámo

- poté vytváří slovanský kmenový svaz  - Sámovu říši

→ první státní útvar na českém území trval 35 let

 

- porazil Franckou říší r. 631 v bitvě u Wogastisburgu

- připojil ke svému území část Moravy a Slovenska

­- proti Avarům se spojil s Franckou říší

- po jeho smrti se říše rozpadla

 

Úkol: nalepit a vybarvit mapu

Sámova říše - mapa 2

************************************************************

Galerie

Rytířský řád templářů

Křižácké státy ve Svaté zemi - mapa

 

 Vikingské cesty a výpravy - mapa

 

 Vikingská loď - drakkar

 

 

 

 

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Byl jednou jeden člověk - 08 - Šíření islámu

http://www.youtube.com/watch?v=EtqlBAB_3UI

 

Kompas času 25 Islám 1

https://www.youtube.com/watch?v=dmK4ypSjOys&t=1s

 

Kompas času 26 Islám 2

https://www.youtube.com/watch?v=u_yUFiI8bmY

 

ISLÁM A ZÁPAD I. - Muhammad - Prorok, který změnil svět.

https://www.youtube.com/watch?v=OAfF1EyKqFE

 

ISLÁM A ZÁPAD II. - VÁLKA A MOUDROST

https://www.youtube.com/watch?v=s85xp03L3x4

 

ISLÁM A ZÁPAD III. - KONFRONTACE

https://www.youtube.com/watch?v=2K3dIn1TyfI

 

Křížové výpravy - Půlměsíc a kříž

http://www.youtube.com/watch?v=jksQe-RZQJs&feature=related

 

Muazzin Masjidil Haram

http://www.youtube.com/watch?v=f2owMtxD9Zc

 

Top 19 Largest Mosques Of The World

http://www.youtube.com/watch?v=qqhfwNgbxok

 

The Reconquista: Every Year

https://www.youtube.com/watch?v=pmtzmqLOAVA

 

************************************************************

 

Battle of Hattin 1187 (Kingdom of Heaven)

http://www.youtube.com/watch?v=Wh-JGjIZYpI&feature=player_embedded

 

Battle of Hattin and a siege of Jerusalem

http://www.youtube.com/watch?v=QwLc-a3GzGk

 

Křížové výpravy: První křížová výprava 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=Yq8E_G9j_PY&t=88s

 

Křížové výpravy: První křížová výprava 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=dBegcZiEBxI&t=21s

 

Křížové výpravy: Druhá a třetí křížová výprava 1/2

https://www.youtube.com/watch?v=yYjP75C3Q6Q

 

Křížové výpravy: Druhá a třetí křížová výprava 2/2

https://www.youtube.com/watch?v=8FnKF1CiC4w

 

Velke bitvy historie 07 První krizova výprava 1096 1099 split1

http://www.youtube.com/watch?v=676wMJiorjc&feature=relmfu

 

Velke bitvy historie 07 První krizova výprava 1096 1099 split2

http://www.youtube.com/watch?v=OOb1Th3VEXw

 

Velke bitvy historie 07 První krizova výprava 1096 1099 split3

http://www.youtube.com/watch?v=7PL-h11w5Kw&feature=relmfu

 

Velke bitvy historie 07 První krizova výprava 1096 1099 split4

http://www.youtube.com/watch?v=jOxqZ_1mYU0&feature=relmfu

 

Den, kdy byl rozprášen řád templářů (13. října)

http://www.stream.cz/nejnovejsi/slavnedny/840320-den-kdy-byl-rozprasen-rad-templaru-13-rijen

 

Kingdom Of Heaven - Official® Trailer [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=moNH4N44D28

 

************************************************************

 

Vikingové.avi

http://www.youtube.com/watch?v=69KfG8xemYM

 

Byl jednou jeden člověk - 10 Doba Vikingů

https://www.youtube.com/watch?v=9N9QxThRFsw

 

asterix a vikingove cz-dub.avi

http://www.youtube.com/watch?v=6jyDSO03GIY&feature=related

 

Jak vycvičit draka (How to TrainYourDragon) - official trailer CZ

http://www.youtube.com/watch?v=HRA_w6IL-O0

 

************************************************************

9. ročník

9.A, 9.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: ČSR - Menšiny v ČSR, Slovensko a Podkarpatská Rus, Hospodářství

9.A - úterý 26.11.

9.B - pondělí 25.11.

Zápisy

Dějepis – 9. ročník    

Mezi světovými válkami

 

Československo mezi válkami

 

Menšiny v ČSR

ČSR byla mnohonárodnostní stát.

Základem byl československý národ, tvořený z Čechů a Slováků – nyní Čechoslováků.

 

Úředním jazykem byl československý jazyk, čeština a slovenština byly jeho nářečími.

Nejpočetnějšími menšinami byli Němci a Maďaři. Ústava jim zaručovala mnoho práv (školy, noviny, politické strany)

ČSR uznávala židovskou národnost jako jediný stát v Evropě.

*********************************************************************

 

Slovensko a Podkarpatská Rus

Slovensko

- hospodářsky zaostalá země (pastevectví, dřevařství)

Maďarizace v 19. stol. → chyběla vzdělaná vrstva lidí (tzv. inteligence),

slovenské školy a knihy.

1919 – v Bratislavě založena univerzita (dnes Univerzita Komenského)

Na Slovensko přicházeli čeští učitelé, úředníci, policisté atd.

Hlinkova slovenská lidová strana (v čele kněz Andrej Hlinka) – nacionalisté,

chtěli autonomii Slovenska.

 

Podkarpatská Rus

- byla nejzaostalejší

- měla rozsáhlou autonomii (samostatné rozhodování)

- vládl zde guvernér jmenovaný prezidentem

Probíhala zde velká výstavba škol, nemocnic, silnic a železnic.

I sem přicházeli pracovat Češi.

 

„Od Jasiny do Aše republika je naše.“

*********************************************************************

 

Hospodářství

- nedostatek potravin a zboží (mýdlo, boty), proto byl zaveden přídělový systém (lístky na zboží) – fungoval ale i černý trh (prodej za vysoké ceny)

- hladové a protidrahotní bouře – lidé ztratili trpělivost → sociální reformy státu

 • např. týdenní placená dovolená
 • penzijní, úrazové a nemocenské pojištění
 • státní podpora v nezaměstnanosti

ČSR měla jeden z nejlepších sociálních systémů.

 

Měnová reforma v roce 1919

- oddělení čs. měny od rakouské

- nová měna koruna československá, dělená na 100 haléřů.

 

Další vývoj

- vysoce rozvinutý průmysl a produktivní zemědělství

- 20. léta = „zlatá léta“ (blahobyt, rozmach kultury a umění)

1929světová hospodářská krize (dorazila se zpožděním i do ČSR)

Krize dopadla nejsilněji na pohraniční oblasti (tzv. Sudety). Sudetští Němci se vlivem nacionalismu vzhlíželi v Hitlerovi a jeho úspěchu v nacistickém Německu.

*********************************************************************

 

Zahraniční politika

Ministrem zahraničních věcí byl Edvard Beneš (od r. 1935 prezident)

- důležité mezinárodní dohody:

 • Malá dohoda – spojenectví tří malých států - ČSR, Jugoslávie, Rumunska (pro udržení uspořádání v Evropě po I. svět. válce).
 • Všechny tyto státy dále uzavřely spojeneckou smlouvu s Francií, která tak získala pojistku proti Ně.
 • Od r. 1935 smlouva s SSSR – poskytnutí sovětské vojenské pomoci, pokud tak učiní i Francie (pojistka pro případ, že by nás Sověti chtěli místo pomoci okupovat).

 

Přes tyto sjednané dohody nebylo Československo nakonec uchráněno před Hitlerovými plány.

*********************************************************************

 

Rozbití Československa

Situace v pohraničí

Proč chtěl Hitler získat ČSR?

 1. početná německá menšina
 2. vyspělý průmysl (strojní, zbrojní, hutní + naleziště uhlí)
 3. ČSR byla spojenec Francie, německého nepřítele

 

Sudetoněmecká strana (SdP) – Konrád Henlein, v čs. pohraničí, spolupráce s Hitlerem

duben 1938 – sjezd SdP v Karlových Varech – vyhlásili tzv. karlovarské požadavky:

- samosprávu něm. oblastí v ČSR

- volná propaganda nacismu

- zrušení spojeneckých smluv s Fr. a SSSR

Toto nemohla vláda ČSR přijmout.

 

květen 1938Volby do obecních zastupitelstev – SdP získala 90 % hlasů od něm. voličů.

Začal se stupňovat teror v pohraničí – proti Čechům, Židům a antifašistům. SdP vytvořila ozbrojené jednotky Freikorps. Republika byla ohrožena zvenčí i zevnitř.

*********************************************************************

 

Mnichovská dohoda

Díky něm. propagandě bylo bráno Československo za viníka napjaté situace v pohraničí.

Fr a VB vedly vůči Ně politiku usmiřování (appeasement).

léto 1938 - „nezávislá“ mise lorda Runcimana [ransimena] rozhodla v neprospěch ČSR (Češi a Němci nemohou spolu žít v jednom státě).

Hitler požadoval pohraniční oblasti pro Ně, Pol a Maď → Beneš vyhlásil v září 1938 všeobecnou mobilizaci. Více než 1 milion mužů bylo odhodláno bránit republiku.

 

 1. září 1938konference v Mnichově

Účastnili se: Ně, It, VB, Fr

Dohodli odstoupení pohraničí. Zástupcům ČSR byl výsledek pouze oznámen.

„O nás, bez nás“

„Mnichovská zrada“

 

Pohraničí bylo obsazeno, armáda se stáhla za nové hranice, část obyvatelstva se přestěhovala do vnitrozemí.

*********************************************************************

 

 

Druhá republika

Končí éra tzv. první republiky (1918-1938).

Druhá republika začíná od Mnichovské dohody až do okupace zbytku ČSR

něm. armádou (1. října 1938 - 14. března 1939).

 

ČSR přišla o 30 % území a 40 % průmyslu. Polsko obsadilo Těšínsko, Maďarsko

obsadilo již. Slovensko. V pohraničí zůstala voj. technika, letiště, továrny.

 

1938

– abdikoval prezident Beneš (nahradil ho Emil Hácha)

– Slovensko vyhlásilo autonomii

 

1939

 1. března – vyhlášen samostatný Slovenský stát (prezident Josef Tiso)
 2. března – něm. vojska okupují zbytek ČSR
 3. března – vyhlášen Protektorát Čechy a Morava

 

1940

– vytvořena exilová vláda v Londýně v čele s E. Benešem

 

Úkol:

Židlochovice, Vojkovice - mapa 1  Židlochovice, Vojkovice - mapa 2

*********************************************************************

Galerie

Sudety

Konrád Henlein s Hitlerem

 

Lord Runciman a Edvard Beneš

 

Mobilizace armády ČSR - 23. září 1938

 

Podpisy na Mnichovské dohodě

 

Mapa ČSR po Mnichovu

 

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Československá armáda 1918−1938 (1945)

https://www.youtube.com/watch?v=8hqgUEXtnKg

 

Československá armáda v barvě - U našich kasáren

http://www.youtube.com/watch?v=Bd4oyxe7UMo#t=30

 

Dokument o Československé armádě z dob První republiky (1918-1938) - Mobilisace

https://www.youtube.com/watch?v=VRxUlAYeUec

 

ČS armáda v letech 1918-1938

http://www.youtube.com/watch?v=BwE2wY8YOGU&NR=1&feature=fvwp

 

Neporažená armáda Československo 1938

https://www.youtube.com/watch?v=a4Uhev7KnrY

 

UTOK NA ČESKOSLOVENSKO

http://www.youtube.com/watch?v=rvtC0-Ghems&feature=related

 

Poslední vojáci

http://www.youtube.com/watch?v=0-luzTVVVIg

 

Co kdyby jsme se bránili?! Československo v roce 1938

https://www.youtube.com/watch?v=RnlbdcYCkXY

 

České století: Den po Mnichovu 1938

https://www.youtube.com/watch?v=29hh-fnJqS8

 

Historie cs - Pohled historiků na mnichovskou dohodu

https://www.youtube.com/watch?v=7s4_489uWDQ

 

Den zrady - Mnichov 1938

http://www.youtube.com/watch?v=RQ_lgtmRmlE&feature=related

 

Dny zrady - Mnichovská dohoda

http://www.youtube.com/watch?v=RaMg1Qnykws

 

Mobilizace 1938 byl jenom happening

https://www.youtube.com/watch?v=H6bORcR9duM

 

ČT: Mnichov 1938 nebyl ZRADOU

https://www.youtube.com/watch?v=mpVms7JXEvs&t=152s

 

Ještě jsme ve válce

http://www.youtube.com/watch?v=Mih5DfYQMZ8

 

Konec 1. republiky, konec demokracie (1938)

http://www.youtube.com/watch?v=zLM7jvipXvE&feature=related

 

"MUNICH" (National museum, Czech republic) TV commercial

http://www.youtube.com/watch?v=mJJixEjP2sQ&feature=related

 

Když milion našich pradědů mobilizoval!

http://www.youtube.com/watch?v=7yy1AsgfUMM&feature=related

 

Mobilizace československé armády v roce 1938

http://www.youtube.com/watch?v=uorV_wlC-tY

Tip na film

The King (2019)

Král umírá. Země je na pokraji občanské války a stoletá válka stále lomcuje Anglií. Následník trůnu se nechává korunovat na Jindřicha V. a začíná jeho vláda. Ta nicméně kvůli blahobytu bude muset být vydlážděna krví a ocelí mnoha bitev.

The King 2019 - film

The King 1  The King 2

The King 3  The King 4

 

 

https://www.csfd.cz/film/684369-the-king/prehled/