Základní škola Židlochovice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) působí na Základní škole Židlochovice od roku 2005, kdy se vedení školy rozhodlo kompetentně reagovat na rostoucí počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvstala nutnost zajistit odpovídající péči jim a metodickou podporu jejich vyučujícím a rodičům.

Od roku 2005 byla činnost školního poradenského pracoviště podpořena systémovým projektem VIP – Kariéra realizovaným ve spolupráci Institutu pedagogicko-psychologického poradenství, později Národního ústavu vzdělávání a MŠMT. V rámci udržitelnosti tohoto projektu a s podporou zřizovatele školy se daří činnost ŠPP soustavně zajišťovat.

Činnost ŠPP zajišťují:

Mgr. Renata Zapletalová - školní psycholog, zástupce ředitele, kontaktní pracovník pro spolupráci s ŠPZ

Mgr. Eliška Zemanová - školní psycholog

Mgr. Adam Valovič - školní psycholog

Mgr. Alexandra Bravencová -  výchovný poradce - kariérový poradce, učitelka Čj, D

Mgr. Eva Studená - výchovný poradce pro 8. a 9. ročník, učitelka Čj, D

Mgr. Pavlína Jabůrková - výchovný poradce pro 6. a 7. ročník, učitelka Aj

Mgr. Martina Hunkesová - školní metodik prevence, učitelka Z, Ov

Mgr. Lada Veverová - školní metodik prevence, učitelka Př, VZ

Mgr. Magdalena Snášelová - školní speciální pedagog, logoped

Mgr. Hana Kudličková - školní speciální pedagog, etoped

Mgr. et Mgr. Kateřina Houfková - školní speciální pedagog

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Jedná se o práci s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce ať již to jsou děti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie atp.), nebo žáci s jinými problémy, které u nich způsobují výukové potíže, tedy žáci s určitými speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotně znevýhodněni, sociálně znevýhodněni, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky ) 

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti:

Všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě či alespoň zmírnění (např. účast školního speciálního pedagoga a školního psychologa při zápisu dětí do 1. tříd, náslechy v hodinách, konzultace s učiteli apod.) 

4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

Cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy vůbec nastanou a vytvořit tak základnu preventivní činnosti (adaptační programy, práce s třídními kolektivy s cílem vytvořit a podpořit dobré vztahy ve třídě-mezi dětmi, mezi dětmi a učitelem).

5. Osvětová činnost a metodická podpora

Metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností ve výuce (např. individuální konzultace pro pedagogy, skupinová práce s učiteli, vzdělávací akce pro učitele, besedy, přednášky apod.)

Osvěta rodičů/zákonných zástupců (přednášky, besedy atd.) 

6. Kariérové poradenství

Poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníků (možnost individuálních konzultací, testové metody apod.) za spolupráce s PPP Brno-venkov .

7. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným snažíme najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění následků tohoto problému na jeho další vzdělávání.

Služby a zázemí školního poradenského pracoviště se nám od roku 2009 daří soustavně rozšiřovat a zkvalitňovat díky naším úspěšným projektovým žádostem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (viz projekty školy).

Od jeho založení se nám podařilo vybudovat kvalitní odborné personální i materiální zázemí pro preventivní i intervenční činnost v oblasti speciálně pedagogických a psychologických služeb poskytovaných přímo ve školním prostředí.

Tým školního poradenského pracoviště zde působí v plném složení – speciální pedagog, psycholog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Na prvním i druhém stupni je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami navíc podpořena činností asistentů pedagoga, jejichž podporu školní poradenské pracoviště metodicky zastřešuje. V každém ročníku prvního stupně působí pedagogové, kteří absolvovali rozsáhlý kurz pro práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování.

Odborně vybavené pracovny školního psychologa a školního speciálního pedagoga se od školního roku 2008/2009 nachází v budovách prvního i druhého stupně. Velkou výhodou je samostatný vchod do ŠPP na 2. stupni, který umožňuje diskrétní poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb nezávisle na chodu školy.

Ve své praxi spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče a dalšími institucemi.