Základní škola Židlochovice

Projekty školy

Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele

Naše škola je zapojena do projektu Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele.

Program: Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Investiční priorita 10a: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení

Registrační číslo projektu: ATCZ216

Celková dotace: 306.611,40 EUR

Lead Partner/ Vedoucí partner:
Bildungsdirection für Wien  / Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář

Další partneři projektu:

 • Vysočina Education
 • Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace
 • Wirtschaftsagentur Wien / Hospodářská agentura Vídeň

Hlavní cíl: 
Posílení konkurenceschopnosti přeshraničního hospodářského území pomocí inovativních vzdělávacích nabídek

Specifické cíle:

 1. Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ
 2. Zatraktivnit IT a technické obory také pro děvčata
 3. Podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

ZŠ Židlochovice spolupracuje v rámci tohoto projektu s MU Brno. Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe je zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

V projektu je zapojena Mgr. Eva Studená, a to v bloku rozvoje občanských a sociálních kompetencí (za OV).

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664. Termín realizace: 1.1.2017 – 31.12.2019

Výuka přírodních věd nově

Projekt je zaměřen na podporu vzájemného učení škol a pedagogů formou síťování. Cílem je inovace výuky PV se zaměřením na badatelsky orientovanou výuku, zdokonalení motivačních technik v práci pedagoga za účelem zvýšení vnitřní motivace žáků, zavedení konstruktivistického přístupu do výuky se zřetelem na práci tutora, týmovou práci, využití poznatků a dovedností v mezipředmětových vztazích v přírodních vědách a napříč ŠVP zapojených škol v průřezových tématech environmentální výchovy.

Realizátorem je Společnost pro kvalitu školy, z. s. Doba trvání projektu: 11/2016 až 11/2019. OP VVV.

Sportuj ve škole

Vaše škola se ve spolupráci s AŠSK ČR, z.s. v roce 2019 zapojila do projektu, který má za cíl rozhýbat děti ve školní družině v celé České republice. Cvičitelem je Mgr. Lubor Maněk.

Pokusné ověřování učebních materiálů na podporu rozvoje informatického myšlení dětí a žáků MŠ, ZŠ a SŠ

ZŠ Židlochovice spolupracuje s MU Brno na pokusném ověřování učebních materiálů na podporu rozvoje informatického myšlení žáků ZŠ, které vznikly v souvislosti s revizí RVP a jsou výstupy projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení v rámci OP VVV. Doba realizace je od září 2018 do srpna 2020. Ověřování matriálů provádí vyučující Mgr. Lubor Maněk.

Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu

ZŠ Židlochovice se jako jeden z partnerů podílí na ověřování finální verze digitálního vzdělávacího materiálu pro výuku zeměpisu. Za školu je do projektu zapojena učitelka zeměpisu Mgr. Veronika Koschová.

Realizátorem projektu je ADRA, o.p.s. Ověřování bude probíhat do roku 2021.

Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ

ZŠ Židlochovice se jako jeden z partnerů spolupodílí na realizaci projektu. Partnerům je umožněno účastnit se programů v Centrech kolegiální podpory, využívat konzultací metodiků projektu, pedagogové školy se podílí na vypracovávání kazuistik a příkladů dobré praxe. Ve škole byla v červnu 2019 instalována výstava s tématikou PAS a uskuteční se besedy či zážitkové akce pro spolužáky integrovaných dětí. V projektu jsou zapojeny dvě speciální pedagožky ZŠ - Mgr. Radka Minaříková a Mgr. Kateřina Juklová.

Realizátorem projektu je ERUDIS, o.p.s., Praha. Projekt je realizován v rámci OP VVV ve školních rocích 2017-18 až 2019-20.

Projekt KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Škola se zapojila do klíčové aktivity Podnikavost k udržitelnému rozvoji JMK. Projekt zajišťuje školské zařízení Lipka. Naše škola je aktivní v těchto produktech:

 1. Finančně gramotná škola - proškolení pedagogů od metodika, praktické ukázky různých výukových nástrojů a učebních pomůcek, apod. Aktivita směřuje k získání certifikátu Finančně gramotná škola.
 2. Soutěž Rozpočti si to! - metodická podpora školy formou konzultací, škola získá certifikát za účast svých týmů v soutěži
 3. Škola pro udržitelný život - proškolení pedagogů, metodická podpora, zázemí podpůrných materiálů ke komunitnímu plánování, prostředky na realizaci miniprojektů 10–20 tis. Kč
 4. Ekoškola - úvodní výukový program pro celý Ekotým, metodická podpora, zdarma materiály – metodické i tematické, prostředky na realizaci miniprojektů Ekoškoly cca 8–15 tis. Kč
 5. Jedlá zahrada - návštěvy lipkových metodiků ve škole, bezplatné poradenství, zapůjčení sady pomůcek a nářadí (zahradnické i dílenské) na budování jednotlivých zahradních prvků a realizaci miniprojektu, proškolení pedagogů, prostředky na realizaci miniprojektů 10–20 tis. Kč
 6. Badatelství s Terezou – Globe - proškolení pedagogů – vysvětlení metody badatelské výuky na uvedených školeních pomocí příkladů dobré praxe a praktických příkladů, konzultace s použitím metody v praxi s učitelem-mentorem, nabídka aktivit uplatnitelných ve výuce v průběhu celého roku
 7. Pobytový výukový program Život v kostce - třída/skupina žáků ze školy absolvuje pětidenní výukový program, škola získá kompletní metodiku výukových bloků, které může využít pro opakovanou výuku s dalšími ročníky v rámci školního pobytu nebo např. školních tematických dní
 8. Program Dr. Zdědil a pan Zdražil - Lipka připraví seminář, kde představí celý program a metodické tipy, proškolení pedagogů školy k používání metodiky programu a počítačové aplikace, škola získá kompletní metodiku programu
 9. Soutěž Tvoř s 3D tiskem a laserem - tato aktivita byla určena pro SŠ. Naše škola byla jako jediná ZŠ zařazena do této aktivity díky naším zkušenostem v užívání digitálních technologií a 3D tisku. Aktivitu realizuje partner projektu JIC - Jihomoravské inovační centrum, průběžná podpora žáků a pedagoga od metodika JIC, přístup do digitální dílny FabLab v předem dohodnuté termíny, proškolení žáků/pedagoga v užívání digitálních technologií a 3D tisku, účast na soutěžním projektu, mj. 3D model školní budovy, model města vyřezaný z překližky, i volné téma

Školním koordinátorem projektu je Mgr. David Kopeček, který bude podpořen 60 hodinovým studiem – pokročilá úroveň.

Doba realizace 2018-2020.

Účast v projektu PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Základní škola Židlochovice se zapojila jako partner do projektu Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji s těmito subjekty:

 • Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace, Cvrčovice 131
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Základní škola se účastní v tomto projektu formou aktivity „Sdílení odborných učeben a laboratoří“.

Doba realizace: 2017-2019

 

Společné vzdělávání v ZŠ Židlochovice (šablony)

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 1. Speciální pedagog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření /se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.
 3. CLIL. Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.
 4. Čtenářský klub. Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 5. Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 6. Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Z tohoto grantového programu OP VVV čerpá naše škola finanční prostředky ve výši 1 642 658,- Kč. Realizace celého projektu probíhá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. a veškeré aktivitami jsou plně financovány z finančního příspěvku od Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Z důvodu návaznosti na „šablony II“ byl projekt ukončen 31. 10. 2018.

Společné vzdělávání v ZŠ Židlochovice II (šablony II)

Společné vzdělávání v ZŠ Židlochovice II (šablony II)Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Šablony pro základní školu:

 1. Speciální pedagog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření /se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory, nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami.
 1. Sociální pedagog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga základním školám a podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem.

Sociální pedagog bude působit jako prostředník mezi základní školou a rodinou. Účinně pomůže žákům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k žákovi.

 1. Kluby pro žáky ZŠ. Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Klub bude zřízen pro podporu žáků v jedné z výše uvedených variant aktivity:

 1. a) čtenářský klub
 2. b) klub zábavné logiky a deskových her;
 3. c) klub komunikace v cizím jazyce;
 4. d) badatelský klub;
 5. e) klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení.

 

Šablony pro školní družinu:

 1. Sociální pedagog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga školním družinám a podpořit účastníky ohrožené školním neúspěchem.

Sociální pedagog bude působit jako prostředník mezi ŠD a rodinou. Účinně pomůže účastníkům, jejichž rodiny nemají dostatečnou kapacitu pomoci s přípravou do školy a s motivací ke studiu. Poskytne pedagogům informace týkající se zázemí účastníků a problémů, což následně pedagogům pomůže zvolit vhodný přístup k účastníkovi.

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí.
 1. Projektový den v ŠD. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků.

Z tohoto grantového programu OP VVV čerpá naše škola finanční prostředky ve výši 2 629 554,- Kč. Realizace celého projektu probíhá od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020. a veškeré aktivity jsou plně financovány z finančního příspěvku od Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Společné vzdělávání v ZŠ Židlochovice I (šablony I)

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání žáků, na usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, na podporu extrakurikulárních aktivit a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

 1. Speciální pedagog. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu -školního speciálního pedagoga základním školám, které začleňují do kolektivu žáky s potřebou podpůrných opatření /se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pracovníci škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti inkluze a na využívání efektivních vyučovacích metod.
 3. Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků (těch, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk) a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů.

Co je to CLIL? Metoda CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

 1. Čtenářský klub. Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 2. Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
 3. Doučování. Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Šablona může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Z tohoto grantového programu OP VVV čerpá naše škola finanční prostředky ve výši 1 642 658,- Kč. Realizace celého projektu probíhá od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. a veškeré aktivitami jsou plně financovány z finančního příspěvku od Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Rozvoj čtenářských a jazykových dovedností

Globálním cílem tohoto projektu, ostatně tak jako řady jiných ve školství, je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Projekt si klade za cíl dosáhnout podpory ve třech klíčových oblastech:

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Čtenářských dílen zařazujeme pro 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník a pro 7. a 9. ročník. Čtenářské dílny budou probíhat celý rok. Projekt umožní nákup knih a čteček pro žáky, případně dalších potřebných pomůcek. Formou vhodných vzdělávacích aktivit a konzultací budou zvyšovány kompetence pedagogických pracovníků a současně bude poskytována metodická podpora v této činnosti. Čtenářské dílny budou podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Cílem této klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních školách. Učitelé se zúčastní krátkodobých intenzivních kurzů v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů. Do této aktivity se zapojili 4 vyučující naší školy. V době letních prázdnin se dvě vyučující anglického jazyka vzdělávaly v Anglii, jeden vyučující využil jazykové školy na Maltě a jedna vyučující odjela za studiem německého jazyka do Heidelbergu.
 3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Tato klíčová aktivita si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Vybraní žáci absolvují krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní s výukou v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Z naší školy jede skupina 20 žáků 8. ročníku do anglického města Hastings a na přelomu září a října posíláme 20 žáků 9. ročníku studovat do Berlína.

Z tohoto grantového programu čerpá naše škola finanční prostředky ve výši 978 064,- Kč. Realizace celého projektu probíhá od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. a veškeré aktivitami budou plně financovány z finančního příspěvku od Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce – ICT Kouč

Projekt si klade za cíl zprostředkovat přímé a individuální vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce. Podpořené osoby získají v průběhu projektu potřebné know-how spojené s novými pedagogickými a didaktickými přístupy, které využívají těchto technologií ve výuce.

Smyslem projektu je v jeho průběhu vytvořit funkční komunitu pedagogických pracovníků, kteří si budou vzájemně předávat získané zkušenosti a dovednosti. Podobné komunity fungující na principu učící se pospolitosti (community of inquiry) jsou osvědčenou platformou pro předávání příkladů dobré praxe. Cílem projekt je zprostředkovat učitelům potřebné výukové materiály, vzdělávací semináře, workshopy a mentoring, což jako celek je předpoklad úspěšné internalizace nového know-how a skutečné následné implementace nových technologií a pedagogických postupů do výuky.

Toto nové know-how následně učitelé začleňují do svých školních hodin, přičemž je jim poskytována opora v podobě individuálního mentoringu a zpětné vazby. V průběhu projektu jsou pedagogové seznámeni i s možnostmi, jak rozvíjet své kompetence v této oblasti i po ukončení projektu a jak poskytovat svou oporu dalším kolegům a kolegyním. Seznamují se tak např. s metodou shadowingu (stínování), již fungujícími on-line komunitami, fóry a se zdroji inspirace a informací pro jejich další práci.

Skrze vzdělávání vedoucích pracovníků ve vzdělávání je vedena snaha usnadnit proces implementace nových postupů a vzdělávacích strategií. Z předchozích zkušeností jsou postoje vedoucích pracovníků a zvolená strategie při implementaci novinek ve vzdělávání klíčové pro jejich úspěšné zvládnutí a dokončení.

V neposlední řadě je latentním cílem zvýšit kvalitu pedagogické práce a praxe na českých školách, která by vedla k vyšší individualizaci výuky, zlepšení managementu školní hodiny a rozvoje kompetencí vyžadovaných pracovním trhem v 21. století.

 

V neposlední řadě je latentním cílem zvýšit kvalitu pedagogické práce a praxe na českých školách, která by vedla k vyšší individualizaci výuky, zlepšení managementu školní hodiny a rozvoje kompetencí vyžadovaných pracovním trhem v 21. století.

 Realizace projektu: 09/2014 – 08/2015

 • Žadatel: www.scio.cz, s. r. o. Pobřežní 34, Praha 8 186 00, IČ: 27156125
 • Partner: Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Tyršova 611, 667 01 Židlochovice, IČ: 71001514
 • Celkové náklady: 39 391 275,00 Kč
 • Finanční krytí: OP VK (ESF 85 %, státní rozpočet ČR 15 %)
 • Spoluúčast: 0
 • Podíl na nákladech partnera: 577 300,- Kč

Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice

Název projektu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice

Příjemce dotace: Město Židlochovice

Zapojené subjekty: 15 základních škol v ORP Židlochovice

 

Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školních neprospěchem. Záměrem je zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další vzdělávání cílové skupiny žáků. V rámci projektu vznikne síť odborných a poradenských služeb přímo ve školách zapojených do projektu. Budou zvyšovány kompetence pedagogů pro práci s těmito žáky a současně bude poskytována metodická podpora v této činnosti. Projekt dále umožní pořízení potřebných kompenzačních pomůcek pro žáky. Inovativnost projektu spočívá v systematickém posílení poradenství a rozšíření nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb již od 1. ročníku završené kariérovým poradenstvím v 8. a 9. ročníku. Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je 10.869.800,- Kč. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015.

Projekt školní firmy

Hlavním cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností na úrovni základní školy, motivace žáků a žákyň k volbě povolání v technických oborech a tím zvýšení šancí uplatnit se na trhu práce nebo formou sebezaměstnání (OSVČ). Formou zájmových kroužků bude založeno a realizováno 5 skutečně fungujících a vzájemně kooperujících školních podniků zaměřených na výrobu a obchod. Svou činnost budou prezentovat na miniveletrhu školních podniků spojeném s kooperační burzou. Cílem kooperační burzy bude navázat a uzavřít obchodní a výrobní kontakty zúčastněných škol mezi sebou a s dalšími pozvanými školami. Během realizace projektu bude zajištěno konzultantem- odborníkem s podnikatelskou praxí poradenství cílovým skupinám. Hlavním výstupem projektu bude zpracovaná metodická příručka. Pro její zpracování budou využity zkušenosti a poznatky ze všech aktivit projektu. Podpůrnou aktivitou je odborná příprava pedagogických pracovníků a pracovnic základních škol formou 4 seminářů.

Registrační číslo projektu: CZ 1.07/1.1.00/54.0020

Doba realizace: 10. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Metodická příručka. Zájmový kroužek Školní firma - výstup projektu.

Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice

Cílem projektu je inovovat výuku v oblasti přírodopisu, přírodovědy, chemie, pracovních činností a matematiky na naší škole o inovativní a moderní metody vzdělávání. Projekt je zaměřen především na projektovou a praktickou výuku a na rozšíření školního e-learningového prostředí. V neposlední řadě bude zlepšeno materiální vybavení školy zřízením tří nových pracovišť: koutku živé přírody, modernizované učebny chemie a školní zahrádky. Celkové náklady projektu činí 2 551 150,61 a budou hrazeny ze strukturálních fondů EU (2 168 478,01Kč, 85%) a ze státního rozpočtu České republiky (382 672,60Kč, 15%).

Projektová podpora vzdělávání žáků s SPU v ZŠ Židlochovice

Název projektu: Podpora žáků s SPU ve výuce; CZ.1.07/1.2.09/04.0002 
Výše finanční podpory: 1 384 442,- Kč 
Projektový záměr: 
1. Vytvořit výukové materiály do naukových předmětů v souladu se základním učivem podle ŠVP pro žáky s SPU na 2. stupni 
2. Zpracovat metodiku práce se žáky s SPU ve vyučování AJ a ČJ, podle které budou vzděláváni integrovaní žáci 
3. Zvýšit kompetence žáků s SPU na 2. stupně v oblasti práce s textem, informacemi a získávání studijních dovedností 
4. Podpořit efektivitu domácí přípravy žáků ve spolupráci s jejich rodiči 
5. Zvýšit kompetence vyučujících podílejících se na přípravě výukových materiálů podporou dalšího vzdělávání v oblasti práce se žáky s SPU 

Projekt vychází ze školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“ a koncepce školního poradenského pracoviště 

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt ovoce do škol

Dne 21.12.2009 začala realizace projektu „Ovoce do škol“ (nařízení vlády č.478/2009Sb.).Od školního roku 2013/14 dodává v rámci tohoto projektu ovoce zdarma do 1.-5.třídy naší školy firma Ovocentrum V+V s.r.o. z Valašského Meziřící. Tato firma nám slibuje nový, široký sortiment ovoce – maliny,jahody,třešně, broskve, meruňky, nektarinky,ananas,mandarinky, jablka, banány, balenou ovocnou šťávu a časem krájené ovocné saláty v krabičce s vidličkou. Cílem projektu je zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, pomáhat tvořit zdravé stravovací návyky našich dětí a bojovat tak proti obezitě.S každou dodávkou ovoce dostáváme i výukový materiál s popisem plodu, vhodnou konzumací a léčivými účinky.

Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb

Projekt navazuje na projekty realizované Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR VIP a VIP II, za jejichž podpory vzniklo a dále působilo v naší škole školní poradenské pracoviště v letech 2005 – 2011. 

Nový projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. 

Ve vybraných školách a školských poradenských zařízeních budou školní psychologové a speciální pedagogové zajišťovat široké spektrum služeb žákům, pedagogům a rodičům. Těmto pracovníkům bude poskytována metodická podpora a bude pro ně zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Školám, které nemají školního psychologa a speciálního pedagoga, bude zajištěna metodická podpora a pomoc prostřednictvím středisek výchovné péče. Dojde k vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských zařízení. 

Zavedení specializovaného systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT v matematice a fyzice, e-learning

Projekt je zaměřen na domácí přípravu žáků s využitím výpočetní techniky. Bude vytvořen komplexní soubor interaktivních studijních materiálů obsahově odpovídajících učivu matematiky a fyziky na naší škole, které budou dostupné skrze e-learningový portál všem žákům školy. Od září 2009 budou k dispozici materiály pro žáky 9. ročníku a postupně budou doplňovány i pro všechny ostatní ročníky. Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je 2.683.347,-Kč. Projekt bude realizován v období tří let.

Podpora vzdělávání v ZŠ Židlochovice

Od září 2010 začínáme naplňovat obsah výzvy EU peníze školám. V souladu se školním vzdělávacím programem jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků, na rozvíjení jazykových, matematických a přírodovědných znalostí a dovedností žáků a na zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ Židlochovice“ nám umožňuje zintenzivnit výuku dělením některých hodin českého a anglického jazyka. Dále nám prostředky z fondů EU umožní dovybavit počítačovou učebnu na 1. stupni a vytvořit moderní jazykovou učebnu na 2. stupni školy. V rámci projektu budou rovněž vytvořeny interaktivní výukové materiály, které budou vycházet ze školního vzdělávacího programu a potřeb naší školy. Výše dotace se odvíjí od počtu žáků. Pro naši školu byla stanovena částka

Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako cesta k inkluzivní škole

V červnu roku 2008 jsme reagovali na výzvu Jihomoravského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) zpracováním projektové žádosti s cílem rozšířit a ještě zkvalitnit služby nabízené školním poradenským pracovištěm našim žákům a jejich rodičům. Naše projektová žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a od března 2009 jsme začali pracovat na cílech, které jsme si stanovili. 

Hlavní cíle projektu: 

zajistit personál zaručující kompletní plnění potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (působení školního psychologa, asistenta pedagoga, školního logopeda, etopeda) 

doplnit stávající služby školy v péči o žáky se SVP na základě jejich zjištěných potřeb(psychologická péče, logopedická péče, rozvoj komunikačních kompetencí pro žáky se specifickými poruchami učení na 2. stupni, kurz rozvoje dílčích funkcí pro žáky 1. ročníku s rizikem dyslexie, systematická péče o žáky s projevy syndromů ADD a ADHD, … ) 

zabezpečit metodickou podporu rodičům žáků se SVP (Klub rodičů žáků se SVP) 

Projekt podporuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výrazně se podílí na eliminaci vzniku, rozvoje, případně důsledků speciálních vzdělávacích potřeb. Pomůže těmto žákům k úspěšnějšímu zahájení, průběhu i ukončení základního vzdělávání a připraví jim rovné podmínky a možnosti dalšího vzdělávání. Prostřednictvím projektu budou rozšířeny stávající služby školního poradenského pracoviště ZŠ Židlochovice. 

Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu (85 %) a státního rozpočtu ČR (15 %), je 2.544.243,-Kč. Projekt bude realizován v období tří let. 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v JmK

Výzva je zaměřena na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v kraji. Cílovou skupinou projektu jsou žáci, pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

 Každá střední škola, která se do projektu zapojuje, má povinnost vzít si za partnery čtyři základní školy – dvě z Brna a dvě mimobrněnské. Spolupráce je výhodná pro obě strany, žáci základní školy mají možnost vzdělávat se v laboratořích a dílnách středních škol a střední školy touto spoluprací přibližují žákům technické obory a řemesla a mají možnost podnítit v nich zájem o studium právě na jejich škole.

Naše škola přislíbila spolupráci a partnerství třem středním školám v Brně:

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g

Žáci 6. ročníku v rámci předmětu Člověk a svět práce budou několikrát do roka dojíždět do dílen této střední školy a seznámí se především se stavebními řemesly. Garantem za naši školu je Mgr. Marek Kujal.

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113

Aktivit zajišťovaných touto školou se budou zúčastňovat vybraní žáci 9. ročníku, kteří projevují zájem o technické obory. Střední škola pro mě připravila tyto oblasti vzdělávání: fyzika hrou, výroba na CNC strojích a elektrotechnika v praxi. Garantem je Mgr. Alena Filipčuková.

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

SPŠ chemická organizuje workshopy pro vyučující, teoretickou přípravu a práci v laboratořích pro žáky. Žáci 7. ročníku mají připraven program v oblasti přírodopisu a biologie a pro žáky 8. ročníku jsou nachystané zajímavé úlohy a pokusy z fyziky. Kontakt zajišťují Mgr. Petr Dvorník a Mgr. Alena Filipčuková.

Projektové aktivity mezi školami budou probíhat od října 2013 do června 2015. 

Škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Více na   www.nuv.cz/ramps .

Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice II

Projekt „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice II“ je zaměřen na technické zhodnocení školy, na pořízení a modernizaci učebních pomůcek a technologií využívaných k modernímu způsobu výuky. Projekt řeší propojení všech tří školních budov a umožňuje vytvořit jednotnou školní počítačovou síť. Nově je nainstalováno pět interaktivních tabulí, vytvořeny další dvě počítačové pracovny a čtyři nové multimediální pracovny. Prostřednictvím tohoto řešení dosáhneme zvýšení úrovně poskytovaného vzdělávání, zejména ve výuce jazyků a přírodovědných předmětů.

Financování projektu:
Celkové náklady projektu jsou 5.404.059,- Kč. Dotace činí 70% tj. 3.782.841,- Kč. Z toho je 3.475.890,- Kč z prostředků EU, 306.951,- Kč z prostředků Regionální rady. Zbývajících 30% nákladů na projekt zajišťuje zřizovatel školy – Město Židlochovice.

Projekt Využití interaktivní tabule

V roce 2006 jsme řešili projekt Využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ z dotačního programu SIPVZ MŠMT. Díky tomuto projektu jsme získali vybavení multimediální učebny, a to interaktivní tabuli SMART Board se software SMART Notebook, počítač, dataprojektor a bezdrátový tablet SMART Airliner. Projekt byl vypsán na celkovou částku 204 500,- Kč, z čehož činila dotace MŠMT 142 500,- Kč a spoluúčast školy 62 000,-. Finanční prostředky byly vynaloženy na zakoupení výše uvedené techniky, montáž zařízení, služby spojené s projektem, daň, úhradu cestovného a propagaci projektu. Cílem projektu bylo zpracování 12 tematických celků k učebnici Chit – Chat 1.