Základní škola Židlochovice

Dějepis

ÚVODEM

Cílem výuky dějepisu na naší škole je přispět k utváření mladého kultivovaného člověka. Předmět je koncipován tak, aby vynikly nejdůležitější události vývoje lidstva s tím, že důraz je kladen na pochopení příčin a souvislostí historického vývoje.

Výuka probíhá podle ŠVP  "ZV Škola pro všechny", čj. 560/2007, ze dne 31.8.2007 .               

Vymezený obsah učiva se vyučuje v časové dotaci dvě hodiny týdně. Časově tématický plán byl sestaven následovně: 6. ročník - úvod do dějepisu, pravěk, starověk, 7. ročník - středověk, raný novověk. 8. ročník novověk (po konec I. sv. války), 9. ročník nejnovější dějiny (po rok 1989).

Při samotné výuce jsou žáci vedeni k tomu, aby uměli pracovat s učebnicí, mapou a ve vyšších ročnících (8., 9.) uměli sami vyhledlávat informace v časopisech, internetu. Součástí jsou také tematické dějepisné exkurze, které jsou vybírány tak, aby korespondovaly s probíraným učivem v daném ročníku.

Při výuce mají žáci sešit, učebnici - nosí si do hodiny, atlas - zapůjčený v hodině. Vyučujílcí využívají obrazové materiály, repliky památek hmotné kultury, kopie historických dokumentů, historické texty a videozáznamy.

Hodnocení:

Způsoby klasifikace: ústní a písemné zkoušení, samostatné a domácí práce, aktivita při výuce.(více na ŠVP vzdělávací oblast, vyučující předmět dějepis)

VYUČUJÍCÍ