Základní škola Židlochovice

Aktuálně

                            Školní družina 2023/2024

 

Vedoucí vychovatelka - Mgr. Jana Koupilová

Vychovatelka - Pavla Kratochvílová

Vychovatelka - Dagmar Zatočilová

Vychovatelka - Klára Ivanová

Vychovatelka - Markéta Dobrovolná

Vychovatelka - Veronika Vymětalová

Asistentka - Dana Kučerová

 Školní družina - 2023/24

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi o organizaci družiny v školním roce 2023/2024.

 • Školní družina pracuje při Základní škole Židlochovice, činnost probíhá v budově školy na Tyršově ulici.
 • Školní družina pracuje v odděleních, které navštěvují žáci 1. až 5. ročníku ve věku 6 – 11 let. Kapacita v jednom oddělení je 25 – 30 žáků. Jednotlivá oddělení jsou barevně označena.
 • Školní družina zabezpečuje ranní provoz od 6:15 do 7:45 hodin a odpolední provoz od 11:40 do 17:00 hodin. Ranní provoz je v budově školy na Tyršově ulici a v budově školy na Komenského ulici. Odpolední provoz je v budově školy na Tyršově ulici.
 • Školní družina organizuje pravidelné činnosti jednotlivých oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu odpoledne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje dětem i odpočinek a přípravu na vyučování.
 • Vychovatelky si po 14 dnech střídají jednotlivá oddělení. Jde o pravidelné otáčení oddělení dětí, kdy tři vychovatelky nabízejí svůj blok aktivit. Jedná se o 6 vzdělávacích činností. Děti postupně projdou všemi nabízenými aktivitami.
 • Základním prostředkem v práci školní družiny je zážitková hra. Prostřednictvím těchto her děti více poznávají sebe a své kamarády, rozšiřují si vědomosti a dovednosti, učí se rozpoznávat vhodné a nevhodné chování, získávají sebevědomí, učí se toleranci. Vždy respektujeme individuální potřeby dítěte.

Organizace družiny:

* Ranní družina: 6:15 – 7:45 hod.

* Po skončení vyučování budou děti odcházet s vychovatelkou na oběd.

* Odpolední družina: 11.40 – 17:00 hod.

* Od 13:30 – 15:00 hodin je řízená vzdělávací aktivita (např. výtvarné, literární, dramatické, rukodělné, sportovní činnosti, ale také se děti mohou těšit na vaření, deskové a míčové hry, pobyt venku a jiné aktivity) 

* Od 15:00 hodin je možné psát domácí úkoly, ale pouze pokud rodič napíše svůj souhlas. 

Převlečení do družiny:

Venku býváme velmi často – doporučujeme vybavit děti vhodným oblečením. Na hřiště sportovní oblečení a sportovní obuv (dle vašeho uvážení). Na rukodělné tvoření  a vaření je vhodná pracovní košile nebo zástěrka. Vše v plátěném pytlíku a podepsáno (stačí iniciály dítěte).

Časy vyzvedávání dětí: 

* po vyučování (dle rozvrhu)

* po obědě do 13:30 hod

* od 13:30 – 15.00 hod  děti nevyzvedávejte (vzdělávací aktivity v družině)

* od 15.00 – 17:00 hod – vždy na vrátnici školy (čip)

Placení družiny:

* číslo účtu: 27 1962190217/0100

variabilní symbol je osobní číslo žáka (žákům 1. třídy a přípravky bude přidělen)

specifický symbol  32457

* školní družina se platí pololetně za 1. pololetí do 31. 9. ( 1 000 Kč ),  za 2. pololetí do 28. 2. ( 1 000 Kč )

Rodiče mohou žádat o úlevu z placení družiny, pokud je rodinný příjem nižší než 1,25 % živ. minima. Více informací u vedoucí vychovatelky.

 

Kontakty do školní družiny:

Vedoucí vychovatelka – Mgr. Jana Koupilová: 730 167 343  od 7:30 do 17:00 hodin

 e-mail: jana.koupilova@zszidlochovice.cz

Vrátnice:  547 425 421  od 6:15 do 17:00 hodin

Informace družina: http://www.zszidlochovice.cz/skolni-druzina/aktualne-2/

Vychovatelky:

Klára Ivanová,  e-mail: klara.ivanova@zszidlochovice.cz

Pavla Kratochvílová,  e-mail: pavla.kratochvilova@zszidlochovice.cz

Dagmar Zatočilová,  e-mail: dagmar.zatocilova@zszidlochovice.cz

Markéta Dobrovolná, e-mail: marketa.dobrovolna@zszidlochovice.cz

Markéta Koláčková, e-mail: marketa.kolackova@zszidlochovice.cz

 

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás seznámili se způsobem vyzvedávání dětí ze školní družiny. Vzhledem k stále sílícím tlakům na bezpečnost při vyzvedávání dětí a uzavření budovy proti vniknutí cizích osob, jsme se rozhodli přijmout systém BELLhop, který byl vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu ZŠ. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správnost načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka Vám dítě pošle.

Vždy je nutné, aby čip byl vydán na konkrétní jméno osoby, která za něj zodpovídá (příklad: čip č. 1 matka, čip č. 2 otec). Systém umožňuje, aby paní vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Nelze vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Kdo nebude mít zakoupený čip, vyplní v zápisovém lístku časy odchodů svého dítěte a potvrdí, že dítě bude odcházet ze školní družiny samo. Zápisní list dostanete k vyplnění na začátku školního roku. Pokud žák odchází bez doprovodu (sám), je pro vychovatelku závazná doba odchodu uvedená zákonným zástupcem v zápisním listu. V jiný čas lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost zákonného zástupce, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.

Objednávka čipu

cena 1 čipu je 100,- korun, v případě vrácení čipu dostanete tuto částku zpět. Vámi objednaný počet čipů je závazný. Čipy budou připraveny k odběru v prvním týdnu školní docházky.

 

Provoz školní družiny:

 1. Školní družina pracuje při Základní škole Židlochovice, činnost probíhá v budově školy na Tyršově ulici
 1. Školní družina pracuje v šesti odděleních, které navštěvují žáci 1. až 5. ročníku ve věku 6 – 11 let. Kapacita v jednom oddělení je 25 – 30 žáků. Jednotlivá oddělení jsou barevně označena.
 2. Školní družina zabezpečuje ranní provoz /6:15 – 7:45/ a odpolední provoz /11:30 – 17:00/. Ranní provoz je v budově školy na Tyršově ulici a v budově školy na Komenského ulici. Odpolední provoz je v budově školy na Tyršově ulici.
 1. Školní družina organizuje pravidelné činnosti oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu odpoledne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Základním prostředkem práce v ŠD je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce.
 1. Vychovatelky si po 14 dnech střídají jednotlivá oddělení. Jde o pravidelné otáčení oddělení dětí, kdy tři vychovatelky mají tři oddělení. Každá vychovatelka má svůj blok aktivit /6 vzdělávacích činností/. Děti postupně projdou všemi nabízenými činnostmi.
 1. Pro vytváření klidného a bezpečného prostředí klademe důraz na vzájemnou úctu, toleranci, spolupráci a pomoc druhému. Respektujeme individuální potřeby dětí, vytvářejí si pravidla chování, která se snaží dodržovat. Nenásilně – hrou a modelovými situacemi – vedeme k rozeznávání vhodného a nevhodného chování a jak se ubránit před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Pomáháme žákům přiměřeným pozitivním hodnocením v získávání zdravého sebevědomí.
 1. Školní družina pracuje podle školního vzdělávacího programu. Promýšlíme nejen jednotlivé činnosti, ale zejména jejich návaznost na další aktivity, čímž pomáháme žákům rozvíjet a posilovat potřebné kompetence.

Školní družina realizuje pravidelnou i příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a rekreační činnost, umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností - může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. 00 hod., vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

        ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

 

SPLNĚNÁ PŘÁNÍ

Dne 19. června plnila naše družina dětem přání. Děti si mohly vybrat jakoukoliv aktivitu, kterou chtěly dělat. Družinou zazněla taneční hudba, kterou děti doplnily tanečními pohyby podle předlohy, padaly góly v prostorách chodby, sál byl zastavěn stavbami z molitanových kostek a bunkrů z pěnových podložek. Některé děti projevily fantazii při malbě pastely, jiné zase vyjadřovaly kreativitu pomocí lego kostek a dřevěných kostek. Také se hrály deskové hry, stolní fotbálek nebo relaxovalo v relaxační zóně Havaj, kterou si děti vytvořily pomocí polštářků, vaků a pěnových kostek a představovaly si, že místo v družině, tráví odpoledne na pláži. Akce se velmi líbila a děti měly radost, že celé odpoledne bylo skutečně podle jejich představ a přání.

 

NÁVŠTĚVA ZAHRADNICKÉHO CENTRA

V úterý 18. června jsme měli naplánovanou akci návštěvu zahradnického centra Hortis. Avšak vzhledem k velmi horkému počasí jsme se rozhodli upravit plán. Nabídli jsme dětem možnost volby mezi návštěvou zahradnického centra Hortis nebo aktivitami uvnitř budovy. Ti, kteří se rozhodli pro exkurzi do Hortis, měli možnost prohlídky květin, zahradních dekorací a nakrmení zvířátek. Uvnitř budovy měly děti příležitost stavět zahrady z kostek a molitanových tvarů, a stát se tak architekty svých vlastních zahrad. I přes vysoké teploty si děti užily den plný zábavy a nových zážitků. Děkujeme zahradnickému centru Hortis za skvěle zorganizovanou exkurzi.

 

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE: MANDALY 100x jinak

Děti měly možnost tvořit mandaly různými způsoby, a to jak uvnitř budovy, tak venku. Kvůli horkému počasí jsme upravili akci, aby se děti cítily pohodlně. Venku, u mokřadu, děti používaly přírodní materiály jako kamínky, listy a větvičky. Na stolech a lavicích tvořily mandaly pastelkami na papír. Uvnitř budovy byly v sále omalovánky a různé výtvarné materiály jako ruličky, látky a provázky. V učebně D 102 děti pracovaly s temperovými barvami a v učebně D 101 tvořily mandaly s pomocí zmizíku a inkoustu. Akce proběhla v příjemné atmosféře a děti si odnesly své výtvory a nové zkušenosti s různými technikami. Výtvarné odpoledne "MANDALY 100x jinak" poskytlo dětem skvělou příležitost k kreativnímu vyjádření a inspirativnímu odpoledni.

SPORTOVNÍ AKCE

Deštivé počasí překazilo plány na venkovní sportovní akci, ale škola se proměnila v oázu aktivit a radosti pro děti! Přestože se musely akce konat uvnitř, neztratily nic ze svého šarmu. Děti se s nadšením zapojily do různých stanovišť, která byla pro ně připravena. Od procházení překážkovou dráhou, přes stavění kostek jednou rukou, až po malování po slepu a tanec hula hup – všechny tyto aktivity byly zdárně zvládnuty ve skupinkách. I přes omezení prostoru v budově školy se děti bavily naplno. Je ohromující vidět, jak se kreativita dokáže obrátit i ne příliš příznivé podmínky ve prospěch neomezené zábavy a radosti!

ČARODĚJNICE

V úterý 30.4. jsme v rámci školní družiny uspořádali "Slet čarodějů a čarodějnic". Děti měly možnost přijít v maskách a vychutnat si odpoledne plné zábavy a her. Naši malí čarodějové a čarodějnice měli možnost prozkoumat školní hřiště a zahradu, kde byla připravena řada stanovišť s úkoly zaměřenými na pohyb, paměť a smyslové vnímání. Tyto aktivity byly koncipovány tak, aby dětem poskytly nejen zábavu, ale i možnost rozvoje dovedností. Díky příznivému počasí jsme společně prožili nezapomenutelné odpoledne plné smíchu a radosti.

 

MÓDNÍ NÁVRHÁŘI 

V pondělí tj. 29. 4. 2024 se v družině odehrálo neuvěřitelně kreativní odpoledne, které děti proměnilo ve skutečné módní návrháře. Cílem bylo navrhnout oblečení pro domácí mazlíčky, lidské tvory nebo se vydat na cestu své fantazie a vytvořit jakýkoliv návrh oblečení. Měly na výběr, zda tvořit venku s křídami a přírodninami nebo uvnitř s různými materiály. Děti se naplno ponořily do tvůrčího procesu. Od pestrých kostýmů pro psí společníky, přes extravagantní šaty pro kočičí modely, až po netradiční oblečení pro postavičky z pohádek. Děti se navzájem inspirovaly a podporovaly, což celou akci ještě umocnilo. Je úžasné vidět, jak se děti mohou tak pozitivně zapojit do tvůrčích aktivit. Takové odpoledne nejenže posiluje jejich fantazii a kreativitu, ale také buduje jejich sebedůvěru a schopnost pracovat v týmu. Děkujeme všem zúčastněným.

 

STOPOVANÁ – VÝVOJ V PŘÍRODĚ

V pátek 12. dubna jsme pro děti ve školní družině připravili stopovanou s důrazem na vývoj v přírodě a pohyb. Počasí nám přálo, a tak jsme pro děti připravili dvanáct stanovišť, která jsme začínali přímo u školy. Cesta byla vedená oranžovými fáborky, které nás společně s úkoly provázely kolem nedalekého mokřadu. Úkoly byly zaměřeny na zábavnou formu učení dětí spolupracovat, pozorovat a naslouchat přírodě. Celé odpoledne vládla příjemná a uvolněná atmosféra, a děti si plnění úkolů náramně užily.

 

VÝTVARNÉ ODPOLEDNE

V sobotu 11. dubna se naše družina přeměnila na výtvarný ateliér, naši malí umělci vytvářeli krásné obrazy s motivy jara. Děti si mohly vybrat z široké škály výtvarných technik, jako jsou temperové barvy, suché pastely, vodové barvy, pastelky nebo voskovky. Děti malovaly s radostí a nadšením, protože tyto obrázky následně poputuje do domova seniorů Domovinka v Židlochovicích. Tato myšlenka byla naplněna láskou a péčí, a věříme, že naše dětské umění přinese radost a úsměvy všem obyvatelům tamtéž.

 

DEN ZEMĚ

Letos jsme se opět zapojili do úklidu přírody v rámci Dne Země. Akce se soustředila na péči o životní prostředí, třídění odpadu a recyklaci. Je pro nás důležité dobře pečovat o prostředí, ve kterém žijeme, a proto uklízení našeho okolí zařazujeme mezi pravidelné školní aktivity. Děti nejen vyčistily okolí školy, ale během cesty se také věnovaly vědomostnímu testu zaměřenému na recyklaci. Společně se staráme o naši planetu. Těšíme se na příští rok, kdy se opět zapojíme!

 

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ

V úterý 9. dubna se školní družina vydala na výlet navštívit místní hasičskou stanici. Po příchodu nás srdečně přivítal pan Novotný. S velkým nadšením a trpělivostí nám nejen popsal práci hasičů, ale také nám podrobně představil vybavení hasičského vozu. Jako odměnu za pěkné chování měly děti možnost uhasit maketu hořícího domečku, což pro ně byl skvělý zážitek. Tento typ exkurze je u dětí velmi oblíbený a jejich spokojenost byla patrná. Velké díky patří hasičské stanici v Židlochovicích za tuto skvělou možnost prohlídky.

 

HUDEBNÍ A RUKODĚLNÉ DÍLNIČKY

V pondělí 8.4. jsme si v družině užili hudební a rukodělné dílničky. V prostorách školní družiny bylo připraveno několik stanovišť. Děti si ve skupinkách vybíraly aktivity. Vyzkoušely si různorodé činnosti, jako jsou: rytmika, tvoření, hudební křížovky, písničkové kartičky (přiřazování názvu písničky s obrázkem), Já mám – kdo má (poznávání hudebních nástrojů), malování písniček, „podložkovaná“ a sochy. Bylo to pestré a akční odpoledne plné hudby, tance, pohybu, tvoření a kreativity.

 

VÍTÁNÍ JARA

Ve čtvrtek konkrétně 21. března 2024, jsme v naší školní družině vyráběli Moreny z přírodnin jako součást oslav příchodu jara a loučení se zimou. Děti měly možnost tyto vytvořené Moreny vhodit do ohně, aby symbolizovaly tento přechod. Pro starší děti jsme připravili výrobu Moreny z nasušeného pečiva, které poté nasadily na klacíky. V pátek jsme se pak společně vydali na procházku k řece Svratce, abychom tuto Morenu z pečiva vhodili do vody. Během naší cesty podél řeky jsme si zahráli různé pohybové hry a děti odpovídaly na otázky spojené s příchodem jara. Takové aktivity nejen propojují děti s přírodou a tradicemi, ale také podporují jejich pohybový rozvoj a týmovou spolupráci. Bylo skvělé vidět, jak si všichni užívali tyto zážitky a jaké radosti jim přinesly.

 

RISKUJ

Ve středu 20.3. 2024 jsme v družině uspořádali oblíbenou vědomostní soutěž RISKUJ. Děti byly rozděleny do malých skupinek, vybíraly si otázky z šesti okruhů a různou obtížností (vyjádřenou počtem bodů). Za správnou odpověď se body přičítaly a za špatnou odečítaly. Hráči při soutěži prokázali nejen své vědomosti, ale i promyšlenou herní strategii a navíc se něco nového dozvěděli. Bylo to zábavné odpoledne a těšíme se na další ročník této soutěže.

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNÍČKA

V úterý 19. března proběhla v naší družině čtenářská dílnička. S dětmi jsme si udělali relaxační chvilku u pohádky O plyšovém medvídkovi, kterou jsme si společně přečetli.  Děti si také mohly přinést svoje nejmilejší plyšová zvířátka a ukázat je všem svým kamarádům a také si přinesly svoje nejoblíbenější knížky, které četly. Povídali jsme si o knížkách a o zvířátkách a poté svoje „plyšáčky“ děti malovaly, někteří i vyrobily z papíru.  Odpoledne se neslo v klidném a příjemném duchu a děti se s radostí chlubily svými plyšovými mazlíčky.

 

ODPOLEDNE SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

V pondělí 18. 3. 2024 jsme v naší školní družině uspořádali "Odpoledne splněných přání". Využili jsme krásného slunečného počasí a akci přenesli na školní hřiště, kde jsme pro děti připravili osm stanovišť. S nadšením a radostí se děti ve skupinách pohybovaly po hřišti a absolvovaly všechny disciplíny, které byly zaměřeny na pohyb a zábavu. Celé odpoledne bylo prostoupeno sportovní atmosférou, radostí a dobrou náladou.

 

KŘESLO PRO HOSTA

Hostem v naší školní družině v pátek 15.3.2024 byl pan učitel Lubor Maněk, který se s dětmi podělil o své zkušenosti jako učitel informatiky a ochotně odpovídal na jejich zvídavé otázky. Děti byly nadšené z prohlídky učebny MarkerSpace, kde pan učitel Maněk detailně popsával vybavení a účel této místnosti. Srdečně děkujeme panu učiteli za zajímavé a zábavné povídání, které dětem pomohlo lépe si představit, co je na 2. stupni školy čeká.

 

DRUŽINA MÁ TALENT IX. ROČNÍK

V pátek 1. 3. 2024, venku deštivé počasí, ale u nás v školní družině sluneční nálada, protože se konal IX. ročník oblíbené soutěže „Družina má talent“. Na tuto akci byli pozváni rodiče, prarodiče, ale i sourozenci dětí z naší družiny. Porota, složená z návštěvníků, měla náročný úkol vybrat vítěze z rozmanitých talentů, které děti předvedly. Od zpěvu a recitace po tanec, divadlo a dokonce i hru na kytaru – děti předvedly širokou škálu svých dovedností.  Celým odpolednem vládla příjemná atmosféra. Vítězové v třech kategoriích byli odměněni věcnými cenami, ale vítězem byl každý, kdo se odvážil vystoupit. Děkujeme všem za účast a podporu a těšíme se na X. ročník této skvělé události.

Kategorie první třídy:

 1. místo: Nela a Beáta – tanec
 2. místo: Vojta – zpěv
 3. místo: Natálie – zpěv a hra na bubínek

Kategorie druhé třídy:

 1. místo: Lea – zpěv
 2. místo: Lena – recitace
 3. místo: Antónie – recitace

Kategorie třetí a čtvrtá třída:

 1. místo: Mia – tanec
 2. místo: Dominika – sestava mažoretky
 3. místo: Alice - recitace

KARNEVAL

Díky krásnému únorovému počasí se mohl letošní družinový karneval uspořádat na školní zahradě. Děti pojaly přípravu zodpovědně a přípravu masek nepodcenily. Proběhly soutěže, průvod a  odměňování masek a ve finále karnevalová diskotéka. Díky sluníčku a dobré náladě byla akce nadmíru úspěšná. 

 

HUDEBNÍ ODPOLEDNE

Ve středu 28. února jsme měli v naší družině hudební odpoledne. Pro děti jsme si přichystali plno úkolů s hudební a pohádkovou tématikou. Poznávali hudební nástroje formou hádanek, zpívali lidové písničky, četli „obrázkové čtení“ nebo kreslili písničku z pohádky a hádali její název. Děti tak zapojily svoje vědomosti a fantazii a hudební odpoledne si užily s úsměvem.

 

ODPOLEDNE V PŘÍRODĚ

Dne 27. února, jsme v rámci školní družiny uspořádali pohybové a vědomostní hry v přírodě. Na školní zahradě jsme připravili 19 různých disciplín. Děti se rozdělily do čtveřic, obdržely lísteček, na kterém si zaznamenávaly čísla splněných úkolů, a měly možnost si vybrat pořadí úkolů. V tomto slunečném počasí jsme si vychutnali chvíle pohybu a prožili probouzející se atmosféru přírody.

 

ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER

„Kdo si hraje, nezlobí“

V pondělí 26. února, jsme si v družině uspořádali ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER. Děti byly rozděleny do kategorií podle věku. Ve třídách byla připravena stanoviště z oblíbených deskových a stolních her. Děti si vybíraly stanoviště a za každou odehranou hru získaly razítko. Cílem bylo nasbírat co nejvíce razítek, užít si to a pobavit se.

 

MÍČOVÉ DOVÁDĚNÍ

V pátek 19. 1. 2024 jsme ve školní družině pro děti uspořádaly míčové dovádění. Děti se rozdělily do družstev podle věku. Mladší děti si zahrály přetlačovanou s obřím balónem Kin ball, starší si zahrály florbal, nakonec se všichni společně utkali ve vybíjené. Dětem se se hravé odpoledne líbilo, míčové dovádění, tak bylo příjemným zakončením týdne.

 

ODPOLEDNE PLNÉ HER 

Ve čtvrtek tj. 18. ledna v družině proběhla vědomostní akce. Pro děti byly nachystány stanoviště, kde si děti mohly vybírat: stolní hry, různé křížovky, osmisměrky, bludiště a jiné. Po vystřídání všech her si mohli zahrát židličkovanou nebo šibenici. Děti musely zapojit jak myšlení tak fyzickou zdatnost a trpělivost.

 

KŘESLO PRO HOSTA

Ve středu 17. 1. 2024 byl do školní družiny pozván jako host pan ředitel Mgr.Vladimír Soukop. Na jeho návštěvu se děti velmi těšily. Byly zvědavé a tak panu řediteli kladly zajímavé otázky. Odměnou pro děti byla prohlídka ředitelny a školní sborovny, kam se jen tak nepodívají.  Děkujeme panu řediteli za jeho laskavost a otevřenost s jakou dětem přiblížil sebe a svoji práci.

 

BADATELÉ V ZIMĚ

V úterý 16.1. jsme měli v družině akci BADATELÉ V ZIMĚ. Aktivity byly připraveny venku na školní zahradě okolo mokřadu i ve vnitřních prostorách školní družiny. Úkoly byly vědomostní, na hmatové vnímání i pohybové. Vyzkoušeli jsme si také „lesní piškvorky“ z klacíků, kamenů a šišek. Bylo to pestré odpoledne, kdy si děti hrály, objevovaly, přemýšlely, běhaly, vnímaly, hledaly, malovaly, lepily, bavily se, divily se, smály se….

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ

V pondělí 15. ledna jsme měli ve školní družině akci s knihou. Každé oddělení si přečetlo příběh podle svého výběru a to buď Zimní pohádka „ O jezevci a víle“ nebo „ jak paní Zima začala kralovat“. V jednotlivých odděleních byla vytvořena čtyři centra, která se odlišovala jinou tvorbou. Celá akce byla příležitost pro děti projevit svoji kreativitu a fantazii, zároveň se bavit a učit se novým věcem.

 

JEŽÍŠEK UŽ NADĚLOVAL V DRUŽINĚ

Skvělý den! V pondělí 18. prosince jsme pro děti připravili neuvěřitelný zážitek! Děti nejenže dostaly dárečky od Ježíška, ale také měly možnost vybrat si odměnu za své zlaťáky, které si v družině zasloužily. Jejich radost z těchto dárků byla neuvěřitelná. Jakmile obdržely dřevěné stavebnice a stavebnice Lego, jejich tvůrčí nadšení se doslova rozpálilo. Bylo nádherné pozorovat, jak se děti plně ponořily do stavění, skládání a tvoření s těmito hračkami. Vidět děti takto nadšené a šťastné bylo úžasné. Rádi bychom poděkovali vedení školy za tyto dárky, které udělaly dětem obrovskou radost.

 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Blížící se vánoční období přináší nejen radost a očekávání dárků, ale také příležitost strávit kvalitní čas společnou tvorbou vánočních ozdob a dekorací. V pátek 8. 12. 2023, se v družině uskutečnily dílničky s vánoční tematikou, na které přišli rodiče a prarodiče našich družinových dětí. Po celé budově školy se rozezněly vánoční koledy. Pod rukama zručných maminek, tatínků, babiček, dědečků a samozřejmě dětí vyrůstaly z připraveného materiálu nádherné vánoční dekorace. Každý si odnesl domů nějakou drobnost, která nejen ozdobí domovy, ale i připomene vánoční čas strávený společně s dětmi. Bylo to velmi příjemné a krásné odpoledne, které vytvářelo úsměvy na tvářích, a z očí vyskakovala radost. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, že přišli mezi nás a společně s dětmi jsme proměnili páteční odpoledne v radostnou atmosféru s nádechem Vánoc.

 

ZIMNÍ VYCHÁZKA NA KOPEC VÝHON

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 jsme se s celou školní družinou vydali na zimní vycházku, na zdejší kopec Výhon. Počasí nám přálo, krajina byla krásně zasněžená a tak se děti mohly dostatečně vydovádět na sněhu. Stavěly sněhuláky a proběhla i oblíbená koulovačka. Prožili jsme tak společně příjemné odpoledne, při kterém se děti hezky vydováděly.

NÁVŠTĚVA V PEČOVATELSKÉM DOMĚ

Dne 6.12.2023 část dětí ze školní družiny navštívila pečovatelský dům pro seniory v Židlochovicích. Děti seniorům přichystali krásné a bohaté balíčky s výrobky, obrázky a přáníčky k Vánocům. Zazpívaly jim vánoční koledy a básničky. Děti naoplátku dostaly od seniorů čokoládu a po cestě zpět do školy si užili sněhové radovánky. Zbylá část děti, která zůstala ve školní družině měla vánoční aktivity jak uvnitř budovy tak i venku se sněhem

 

ČERTOVINY - KNIHA HŘÍCHŮ

Kniha hříchů aneb čertovské odpoledne v družině. Děti si četly v čertovské knize hříchů a zpytovaly svoje svědomí s očekáváním příchodu čerta. Mezitím si vypracovaly pracovní listy, kde malovaly, vystřihovaly a skládaly puzzle.  Děti i přes čertovské napětí si odpoledne užily. 

 

ODPOLEDNE S HUDBOU

Dne 4. 12. 2023 se ve školní družině konala akce s hudbou. Děti si mohly vybrat mezi aktivitami venku či uvnitř v budově školy. Venkovní aktivity byly spojené s radovánkami se sněhem. Proběhla soutěž o největší sněhovou kouli. Děti, které zůstaly v budově školy, rozvíjeli svojí zručnost na hudební nástroje, zazpívali si vánoční koledy a zatančili na just dance. 

 

POZNEJ SVÉ TĚLO

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 proběhlo ve školní družině sportovní  odpoledne. Díky hezkému počasí šla akce realizovat na školním hřišti. Zde bylo připraveno několik  stanovišť, které si děti ve skupinkách spontánně plnily.  Byl to zábavně a pohybově strávený čas v přírodě.

 

VÝTVARNÝ POHÁDKOVÝ SVĚT

Dne 15. 11. 2023 se v družině konala kouzelná akce spojující čtení s výtvarným uměním. Děti se ponořily do světa pohádek a prostřednictvím tvorby mandal oživily svou fantazii a kreativitu. V každém oddělení se vytvořily pohádkové mandaly, které se spojily v jednu jedinou. Tvoření mandal s dětmi byla zábavná a vzdělávací aktivita, která posílila jejich dovednosti v oblasti koncentrace, rovnováhy a barevného cítění. V celé odpolední akci byla cítit fantazie pohádkového světa.

 

POHÁDKOVÝ CHAOS

Dne 14.11., jsme v družině měli divadelní odpoledne. Každé oddělení si vytvořilo vlastní scénář a divadelní příběh zahrálo. Vytváření vlastního divadelního představení se pro děti stává vzrušujícím dobrodružstvím. Nezávisle na tom, zda se jedná o jednoduchý pohádkový příběh nebo komplexní dramatizaci, děti se ponořily do světa herectví, kreativity a spolupráce. Celé odpoledne bylo velmi příjemné.

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA – HLEDÁNÍ POKLADU


V pondělí 13. 11. 2023 jsme měli ve školní družině akci s knihou. Každé oddělení si přečetlo příběh – Cesta za pokladem. Povídali jsme si o tom co to poklad vlastně je, že to nemusí být jen zlato a drahé kameny. Potom se děti rozdělily do tří center, v každém plnily jiný úkol související s příběhem. Nakonec jsme si zahráli hru – Přihořívá – Hoří. Celé odpoledne se neslo v klidné atmosféře, děti tak zjistily, že čtení může být i zábava.

 

DRAKIÁDA

V pátek 13. 10. jsme ve ŠD pořádali akci “drakiáda” s rodiči. Rodiče, kteří měli volno a čas na nás počkali před školou a vydali jsme se společně pouštět draky nad cihelnu. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a na kopci příjemně foukalo. Draci se vznesli do oblak a my mohli pozorovat různé tvary a barvy draků. Tímto moc děkujeme za účast a pomoc při pouštění.

 

JSME JEDNA RODINA

Ve čtvrtek 12.10. jsme uspořádali v družině akci „JSME JEDNA RODINA“. V jednotlivých odděleních jsme si nejprve pověděli, co pro nás znamená rodina. Ve většině rodin nechybí zvířátka, tak jsme si zahráli na zvířátkovou rodinu, kdy děti hledaly podle zvuků, kdo k sobě patří. Kreslili jsme také začarovanou rodinu. Někteří si vytvořili koláž z nakreslených obrázků dětí, které si předtím vylosovaly, což mělo vyjádřit, že naše školní družina jsme taky jedna velká rodina. Bylo to tvořivé, pohybové a veselé odpoledne.

 

KŘESLO PRO HOSTA

Dne 11. 10. 2023 do školní družiny byl pozván pan školník Vráblík. Jeho návštěva byla jakýmsi poutavým dobrodružstvím do srdce školního provozu. Cílem pana školníka je zajistit, aby školní prostředí bylo bezpečné, komfortní a vhodné pro vzdělávání. Jeho práce pomáhá udržovat vytápění v zimních měsících, aby žáci a učitelé nezmrzli, a zajišťuje, že technické zařízení v budovách funguje tak, jak má. Prohlídka v dílně nám přinesla mnoho zážitků, děti si vyzkoušely, jak se přitlouká hřebík a řeže pilkou. Tato návštěva nám připomněla, že každý člen ve škole, má své uplatnění.  Děkujeme panu školníkovi Vráblíkovi za jeho laskavost a otevřenost při sdílení jeho činnosti ve škole.

 

PŘÍRODA A JEJÍ BOHATSTVÍ

V úterý, 10. 10. 2023, jsme uspořádali v družině venkovní akci. Děti zkoumaly přírodniny a hledaly ty, které by jim posloužily jako inspirace pro jejich díla. Bylo ohromující vidět různorodost dětské fantazie a jejich schopnost vytvářet umění z přírodnin. Šířily se veselé smíchy, když se děti společně snažily najít ty nejhezčí listy, šišky, dřívka nebo nejbarevnější květiny. Tato venkovní akce nejen povzbudila dětskou kreativitu, ale také jim umožnila spojit se s přírodou a rozvinout větší úctu k ní.

 

Hudební odpoledne

V pondělí 9.10. jsme ve školní družině uspořádali hudební akci pro děti. Nabídli jsme jim různé aktivity spojené s hudbou. Všechny děti si prošly více stanovišti. Zpívaly písně s klavírem, zahrály na africké bubny, některé děti malovaly obrázky s hudebním motivem, zahrály si hudební hry a také se tancem podívaly do rytmu hudby. Tato akce byla plná radosti a kreativity a ukázala, jak hudba může dětem přinést radost a inspiraci.

 

SKŘÍTKOVÁNÍ POD STROMY

V pátek 22. září jsme měli celodružinovou akci “Skřítkování pod stromy”. Tato událost byla zkoncipována s cílem přiblížit dětem práci s přírodním materiálem a přenést je do kouzelného světa pohádek. Akce začala přečtením pohádkového příběhu o skřítkovi jménem Podzimníček. Tímto způsobem byla navozena magická atmosféra, a děti byly přeneseny do světa pohádek, plného dobrodružství. Nejprve se rozdělit do skupinek o velikosti 2-4 dětí, což podporovalo týmovou spolupráci. Každá skupinka měla za úkol vytvořit skřítka z přírodního materiálu, a stejně tak jeho kamaráda. Tato činnost podněcovala kreativitu a fantazii dětí. Děti se s plným nasazením pustily do svých úkolů. Celodružinová akce ukázala, že příroda je zdrojem nekonečné inspirace a že spolupráce a týmová práce jsou klíčem k úspěšným dobrodružstvím. Všichni jsme si to užili a budeme se těšit na další podobné akce v přírodě

 

Návštěva Městské policie

Ani letošní rok nemůže chybět návštěva Městské policie. Dětem bylo opět připomenuto hlavně bezpečí ohledně přecházení vozovek, jízdy na kole a chování v situacích, kdy je osloví cizí lidé. Nechybělo vyzkoušení pracovních pomůcek jako pout, vysílaček, světelných pendreků apod. Závěrem si děti vyzkoušely vybavení služebního auta, hlavně houkaček. Děkujeme strážníkům za vydařené odpoledne. 

 

POHYBOVÁ AKCE

Ve středu 20. 9. 2023 proběhlo ve školní družině pohybové odpoledne, zaměřené na kolektivní a seznamovací hry. Na školní zahradě bylo připraveno 10 stanovišť, které si děti ve skupinkách spontánně vybíraly. Nejmladší prvňáčky provázely starší a zkušenější děti.  Byl to zábavně strávený čas v přírodě.

 

Tvoříme s pohádkou

V úterý 19. 9. 2023 probíhala v družině výtvarná soutěž na téma – tvoříme s pohádkou. Úkolem dětí bylo namalovat pohádkovou bytost, pohádkový příběh. Děti mohly malovat přírodninami, pastelkami, pastely, tužkou a mohly malovat i křídami na asfaltové hřiště. Děti se nechaly vést svoji fantazií a vznikala tak krásná díla. Malovalo se venku, počasí nám přálo a tak nám odpoledne krásně uteklo.

 

Akce s knihou – Staň se badatelem

V pondělí 18. září jsme měli ve školní družině akci s knihou. V každém oddělení jsme vytvořili čtyři centra aktivit, která se točila kolem známé pohádky. Mladší děti si vyzkoušely s dopomocí přečíst obrázkovou pohádku O červené Karkulce, vyluštit různé úkoly, postavit babiččin domeček v lese a vyrobit papírovou loutku. Celá akce byla příležitostí pro děti projevit svoji kreativitu a fantazii, zároveň se bavit a učit se novým věcem. Tato akce jasně ukazuje, jak může literatura a kreativita spojit děti do jedinečných dobrodružství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

DNY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

 Poslední týden v družině jsme pro děti připravili dny splněných přání. A aby toho nebylo málo, tak se v družině uskutečnil prázdninový obchůdek, kde děti měly možnost si nakoupit za body, které během celého půl roku nasbíraly. Byla vytvořena centra s rukodělným a výtvarným tvořením, ale také maňásky, s kterými si zahráli svoji vymyšlenou hru, kuželky, tvoření s pískem, děti vytvořily skupinku s pokémony a jiné. Celé pondělní odpoledne bylo v duchu pohody a radosti.

 

PRÁZDNINOVÉ PÍSNIČKY

Ve čtvrtek 22. června jsme měli s dětmi celodružinovou akci Prázdninové zpívání. Hlavním cílem této akce bylo dát dětem příležitost strávit příjemný čas a zapojit se do společné aktivity spojené s hudbou. Na programu byl zpěv písniček, které si děti mohly samy vybírat. Zpěv byl organizovaný za hudebního doprovodu. Celá akce se odehrávala ve venkovním prostředí, které nám poskytovalo možnost většího pohybu. Většina dětí se s nadšením aktivně zapojila do zpěvu, zatímco někteří byli trošku zdrženlivější. Děti se ale vzájemně podporovaly a tím tvořily pozitivní prázdninovou atmosféru.

PIKNIK

V pátek 23.6. jsme si zpříjemnili horké letní odpoledne vodní bitvou a následným piknikem v přírodě. Děti si přinesly plavky, vodní pistolky, dobroty. Nechyběl ani meloun od rodičů, který byl veliceosvěžující a moc za něj děkujeme. Všechny děti i  paní vychovatelky se dostatečně vydováděly.

 

HORTIS

Po dlouhé době se družina vydala na exkurzi do zahradnického centra Hortis. Kvůli velmi teplému počasí bylo dětem nabídnuto dvě varianty: návštěva Hortisu nebo aktivita na toto téma v družině. Exkurze probíhala v poklidném rázu, kdy jsme s dětmi prošly celé centrum, ukázaly nabídku prodejny, zkusily rozpoznat květiny. Odměnou za vzorné chování bylo nákup v místním bistru v podobě zmrzliny a limonády. Děti v družině nám mezitím namalovaly obrázky s tématikou "naše zahrada ".

 

Návštěva rybníka bez rybníka

V pondělí 19. 6. jsme s dětmi v ŠD chtěli tematickou vycházkou s plněním úkolů navštívit hrušovanský rybník. Kvůli vysokým teplotám jsme se rozhodli k variantě ve stínu a to plněním úkolů v areálu školy, kde děti chodily ve svých odděleních a plnily úkoly na téma voda. Děti si tuto variantu více užily a na konci byl i slíbený krátký fotbal.

 

PRÁZDNINOVÉ ŘÁDĚNÍ

Poslední školní měsíc se v okolí školy odehrálo "prázdninové řádění". Jednalo se o  akci, kde se ukázala sportovní aktivita, myšlení, logika ale i spolupráci a podpora družstev.  Děti společně plnily například chůzi v obřích gumákách, házením míčem, přenášení vody, opičí dráhu, chůze v lesní stezce, skákání v pytlích, ale také  zapojení hlaviček, např. luštění, procvičování barev nebo kreslení obrázků. Při soutěžení děti spolupracovaly i s rodiči. Společně jsme se všichni pobavili a prožili jsme krásné odpoledne.

 

STAŇ SE UMĚLCEM

Ve čtvrtek 15. 6. 2023 probíhala ve školní družině soutěž – Staň se umělcem. Děti měly namalovat PRÁZDNIVOVÝ STROM ŽIVOTA. Malovat mohli na papír přírodninami, jako jsou listy trav, okvětními lístky květů, také pastelkami, tužkou a v neposlední řadě i křídami a to na asfaltové hřiště. Děti popustily uzdu své fantazii a malovaly nádherné stromy plné prázdninového dobrodružství. Malovalo se venku u školního mokřadu a odpoledne v přírodě krásně uteklo. Umělcem se nakonec stali všichni, co se soutěže zúčastnili.

 

Čtenářská dílnička – těšíme se na prázdniny

Dne 14. 6. se v družině konala čtenářská dílna. Děti byly rozdělené do svých oddělení, kde si společně měly možnost představit přinesené knížky. Některá oddělení se vydala ven na vzduch, jiná zůstala uvnitř. Kdo si knížku nedonesl, řekl ostatním, jakou knížku má rozečtenou nebo jakou by si přečíst chtěl. Následně jsme si vybrali knížku, ze které jsme si přečetli úryvek jednoho příběhu a poté se rozdělili na čtenáře a nečtenáře. Někteří si vyráběli komiks nebo malovali obrázek ke knize, jiní si samostatně četli svoji knížku. Děti se zájmem naslouchaly čtenářských příběhům ostatních a bylo zřejmé, že by si většinu knížek také rády přečetly.

 

Návštěva Městské policie

V posledních dnech školního roku nás navštívili strážníci Městské policie Židlochovice. Tentokrát se vše odehrálo ve venkovních prostorách, kde se děti více zapojily a návštěvu si více užily. Strážníci měli pro děti připravené ukázky výbavy městské policie,  popis jejich práce a zároveň poučení o bezpečnosti při jízdě na kole, přecházení silnice nebo oslovení cizími lidmi. Děti uvítaly i fyzickou aktivitu, jako přetahování lanem nebo řízení dopravy. Jako třešnička byla praktická ukázka střelby ze zbraní. Jízda služebním autem, kdy se zahrála situace na honění zloděje. Celá odpoledne bylo zábavné a poučné. Tímto chceme strážníkům Městské policie poděkovat a už se těšíme na příští školní rok!

NÁVŠTĚVA V MYSLIVNĚ

V pondělí 12. 6. 2023 jsme vyrazili na kopec Výhon a svižným tempem jsme stoupali k myslivně. Tam už na nás čekal pan Březina a pan Chvála, po krátkém pozdravení, jsme se dozvěděli, co má myslivec na starost, jaké druhy zvěře se u nás (v židlochovickém revíru) vyskytují a čím se živí jednotlivá zvířátka. Ukázal nám srnčí a jelení trofeje, zjistili jsme, co odborně znamená, když se řekne o srnci, že je to špičák a šesterák. Mohli jsme nahlédnout do interiéru myslivny, kde jsme viděli další srnčí trofeje, rohy kamzíka, obří zuby od divočáka a několik vycpaných dravců. Děkujeme moc panu Březinovi a panu Chválovi, že si našli čas a obohatili nás o nové znalosti z oblasti přírody a těšíme se na další setkání.

 

ČARODĚJNICKÝ SLET

V pátek 28. dubna se na školní zahradě slétli čarodějnice a čarodějové z naší družiny. Nejprve bylo potřeba obstarat kouzelnickou hůlku a poté se mohli rozlétnout, aby mohli vyzkoušet nové čarodějnické dovednosti, např. slalom na koštěti, čarovná zaklínadla, hadí řeč. Procvičili si paměť, hod košťátkem, znalost živočichů, skládání puzzle. Na závěr je čekala zkouška odvahy, při které získali kouzelné zaříkávadlo. Všichni zúčastnění ve zkouškách úspěšně obstáli a čarodějnické odpoledne nám tak příjemně rychle uteklo.

 

DRUŽINA MÁ TALENT VIII. ROČNÍK

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se konala oblíbená soutěž: „Družina má talent“, letos již VIII. ročník. Na tuto akci byli srdečně pozváni rodiče, i prarodiče a někteří z nich zasedli i do poroty. Počáteční ostych děti brzy překonaly a následně nám předvedly širokou škálu svých zájmů a dovedností. Některé děti zpívaly, recitovaly a to i svoji tvorbu, hrály na kytaru, také na ukulele, tančily a předvedly sportovní sestavy, dokonce se i kouzlilo. Celým odpolednem vládla úžasná atmosféra. Porota měla velmi těžký úkol a to vybrat vítěze, ale nakonec zodpovědně a spravedlivě rozhodla. Vítězové byli odměněni diplomem, věcnou cenou a tři nejlepší z každé kategorie dostali i pohár vítězů. Děkujeme všem dětem za odvahu, neboť vítězem byl každý, kdo se zúčastnil. Také děkujeme za podporu rodičů a prarodičů.

Vítězové:

Kategorie první třídy a přípravka:

 1. místo: Dora K. – divadlo

Antonie D. – divadlo

 1. místo: Lena P. – recitace
 2. místo: Mikuláš R. – kouzelník

Kategorie druhé třídy:

 1. místo: Dominika H. – sestava mažoretky
 2. místo: Elen N. – hra na kytaru
 3. místo: Petr K. – kouzelník

Kategorie třetí a čtvrté třídy:

 1. místo: Karolína K. – recitace (vlastní tvorba)
 2. místo: Amálie G. - tanec

Barbora CH. – tanec

 1. místo: Natálie E. – hra na ukulele a zpěv

 

JÍZDA VLAKEM

Ve středu 26. 4. 2023 jsme se vydali s dětmi ze školní družiny na vlakové nádraží do Židlochovic a jeli vlakem do Hrušovan. Odjížděli jsme po obědě ve dvou skupinách. Cesta proběhla bez problémů, vlak pro děti je velmi poutavým prostředkem. Zpět do školy jsme zvolili polní cestu kolem hrušovského rybníku. Cestou jsme plnili různé úkoly a zjišťovali, co vše děti znají nebo co si zapamatovaly o společném vykládání na téma vlaky. Dorazili jsme plní zážitků, výlet vlakem byl pro děti přínosem a jejich radost a spokojenost pro nás odměnou.

 

HUDEBNĚ RUKODĚLNÉ TVOŘENÍ

V pondělí 24. dubna se uskutečnila v družině akce Hudebně-rukodělné tvoření. Děti si mohly vytvořit výrobky z hudební tématiky, mezi kterými byly i hudební nástroje, dále byla možnost naučit se něco nového při práci s křížovkou a tabletem, zatancovat si, ale také zazpívat. Celé toto odpoledne doprovázela dobrá nálada.

 

DEN ZEMĚ – úklid kolem školy

V pátek dne 21. dubna  si všichni účastníci školní družiny nasadili ochranné rukavice, vzali igelitové pytle a vydali se na sbírání odpadků, které do přírody nepatří. Vytvořili jsme malé skupinky a šli jsme uklidit kolem celé školy. Celkem jsme nasbírali čtyři pytle směsného odpadu. Po celé odpoledne nás provázela dobrá nálada. Je velmi důležité, aby si děti uvědomily, že za nepořádek na planetě Zemi můžeme jen my, lidé. Pevně doufáme, že touto akcí otevřeme dětem oči. Díky krásnému počasí byla akce opravdu vydařená a účastníci školní družiny si ji moc užili.

 

 

NÁVŠTĚVA ZÁMKU

Ve středu 19.4. jsme se vydali se staršími dětmi školní družiny na prohlídku místního zámku. Obětavě se nám věnovali, pan Vrážel a pan ing. Marek. Dozvěděli jsme se, hodně zajímavých věcí například, že zámek byl původně vodní tvrzí. Nejvíce děti zaujalo poschodí, kde jsou vystavena vycpaná zvířata. Naši průvodci nás zavedli i do zámecké kaple, kde jsme prohlídku ukončili. Díky hezkému počasí jsme mohli ještě procházkou pokračovat do přilehlého parku a pozorovat zvěř.

Pro mladší děti (přípravka a prvňáci) byl v družině připraven náhradní program, jehož obsahem bylo vyprávění o zámku a rukodělné činnosti.

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNIČKA

Dne 20. 4. 2023 jsme v družině měli čtenářskou dílničku a tentokrát na téma „DOMÁCÍ MAZLÍČEK“. Děti si mohly donést fotografii se svým mazlíčkem anebo knížku o něm. Každý z nás má doma nějaké zvířátko a každý rád o něm povídá. Ve skupinkách si děti ověřily své získané znalosti. Pokud zbyl čas, tak si děti vyrobily svoji vlastní knížečku.

 

HUDEBNÍ ODPOLEDNE

V pátek 24. února jsme v družině měli hudebně-pohybové odpoledne. Děti měly možnost zatančit si Just dance, využít taneční podložky a hru Stepmania, zahrát si hudební ruletu a dobble, poskládat hudební puzzle, vyřešit hudební spojovačku. Toto odpoledne jsme zakončili hudebně tanečním fotbalem, který sklidil také velký úspěch.

VYPRÁVĚNÍ O MADAGASKARU

Ve čtvrtek 23. 2. nás ve školní družině navštívil pan Chytil, který rád cestuje a při svých dobrodružných cestách fotografuje a natáčí zajímavá místa, která navštívil. Jeden z těchto filmů věnovaný Madagaskaru nám přišel představit a okomentovat. Děti byly nadšeny a v taženy do vyprávění, se zaujetím všechny sledovaly film. Bylo to příjemné odpoledne a budeme rádi, když nás pan Chytil v budoucnosti znovu navštíví a představí nám svá nová dobrodružství.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Ve středu 22. 2. probíhala v družině výtvarná soutěž na téma Podmořský svět. Děti byly rozděleny do tří skupin podle věkové kategorie a měli možnost malovat ve dvojicích či samostatně. Jejich úkolem bylo ztvárnit podmořský život a vše co do něj patří. Děti se nechaly vést svojí fantazií a vznikla tak krásná a nápaditá díla, která byla na závěr vyhodnocena. Vítězové obdrželi diplomy a snaha všech byla odměněna malou sladkostí.

 

ZÁMECKÉ ODPOLEDNE

V úterý 21. 2. jsme v družině zažili Zámecké odpoledne. Původně jsme měli jít na exkurzi na náš  zámek v Židlochovicích, ale z důvodu stavebních pracích, které na zámku probíhají,  jsme akci přesunuli na jiný termín a dětem připravili náhradní program. Děti se seznámily s našimi hrady a zámky a to zábavní formou v podobě pexesa. Také si děti mohly zkusit zahrát divadlo O veselém království, vyrobit si dvorního šaška anebo také vytvořit princeznu. Své vědomosti z historie si také mohli ověřit hádankami a doplňovačkami na toto téma. Zámecké odpoledne bylo velmi příjemné, ale mnohem více se těšíme na prohlídku zámku.

 

HRAJ A VYHRAJ

V pondělí tj. 20. 2. 2023 jsme uspořádali soutěžní odpoledne pod názvem „HRAJ A VYHRAJ“.  Děti byly rozděleny do tří skupin, dle věku. Úkolem bylo co nejrychleji dojít do cíle v deskové hře. K tomuto účelu bylo potřeba mít hrací kostku a štěstí. Celé odpoledne bylo věnováno různým deskovým hrám, kde si děti zahrály například: Člověče, nezlob se!, Ubongo,  Dostihy a sázky, ale i šachy. Z každé skupiny byly tři nejlepší hráči odměněny diplomem a papírovým pexesem. Cílem bylo, aby děti uměly nejenom vyhrávat, ale hlavně hrát fair play.

 

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Na pátek 17. 2. 2023 jsme měli pro děti připravenou celodružinovou akci ZIMNÍ RADOVÁNKY. Vzhledem k pošmournému počasí jsme ji zrealizovali v tělocvičně. Nejdříve se děti rozdělily do skupin a sami si pak chodili po stanovištích. A jaké zimní aktivity si mohly užít? Byly to: Hokej s florbalkou, stavba sněhuláka pomocí kruhů, koulovaná z papírových koulí a následný úklid lopatou na sníh, výroba vlastního snowboardu, třídění sněhových koulí z polystyrénu, naplnění sněhuláka vatou pomocí čínských hůlek. Prožili jsme společně příjemné odpoledne, při kterém se děti hezky vydováděly.

 

MASOPUST

Ve čtvrtek 16.2.  se část družiny včetně rodičů sešla k masopustnímu průvodu v maskách. Postupně  se  prošlo část města a okolních ulic. Po cestě se zpívalo, bavilo a plnily úkoly, za které děti dostávaly drobné odměny.   I když účast byla slabší, účastníci této družinové akce si vše nadmíru užili.

 

EXKURZE –  POLICIE ČR

Po delší  pauze se družina vydala na exkurzi k Policii ČR.  Policisté   začali  ukázkou služebního auta, včetně  jeho vybavení.  Následně probíhala   „osobní prohlídka“ policisty, kdy musel popsat veškeré pracovní pomůcky, hlavně  služební zbraň.  Asi největší  zážitkem bylo prohlédnout  si celu  předběžného zadržení.  Závěrem byla ukázka kanceláře  a  zodpovězení všech dotazů  od  dětí. Jako hřeb  odpoledne   byla ukázka  akce  jednotky rychlého nasazení.  Děti byly nadmíru spokojené za veškeré  zážitky  a  my  děkujeme  za  možnost  tuto  exkurzi  podniknout.

 

BADATELÉ V ZIMĚ

Ve čtvrtek 13. února se ve školní družině konala celodružinová akce s názvem Badatelé v zimě. Děti se rozdělily do skupin tak, aby v každé skupině byl alespoň jeden dobrý čtenář a následně plnily otázky a úkoly, které se týkaly přírody. Při chystání a následné realizaci úkolů nám pomáhali naši šikovní čtvrťáci. Počasí nám přálo, tak věříme, že se akce dětem líbila.

 

ČTENÁŘSKÁ DÍLNIČKA S VALENTÝNSKÝM PŘÁNÍČKEM

V úterý 14. 2. jsme měli další čtenářskou dílničku. Společně jsme si četli příběh o tom, proč vůbec slavíme svátek sv. Valentýna a kde se tento svátek vzal. Hlavním cílem bylo, seznám se s pojmy „mít rád“. Svátek svatého Valentýna je svátek lásky a náklonnosti mezi lidmi. A protože je důležité, abychom se navzájem měli všichni rádi, tak si děti vyrobily přáníčka, která si odnesla domů. Přáníčka se dětem moc povedla, tak věříme, že splnila svůj účel a udělala všem obdarovaným velikou radost

 

Vánoční družinový obchůdek

Těsně před vánocemi se v družině uskutečnil vánoční obchůdek.  Zde děti "nakupovaly " za body, které během celého půl roku si mohli nasbírat. Veliký výběr je nenechal  v klidu a vybrat tu správnou odměnu byl velký adrenalin. Následovalo pochlubení, ale také některé děti ještě vyměnily, co předtím nakoupily. Čtvrteční odpoledne se ukončilo diskotékou s tancováním.

 

Návštěva židlochovického kostela

Ve středu 21. 12. jsme se vydali s družinou do kostela Povýšení sv. Kříže, kde na nás čekal pan farář. Děti se usadily do lavic a pan farář Mgr. Pawel Cebula je seznámil s příběhem narození malého Ježíška. Po rozhovoru s panem farářem jsme si mohli prohlédnout interiér kostela. Stromečky se teprve budou zdobit, ale děti se dozvěděly, že světýlka na vánočním stromečku zapínají děti a to až na štědrý den, když vyjde první hvězda. Nakonec jsme si všichni společně zazpívali koledu. Celá odpolední návštěva v kostele měla příjemnou atmosféru. Děkujeme panu faráři Mgr. Pawlu Cebulovi za vřelé vykládání a celou prohlídku kostela.

Návštěva v Domově s pečovatelskou službou

V úterý 20. 12. jsme s dětmi uspořádali předvánoční vystoupení v Domě s pečovatelskou službou. Některé děti z družiny, trénovaly na toto vystoupení už od října. Seniorům děti zazpívaly a předvedly vánoční koledy za doprovodu akordeonu a následně rozdali dárečky, které vyráběli pro ně. I přes obrovskou trému panovala pohodová vánoční nálada a všichni jsme si to velice užili. Seniorům jsme slíbili, že zase přijdeme.

Vánoční koledy v družině

V pondělí 19. 12. jsme uspořádali s dětmi odpoledne plné vánočních koled. Děti, které se připravovaly na vystoupení pro seniory, si vyzkoušely, jaké to je, vystupovat před ostatními. Některé děti malovaly vánoční obrázky pro seniory, jiné děti vyráběly papírové andělíčky, které také se odnášeli seniorům. Vánoční atmosféra provoněla celou družinu.

 

Ulov si svoji baňku

V pátek 16. 12. jsme v družině měli akci „Ulov si svoji baňku“. Děti si našly poschovávané papírové baňky, na které si napsaly svá přání, co by nejraději dělaly. Pět přání s nejvíce hlasy jsme dětem splnili. Nejvíce hlasů vyhrálo: stolní fotbálek, vyrábění a malování, pohybové hry, divadélko, taneční skotačení. Děti se mohly mezi odděleními různě pohybovat a vyzkoušet si, na co měly zrovna náladu.

 

ZIMA V PŘÍRODĚ

Ve čtvrtek 15. prosince se družina i rodiče vydali na zimní procházku přírodou, která měla za cíl vyjít až na Výhon k rozhledně. Příroda nám a hlavně dětem udělala radost, nasněžilo a tak měla vycházka tu pravou zimní atmosféru. Po cestě k rozhledně jsme všichni plnili různé úkoly, které se losovaly např. „ udělejte pět dřepů, obejmi strom“ atd. Také jsme pozorovali stopy ve sněhu od zvířátek. V cíli pod rozhlednou nás ještě čekalo sladké a teplé překvapení. Naše školní jídelna nám upekla buchty a uvařila teplý čaj, který přišel všem vhod. Děti byly nadšené a užily si zimních radovánek. Moc děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří si udělali čas a šli s námi zasněženou zimní krajinou až k rozhledně.

 

 

ČTENÁŘSKÉ DÍLNIČKY

Ve středu 14.12. jsme si ve školní družině užili příjemné odpoledne s knížkami. Děti si vzájemně sdílely zážitky o své oblíbené knize a společně jsme četli. Následně si vytvořily oblíbenou postavu z knížky nebo vymyslely vlastní příběh a zahrály si divadlo. Vášniví čtenáři však mohli nerušeně číst dále. Čtenářské dílny děti znají z výuky. Také my ve školní družině chceme děti povzbudit, aby objevily radost z četby.

 

Splněná přání

Dne 13. 12. 2022 proběhl v družině Den splněných přání. Tentokrát děti vybírali z relaxačních a oddechových aktivit a měli na výběr: Filmové odpoledne, Veselé vánoční kreslení, Čtení oblíbených knih, Skládání puzzle, Sázky a dostihy, Tajuplné hádanky. Celé odpoledne bylo v duchu poklidu, relaxu a společné pohody. Děti se už mohou těšit na další společné akce, které pro ně máme připraveny.

 

ČERTOVSKÁ ŠKOLA

V pondělí 12. 12. 2022 se družina proměnila v Čertovskou školu. Děti se rozdělily do skupin a vypracovávaly různé úkoly. Například výroba Mikuláše, čertovské počítání, recitace básniček, malování, doplňovačky a křížovky. Děti byly plné odhodlání k plnění úkolů a zároveň se skvěle pobavily. Jako bonus je přišel za okny pobavit čert.

 

Já a hudba

V úterý 25. 10. jsme měli v družině akci s názvem Já a hudba. Toto odpoledne měly děti možnost vyzkoušet hru na boomwhackers, taneční podložky s programem Stepmania, hru na perkusní nástroje, ale také zpěv karaoke. Kdo měl zájem, mohl si také něco  vyrobit. Děti se v aktivitách prostřídaly a každý si přišel na své.

 

Návštěva Městské policie

Pondělní odpoledne nás přišli navštívit strážnici Městské policie pan Petr Fajks a Filip Rais. Po přivítání a seznámení s dětmi, došlo na zkoumání znalostí našich dětí, například zda děti znají čísla na záchranný systém, jak bezpečně jezdit na jízdním kole, kde a jak přecházet pozemní komunikaci, co znamenají některé dopravní značky. Děti se dozvěděly o práci policistů, včetně povinností, ale i pravomocí. Součástí byla praktická ukázka policejního vybavení. Děti si omakaly pouta, obušky, obléknout si mohli neprůstřelné vesty, rukavice, čepici. Velký ohlas měla prohlídka policejního auta, pouštění houkaček a mluvení do mikrofonu. Návštěva strážníků Městské policie je vždy velmi zábavná, ale i poučná. Děti byly nadmíru spokojené. Tímto bychom strážníkům Petru Fajksovi a Filipu Raisovi chtěli poděkovat za velmi příjemné odpoledne a těšíme se na jarní venkovní akci.

 

POJĎ SE HÝBAT

V pátek 21.10. se ve školní družině uskutečnila akce „POJĎ SE HÝBAT“. Na školním hřišti bylo připraveno 12 stanovišť s pohybovou aktivitou. Děti ve skupinkách běhaly s nadšením po hřišti a prošly tak všemi stanovišti. Disciplíny byly zaměřeny nejen na pohyb, ale také na koncentraci a týmovou spolupráci.  Bylo to vydařené sportovní odpoledne.

 

DRAKIÁDA

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 jsme pořádali ve školní družině akci drakiádu, které se zúčastnili i rodiče dětí. Sraz byl před školou a společně jsme vyrazili na Výhon na lán nad bývalou cihelnou. Počasí bylo krásné slunečné a drak vzlétl téměř všem do oblak. Bohužel se dvěma dětem cestou ztratily tyčky k drakovi, které jsme se snažili nahradit klacíky, ale bez úspěchu. Díky krásnému počasí a účasti rodičů jsme si akci užili, děti se vyřádily nejen při běhání za drakem, ale i při zachraňování draků uvízlých na stromech a keřích. Těšíme se na příští rok

 

Den splněných přání

Ve středu 19.10 se dětem plnila jejich přání. Sami si mohli zvolit, jak nejraději společně stráví čas a podle jejich přání jsme pro ně vytvořili centra v podobě:

Divadla - kde si zahrály např. O Zelené Karkulce

Tvoření - zde si vytvořily svoji kouzelnickou hůlku

Zpívání - společně za doprovodu harmoniky si zazpívaly nejoblíbenější písničky

Kopané - kde si jako tým zahrály nejhranější sport

Pokémonů - kde si sdílely svoje sbírky a alba

Tvoření v písku - kdo by si nezkusil postavit pohádkový hrad?

Míčové hry - pro ty, kteří chtěli trávit odpoledne aktivně

Venkovní aktivity - některé děti využily podzimní den v plné kráse a vyrazily na hřiště

Každé z dětí si našlo svoji oblíbenou činnost a nám bylo odměnou jejich spokojený úsměv.

 

Čtenářská dílna s plyšáky

V úterý 18. 10. jsme pro děti připravili „ČTENÁŘSKOU DÍLNU S PLYŠÁKY“. Děti si mohly přinést svého nejoblíbenějšího plyšového kamaráda nebo svoji oblíbenou knížku. Zůstaly ve svém oddělení, kde své plyšáky a knihy představily ostatním kamarádům z družiny. Pro děti byly připraveny různé pracovní listy, kde se například učily pracovat s textem, dále to byla příležitost jak překonat ostych a naučit se souvisle vyjadřovat, mohly své plyšáky i výtvarně ztvárnit. Děti si odpoledne náramně užily, měly stále co vyprávět.

 

Podzimní bádání v parku

V pondělí 17. 10. 2022 byl krásný podzimní den, který byl přímo stvořen pro pobyt venku. V družině jsme naplánovali akci podzimní bádání v parku, která měla za cíl rozvinout u dětí badatelské dovednosti a tím zvýšit jejich zájem o přírodu. V parku byla pro děti vytvořena cesta plná zajímavých úkolů. Děti si vyzkoušely udělat odlitek zvířecí stopy ze sádry, v jezírku vylovit nějaké organizmy, z přírodnin vytvořit obrazy a mnoho dalších úkolů. Celé pondělní odpoledne plné bádání, zkoumání, vědění, experimentování nám uběhlo velmi rychle. Děti odcházely usměvavé, spokojené a plné zážitků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÝBÁNÍ NÁS BAVÍ

V pátek 17.6.2022 jsme uspořádali ve školní družině akci s názvem „Hýbání nás baví“, na kterou byli pozváni i rodinní příslušníci družinových dětí. Sešli jsme se na školní zahradě, kde byly připraveny rozličné úkoly nejen pohybového charakteru. Rodiče s dětmi se v malých skupinkách volně pohybovali po zahradě a plnili disciplíny v různém pořadí. Splněné úkoly si sami označili na kartičce nebo získali samolepky. Pro zpestření byla cesta k dalšímu stanovišti zadána různorodými pokyny, např. „Cestou k dalšímu úkolu jděte potichu, jako čápi, jako mašinka, zpívejte, mávejte…“, atd. Na závěr byli všichni zúčastnění  odměněni drobnou sladkostí. Provázelo nás slunečné počasí a příjemně jsme si užili společně strávený čas.

 

STŘELBA NA CÍL

V pátek 10. 6. jsme pro děti ve školní družině připravili střelecké odpoledne, počasí se umoudřilo a tak se akce konala na školním hřišti. Pro děti bylo připraveno deset disciplín. Děti si mohly zastřílet z luku, střílet na koš, nechyběla ani střelba na bránu. Děti si také vyzkoušely, jakou mají trefu, házely míčky na cíl, vlašské oříšky do kelímku, ale také srážely kužely. Odpoledne nám všem rychle uteklo a děti odcházely spokojené, vítězem tak byly všechny děti.

 

TURNAJ VE FOTBALU

Poslední pátek v květnu se v družině odehrál fotbalový turnaj. Protože nejsou všichni zdární fotbalisti, byly děti rozděleny na skupinu fotbalistů, fanoušků a ty co hrály vybíjenou. Po určení kapitánů a výběru hráčů začal zápas plný odhodlání, fandění a chutě vyhrát. Postupně se vystřídalo šest týmů, až do finálového zápasu. Paradoxem bylo, že vítězný tým se skládal více z děvčat jak kluků. Pro děti to bylo adrenalinové odpoledne, kde se projevila souhra přátelství a chuť zvítězit.

KARAOKE

V pátek 13. května jsme měli na programu „Karaoke“. Pojali jsme to jako hudební odpoledne, kde si každý našel to, co ho baví. Děti měly možnost vyrobit hudební nástroje, které opravdu hrají, mohly si zatancovat na podložkách s hudebním programem Stepmania, ale hlavně si mohly zazpívat na mikrofon písničky podle slov v karaoke verzi. Kdo zpívat nechtěl, mohl se také jen dívat a ostatní podporovat nebo na písničky tančit. Dětem se odpoledne líbilo.

 

ČARODĚJNICKÝ REJ

V pátek 29. 4. 2022 se celá družina proměnila v čarodějnice a čaroděje. Všichni se převlékli do masek a čarodějnické řádění mohlo začít. Bylo krásné slunečné počasí, tak čarodějnický rej byl na zahradě, kde pro děti byly nachystány disciplíny jako hod koštětem, vaření kouzelného lektvaru, poskládat čarodějnici, let na koštěti a jiné. Každý dostal čarodějnické vysvědčení, ve kterém byly zaznamenány splněné disciplíny. Jako odměna bylo opékání špekáčků na ohni, také nechyběla kytara a táborový zpěv. Celé odpoledne bylo vydařené a děti si parádně užily.

 

Ukliďme Česko – úklid kolem školy

Akce Ukliďme Česko, patří mezi ekologicky zaměřené akce, které je třeba podporovat a zúčastňovat se. Ve čtvrtek 21. 4. 2022, si všichni účastníci školní družiny nasadili ochranné rukavice, vzali igelitové pytle a vydali se na hledání odpadků, které do přírody nepatří. Cílem bylo uklidit kolem školy a mokřad v lokalitě Líchy, část lokality Žižkov a kolem zámeckého parku. Vytvořili jsme dostatečně velké skupinky, které se vydali na úklid přiřazené lokality. Každá skupina s nadšením hledala, sbírala vše, co nepatří do přírody. Celkem jsme nasbírali pět plných pytlů směsného odpadu. Akce se zúčastnilo přes 80 dětí a šest vychovatelek. Po celé odpoledne nás provázela dobrá nálada a udělali jsme hodně práce. Některé děti nás překvapily, když si mezi sebou vykládaly, například: „Alespoň to tu máme pěkné.“, nebo „To bylo bezva uklízení.“ Tato akce je potřebná., Je velmi důležité, aby si děti uvědomily, že za nepořádek na planetě Zemi můžeme jen my, lidé. Pevně doufáme, že touto akcí otevřeme dětem oči. Díky krásnému počasí byla akce opravdu vydařená a účastníci školní družiny si ji moc užili.

PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHI ZAJÍČKA

V pátek 8. dubna se v družině konala soutěž s názvem „Po stopách velikonočního zajíčka“. Protože nám počasí nepřálo, konala se soutěž uvnitř. Děti byly rozdělené do šesti skupin, tak aby byly skupiny věkově vyvážené. Prvním úkolem bylo si přečíst pohádku o velikonočním zajíčkovi. Poté na děti čekala různá stanoviště s úkoly, kde dostávaly písmenka do tajenky. K tomu, aby děti správně dokončily soutěž a získaly poklad, musely využít vědomostí z pohádky, kterou četly před začátkem soutěží. Dětem se odpoledne líbilo a už se těší na další.

 

DRUŽINA MÁ TALENT VII. ROČNÍK

V pátek 1. 4. 2022 se po dvouleté pauze konala ve školní družině talentová soutěž „ Družina má talent“. Na odpolední talentovou akci byli srdečně pozváni rodiče, někteří i zasedli do poroty. Zpočátku děti bojovaly s ostychem, ale ten brzy opadl. Široká škála jejich dovedností nám ukázala, že máme různorodě nadané děti. Někteří zpívali, recitovali, kouzlili, baletili, tancovali moderní tance, ale viděli jsme i tanec se stužkou a ukázky technik juda a mnoho jiných zajímavostí. Děti byly úžasné. Porota měla velmi těžké hodnocení, ale spravedlivě a zodpovědně rozhodla. Vítězem se stal každý, kdo překonal svůj prvotní ostych a předvedl svůj talent. Vítězové byli odměněni diplomem a věcnou cenou, ostatní účastníci sladkou odměnou.  Celé odpoledne vládla velmi příjemná atmosféra. Děkujeme dětem za odvahu a rodičům za účast a spolupráci.

 

Vítězové:

Kategorie první třídy a přípravka:

1.místo: Magdalena Č. – balet

2.místo: Elen N. + Dominika H. – zpěv

2.místo: Michal F. – kouzelník

3.místo: David S. – hadí muž

3.místo: Tereza K. – tanec se stužkou

 

Kategorie druhé třídy:

1.místo: Natálie E. – vlastní skladba/zpěv

2.místo: Nikol S. + Elen S. – tanec

3.místo: Amy W. + Sofiia K. – tanec

 

Kategorie třetí a čtvrté a páté třídy:

1.místo: Tereza M. – hula hoop

2.místo: Anežka H. + Ondřej H. + Veniamin R. – judo

3.místo: Zuzana N. + Barbora CH. - tanec

 

Kolečkování

Dne 18. 03. jsme pro děti ve školní družině připravili odpoledne plné pohybu a soutěží pod názvem „ KOLEČKOVÁNÍ“. Děti byly rozděleny do osmi skupin a bylo pro ně přichystáno osm stanovišť. Každé stanoviště bylo nějak spojeno s kolečkem, např. slalom na koloběžce, oběhni kolečko, hod kolečkem na cíl atd. Počasí nám přálo, děti si pohybové úkoly opravdu užily, výhercem byl proto každý, kdo se odpoledne zúčastnil a odměnou jim všem byla malá sladká odměna.

 

Turnaj ve vybíjené

V pátek 25. 2. jsme ve školní družině uspořádali turnaj ve vybíjené. Děti byly rozděleny na dvě části. Mladší děti hrály tzv. rychlou vybíjenou proti sobě a starší děti vytvořily družstva v čele s kapitánem. Děti vložily do hry všechny své síly. Turnaj ve vybíjené vytvořil v tělocvičně příjemnou atmosféru, která nás doprovázela celé odpoledne v družině.

 

Masopustní průvod masek

Začátkem února se družina vydala na maškarní průvod po Židlochovicích. Děti, rodiče i paní vychovatelky se ustrojily do masek a vydaly se na cestu. Po okružní cestě se plnily úkoly, například skákat jako zajíc, křičet jako lev, hejkat jako hejkal, za které dostávaly drobné odměny. K úžasné atmosféře dopomohlo zpívání písniček s doprovodem hraní na harmoniku a vydařené skoro jarní počasí. Všichni účastníci byli po náročné, ale zábavné procházce unaveni, ale nadmíru spokojeni.

 

VIII. ročník výtvarné soutěže

Dne 28. 1. 2022, se ve školní družině uskutečnil již VIII. ročník výtvarné soutěže pod názvem: „Strom snů“.  Soutěž měla být motivací pro děti k tvůrčí činnosti a připomenout, že příroda je živá a vnímá nás stejně tak jako my vnímáme ji. Účastníci soutěže ve čtyřech věkových kategoriích měli za úkol vytvořit jakoukoli technikou svůj vysněný strom. V každé skupině byly ohodnocené tři nejzajímavější a nejpovedenější výkresy diplomem a malou odměnou. Všem ostatním výtvarníkům byl dán diplom a sladká odměna. Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!

RISKUJ

V pátek 21. 1. 2022 jsme uspořádaly pro celou družinu vědomostní soutěž RISKUJ!  Soutěž proběhla v samostatných odděleních, kde byly děti dále rozděleny do skupin. Vybíraly si otázky z kategorií: ČLOVĚK, PŘÍRODA, ZVÍŘATA, POČÍTÁNÍ, HÁDANKY A RŮZNÉ. Hráči se při soutěži nejen dobře bavili, ale také něco nového dozvěděli. Na závěr byli odměněni diplomem a drobnou sladkostí.

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE

V páteční odpoledne nás přišli navštívit strážnici městské policie pan Petr Fajks a Filip Rais. Po přivítání a seznámení s dětmi, došlo na zkoušení  znalostí - například  jak děti znají čísla na záchranný systém, co znamená určitá dopravní značka, jak bezpečně jezdit na kole i přecházet silnici. Dále se děti dozvěděly popis práce městské policie, včetně povinností a pravomocí. Součástí byla praktická ukázka policejního vybavení strážníků jako pistole, obušků, pout, ale i čepice, neprůstřelné vesty nebo rukavice co jsou potřeba při odchytu zlobivých pejsků. Velký ohlas měla prohlídka policejního auta, pouštění houkaček a mluvení do mikrofonu. Návštěva MP je vždy velmi oblíbená, poučná, ale zároveň zábavná. Děti byly nadmíru spokojené, co vše se naučily a poznaly. Tímto bychom strážníkům Petru Fajksovi a Filipu Raisovi chtěli poděkovat za velmi příjemné odpoledne.

 

ČERTOVSKÁ ŠKOLA

V pátek 17. 12. se naše škola proměnila v čertovskou. Na úvod našeho odpoledne vystoupili hodní čerti. Ti dětem v družině zadali úkol vytvořit si čertovskou masku, která jim otevřela bránu do čertovského světa. Všichni se s radostí pustili do práce. Za chvíli se všechny děti změnili v čerty, kteří plnili další úkoly. Na závěr odpoledne nás čekala čertovská diskotéka. Dětem se odpoledne moc líbilo.

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Vánoce se kvapem blíží, tak se ve školní družině uskutečnily vánoční dílničky s vánočním programem. Ve čtvrtek tj. 9. 12. 2021 si děti zahrály na Ježíška, který vyrobí a odnese domů pro své nejbližší nějaký dáreček. Děti si vyrobily stromečky s papírů a bavlnek, svícínky se dřeva, ale i s papírů, vánoční baňky, šiškové ozdoby na stromeček, papírové sněhuláky, sobíky, přáníčka a jiné zajímavosti. Bylo to příjemně strávené odpoledne a moc se těšíme na další dílničky. Přejeme všem krásné a především klidné prožití Vánoc a hodného Ježíška, který donese dětem, co si vysnily.

 

Mikulášské krmení zvířátek

V pátek 3. 12. 2021 jsme šli se školní družinou na kopec Výhon krmit zvířátka, připojit se mohli i rodiče. V družině jsme si den předem připravili lojové koule, které děti navěšely na větvičky. Mohly si přinést i svoje krmení z domu, a to jablíčka, mrkev, oříšky a různá semínka. Kvůli nepříznivému počasí, které nám v den krmení sice přálo, ale rozmrzlo a bylo blátivo, jsme se vydali pouze kousek do meruňkového sadu vedle staré cihelny a ozdobili jsme keře a stromy. Děti se proběhly, krásně vyzdobily keře. Akce se nám povedla a po novém roce půjdeme zkontrolovat, zda zvířátka vše snědly.

 

MÍČOVÉ DOVÁDĚNÍ

V pátek 26.11.2021 jsme pro děti uspořádaly celodružinovou akci „Míčové dovádění“. Sešli jsme se v tělocvičně, kde se děti sami rozdělily do družstev. Postupně procházely jednotlivými stanovišti, kde si zkusily např. přenést obří balón Kin-ball, hod na koš, florbalový slalom a jiné disciplíny. Za každý splněný úkon získaly písmeno a symbol, z čehož nakonec vznikla tajenka. Závěrem si ve zbylém čase zahrály oblíbený fotbal a vracečku.

Děti ukázaly skvělou týmovou spolupráci a největší odměna pro nás všechny byla radost z pohybu a ze hry.

 

Divadelní představení Čert a Káča

V pátek 19. 11. 2021 přivítala školní družina Základní školy v Židlochovicích herce z Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila. Přijeli zahrát loutkové představení Čert a Káča.

Naše děti měly možnost vidět krásné divadelní představení a prožít příběh prostořeké Káči, která se touží vdát. Adaptaci pohádky Boženy Němcové zahráli s pomocí loutek pražští herci Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček. Děti byly vtaženy do děje pohádky. Přímo se staly herci, kteří v pohádce zpívali a tancovali. Dětem se líbily kulisy, pekelné ozvučení, originální písničky a veselé scénky. Nejvíce ocenily hlavní postavu, nezničitelnou a energickou Káču, plnou vtipů a průpovídek.

Děti se celé představení smály, zpívaly, tancovaly, ale také postavám radily, prostě si pohádku moc užily. Děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na další představení.

 

DOBBLE

Dne 18. 11. 2021 jsme v družině uspořádali soutěž dobble. Hra, která procvičí pozorovací schopnosti a rychlost. Dobble vyzývá hráče k hledání shodných symbolů na kartách. Hráč, který symbol jako první spatří a pojmenuje, kartu vyhrává. Nejdříve hráči soutěžili ve svém barevném oddělení, potom vítězové z jednotlivých oddělení byli vysláni do boje s ostatními. Vítězové získali hru dobble a vystřihovánky. Všichni bojovníci byli odměněni diplomem a sladkou odměnou.

 

VRTULE

První listopadový pátek se v družině uskutečnila sportovně podzimní soutěž pod názvem „VRTULE“. Počasí bylo krásně slunečné, tak jsme vyrazili na školním hřišti.

Děti byly rozděleny do malých skupin, v každé skupině byly všechny věkové kategorie, aby si vzájemně pomáhaly. Tato hra byla zaměřena na práci ve skupině, takže za celou práci zodpovídala celá skupina a ne ten, co něco napsal nebo splnil. Na plnění úkolů byla potřeba fyzická zdatnost, použít rozum, cit, ale i důvtip. Jako například „přeskok přes švihadlo, dej gól na branku, namaluj něco podzimního, zjisti kolik je hodin, řekni někomu něco hezkého a mnoho dalších úkolů“. Družinové odpoledne bylo plné zábavy a radosti, takže děti byly spokojené.

DRAKIÁDA

Podzim je už v plném proudu, teploty klesají a vítr fouká, čas pro pouštění draků. Proto školní družina v pátek 15. 10. 2021, uspořádala zábavu pro malé i velké „Drakiádu“, na kterou byli pozváni i rodinní příslušníci družinových dětí. Společně jsme vyšli na kopec Výhon nad starou cihelnu. Počasí bylo příjemné, obloha slunečná a větřík foukal tak akorát pro pouštění draků. Účast byla opravdu hojná a po vyšplhání se na kopec, děti společně s rodiči začali svoje draky přemlouvat k vzletu. Nebe nad bývalou cihelnou se tak za nedlouho zaplnilo draky různých velikostí a barev. Celé páteční odpoledne jsme si všichni užili. Velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu pomoci i ostatním dětem. Pohled na rozzářené úsměvy nejen dětí je pro všechny největší odměnou.

 

JSME JEDNA RODINA

V pátek, dne 8. 10. 2021 bylo ve školní družině veselo. Proběhla celodružinová soutěž, která měla za cíl spojit děti v jednu velkou rodinu. Byly vytvořeny malé rodinné skupinky, ve kterých se soutěžilo. Úkolem dětí bylo projít šesti disciplínami, ve které děti cítily momentální uspokojení úspěšného výkonu, sebezdokonalení v dané disciplíně, odvahu překonat obtíže i napětí, ale také zdokonalit logický úsudek a paměť. Všechny děti došly do úspěšného cíle. Děti si odnesly nejenom diplomy, ale zážitky z celého odpoledne. Vychovatelky školní družiny mají velikou radost, že se páteční soutěž dětem líbila a už připravují další.

 

PODZIMNÍ TVOŘENÍ

Podzim je tady a tak jsme se v družině nechali inspirovat nádherně barevnou přírodou. Nasbírali jsme přírodniny, ze kterých se v pátek 24. 9. 2021 tvořilo. Pracovali jsme s materiály, jako jsou šišky, listy, kaštany, žaludy, klacíky, mech apod. Děti z nich vytvořily zvířátka, např. sovičky, ježky a jiné dekorace, které si odnesly domů. Všichni pracovali s nadšením a hotové výtvory vykouzlily příjemnou podzimní náladu.

 

ODPOLEDNE S PLYŠÁKY

V pátek 17. 9. jsme pro družinové děti připravili „Odpoledne s plyšáky“. Děti si mohly přinést svého nejmilejšího plyšového mazlíčka. Tentokrát se děti do žádných družstev nedělily, ale zůstaly ve svém oddělení, kde své plyšáky představily, malovaly a stavěly jim domečky a vyprávěly zajímavé příběhy, co vše se  svými plyšáky zažily. Pro děti to byla příležitost, jak rozvíjet svoji fantazii a překonat případný ostych mluvit před kamarády. Odpoledne se vydařilo, děti si vše náramně užily.

 

HRY NA HŘIŠTI

V pátek 10. 9. jsme dětem ve školní družině uspořádali „Sportovní odpoledne“. Bylo krásné slunečné počasí, které vybízelo k pohybu. Pro děti bylo připraveno osm sportovních disciplín. Děti byly rozděleny do osmi družstev, dostaly kartičky s názvy disciplín, aby věděly, zda některou z nich nevynechaly. Jednalo se např. o hry: „Semafor, Gorila a opice, Na chytače, Balónky, nebo i střelbu na terč a jiné.“ Podle reakce dětí, bylo odpoledne plné pohybu úspěšné a děti si vše náramně užily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Obchůdek v družině

Dne 24. 6. 2021 ve školní družině byl uspořádán obchůdek, ve kterém byly ty nejnovější a nejzajímavější dárečky. Děti během pobytu v družině získávaly body, za které si vybraly nějaký upomínkový předmět dle vlastního rozhodnutí. A vybírat bylo opravdu z čeho. Všechny děti byly nadmíru spokojené. „DNEŠNÍ DEN BYL NEJLEPŠÍ“, slova, která zněla po celé odpoledne ve školní družině.

 

Odpoledne na střelnici

V pátek 4. 6. 2021 jsme dětem na školním hřišti připravili soutěžní odpoledne, pod názvem: „ Odpoledne na střelnici“. Počasí nám opravdu přálo, bylo krásně slunečno a tak se děti mohly soustředit pouze na připravené úkoly, které byly v duchu střeleckých disciplín. Děti si mohly zastřílet z luku, také si zkusily zastřílet z praku. Nechyběla ani střelba na bránu, či do basketbalového koše, také si zkusily, jakou mají trefu a srážely míčky pyramidu z kelímků a házely na cíl. Odpoledne nám rychle uteklo a náramně jsme si ho společně užili. Vítězem byly všechny děti, co si soutěžení užily a ty družstva co nastřílela nejvíce bodů, dostala i pěknou cenu.

Cesta plná překvapení

V pátek 21. 5. byl pro družinové děti připraven program s názvem „Cesta plná překvapení“. Venku jsme se konečně dočkali krásného počasí, a tak jsme využili naše školní hřiště. Pro děti bylo připraveno několik disciplín, které prověřily zdatnost a bystrost našich dětí. Po hodu na cíl, věšení prádla na čas, vyluštění tajenky a dalších úkolech na děti čekaly diplomy a odměny. Páteční sluneční odpoledne si děti patřičně užily.

RISKUJ

          V pátek 7. 5. a 14. 5. proběhla v jednotlivých odděleních školní družiny vědomostní soutěž RISKUJ. Otázky byly z oblasti POHÁDEK, HÁDANEK, PŘÍSLOVÍ, POČÍTÁNÍ, ZVÍŘATA a RŮZNÉ. Cílem soutěže bylo nejen se pobavit, ale také procvičit a získat nové vědomosti. Všechny děti statečně bojovaly a byly tak odměněny věcnými cenami. Důležitá však byla radost ze správných odpovědí a hezky prožitého odpoledne.

Záchrana pohádkového lesa

V pátek 23. 4. jsme měli s dětmi za úkol „Zachránit pohádkový les“. Pro děti jsme měli připravené mnohou soutěží např.: hledání tajné cesty, jak zachránit princeznu nebo rozluštění popletených pohádek. Děti při plnění úkolů využívaly matematické vědomosti, ale také výtvarné dovednosti. Páteční soutěživé odpoledne se líbilo.

 

ZIMNÍ KRMENÍ

V pátek 12. 2. 2021 jsme s dětmi ze školní družiny, šli rozvěsit zobání pro ptáčky na stromy do blízkého okolí. Vyrobili jsme malé krmítka z pet obalů a obalů od vajíček, do kterých jsme vložili z loje a zrníček lojové koule. Dětem se vyrábění hodně líbilo a následné rozvěšování připravených krmítek bavilo. Celé odpoledne jsme si zpříjemnili vycházkou s velmi prospěšnou aktivitou.

 

TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH

V pátek 5. 2. proběhl v jednotlivých odděleních školní družiny turnaj v deskových hrách. Ve hře bylo nejen klasické Člověče, nezlob se, ale také Dáma, oblíbený Dobble a jiné společenské hry. Děti hrály s velkým nadšením a bojovaly do poslední figurky. Vítězové byli oceněni diplomem a všichni zúčastnění obdrželi Pamětní list a malou sladkost.

Prožili jsme hravé odpoledne, prostě „Deskové hry v družině frčí “

 

Poznávání stop

         Koncem ledna měla družina naplánovanou akci „odlévání stop“.  Nepřízní počasí se akce přetvořila na poznávání stop, ale jen teoretického charakteru. V jednotlivých skupinách, se dětem ukázaly různé stopy zvířat, o kterých se děti dozvěděly zajímavosti, se kterými mohly dále pracovat. Například vyplňovaly pracovní listy, kde přiřazovaly stopy ke zvířatům, pomocí bludiště nacházely obydlí zvířat, ale také si vyzkoušely obmalování vlastní stopy. Nechyběly hry, ale nejvíce se jim líbila hra „Honzo vstávej“ kde si děti vyzkoušely všelijaké kroky jako třeba slepičí, klokaní, obří apod. Samozřejmě jakmile počasí umožní, tak si děti vyzkouší i odlévání stop v přírodě.

 

VII. ročník výtvarné soutěže „Pohádková postavička v zimě

            Dne 8. 1. 2021, se ve školní družině uskutečnil již VII. ročník výtvarné soutěže pod názvem „Pohádková postavička v zimě“. Soutěž byla rozdělena do jednotlivých skupin a každý účastník měl možnost vyhrát. Úkolem bylo výtvarné ztvárnění pohádkové postavičky v zimě a to co nejzajímavějším způsobem a různou technikou. Děti se s nadšením pustily do práce. Co účastník, to originální nápad. Tak například jsme mohli obdivovat: Super Červenou Karkulku, bílou Sněhurku, Mata a Pata v zimě, zasněženého Maxipsa Fíka, zimní Obři, Pikao se zimní červenou čepkou, Tři bratři na zimních koních, když draka bolí zimě hlava, Krtečka na sněhu a mnoho a mnoho další nádherných výtvarných zpracování. V každé skupině byly ohodnocené tři nejzajímavější a nejpovedenější výkresy diplomem a sladkou odměnou. Všem ostatním výtvarníkům byl dán diplom pro snažíky, kteří vyhrají příště. Výhercům ještě jednou gratulujeme.

 

Vánoční tvoření

V pátek 11. 12. 2020 se konalo vánoční tvoření pro všechny děti z naší družiny. V každé skupině se vyráběly různé vánoční ozdoby, svícínky, přáníčka, prostě dárečky, které si děti odnesly domů pro své nejbližší. V celé škole se rozeznívaly vánoční koledy a u dětí bylo cítit těšení na Vánoce.

Přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v příštím roce.

 

Návštěva knihovny – tiskařská práce

            Příjemné odpoledne prožily děti ze třetích tříd a to návštěvou místní knihovny, kde byl připraven program na téma „knihařská díla“. Jednalo se o vysvětlení a popsání knihařské práce, kdy bylo přímo ukázáno tištění textu a obrázku pomocí stroje. Pan tiskař vtipně výklad podal a tím i děti zaujal. Vysvětlil, třeba jak a z čeho se dřív vyráběl papír, pomůcky na psaní apod., děti zapojoval dotazy. Za odměnu si děti mohly samy natisknout list se znakem a okrasným písmem, který se v dnešní době už moc nepoužívá.

            Na závěr jsme si prohlédli a na chvíli začetli knihy z knihovny.  Z exkurze byly děti nadmíru spokojené.

 

 ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ

V pátek 4. prosince 2020 se odpolední družina proměnila v peklo plné čertů a čertíčků, ale také nebe s krásnými anděly a Mikulášem. Pro děti bylo uspořádáno soutěživé odpoledne nazvané „Čertovské dovádění“. Děti soutěžily jednotlivě, ale i ve skupinkách. Za jednotlivé úkoly získávaly čertovské obrázky se sladkou odměnou. A k tomu všemu samozřejmě neodmyslitelné řinčení, blekotání a černění. Celé odpoledne se ukončilo čertovskou diskotékou. Děti si odpoledne v družině užívaly a už se těší na další akci.

 

Po stopách pohádkových bytostí – 26. listopadu 2020

Dne 26.11.2020 jsme ve školní družině pořádali akci s názvem Po stopách pohádkových bytostí, kde děti plnily různé úkoly v areálu naší školy, na školním hřišti. Děti dostaly mapu školního hřiště s vyznačenými stanovišti. Každé stanoviště se zaměřovalo na jinou pohádku. Děti se tak ocitly v Ledovém království, kde pomáhaly princezně Anně rozehnat sněhovou bouři, zahrály si na holoubky a pomáhaly Popelce roztřídit hrách, lovily zlatou rybku nebo dávaly do pořádku pomíchané pohádky. Akce se velmi povedla a dětem se líbila. Potrénovaly si orientaci v mapě, procvičily jemnou a hrubou motoriku a společnou práci v týmu. Na závěr pohádkového odpoledne byly děti sladce odměněny.

 

Hasičské odpoledne

V pátek 9. 10. jsme ve ŠD měli odpoledne s Hasiči, kvůli dané situaci na nás hasiči neměli daný čas a tak jsme společnými silami dětem v ŠD přichystaly hasičské odpoledne na školním hřišti. Nachystaly jsme 7 disciplín, na kterých si mohly děti vyzkoušet svoji obratnost, schopnost spolupráce, přesnost a logické myšlení. Vše v duchu hasičském. Děti si ve skupinkách odpoledne užily a moc se těší, až se budou moci s opravdovými hasiči setkat při jejich nachystaném odpoledni.

 

Míčové dovádění ve školní družině

Poslední zářijový pátek se družina pustila do míčové dováděné. Na štěstí se počasí umoudřilo a my mohli tuto aktivitu uskutečnit na školním hřišti. Děti byly rozděleny do skupin dle věku a následně vysvětleny pravidla. Jednalo se o plnění různých stanovišť, například házení na koš, přehazování sítě, trénování vybíjené, štafetu s balóny, fotbalový slalom. Postupně se děti vystřídaly na všech místech a vyzkoušely všechny hrátky s míčem. Dle reakcí dětí, bylo to velmi příjemné zakončení týdne.

 

Projektová den „zámek Slavkov u Brna“

Dne 23. 9. 2020 se školní družina vydala na první autobusový výlet a to na barokní zámek do Slavkova u Brna, kde vypukla jedna z nejznámějších bitev na našem území. Na zámku se děti se rozdělily do dvou skupin a začala prohlídka. Paní průvodkyně nás seznámila s historií zámku, kdo zde žil a jaké zajímavosti se na zámku nachází jako např. obrovské lustry, společenský sál se speciální akustikou nebo rozviklané kolo, které značilo, že štěstí v životě je nestálé. Prohlídka probíhala společně s diskuzí, kdy se děti zapojovaly a odpovídaly na různé otázky. Také jsme se vydali do zámecké zahrady, kde jsme si prohlédli fontány a sochy, které zahradu zdobily. Účastníci obdrželi upomínkové předměty, které si mohli odnést domů. Exkurze byla i na mladší věk dětí zajímavě podaná, takže se probírala ještě celou cestu.

Pohádkové odpoledne

V pátek 18. září 2020 se děti zúčastnily celodružinové akce na školním hřišti, šlo o “Pohádkové dovádění“. Děti byly rozděleny do sedmi družstev, na každé družstvo čekalo devět pohádkových stanovišť. Jednotlivá stanoviště zastupovaly určitou pohádku, kde děti odpověděly na zvídavou otázku a splnily úkol. Všechny děti byly odměněny sladkou odměnou a nejlepší družstvo si mohlo vybrat i z pěkných věcných cen.  Dětem se pohádkové odpoledne líbilo, prošly se z pohádky do pohádky a užily si i pobyt na čerstvém vzduchu.

 

Canisterapie v družině

V září 2020 navštívila naší školní družinu paní Barbora Štěpánková s asistenčním psem Elsou - fenkou labradorského retrívra. Cílem projektových dnů bylo seznámit děti se správnou péčí o psa, a jak se máme k němu chovat. Paní Štěpánková nám vysvětlila, jak takový speciálně vycvičený pes pomáhá nemocným a postiženým lidem. Seznámila nás i s bezpečností při kontaktu s cizím psem. Nejvíce se dětem líbila ukázka Elsiny bezchybné poslušnosti. Předvedla nám, jak umí podávat různé předměty, např. klíče, mobil, papírovou kartičku, dokonce i drobnou minci. Paní Štěpánkové velice děkujeme za příjemné a poučné odpoledne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2019/2020

PYŽAMOVÁ PÁRTY

V pátek 6. března proběhla v naší družině party v pyžamech. Děti si přinesly svoje pyžámka a oblíbené plyšové hračky a společně jsme si užili odpoledne plné tance a zábavy ve formě soutěží např. tanec v párech s balónky nebo soutěž o nejoriginálnější pyžamo. Na závěr jsme měli pro děti nachystanou tombolu, kde mohli děti svoje losy, které sbírali při soutěžích, vyměnit za pěkné dárky. Akce to byla velmi vydařená a děti byly nadšené.

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

V pátek tj. 14. 2. se děti zúčastnily celodružinové akce v tělocvičně a to TURNAJ VE VYBÍJENÉ. Děti byly rozděleny do 5ti družstev. Po 15ti minutách hry se všechna družstva vzájemně prostřídala, až do finále o první tři místa. Za sportovní úspěchy byly hráči odměněny diplomy a drobnými cenami.

ODLÉVÁNÍ STOP

V pátek dne 7.2. jsme se ŠD šli odlévat stopy zvířat. Nachystali jsme do batůžků sádru, pet lahve s vodou a kelímky. Děti se rozdělily do skupin a vydali jsme se do parku. V parku jsme s dětmi hledali stopy zvířat. Namíchali jsme si sádru, ohraničili si stopu papírem a zalili namíchanou směsí. Každá skupinka měla za úkol odlít alespoň jednu stopu. Aby nám čas rychleji utekl, než nám sádra zatvrdla, šli jsme se projít a pozorovat zvěř. Vyšlo nám  krásné  počasí a dětem se odlitky vydařily.

BOWLING

Dne 21. ledna a 30. ledna se uskutečnilo odpoledne II. ročníků bowlingového turnaje, který byl doslova pro každého, tedy pro děti, ale i pro jejich rodiče. Účastníci družiny a jejich rodiče byli rozděleni do čtyř týmů. V jednom týmu byli hráči různého věku, chlapci a děvčata. Děti se tak kromě jiného učily jeden druhému pomáhat, podporovat a povzbuzovat, ale také jak si vybrat správnou kouli, která byla právě pro ně nejvhodnější. Což pomáhá rozvoji logického myšlení a nácviku koncentrace. Turnajová hra trvala jednu hodinu, po které následovalo vyhodnocení všech týmů. Účastníci bowlingu byli ohodnoceni od prvního do čtvrtého místa, a to diplomem a sladkou medaili. Během hry se účastníci bowlingu posilňovali připraveným občerstvením.

Celá odpolední akce proběhla v restauraci Za komínem. Děkujeme panu Běhavkovi a obsluze restaurace, kteří byli velmi vstřícní a milý. Velké poděkování patří rodičům, kteří si udělali čas a přišli podpořit, ale také přidat ruku k výhře jejich týmu. Děkujeme a těšíme se na další společnou akci ve školní družině. Nic nenahradí a nic není krásnějšího, než úsměvy a radost na tvářích našich dětí.

 

VI.ročník výtvarné soutěž

V úterý, 21. 1. 2020, se ve školní družině uskutečnil již VI. ročník výtvarné soutěže pod názvem „Má oblíbená postava z knížky“. Úkolem dětí bylo výtvarně ztvárnit oblíbenou postavu, která je něčím zajímavá anebo ke které cítí nějakou náklonost. Každý účastník družiny měl možnost vyhrát. Děti se pustily do výtvarného tvoření s radostí a kresby byly velmi dobře propracované. Vybrat ty nejkrásnější a nejpovedenější postavičky ze všech kreseb bylo opravdu těžké. Vítězové obdrželi diplomy a věcnou maličkost. Výhercům ještě jednou gratulujeme!

 

Návštěva Městské policie

V pátek 17. 1. 2020 přijali naše pozvání příslušníci Městské policie Židlochovice. Naučnou formou seznámili děti s dopravními značkami, povídali o bezpečné cestě ze školy a do školy. Děti se dozvěděly, podle které značky poznají bezpečné místo na hraní. Řekli nám o správném vybavení jízdního kola a cyklisty a také o bezpečné jízdě na kolečkových bruslích. Děti byly poučeny, jak se mají zachovat při oslovení cizí osobou. Na závěr byl pro starší děti připraven test znalostí správného chování chodců a cyklistů. Beseda přinesla dětem praktické informace.

 

Vánoční tvoření

Ve středu 18.12. se ve školní družině konaly vánoční dílničky s vánoční tématikou. Paní vychovatelky si pro svá oddělení připravily zajímavý vánoční program. Děti vyráběly ozdoby na stromeček, hvězdy z papíru, přáníčka, svícínky, podkovičky pro štěstí, ozdobily šišky, atd. Celé odpoledne se družinou nesly koledy, dobrá nálada a příjemná atmosféra. Vychovatelky školní družiny tímto přejí všem krásné a především klidné prožití Vánoc a v novém roce, klid a pohodu.

 

Vycházka na Výhon

V pátek 6. prosince jsme absolvovali zimní výšlap a Výhon. Šla s námi i bývalá kolegyně Lenka Hašková, která je momentálně na mateřské dovolené a zastoupila tak naše nemocné vychovatelky. Cestu na vrchol nám zpestřilo několik zajímavých úkolů. Po dobré svačince v podobě perníkových buchet a teplého čaje, čekalo na rodiče a děti ještě překvapení – přijela za námi na koni paní Kotrcová.  Děti byly nadšené. Koníčka si mohly dokonce i pohladit. Lépe zakončený výlet jsme si snad ani nemohli přát. Moc děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas a doprovodili nás na této zimní vycházce.

 

Vánoce ve školní družině

Jeden z nejkrásnějších dní v roce, den, na nějž se těší především všechny děti, jsou Vánoce a hlavně dárky. Ve školní družině se letos již nadělovalo a to opravdu velkoryse. Děti v každém oddělení se mohly radovat z různých stavebnic, společenských her, hlavolamů, maňásků, dřevěných kostek a zvířátek. Pro kluky autíčka a pro děvčata panenky, ale i spousty pastelek a jiných výtvarných potřeb. Velkou molitanovou stavebnici, ze které si děti staví domečky a skrýše, které milují. Jednoduše řečeno děti z družiny mají Vánoce za sebou.

Děkujeme Ježíškovi za všechny dárky pro děti ze školní družiny

 

Po stopách zvířat

V pátek 29. listopadu jsme uspořádali celodružinovou akci „Po stopách zvířat“. Jelikož bylo pošmourné počasí, soutěž se uskutečnila v prostorách školy. Děti byly rozděleny do družstev a plnily úkoly v zajímavých disciplínách. Většina dětí si hravě poradila v přiřazování zvířat a jejich stop, namalovaly mapu stop, skládaly obrázky zvířat, zazpívaly písničky se zvířecí tematikou, a jiné úkoly.

Bylo to zábavné odpoledne plné pohybu.

 

Odpoledne plné soutěží

V pátek 22.11. bylo pro děti připraveno odpoledne plné her v tělocvičně školy. Děti v několika družstvech si páteční odpoledne zpříjemnily při soutěžení v šesti disciplínách, kde si vyzkoušely slalom s florbalkou, zdolání překážek v opičí dráze, přehazování s gymnazijním balónem a jiné. Na závěr celého odpoledne si děti zahrály vybíjenou. Pohybem a radostí bylo zavrženo jedno páteční družinové odpoledne. Všichni se už těšíme na další.

 

 PUZZLEMÁNIE 

V pátek 8. 11. 2019 byl pro děti  školní družiny připraven program s názvem „Puzzlemánie“. Děti byly rozděleny do osmi družstev, na každé družstvo čekalo šest úkolů. Celá odpolední puzlemánie byla pojata netradičním způsobem. Úkolem účastníků nebylo skládání klasického puzzle, ale například skládání podlahových podložek podle předlohy, skládání papírových ruliček, tak aby vytvořily co nejstabilnější a nejvyšší komín, vytahování předmětů z tajuplné krabice provázků a jiné úkoly. Na tři vítězná družstva čekaly diplomy a malé upomínkové předměty. Celé odpoledne bylo plné zábavy a úsměvů dětí. Už se nyní těšíme na další ročník.

 

BROUČKIÁDA

V pátek 18. října se konalo v naší družině podzimní uspávání broučků neboli Broučkiáda. Pro děti byly připraveny úkoly s přírodní tématikou a to například zazimování včeliček do úlu, vyrábění postýlek pro broučky z přírodnin nebo si zkusily beruškovou překážkovou dráhu s krovkami na zádech a malování broučků na sádrové odlitky. Akce se konala v nedalekém mokřadu a děti v rámci každé disciplíny byly sladce odměněny.

 

DRAKIÁDA

Jedním ze symbolů podzimu je pouštění draků. Proto naše školní družina uspořádala v pátek 12.10. Drakiádu, na kterou byli pozváni i rodinní příslušníci družinových dětí. Společně jsme vyšli na kopec Výhon nad starou cihelnu. Počasí bylo příjemné – obloha slunečná a větřík foukal tak akorát pro pouštění draků. Paní vychovatelky ocenily draky, kteří vyletěli nejvýše, kteří vydrželi ve vzduchu nejdéle, hbité draky a jiné.

Velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a ochotu pomoci i ostatním dětem. Pohled na rozzářené úsměvy nejen dětí, ale i dospělých byl pro nás velkou odměnou.

 

 

NÁVŠTĚVA HASIČŮ

Dne 27. 9. navštívily děti ze školní družiny hasičskou stanici v Židlochovicích. Hasiči pro ně ve dvou skupinách připravili velmi poutavý program. Děti zdatně zdolaly průchod tunelem s požárními helmami a dráčkem Hasíkem, na figuríně si vyzkoušely masáž srdce. Všichni zájemci měli možnost si také potěžkat hadici a proudem vody pokořit plameny na tréningové maketě požáru. Prohlídka hasičských aut byla také velmi zajímavou částí programu. Děti měly možnost se podívat do auta s vodní cisternou, na auto s požárním žebříkem, raft a menší rychlé zásahové auto. Bylo to moc zajímavé odpoledne, počasí nám přálo a děti si akci opravdu užily. Na závěr moc děkujeme hasičům za čas, který nám věnovali

 

MÍČOVÉ DOVÁDĚNÍ

V pátek 20. září 2019 se děti zúčastnily celodružinové akce na školním hřišti, a to Míčového dovádění. Za pěkného a teplého počasí děti hrály míčové hry, kde byly rozděleni do tří družstev a hrály fotbal, přehazovanou a vybíjenou. Každé družstvo se po 15 minutách střídalo, a tak se všichni ve hrách prostřídaly. Dětem se hravé odpoledne líbilo, strávily odpoledne na čerstvé vzduchu a na závěr byly všichni zúčastnění sladce odměněni.

 

Dopravní odpoledne

V pátek 13. 9., byl pro děti ze školní družiny připraven program s názvem „Dopravní odpoledne“. Počasí nám opravdu přálo a tak jsme využili školní hřiště. Děti byly rozděleny do šesti družstev, na každé družstvo čekalo šest disciplín. Disciplíny byly zaměřeny na znalosti z dopravní výchovy, ale i na pohyb a procvičování paměti. Tři nejlepší družstva byla odměněna pěknými cenami. Celé odpoledne se velice povedlo a děti si užily spoustu zábavy.

 

 

 ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Olympiáda

V pátek 7. června proběhla v naší školní družině Olympiáda, které se zúčastnili jak děti, tak i rodiče. Pro zúčastněné byly připraveny disciplíny jako štafetový běh, skok do dálky, vrh koulí nebo vodní štafeta. Olympiáda probíhala na školním hřišti, kde jsme se za krásného počasí všichni sešli. Děti soutěžily v týmech a všechny disciplíny zvládly s perfektními výsledky. Pro děti byly připravené hezké odměny v podobě medailí, pamětních listů a spousta dalších hodnotných cen. Akce to byla velmi vydařená a tým školní družiny děkuje všem zúčastněným rodičům, kteří mezi nás přišli a podpořili svoje ratolesti.

 

Kolečkový den

V pátek 31. 5. byl pro družinové děti připraven program s názvem „Kolečkový den“. Venku jsme se konečně dočkali krásného počasí, a tak jsme využili naše školní hřiště. Pro děti bylo připraveno několik sportovních disciplín, které během odpoledne vystřídaly. Po projížďce na koloběžkách, házení létajícími talíři nebo např. převážení „nákladu“ v kotouči, čekaly na děti odměny dle vlastního výběru. Užili jsme si spoustu zábavy a oslavili tak nadcházející Den dětí.

 

Návštěva ve školní družině

V pátek 24. května navštívily školní družinu pracovnice z Komise pro občanské záležitosti, ve složení Mgr. Brázdové, Mgr. Jurisové a paní Štyglicové.  Účelem návštěvy byl projekt, „Celé Česko čte dětem“, do kterého je školní družina zapojena. Naše milá návštěva měla pro děti připravené informace a zajímavosti o městě Židlochovice a jeho okolí, které děti zužitkovaly v soutěžním kvízu a ostatních aktivitách.

Pro naši vzácnou návštěvu, měly děti připravené malé tanečně pohybové cvičení s hudbou a vyrobená přáníčka. Odměnou dětem byly dány krásné knihy. Vychovatelky školní družiny a děti děkují pracovnicím z Komise pro občanské záležitosti za krásné odpoledne.

 

TURNAJ VE FLORBALU

V pátek, 17. 5. 2019 se ve školní družině uskutečnil Turnaj ve florbalu. Děti byly rozděleny na dvě kategorie. První kategorii obsadily děti z přípravky a z prvních tříd. Do druhé kategorie byly zařazeny děti z druhých až pátých tříd. Každé družstvo bylo po šesti dětech. Hrálo se souběžně v obou tělocvičnách, kdy se družstva mezi sebou střídala. Vyhlášeno bylo první až třetí místo z první kategorie a první až třetí místo z druhé kategorie. Vítězná družstva byla ohodnocena diplomem a malou věcnou odměnou. Páteční odpoledne proběhlo v sportovním duchu a děti si turnaj patřičně užily. Všem zúčastněným, ale hlavně vítězům patří velké blahopřání.

 

DEN ZEMĚ – ÚKLID KOLEM NAŠÍ ŠKOLY

Tak jak v loňském roce, tak i letos se družina zapojila do akce na podporu “DEN ZEMĚ“. Děti dostaly rukavice a igelitové pytle, rozdělili jsme se na tři skupiny a vyšli vysbírat nepořádek v okolí naší školy, který tam odhodili neukáznění občané. Děti s velkou pílí a chutí uklízely vše, co viděly a přispěly tak k ochraně našeho města. Tahle akce je přínosná, jak pro přírodu, ale i pro děti, které si uvědomí, že je třeba se o naše město, zemi starat a že odpadky patří pouze do koše.

 

REJ ČARODĚJNIC

V pátek 26. 4. se všechna oddělení naší školní družiny „slétla“ na školní zahradě. Děti si ve skupinkách zasoutěžily v čarodějnických disciplínách. Malí čarodějové a čarodějnice předvedli let na koštěti, vyrobili čarodějnický lektvar a z přírodnin vytvarovali postavu čarodějnice. Nechybělo ani skákání v pytli, skládání čarodějnického puzzle, a jiné. Každá skupinka vymyslela vlastní čarodějnické zaklínadlo. Za splněné úkoly každý dostal něco dobrého na zub a společně jsme si užili zábavné odpoledne.

 

Odpoledne se psím kamarádem

Dne 5. 4. 2019 jsme ve školní družině pořádali odpoledne se psím kamarádem. Přišli dva psí kamarádi a to Pappilon a Americký bezsrstý teriér. Dětem bylo ukázáno, jak správně zacházet se psem, především, byl důraz kladen na to, že pes není hračka, ale živý tvor o kterého je třeba se každodenně postarat. Jak pečovat o psa bez srsti a se srstí. Kolikrát denně je třeba ho vyvenčit, nakrmit a věnovat se mu. Pravidla bezpečného převážení v autě, péče o srst, že může i pes být nemocný. Naše zvídavé děti měly spousty otázek, které jim byly odpovězeny. Bylo vidět, že akce s chlupatými kamarády se jim moc líbila. Děkujeme milé návštěvě.

 

Probouzení přírody

V pátek 22. 3. jsme měli s dětmi ze školní družiny odpolední aktivitu „Probouzení jara“. Na začátku naší výpravy jsme se rozdělili do skupinek. Cílem naší cesty byl rybník Na vodárně v Hrušovanech, kde byly připraveny různé disciplíny, které měly děti za úkol splnit. Vyšli jsme cestou kolem parku, kde jsme měli připraveny různé soutěže, které děti plnily velmi svědomitě. Úkoly byly tematicky zaměřené na jarní přírodu. Dětem se nejvíce líbilo prolézání pavoučí sítě a svačinka u rybníka.

 

 

Družina má talent VI. Ročník

V pátek 8. 3. 2019 se konala oblíbená soutěž: „Družina má talent“, letos již VI. ročník. Porota byla sestavena z řad rodičů a prarodičů. Děti překonaly počáteční ostych a předvedly širokou škálu svých zájmů a dovedností. Děti recitovaly, hrály na flétny, na klávesy, na ukulele, na harmoniku, předvedly nám judo a dokonce se i malovalo. Celé odpoledne vládla úžasná atmosféra. Jen porotě nebylo vůbec co závidět, měla to neskutečně složité. Ale vítězem byl úplně každý, kdo něco předvedl. Každý kdo se umístil, dostal diplom a mohl si vybrat cenu podle svého uvážení. Sladkou odměnu si odnesli všichni zúčastnění. Teď se jen můžeme těšit na další ročník. Děkujeme dětem, za jejich odvahu, mnozí si tak ověřili, že není nic jednoduchého vystupovat před publikem. Děkujeme rodičům a prarodičům za jejich čas a spolupráci při soutěži.

Kategorie přípravka a 1. třída:

 1. místo: Cimbálek Filip
 2. místo: Jarošová Iva
 3. místo: Rudakevyčová Viktorije

Zvláštní cena poroty: Uttendorfská Meda

Kategorie 2. třídy:

 1. místo: Čerbáková Rozálie + Ondrašíková Lea
 2. místo: Yilmaz Kayra
 3. místo: Průša Matyáš Josef

Zvláštní cena poroty: Knoll Richard + Průša Matyáš Josef

Kategorie 3., 4. a 5. třída:

 1. místo: Fleková Viktorie + Chupáčová Veronika
 2. místo: Koubková Eliška + Macháčková Elena
 3. místo: Rubáš Vítězslav

Zvláštní cena poroty: Jarošová Klára + Maradová Sofie

 

Bowlingový turnaj

Dne 22. února a 1. března jsme ve školní družině pořádali akci „BOWLIG“, která byla spojená i s účastí rodičů našich dětí. Celá odpolední akce proběhla v restauraci Za komínem, kde se uskutečnil I. ročník bowlingového turnaje. Účastníci byli rozděleni do družstev a společně se svými rodiči hráli za jednotlivé týmy. Turnajová hra trvala 60minut, po které následovalo vyhodnocení týmů. Účastníci bowlingu byli ohodnoceni od prvního do čtvrtého místa, a to diplomem a sladkou medaili. Během hry bylo připraveno pro všechny občerstvení.

Celé páteční odpoledne provázela dobrá nálada, a dle dětí toto odpoledne bylo „VYNIKÁJÍCÍ, VÝBORNÉ, PROSTĚ SUPER“.

Děkujeme panu Běhavkovi a obsluze restaurace, kteří byli velmi vstřícní a milý. Mnohem větší poděkování patří rodičům, kteří si udělali čas a přišli podpořit, ale také přidat ruku k výhře jejich týmu. Děkujeme a těšíme se již na další setkání. Nic není krásnějšího, než vidět radostné a šťastné naše děti.

 

5.ročník výtvarné soutěže pod názvem „Rodinné modely 23. století“

Ve školní družině se uskutečnil již 5. ročník výtvarné soutěže „Rodinné modely 23. století“. Děti pracovaly v malých skupinkách a jejich úkolem bylo vytvořit oblečení pro celou rodinu. Měly k dispozici noviny, toaletní papír, různé šňůrky a bavlnky, nůžky a lepicí pásky. Každá skupinka své modely musela vtipně prezentovat. Modely, které vytvořily, byly úžasně kreativní. Vybrat ty nejkrásnější a nejpovedenější modely bylo velmi těžké.  Děti za svoje tvoření získali věcnou cenu a sladkou odměnu. Celé páteční odpoledne se velice povedlo.

 

Výlet k zamrzlému rybníku

Na pátek 25.1. si školní družina naplánovala výlet k zamrzlému rybníku. Objednávka mrazivého počasí byla dokonalá. Teple jsme se oblékli a vyrazili k hrušovanským rybníkům. První zastávka byla u rybníka Vodárna. Dále jsme pokračovali podél říčky Šatava k rybníku Šejba. Poslední zastavení bylo u nedalekého Mokřadu. Cestou děti odpovídaly velmi zaujatě na kvízové otázky a za správnou odpověď dostaly drobnou sladkost. Největší odměnou pro nás všechny však bylo příjemně strávené odpoledne.

 

Návštěva židlochovického kostela

Po Vánocích jsme již tradičně s družinou navštívili židlochovický kostel. Děti měly možnost prohlédnout si krásnou vánoční výzdobu a ručně vyřezávaný dřevěný betlém. Po té, co jsme se usadili do lavic nám pan farář začal číst úryvky z Bible a vyprávět zajímavé příběhy o stvoření světa a narození Ježíše Krista.

Všichni jsme se zájmem poslouchali napínavé příběhy a odpoledne, do kterého zapadala i příjemná zimní procházka, jsme si moc užili.

 

Vánoční tvoření ve ŠD

Vánoce se kvapem blíží a tak se ve čtvrtek 20. 12. 2018 v školní družině uskutečnily vánoční dílničky. Tentokrát to byly dílničky pro děti, které tvořily tajné výrobky pro své nejbližší. V každém oddělení si pro děti paní vychovatelky připravily jiný vánoční program. Děti si vyrobily stromečky s papírů a bavlnek, vánoční věneček, papírové andělíčky, svíčky z včelího vosku, vyrobily dárečky z rychleschnoucí hmoty, ale také pekly vánoční cukroví, které nesly do svých domovů. Vánoční dílničky se nesly, jako každý rok v přátelském a pohodovém duchu. Bylo to příjemně strávené odpoledne a moc se těšíme na další dílničky. Přejeme všem krásné a především klidné prožití Vánoc a hodného Ježíška, který donese dětem, co si vysnily.

 

 

„EXPEDICE VÝHON“

V pátek 14. prosince, jsme s družinou dobyli Výhon! Počasí bylo krásné, téměř jasno, ale o to větší zima, a tak jsme museli jít poměrně svižně. Po cestě jsme se několikrát zastavili, abychom splnili úkoly a ulevili našim udýchaným plícím. Oddechovkami tedy byla vánoční verze hry Evoluce; počítání dní do Vánoc nebo zpívání koled. Po cestě jsme mohli sledovat také krásy zimní krajiny a zvěř hledající potravu. Všichni byli zvědaví, co nás nahoře čeká – bude výhled, nebude? Nebyl, kolem Výhonu se rozprostíral opar, který bránil lepším výhledům. Za to na nás u rozhledny čekala výborná svačinka v podobě buchty a horkého čaje, který v opravdu chladném počasí přišel vhod, jako nic jiného. Odvážlivci posilnění buchtami vyšli v doprovodu vychovatelek i na Akátovou věž a pak už jsme spěchali dolů do tepla.

 

Projekt „Ježíškova vnoučata“

V týdnu od 10. do 14. 12. jsme s dětmi ze školní družiny zareagovali na výzvu projektu Ježíškova vnoučata. Tento projekt se od roku 2016 zaměřuje na osamělé seniory, kteří zůstali opuštění, Vánoční dárek nedostali klidně roky a svátky jsou tak pro ně spíše obdobím prázdnoty než radosti. Organizátoři projektu díky sbírkám, dobrovolníkům a jiným neziskovým organizacím mohou obdarovat babičky a dědečky drobnými dárky, pomohou jim splnit si nějaké drobné přání a vnesou tak člověku do života alespoň trošku radosti. Letos se rozhodli k dárkům přidat i přáníčka, a tak oslovili širokou veřejnost, aby jim jejich záměr pomohla uskutečnit.

S dětmi ze všech oddělení jsme během 3 dnů vytvořili cca 100 přáníček, které jsme následně poslali do Prahy, odkud poputují ke svým novým majitelům do pečovatelských zařízení, nemocnic a domovů. Doufáme, že ta troška času a píle, kterou jsme s dětmi obětovali, rozzáří nějaké babičce či dědečkovi úsměv na tváři, a nás tak bude o Vánocích hřát nejen radost z blízkosti našich bližních, ale i dobrý skutek, že díky nám má někdo o něco hezčí svátky.

 

Andělská párty

V pátek 7. 12. se ve školní družině uskutečnila ANDĚLSKÁ PÁRTY. Přestože Mikuláš s čerty i anděly již odešli, chtěli jsme si ještě trochu zaskotačit. Děti i paní vychovatelky se oblékly do masek a párty mohla začít. Celé odpoledne bylo plné tance a soutěží. Nakonec děti dostaly drobnou sladkost a spokojeně odcházely domů.

 

Ukázka sebeobrany – JUDO

V pátek 23. 11. bylo pošmourné počasí, ale nám to vůbec nevadilo, vydali jsme se, se školní družinou do nedaleké Orlovny, kde na nás už čekal trenér Juda, Ing. Karel Vitula a jeho svěřenci. Pan Karel Vitula nás nejdříve všechny přivítal a řekl nám pár slov o tom, kdy byla Orlovna postavena a že stojí na místě bývalého cukrovaru, kde byl, ponechám, alespoň původní komín. Potom nám řekl, odkud bojové umění JUDO pochází a že by se nemělo používat k útoku, ale maximálně k obraně. Po úvodním slovu následovaly ukázky toho, co už mladí sportovci umí. Dětem se vše velmi líbilo a zajímalo, pozorně všichni pozorovali každý pohyb, každý chvat co nám byl předveden. JUDO navštěvují i děti ze školní družiny, ale myslím si, že po této ukázce se mezi dětmi najdou další zájemci o tento sport. Z Orlovny jsme odcházeli všichni nadšení a plní nových informací a zážitků.

 

 

Návštěva Městské policie

V pátek 9. 11. školní družinu navštívili strážníci Městské policie. Všichni jsme se už od oběda moc těšili, hlavně prvňáčci, pro které byla tato akce zcela nová. Strážníci si s dětmi vykládali o bezpečnosti na silnicích, ale i o pravidlech slušného chování. Zapůjčili také dětem svoji pracovní výbavu, a tak si mohly vyzkoušet pravé policejní vysílačky, manipulaci se zastavovacím terčem aj. Největší radost ale přišla, když děti dostaly možnost nasednout do policejního auta, zapnout maják anebo si jen tak zatroubit. Strávili jsme společně hezké odpoledne a už teď se moc těšíme na další návštěvu.

 
 
Po stopách zvířat

V pátek 2.11. jsme měli ve školní družině akci "Po stopách zvířátek". Děti byly rozděleny do osmi družstev, která cestou plnila nachystané úkoly. Mezi úkoly bylo rozpoznávání zvířecích stop, zvířecí puzzle nebo hra na honáky a divou zvěř. Za splněné úkoly dostávaly skupinky zvířecí stopy, jejichž počet v závěru určil vítězný tým. Počasí nám přálo a děti si pobyt v krásně vyhřáté podzimní přírodě velmi užívaly.

 
 

Jíme zdravě a s chutí

Dne 16. 10. 2018 ve školní družině proběhla přednáška na téma „Jíme zdravě a s chutí“. Děti se dozvěděly o pravidlech zdravého stravování, které máme ve třech P., což znamená: pravidelně jíst, pestře jíst, přiměřeně jíst. Beseda děti zapojila aktivně do problematiky zdravého a bezpečného stravování. Děti se zorientovaly v původu a označení potravin, ve správné životosprávě a bezpečném zacházení s potravinami. Také se dozvěděly, že důležitá je snídaně a svačiny, obědy a večeře, pravidelně jíst 5 – 6x denně. Ale také, že musíme jíst hodně ovoce a zeleniny, mléčné výrobky, celozrnné potraviny, ryby a drůbež. Velikost porce má být přizpůsobena jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě. Učme naše děti zdravému způsobu života svým vlastním příkladem.

 

Drakiáda

V pátek 12. 10. 2018 se za krásného, teplého, podzimního počasí ve školní družině konala Drakiáda. Takovéto akce jsou nejhezčí v doprovodu našich nejmilejších, a tak jsme pozvali rodiče, prarodiče, zkrátka všechny, kteří měli čas, aby se k nám na akci připojili. Abychom si zajistili ideální letecké podmínky, tedy vítr a dostatek prostoru, vyšli jsme si společně na Výhon nad starou cihelnu. Mnozí dospělí se při společném pouštění draků vrátili do svých dětských let a s nadšením sekundovali svým ratolestem.

Chtěly bychom rodičům, či prarodičům velmi poděkovat jak za účast, tak za pomoc, trpělivost a ochotu při výpomoci ostatním dětem, kterým se zpočátku nedařilo dostat draka do oblak.

A proto všem, kdo pomáhal, patří obrovský dík, za to že nakonec všichni odcházeli domů spokojení a s úsměvem na rtech.

 

Jižní Morava čte dětem

Dne, 4. 10. 2018, školní družinu navštívila herečka Městského divadla Brno – Zdena Herfortová. Celá akce byla pod záštitou knihovny Židlochovice, která již třetím rokem vyhlašuje literární výtvarnou soutěž pro děti ve věku 4 – 15 let, tentokrát na téma „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Paní Zdena Herfortová přišla dětem přečíst několik dětských povídek, které v jejím hereckém podání jsou nezapomenutelné. Hodinové čtení bylo zaměřeno na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Celá kampaň „Jižní Morava čte“ je zaměřena na podporu hlasitého předčítání dětem, které rozvíjí myšlenkové, psychické a morální zdraví.

Vychovatelky školní družiny a všechny děti děkují za krásné odpoledne, které přineslo spoustu radostí. Chtěly bychom touto cestou vyjádřit obrovský dík paní Zdeně Herfortové i knihovně Židlochovice, které nám udělaly krásné čtvrteční odpoledne s četbou povídek.

 

Dopravní odpoledne

V pátek 14. 9. 2018 jsme ve školní družině pořádali zábavné dopravní odpoledne. Kvůli nepřízni počasí se celá akce konala ve školní tělocvičně. Děti byly rozděleny do družstev od prvního do pátého ročníku. Bylo přichystáno devět disciplín, u kterých si děti procvičovaly svoje vědomosti z dopravní výchovy. Úkolem dětí bylo ukázat, jaké mají znalosti jako účastníci silničního provozu. Celé páteční odpoledne bylo nejen vědomostní, ale hlavně zaměřené na pohyb dětí. Děti byly velmi šikovné a všechny úkoly plnily s velkým nasazením.

 

 

  ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Příměstský tábor - Cestujeme do pohádek

V letošním roce naše škola pořádala, již devátý ročník příměstského tábora, který se tentokrát odehrál v duchu pohádek. Celý areál základní školy Židlochovice se proměnil v různé pohádkové bytosti, a že naše děti mají fantazii, tak o tom nás přesvědčily jejich kostýmy, které byly opravdu jedinečné.

Během celého týdne na děti čekalo plno nástrah a překvapení. Ale neměly se čeho bát, neboť v pohádkách vždy zvítězí dobro nad zlem. Děti si vyrobily svůj pohádkový pas, do kterého zapisovaly všechno, co a kde prožily. Samozřejmě, že cílem bylo najít zlatý poklad, ale protože pohádky jsou rozmanité, tak i naše putování udělalo změnu. Děti sbíraly zlaté mince, které poslední den tábora mohly vyměnit za poklad, který byl pro mě nejatraktivnější. Takže snaha a šikovnost, ale také obratnost či píle se proměnila v radost, která měla podobu pokladu. Teď by stačilo napsat, zazvonil zvonec a povídání je konec, ale naším koncem bylo projít zlatou bránou, která nás všechny vrátí do času „TADY A TEĎ“.

Na závěr děkujeme rodičům za jejich podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi. A dětem děkujeme, že byly jedineční, i když někdy velmi živý, ale hlavně, každý den odcházely s úsměvy na svých tvářích.

 

 

DEN PRO VŠECHNY

Předposlední červnový pátek se v družině konal "Den pro všechny". Letos jsme příjemného jarního počasí vyrazili k hrušovanskému rybníku Šejba, abychom tam společně uspořádali zdravý piknik. Na cestě, po které nás čekalo několik úkolů, jako bylo poznávání rostlinek, bleskové rozřazení se apod., nás doprovázeli někteří i rodiče. Společně jsme se u rybníku nasvačili a občerstvili domácími lahůdkami. Čas jsme vyplnili i pokusy o "házení žabek“. U rybníku jsme sice nepotkali žádné labutě, zato jsme viděli spoustu nezralých ostružin a trsy vzácné mateřídoušky. Po cestě zpět jsme si s chutí zahráli několik her a už jsme spěchali zpátky do školy.

 

Návštěva hasičů

V pátek 15. června družina vyrazila na exkurzi do hasičské stanice. Hasiči v Židlochovicích si pro děti připravili zábavné odpoledne plné zábavy, ale také mnoho důležitých informací. Děti si vyzkoušely stříkání na terč, prohlédly všechna auta, která hasiči mají k dispozici, ale také si prošly nově zrekonstruovanou stanici s posilovnou, kuchyní, ložnicí a dalšími prostory. Dětem byl ukázán hasičský výjezd, který v nich zanechal silný zážitek. Děti si odnášely z exkurze spousty zážitků, ale i informací o této velmi náročné práci hasičů. Tímto hasičům děkujeme za jejich čas, za dárečky pro děti a příjemně strávené odpoledne.

 

Projekt „Celá Evropa čte dětem“

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné čtení učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než tablet či telefon.

Dne, 13.června, školní družinu navštívily pracovnice z Komise pro občanské záležitosti, paní Štyglicová a paní Jurisová, které jsou zapojeny do projektu: „Celé Česko čte dětem“, do projektu je zapojena i naše školní družina. Pracovnice z Komise pro občanské záležitosti organizují mnoho zajímavých besed a aktivit, avšak čas si udělaly i pro naše děti. Pro naši vzácnou návštěvu jsme měli připravené vystoupení v podobě tance se zpěvem. Na oplátku šarmantní dámy dětem představily knižní publikaci, kterou jsme obdrželi jako dar do naší školní družiny. Za tyto knihy moc děkujeme. Vychovatelky školní družiny děkují za krásné odpoledne a těší na příští setkání.

 

Trosečníci na ostrově

V pátek 8.6. se děti ze školní družiny staly trosečníky na opuštěném ostrově. Abychom přežili, museli jsme překonat sedm disciplín. Například jsme se pohybovali jako potápěči na suchu, sestřelovali jsme kelímky vodní pistolkou, atd. Děti bojovaly o přežití a všechny by jako trosečníci obstály. První tři místa byla odměněna a odnesla si malý poklad z ostrova.

 

V KORUNÁCH STROMŮ

V pátek 1. 6. jsme společně s Pepou Haškem z Péče o stromy uspořádali pro děti z židlochovické družiny Den v korunách stromů. Všechny děti si vyzkoušely, jak těžké asi je pohybovat se ve výškách pouze po větvích. Nácvik probíhal  zábavnou formou při chůzi po slackline či prolézání síťovým tunelem zavěšeném nad zemí. Děti se stejně jako arboristé snažily přesně mířit nahazovacími pytlíky na určená místa, naučily se pracovat s karabinami a zopakovaly si názvy stromů, které jim rostou na školní zahradě. Jako bonus se navíc dozvěděly i něco o práci stromolezců a všechny byly proškoleny o bezpečnosti při ořezu stromů.

 

TURNAJ VE FLORBALU

V pátek, 18.5.2018 se ve školní družině uskutečnilo utkání ve florbalu. Děti byly rozděleny na dvě kategorie. První kategorii obsadily děti z přípravky a děti z prvních tříd. Do druhé kategorie byly zařazeni děti z druhé až páté třídy. Družstva se střídala po pěti minutách, kdy každé družstvo bylo vyhodnoceno za počet branek za daný čas. Děti hrály s velkým nasazením a touhou po vítězství. Všem zúčastněným, ale hlavně vítězům patří velké blahopřání.

 

ČARODĚJNICKÝ SLET

V pátek 27.4. se v družině pořádal čarodějnický rej. Všichni přišli v převlečení a s patřičně dobrou náladou. Malý čarodějové a čarodějky byli rozděleni do čtveřic, ve kterých plnili připravené úkoly. Všechny úkoly zvládali na výbornou. Jeden z úkolů bylo vymyslet kouzlo, které všem předvedou, tento úkol si velmi vychutnali. Viděli jsme nejen králíka v klobouku, ale i taneční vystoupení, kde byly ovládání tanečnici na dálku, ale i vozenbouchy anebo tančící hůl. Čarodějnický den jsme si všichni náramně užili.

 

NÁVŠTEVA MĚSTSKÉ POLICIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V páteční sluneční odpoledne nás přišli do družiny navštívit strážníci městské policie pan Petr Fajks a Dalibor Novák. Po přivítání a seznámení s dětmi, přešli do otázek, zda děti znají čísla na záchranný systém, zda vědí proč a kdy volat, ale také poučili děti, jak bezpečně přecházet přes silnici, o bezpečné jízdě na kole a jeho vybavení, co dělat při oslovení cizí osobou. Následoval popis práce městské policie, jaké mají povinnosti a pravomoc. Součástí byla praktická prohlídka a ukázka policejního vybavení. Nejvíce se dětem líbila prohlídka policejního auta a pouštění houkaček a mluvení do mikrofonu. Návštěva městské policie byla velmi poučná, zajímavá a zábavná. Děti byly nadmíru spokojené, co vše se dozvěděly. Tímto bychom strážníkům Petru Fajksovi a Daliboru Novákovi chtěli poděkovat za příjemně strávené odpoledne.

 

 

 DEN ZEMĚ - ÚKLID KOLEM ŠKOLY

Stejně jako v loňském roce se i letos družinové děti ze základní školy v Židlochovicích zúčastnily akce „Ukliďme Česko“, která se již po několikáté uskutečňuje při příležitosti oslav Dne Země.

Vytvořili jsme 3 větší skupiny, které vyšly do bližšího či vzdálenějšího okolí školy a nacházeli jsme plastové lahve a jiné plasty, papírky, igelitové pytlíky, rezavé plechovky, skleněné lahve a nejvíce nedopalků cigaret. Děti byly velmi svědomité a uklízely vše, co viděly.

Tedy i naše družinové děti přispěly k tomu, aby naše Židlochovice a příroda byly o něco krásnější!

 

DRUŽINA MÁ TALENT V. ROČNÍK

V pátek 6. 4. 2018 se konal už V. ročník soutěže: ,,Družina má talent“. Na soutěž se děti připravily a ukázaly rodičům, babičkám i vychovatelkám své dovednosti. Do poroty zasedli jak rodiče, tak i bývalý žák, který navštěvoval družinu ještě v minulém roce.  Děti předvedly širokou škálu svých zájmů a dovedností. Zpívalo se, tančilo, kouzlilo, malovalo se, našly se i děti, které zahrály na hudební nástroj, celé odpoledne vládla úžasná atmosféra. Jen porotě nebylo vůbec co závidět, měla to neskutečně složité. Ale vítězem byl úplně každý, kdo něco předvedl. Každý kdo se umístil, dostal diplom a mohl si vybrat cenu podle svého uvážení. Sladkou odměnu si odnesli všichni zúčastnění. Tak a teď už se můžeme jen těšit na další ročník.

Kategorie 1. třídy a přípravka:

 1. místo: Ondrašíková Lea

Čerbáková Rozárie

 1. místo: Schovancová Anežka

Schovancová Eliška

Giňová Vanesa

 1. místo: Fajt Ondřej

 

Kategorie 2. třídy:

 1. místo: Duchoňová Patrice

Slováčková Gabriela

 1. místo: Jarošová Klára

Šestáková Kateřina

Maradová Sofie

 1. místo: Kuchařová Kateřina

 

Kategorie 3. a 4. třídy:

 1. místo: Pavelka Roman
 2. místo: Kunc Matyáš

Nos Adam

Holzknecht Jan

 1. místo: Frank Daniel

Knoll Ondřej

Phamová Tereza

Prokopová Simona

Horák Adam

 

 

Nejkrásnější velikonoční vejce

Dne, 28.3.2018, jsme ve školní družině uspořádali soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Děti měly na výběr z několika technik, kde vyjádřily svoji fantazii. Nejvíce se dětem líbilo barvit vajíčka temperovými barvami. A i když neměly děti na tvoření mnoho času, zhostily se úkolu svědomitě a s radostí. Vybrat to nejkrásnější a nejoriginálnější vajíčko bylo pro členy poroty opravdu velmi těžké. Nakonec se porota po těžkém rozmýšlení rozhodla a vyhlásila vítěze jednotlivých kategorií, které odcházely s diplomem a věcnou odměnou. Ale protože všechny vajíčka byla opravdu vydařená, tak nakonec každé dítě dostalo, alespoň sladkou odměnu.

Kategorie 1. třídy a Přípravky:

 1. místo: Klobouk Lukáš
 2. místo: Dubinevyč Kamila
 3. místo: Pančík Sebastian

Kategorie 2. třídy:

 1. místo: Kučerová Adéla
 2. místo: Slováčková Gabriela
 3. místo: Ježková Tereza

Kategorie 3. a 4. třídy:

 1. místo: Zatloukalová Gita
 2. místo: Školová Adéla
 3. místo: Komínek Lukáš

 

 

Jarní probouzení přírody

V pátek 23. 3. 2018 jsme ve školní družině uspořádali probouzení jara. Děti jsme rozdělily do sedmi družstev, kde musely  projít deseti disciplínami, ve kterých plnily úkoly. Na každém stanovišti mohly získat  malou jedlou odměnu ve formě ovoce či zeleniny, nebo malou sladkost či slanost. Probouzení přírody se děti zhostily velice zodpovědně. Ve všech disciplínách uspěly velmi dobře a také poškádlily svoje chuťové pohárky. Jaro jsme přivítali a doufáme, že ho brzy ucítíme v podobě jarních slunečních paprsků.

   

 

 IV.ročník výtvarné soutěže „Nejkrásnější místo na světě“

V pátek, 23. 2. 2018, se ve školní družině uskutečnil IV. ročník výtvarné soutěže. Úkolem bylo namalovat „Nejkrásnější místo na světě“, ale šlo hlavně o fantazii každého zúčastněného malíře. Děti se pustily do výtvarného tvoření s radostí a na splnění zadání měly pouhou hodinu, ale i tak, byly kresby velmi dobře propracované. Každé dítě tvořilo originálním způsobem O to více členové komise, která byla z řad dětí, měli nelehký úkol. Vybrat ty nejoriginálnější a nejpovedenější výkresy bylo opravdu velmi těžké. Tentokrát každý jednotlivec měl možnost vyhrát. Po nelehkém úkolu poroty se tak v jednotlivých kategoriích umístily tyto děti:

Kategorie 1. třídy a Přípravky:

 1. místo: Vilém Šiška
 2. místo: Anita Tóthová
 3. místo: Sebastian Pančík

Kategorie 2. třídy:

 1. místo: Adriana Slováčková
 2. místo: Patrik Giňa
 3. místo: Jakub Mušálek

Kategorie 3. a 4. a 5. třídy:

 1. místo: Matyáš Kunc
 2. místo: Adam Horák
 3. místo: Martin Bachratý

Všichni vítězové obdrželi diplomy a krásné ceny. Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!

 

PYŽAMOVÁ PÁRTY

V pátek 16. února se v naší školní družině uskutečnila „Pyžamová párty“. Program byl bohatý. Na začátku se děti i všichni zúčastněni rodiče převlékli do pyžamek. Děti byly rozděleny do pěti skupin a seznámeny se soutěžním programem, který na nás čekal. Po celé budově byly rozmístěny stanoviště s úkoly, jako třeba skákání po vytýčené dráze, chůze na chůdách, házení polštářů na cíl, malování obrázku se zavázanýma očima a nafukování balónků na čas. Nedílnou součástí byla promenáda v pyžamkách a taneční kreace, které byly odměněny diplomy, dárečky a sladkou odměnou.

Děkujeme, že se akce líbila a všichni se odreagovali. Velký dík patří zúčastněným rodičům za jejich smysl pro humor a odvahu. Děti si to náramně užily a celá pyžamová párty byla dle jejich slov VYNIKAJÍCÍ! VÝBORNÁ! PROSTĚ DOST DOBRÁ!

 

PŘEDPRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ - RYBNÍK

Na čtvrtek 1. 2. 2018 byl ve školní družině naplánovaný výlet k rybníku, ale protože počasí je v tomto školním roce velmi rozmarné, tak nám tentokrát nepřízeň počasí neumožnila, abychom naplánovaný výlet absolvovali. To nám však nezabránilo proměnit výlet v předprázdninové dobrodružství ve škole.

Děti se rozdělily do sedmi smíšených skupin a na chodbách naší nové školní budovy plnily různé úkoly, například: pohybové (děti skákaly po jedné noze nebo žabáky), tvořivé (vymýšlely básničku) nebo vědomostní (vyjmenovávaly živočichy žijící v rybníce) a další. Každá skupinka po absolvování posledního úkolu odevzdala arch, kterým prokázala, že splnila všech deset úkolů. Na závěr jsme zhodnotili aktivitu všech dětí, které se při plnění úkolů opravdu snažily. Vítězné družstvo dostalo malou věcnou upomínku a všichni ostatní dostali sladkou odměnu.

 

Turnaj ve vybíjené

V pátek 26. 1. 2018 jsme ve školní družině pořádali turnaj ve vybíjené. Děti byly rozděleny do šesti družstev, která mezi sebou soutěžila. Jedna hra vždy trvala 6 minut, zvítězilo družstvo, které vybilo nejvíce protihráčů. Do hry děti vložily velkou soutěžní energii a i přes velkou snahu vyhrát byly k sobě ohleduplní. Po vyhlášení prvních třech míst si děti odnesly diplomy s malou cenou. Turnaj ve vybíjené vytvořil v tělocvičně příjemnou atmosféru, která nás doprovázela celé odpoledne v družině.

 

NÁVŠTĚVA ŽIDLOCHOVICKÉHO KOSTELA

Dne 12. 1. jsme se vydali do kostela Povýšení sv. Kříže, kde už na nás čekal pan farář. Atmosféra ještě stále Vánočně vyzdobeného kostela se stromky a betlémem nás spolu s tématem povídání přesunuly zpátky v čase do adventu. Seznámili jsme se s dobou v níž se Ježíšek narodil a také s průběhem jeho dětství. Poznávali jsme jednotlivé postavy, které můžeme vídat v betlémech a povídali jsme si o nich a jejich významu pro Ježíška. Společně jsme si zopakovali, kdo byli tři králové a rozšířili si vědomosti o jejich původu, a kým vlastně byli. Pan farář mimo jiné překládal význam tak známého K + M+ B a vysvětloval dětem tradici tříkrálové sbírky. A od teď už také budeme vědět, proč nemíváme v obývácích na Štědrý den místo jedliček a smrčků třeba lípy nebo třešně. Děkujeme panu faráři Pawlu Cebulovi, že si na nás udělal čas, dal nám možnost vychutnat si ještě alespoň na chvíli Vánoční atmosféru a obohatil nás svými znalostmi. Těšíme se na další spolupráci.

 

Vánoční dílničky

Rok se s rokem sešel a škola se opět otevřela rodičům a prarodičům našich družinových dětí. Ve čtvrtek, 21. prosince 2017, se v družině uskutečnily dílničky s vánoční tematikou. V nové přístavbě školy bylo připraveno malé pohoštění ve formě vánočního punče a svařáku. Pro mlsné jazýčky bylo připraveno vánoční cukroví, které rodiče hodnotili svými hlasy. Po celé škole vonělo vánoční cukroví a v jednotlivých třídách jsme poslouchali koledy a voněly hořící svíčky. V letošním roce školní družina otevřela sedm oddělení a v každém oddělení paní vychovatelka připravila jiné vánoční tvoření. Pod rukama zručných maminek, tatínků, babiček, dědečků a samozřejmě dětí vyrůstaly z připraveného materiálu nádherné vánoční dekorace. Každý si odnesl domů nějakou drobnost, která nejen ozdobí domovy, ale i připomene vánoční čas strávený společně s dětmi. Bylo to velmi příjemné a krásné odpoledne, které vytvářelo úsměvy na tvářích, a z očí vyskakovala radost. Vychovatelky školní družiny děkují všem, kteří přišli za námi a společně si užili adventní čas.

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ZVÍŘÁTKŮM

Ve školní družině proběhla akce ,,Mikulášská nadílka zvířátkům‘‘. Tento den nebyl přímo stvořený pro nadělování zvířátkům na kopci Výhon. Avšak všechny děti byly natěšené a měly připravené tašky dobrot pro zvířátka. Rozhodnutí bylo jednoduché, místo nadělování na kopci, půjdeme na školní zahradu. Děti s nadšením věšely lojové koule na stromy, mrkve a jablíčka pro zajíce pokládaly ke stromům. Zvířátkům bylo naděleno.  Děti spokojeně odcházely ze školní zahrady s vědomím, že zvířátka až najdou dobroty, tak budou šťastné.

 

HOLLYWOOD PARTY

Za měsíc budou Vánoce, a tak, abychom si čekání zpříjemnili, jsme ve školní družině uspořádali pro děti zábavnou akci pod názvem „HOLLYWOOD PARTY“. Dne, 24. 11. 2017 se celá družina začala hemžit vílami, princeznami, kouzelníky, piráty a dalšími různorodými maskami. Po průvodu družinou následovalo představení masek a poté jsme pokračovali pouštěním písniček na přání, u kterých jsme zažili spoustu legrace. Nejlepší masky byly vyhodnoceny, ale upřímně, všechny masky byly skvělé. Děti si zasoutěžily, zatančily a celé odpoledne si pěkně užily. Je to jedna z mnoha akcí, kde se setkávají děti všech oddělení školní družiny, je to akce, která obohacuje kulturní život dětí a zároveň upevňuje vzájemné vztahy a probouzí v dětech fantazii. Zábavné odpoledne se všem moc líbilo a už se těšíme na další společnou akci.

 

POVÍDÁNÍ S MYSLIVCEM

V pátek 20. října jsme se vydali na myslivnu, kde nám pan Březina povídal o myslivosti. Dozvěděli jsme se, že myslivost se zabývá především ochranou a péčí o zvěř. Víme také, že myslivci zvířátka přikrmují a dodávají vodu do napajedel. Společně si připomněli, jak se správně máme chovat v přírodě. Nahlédli jsme do interiéru myslivny, kde jsme viděli srnčí trofeje, rohy kamzíka, obří zuby od divočáka a několik vycpaných dravců. Návštěvu jsme ukončili prohlídkou voliér s bažanty a perličkami které tu myslivecký spolek chová. Kromě obyčejných bažantů jsme viděli i bažanta královského, který je poměrně vzácný. Ten nás všechny díky svému krásnému zbarvení přímo uchvátil. Panu Březinovi moc děkujeme za poutavé povídání a příjemně strávené odpoledne.

 

 

SKOKY PO EVROPĚ

Ani chladivé a deštivé odpoledne neodradilo děti ze školní družiny k soutěžení. V pátek, 6.10.2017 proběhla soutěž:„SKOKY PO EVROPĚ“. Celá soutěž proběhla v tělocvičně, kde děti byly rozděleny do skupin po deseti dětech. Děti se s chutí pustily do soutěžení. Cílem bylo splnit v několika evropských státech různé úkoly, které děti zapisovaly na pracovní list. U hodnocení bylo přihlédnuto k správnosti, ale také k rychlosti. Děti si odnesly diplomy a malou cenu. Na všechny čekala sladká odměna.

Ulice, po kterých kráčíš, aneb po kom se jmenuji!

Na přelomu září a října jsme se se čtyřmi odděleními ŠD vydali do ulic našeho města. Konkrétně do čtvrti bývalého cukrovaru a Žižkova. Průvodcovské role se ujaly milé paní knihovnice z Městské knihovny Židlochovice. Program byl tvořen procházkou se zastaveními a povídáním o názvech ulic. Dozvěděli jsme se tedy, kdo byl ten záhadný Kpt. Ruben, po kterém je pojmenována jedna z nejdelších ulic na Žižkově, čím je významný pan Dezort, jehož jméno nese jedna z ulic v cukrovarské čtvrti, která ulice Židlochovic je nejdelší nebo proč se jmenuje městská část za řekou směrem na Hrušovany právě Žižkov. Na závěr si děti vyzkoušely kvíz s určováním polohy významných židlochovických budov.

Obě exkurze byly velmi zajímavé a přínosné. Chtěli bychom tedy ještě jednou poděkovat paním knihovnicím za jejich čas při přípravě a realizaci akcí.

Zahradnické centrum Hortis - 11.9.2017          

První družinová exkurze směřovala na výstavu růží do zahradnického centra Hortis. Pro velkým počet dětí, exkurze probíhala v menších skupinkách. Při vstupu nás přivítali zaměstnanci centra a povykládali pár slov o zaměstnání a o výstavě růží. Děti si v příjemném prostředí užívaly a pozorovaly nádherně naaranžované růže různých barev a dobové kostýmy. Tato výstava byla pro ně o to zajímavější, že byla doplněna obrázky, které děti samy malovaly. I přes nepřízeň podzimního počasí se exkurze vydařila a zvlášť nové družinové děti si ji užily. Děkujeme zaměstnancům zahradnického centra za příjemné strávené odpoledne v krásném prostředí.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

Již několikátým rokem proběhlo rozloučení se školním rokem, které naplánovaly a uskutečnily vychovatelky školní družiny pro družinové děti. Dne, 24. 6. 2017 v 18:30 hodin, byl sraz v budově školy na Komenského ulici. Pro mladší děti byl připraven večerní program, ale na starší děti čekal celodružinový program s noční stezkou a přespáním ve škole. Na děti čekaly vtipné úkoly na Výhonu, diskotéka s tombolou, stezka odvahy do sklepení v budově školy na Couf. náměstí. Čas vyplněný zábavou rychle uplynul a po vyhlášení večerky děti postupně usínaly. Ráno si pro děti přišli rodiče a děti odcházely radostně a se spoustami zážitků domů.

 

ZÁCHRANKA        

V pátek 16. 6. odpoledne proběhla v prostorách školy na Coufalíkově náměstí celodružinová soutěž „Záchranka“. Při této soutěži si děti prověřily své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci získané během školního roku v aktivitě Zdravotníček. Děti soutěžily ve čtyř nebo pětičlenných družstvech a měly splnit celkem 11 úkolů – zopakovat si telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému, vybrat správné pomůcky a materiál do lékárničky, připomenout si, jaké informace je důležité sdělit dispečinku záchranky a samozřejmě si také prakticky a teoreticky připomněly, jak postupovat při ošetření některých poranění (říznutí do prstu, krvácení z nosu, zlomenina ruky a nohy, popálenina, štípnutí hmyzem, podvrtnutý kotník, odřenina).

Všechny skupinky k úkolům přistupovaly zodpovědně a snažily se první pomoc svým raněným poskytovat co nejlépe. Na pomyslných stupních vítězů se tak umístily všechny děti a odnesly si drobné odměny.

 

DEN PRO VŠECHNY

V pátek 2. června jsme společně s dětmi a rodiči vyrazili na kopec Výhon. Po cestě na děti čekalo několik úkolů, jako např. spočítat kolik fáborků potkáme; zjistit, kolik je tu děvčat a kolik chlapců; zazpívat hezkou písničku a protáhnout se pomocí dřepů. Po dobrodružné cestě zalité slunečními paprsky jsme uvítali stín, který nám vytvořily stromy v okolí hájenky. Tam jsme rozdělali oheň, dopřáli si špekáčků, dobrot a dostatku pití. Na pikniku, jsme se s rodiči stihli pozdravit a s mnohými prohodit i několik milých slov. Děti byly nadšené z možnosti stavění bunkrů, honiček a dalších her v poměrném pestrém terénu, jenž se kolem hájenky rozkládá. Děkujeme rodičům za čas, který si udělali a přes velmi teplé počasí s námi v hojném počtu vyrazili. Všichni se moc těšíme na příští setkání.

 

EXKURZE DO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

V pátek, 25. května se část dětí ze školní družiny vydala na exkurzi do čističky odpadních vod v Židlochovicích, kde nás srdečně přivítal pan Balvín. Děti se dozvěděly během výkladu, že k čističce odpadních vod jsou připojeny kanalizace ze Židlochovic a Vojkovic. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se voda zbaví těch nejhrubějších nečistot. Voda se zde jednoduše čistí od nejhrubějších nečistot k méně hrubým nečistotám.  Putuje do mechanických třídičů a oddělovačů, kde se zbaví všech mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o zbavení všech nemechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Děti ti odnášely mnoho zajímavých informací.

 

 

Projekt Celá Evropa čte dětem

V pátek 26. května navštívily školní družinu pracovnice z komise pro občanské záležitosti, paní Štyglicová, Jurisová, Tichá a Brázdová. Pracovnice z komise pro občanské záležitosti organizují mnoho besed a různých aktivit, avšak čas si již po třetí udělaly i pro naše děti.         Po představení nám usměvavé ženy povykládali příběh, o naši zeměkouli, světadílech a naši republice. Děti dostávaly prostor, aby se také zapojily do debaty, kde děti bydlí, zda znají svoji adresu, co se jim líbí doma, co se dětem líbí v Židlochovicích, ale i to co se líbí dětem jinde ve světě. Dozvěděli jsme se velmi zajímavé věci, prostě naše děti mají velikou fantazii. Některé odpovědi byly vznešené, ale jiné zase legrační. A právě i o to jde, aby děti dokázaly říct svůj názor a dokázaly před ostatními vystoupit.

Tento projekt vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné čtení učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce přitažlivějším než televize.

Pracovnice z komise pro občanské záležitosti donesly dětem krásné knihy, za které moc děkujeme a děti jako poděkování darovaly nakreslené obrázky. Vychovatelky školní družiny děkují za krásné odpoledne a těší na příští setkání.

 

 

Povídání s myslivcem

Dne 5. května a 19. května se družina vydala na myslivnu, kde na nás čekal pan Březina a pan Lukš. Po náročné cestě do kopce jsme se rádi na chvíli posadili a poslechli si něco málo o pravidlech pohybu v přírodě, teď, v jarním období, kdy se v lesích a na pastvinách pohybuje spousta mláďat. Pan Březina nám vysvětlil, že na žádné z nich se nesmí sahat, protože maminka mláďátek by z nich poté cítila náš pach a už by se o svá dítka nestarala. Druhá část naší návštěvy spočívala ve střelbě ze vzduchovky. Pan Březina i pan Lukš trpělivě vysvětlovaly dětem techniku střílení. Každé dítě mělo možnost pětkrát si vystřelit a trefit do terče. Nejlepší střelci byli vyhodnoceni a dostali diplom. Nejlepšími střelci se stali Maroš Bachratý (2. A), Adam Nos (2. B), Matyáš Jokver (1. A), Ondra Kotrc (1.B), Jakub Hašek (1.B), Sofie Maradová (1.B), Michael Horák (5.B), Daniel Frank (3.B) a Viktorie Fleková (3.A). Všem dětem patří pochvala a vítězům blahopřejeme.

Na závěr moc děkujeme oběma myslivcům za čas, který nám věnovali. Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost a už se těšíme na příští společné povídání.

 

 

Turnaj ve vybíjené

V pátek 12. 5. proběhl v družině turnaj v kapitánské vybíjené. Děti se na turnaj připravovaly několik týdnů. Vybíjená proběhla ve třech kategoriích. Proti sobě nastoupily první třídy, druhé třídy a poslední kategorii byly třeťáci se čtvrtou a pátou třídu. Podpořit přišla paní učitelka Mrázková s paní asistentkou Zpěvákovou. Přinesly s sebou obří transparent a hrkačky. Všichni hráli s plným nasazením a každé družstvo chtělo vyhrát. Vítězové se stali děti z 1. B, 2. A a namíchané třetí družstvo ze starších dětí. Po vyhlášení prvních třech míst si děti odnesly diplomy s malou cenou.

 

 

Den Země – úklid okolí školy

V letošním roce se školní družina připojila ke Dni země a podpořila akci „Ukliďme Česko“. Celá akce proběhla v odpoledních hodinách, kdy družinové děti dostaly rukavice a igelitové pytle. Vytvořili jsme šest skupin a každá procházela jiný úsek kolem školy. Nacházeli jsme různé plasty, papírky, igelitové pytlíky, rezavé plechovky, ale nejvíce bylo všude nedopalků od cigaret. Naše děti s velkou pílí a ctižádostí uklízely vše, co viděly. Bylo zajímavé poslouchat jejich hovory mezi sebou, neboť nešlo jen o úklid, ale hlavně, aby děti pochopily, že s jejich pomocí bude naše okolí čisté a krásné. Těší nás, že děti vědí, co nepatří do přírody a jak ji mohou chránit. Chraňme si své Česko!

 

 1. ročník výtvarné soutěže pod názvem „Čarovné barvy Země

V pátek, 21. 4. 2017, se ve školní družině uskutečnil 3. ročník výtvarné soutěže. Tento rok byla soutěž uspořádána při příležitosti oslav Dne Země, proto bylo úkolem dětí namalovat obrázek, jehož stěžejním motivem budou krásy přírody na naší planetě. Děti tak mohly malovat zvířata, rostliny, přírodní společenstva aj., zkrátka vše, co je spjato s přírodou, které bychom si měli vážit a chránit ji.

Děti soutěžily jako jednotlivci ve třech kategoriích a na splnění zadání měly pouhou hodinu, přesto vznikla řada podařených prací, takže porota neměla při výběru vítězných děl snadné rozhodování… Po nelehkém úkolu poroty se tak v jednotlivých kategoriích umístily tyto děti:

 

Kategorie 1. třídy:

 1. místo: Kateřina Kuchařová
 2. místo: Adriana Slováčková
 3. místo: Elena Brzobohatá a Vítek Rubáš

 

Kategorie 2. třídy:

 1. místo: Adéla Bělušová
 2. místo: Jana Psotová
 3. místo: Marian Heinrich

 

Kategorie 3. 4. a 5. třídy:

 1. místo: Veronika Zachová
 2. místo: Tereza Phamová
 3. místo: Ondřej Běluša

 

Všichni vítězové obdrželi krásné ceny.

Všem výhercům ještě jednou gratulujeme!

 

Velikonoční dílničky

V odpoledních hodinách, dne 7. dubna 2017 se sešli děti s rodiči v prostorách školy na Coufalíkově náměstí, aby si vyrobili velikonoční dekorace do svých domovů a nasytili atmosféru blížících se svátků. Rodiče a prarodiče se došli nejen podívat, ale užít si společné odpoledne s dětmi. V každém oddělení se vyrábělo něco jiného a jinak zajímavého, ale jedno bylo společné a to dobrá nálada a úsměvy na tvářích. Všem rodičům děkujeme za jejich účast a těšíme se na další společné setkání.

 

NÁŠTĚVA MĚSTSKÉ POLICIE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 31. 3. 2017 jsme ve školní družině přivítali strážníka Konckého Josefa a Beníčka Miroslava z městské policie. Strážníci děti poučili o bezpečnosti při jízdě na kole, zopakovali dětem, co vše musí mít povinná výbava kola. Děti se dozvěděly, od kolika let mohou na kole jezdit po silnici bez doprovodu plnoleté osoby, po které straně se na kole jezdí, do kolika let mohou jezdit na kole po chodníku. Zopakovali si s dětmi důležité dopravní značky, na kterou barvu na semaforu se může přecházet a kdy musí stát a počkat. Také krátce pohovořili o šikaně a o tom kdy a jak volat městskou policii o pomoc. S dětmi si zopakovali i důležitá telefonní čísla, která je třeba znát. Ukázali dětem teleskopický obušek, pouta, svítilnu, kterou používají pro řízení provozu za špatné viditelnosti. Děti si vše mohly vyzkoušet a osahat, také se nechaly i spoutat. Nakonec strážnici přistavili služební auto a děti si mohly posedět za volantem služebního vozu. Bylo to poučné odpoledne, ze kterého si děti odnesly plno důležitých informací, které je třeba neustále pro bezpečnost dětí opakovat.

 

VÍTÁNÍ JARA

Dne 24. 3. 2017 se celá družina vydala na kopec Výhon, kde jsme po cestě pozorovali probouzející se přírodu. Děti se setkaly s prvními jarními broučky a po cestě sbíraly rozkvetlé fialky. Velké zastavení bylo na louce, kde proběhlo velké pohybové dovádění. Vítání jara bylo pod vedením jarního sluníčka, které bylo celé odpoledne s námi.  Další zdařilá akce školní družiny je za námi.

 

Družina se chystá na jaro

První sluneční paprsky, které po dlouhé zimě přišly, nás lákaly ven. I děti ze školní družiny toužily po skotačení venku, kde sluníčko by bylo jejich kamarádem. Náš dvorek s velikou trampolínou přímo lákal, aby děti přišly na něj. Dvorek byl potřeba nejprve uklidit a očistit po zimě. To však není žádný problém pro naše děti, které se s chutí pustily do úklidu. Bylo vidět, že tato práce je bavila. Dvorek byl opět krásný a děti si o to více vychutnaly pobyt na něm.

 

ZIMNÍ OLYMPIÁDA

Další zimní olympiáda se koná sice až příští rok v korejském  Pchjongčchangu, ale my už jsme se nemohli dočkat, a tak jsme si uspořádali svoji vlastní. V pátek 24. února se sešla celá družina na budově Komenského, abychom poměřili svoje síly, hbitost, šikovnost, ale i kreativitu.

Děti byly rozděleny do 5 týmů a hned se vydaly vstříc šesti sportovním disciplínám. Cílem naší soukromé olympiády bylo posbírat všech 5 olympijských kruhů a navíc prokázat v Olympijském kvízu znalosti týkající se zimních sportů.

Na stanovišti označeném černým kruhem děti zakusily, jaké je to být biatlonistou. Musíme uznat, že na střelbě budeme muset v příštích sezónách zapracovat, ale v běhu patříme mezi špičku. J Modrý kruh pod sebou ukrýval další u Čechů oblíbený sport - hokej. Hodnotili jsme především dovednostní disciplínu (samostatné nájezdy na branku). Místnost označená zeleným kruhem se změnila na kluziště. Děti v ní si zkusily, jak obtížné je zaujmout porotu v krasobruslení. Šatny školy se změnily po označení žlutým kruhem v dráhu pro skeletonisty. Na vlastní kůži jsme okusili, jak složité je plynule roztlačit sáňky aniž bychom „vysypali“ našeho vrcholového skeletonistu Pepu Rukavici. Disciplínu s červeným kruhem poté tvořila trať, která ověřila mrštnost pohotovost našich sjezdařů.

Všichni jsme si náš sportovní svátek moc užili a už se těšíme na ten oficiální v příštím roce.

 

DRUŽINA MÁ TALENT IV. ROČNÍK

V pátek 17. 02. 2017 bylo venku ošklivé uplakané počasí, ale u nás ve školní družině panovala dobrá nálada. Konal se čtvrtý ročník soutěže: „ DRUŽINA MÁ TALENT“, soutěž proběhla v budově školy na Coufíkově náměstí. Sešli se tu rodiče, prarodiče a samozřejmě děti, které se pečlivě na soutěž připravily. Do poroty zasedli rodiče a dvě starší dívky, které naši družinu navštěvovaly v minulých letech. Jako v minulých ročnících, tak i letos to měla porota při výběru talentů velmi těžké. Děti předvedly širokou škálu svých dovedností a celé odpoledne proběhlo v úžasné atmosféře. Viděli jsme kouzelníky, mima, děti hrály na hudební nástroje, kreslily, zpívaly, tančily a jiné skvostné věci předváděly. S úžasem jsme sledovali taneční číslo Vilíka z první třídy, který nám zatančil Michaela Jacksona. Potom už bylo jen na porotě se zhostit svého nelehkého úkolu a vybrat vítěze. Každý oceněný talent dostal diplom, knižní cenu a sladkost. Sladkost si odnesli všichni vystupující i porota. Na závěr si ještě všichni zasloužili obrovský potlesk, byli jedním slovem skvělí. Tak a teď se již těšíme, co nám za talenty přinese příští pátý ročník.

KATEGORIE PRVŇÁCI:

 1. místo Vilík Křenek                 tanec (Michael Jackson)
 2. místo Káťa Kuchařová           kreslení
 3. místo Gabča Slováčková                  gymnastika

 

KATEGORIE DRUHÁCI:

 1. místo Šimon Adler                  pantomima
 2. místo Janička Psotová            zpěv
 3. místo Anežka Hanková          tanec

 

KATEGORIE TŘEŤÁCI + PÁŤÁCI

 1. místo František Sládek

Tomáš Pavelka             kouzelníci

 1. místo Ondřej Knoll                 klavír
 2. místo Eliška Hojná                 flétna + tanec

Tereza Kolářová

Roman Pavelka             kytara

 

 

POZNÁVÁNÍ STOP

Dne 10. 2. proběhla ve školní družině akce poznávání stop. Kvůli nepřízni počasí a zledovatělému kopci jsme se rozhodli udělat akci v budově školy na Couf. náměstí. Děti byly rozděleny do několika družstev a jejich cílem bylo splnit osm úkolů, které byly rozmístěny po celé budově školy. Děti měly například poznávat stopy vysoké a černé zvěře, predátorů i domácích zvířat nebo ptáků. Nejtěžším úkolem však u některých skupin byla spolupráce a domluva. Nejlepší tři skupinky, které splnily nejvíce správných úkolů, tak byly odměněny. Ostatní děti jako útěchu dostaly bonbón.

NEJDELŠÍ VYHRÁVÁ

V pátek, dne 27. 1. 2017 bylo ve školní družině veselo. Proběhla celodružinová soutěž, která nejen bláznivě zněla, ale také tak probíhala. Cílem soutěže bylo vytvořit co nejdelší provaz z různých materiálů a jakýmkoliv způsobem ho spojit. Potom vymyslet a napsat, co nejdelší větu. Děti po zadání úkolu neztrácely ani vteřinu času a hned se velkou chutí pustily do díla. Akce to byla opravdu velkolepá. Všechny děti se snažily a také vytvořily díla, která jsou hodna veliké pochvale. Ale jen nejlepší, ten, co vytvořil nejdelší provaz a nejdelší větu byl vítězem. Vítězem se stalo sedmičlenné družstvo s velitelem Tobiasem, které si odneslo diplom a odměnu. Všechny ostatní děti dostaly sladkou odměnu. Vychovatelky školní družiny mají velikou radost, že soutěž se dětem líbila a už připravují další.

Návštěva v Židlochovickém kostele

V pátek, 20. 1. 2017, děti ze školní družiny v Židlochovicích navštívili kostel Povýšení svatého Kříže. V kostele nás přivítal pan farář Pavel Cebula. Po milém uvítání se děti usadily do kostelních lavic a společně si s panem farářem připomněly příběh narození malého Ježíška a příchod Tří králů. Po rozhovoru s panem farářem jsme si mohli prohlédnout interiér kostela - viděli jsme krásnou vánoční výzdobu, nádherný dřevěný betlém s Ježíškem, hlavní oltář, varhany i vzácnou sochu Panny Marie z roku 1500, tzv. židlochovickou madonu. Dětem se návštěva kostela moc líbila a od pana faráře jsme dostali pozvání na další návštěvu.

 

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

Ve středu 21. 12. jsme pro děti ve školní družině uspořádali ČERTOVSKOU DISKOTÉKU, abychom si zpříjemnili čekání na Ježíška. Děti přišly v maskách čertů a ani paní vychovatelky se nenechaly zahanbit. Nejdříve se průvod čertů prošel po škole, abychom si čerty pořádně prohlédly a mohl se mezi nimi vybrat ten nejstrašlivější, ale i ten nejroztomilejší. Potom se naplno rozjelo čertovské veselí plné tance a zábavy. Děti tančily jako o život a celé odpoledne nám uteklo velmi příjemně. Nakonec se dětem rozdala i sladká odměna a společně jsme si popřáli klidné svátky.

Vánoční dílničky

Předvánoční čas vede každého k zamyšlení, čím druhému člověku udělat radost a vykouzlit úsměv na tváři. U nás tomu nebylo jinak, dne 16. 12. 2016 se v budově školy na Coufalíkově náměstí rozezněly koledy a teplý adventní čaj provoněl celou školu. Rok se s rokem sešel a již třetí Vánoční dílničky proběhly, kde nejen děti, ale i jejich rodiče měli plné ruce práce. Děti s rodiči si společně vyrobili vánoční drobnosti, které si odnesli domů. Vychovatelky školní družiny tímto děkují všem, kteří si přišli udělat radost svou vlastní výrobou vánoční dekorace, uměli se vžít do společné práce a s úsměvem si tyto společné chvíle užili.

 

Mikulášská nadílka pro zvířátka

V pátek 2.12. si družina připravila Mikulášskou nadílku pro zvířátka. Páteční odpoledne jsme se s dětmi vydali na kopec Výhon, kde jsme zvířátkům zanechali pamlsky. Děti přinesly různé dobroty jako lojové koule, jablíčka, oříšky, kaštany, slunečnici, zrní anebo mrkvičky. To vše jsme rozmístili na stromy i kolem stromů. Děti si rozmisťování přinesených dobrot velice rozmýšlely a užily. Slíbili jsme si, že se na Výhon příští týden zajdeme podívat, co vše zvířátka snědla a odneseme vyzobané obaly od lojových koulí a oříšků. Celá akce „Nadílka zvířátkům“ se vydařila a děti si ještě zbytek odpoledne o ní vykládaly.

 

PLAVBA PO AMAZONCE

Pátek 25. listopadu jsme s družinou strávili v Jižní Americe. Že vám to připadá jako hloupost? Vůbec ne.

Na toto odpoledne jsme pro děti připravily soutěž „Plavba po Amazonce“. Děti se rozdělily na 7 expedičních jednotek a společně překonávaly nástrahy And ale i amazonských pralesů. Dozvěděly se, podle koho dostala Amazonka své jméno, protáhly se s opičími obyvateli Amazonie a procvičily se v poznávání kvalitní brazilské kávy. J Vítězný tým ve složení: Natálka V., Zuzka K., Šimon A., Pavel G., Pavel N., Elenka B., Jonáš K., Ondra K. a Nela H. splnil všechny úkoly správně a odevzdal průvodní list v rekordním čase. Gratulujeme.

 

 

BESEDA O ZAJÍMAVÉM POVOLÁNÍ

První listopadový pátek jsme ve školní družině přivítali skupinu správných chlapů, a to hasiče města Židlochovice. Hlavní slovo si vzal nadstrážmistr Pavel Novotný, který obsáhle a pečlivě popsal důležitou a náročnou práci hasičů. Například jak poskytnout 1. pomoc, co dělat při požáru v domácnosti (hořící pánev atd.), propadnutí ledem nebo jak nahlásit požár. Akce byla zpříjemněna o praktickou ukázku použití ochranného obleku, kyslíkové bomby a termo kamery. Beseda byla ukončena zkouškou hasičské přilby a zodpovězením desítky dotazů na pány hasiče. Na závěr bychom chtěli poděkovat za příjemně strávené odpoledne a zjištění spousty nových věcí.

 

Návrh podzimního oděvu

V pátek, 21. 10. 2016 jsme ve školní družině uspořádali soutěž „Návrh podzimního oblečení“. Děti v každé skupině měly za úkol vymyslet a vyrobit podzimní model, který jednoho dne, možná se bude prodávat v našich obchodech.  K dispozici pro výrobu oděvu děti měly netradiční materiály. Modely, které vytvořily, byly úžasné. Každá skupinka svůj model prezentovala a porota spravedlivě ohodnotila nejzajímavější model. Výherci za svoje tvoření získali diplom a malou odměnu. Na všechny ostatní děti čekala sladká odměna. Celé páteční odpoledne bylo v tvořivém duchu našich dětí s velkými nápady.

 

POVÍDÁNÍ S MYSLIVCEM

V pátek 7. října jsme všichni společně vyrazili na kopec Výhon. Abychom se zahřáli, nasadili jsme svižné tempo a rychlými kroky stoupali směrem k myslivně. Tam už na nás čekal pan Březina, který nám po krátkém pozdravení povykládal o tom co má takový myslivec na starost, jak často se spolek myslivců schází, jaké druhy zvěře se u nás (v židlochovickém revíru) vyskytují a čím se živí jednotlivá zvířátka.

Ukázal nám srnčí a jelení trofeje, zjistili jsme, co odborně znamená, když se řekne o srnci, že je to špičák a šesterák. Dále jsme se dozvěděli, že v Židlochovicích vymírají divocí králíci a spousty dalších zajímavých informací. Věděli jste například, že samici muflona se říká muflonka?

Mohli jsme nahlédnout do interiéru myslivny, kde jsme viděli další srnčí trofeje, rohy kamzíka, obří zuby od divočáka a několik vycpaných dravců. Trošku jsme se proběhli, prozkoumali terén v okolí myslivny a směli jsme se ohřát u ohně, který nám pan myslivec nachystal.

Návštěvu myslivny jsme zakončili společně prohlídkou voliér s bažanty a perličkami, které tu myslivecký spolek chová. Kromě obyčejných bažantů jsme viděli i bažanta královského, který je poměrně vzácný. Ten nás všechny díky svému krásnému zbarvení přímo uchvátil.

Děkujeme moc panu Březinovi, že si na nás našel čas a obohatil nás o nové znalosti z oblasti přírody a moc se těšíme na další setkání.

 

 

CESTA ZA LESNÍMI SKŘÍTKY

Poslední zářijový den, v pátek 30. září, čekala na družinové děti dobrodružná výprava „Cesta za lesními skřítky“ do lesů židlochovického kopce Výhon. Kromě družinových dětí se s námi na cestu vydali i někteří rodiče, kteří své děti na cestě povzbuzovali anebo i pomáhali při plnění úkolů.

Před cestou se družinové děti rozdělily do 8 smíšených skupin a mohly vyrazit za dobrodružstvím, při které se seznámily s devíti lesními skřítky, jenž žijí skrytě v lesích a sadech na Výhonu.

Skřítkové si pro děti připravili několik vědomostních a pohybových úkolů, kterými si chtěli prověřit bystrost a mrštnost naších družinových dětí – např. děti měli zapsat všechna jména skřítků, s kterými se potkaly, dostaly úkol zacvičit si krátkou rozcvičku anebo poznat lesní živočichy…

V závěru cesty na děti a rodiče čekal moudrý skřítek Vlasofous, který práci a snahu dětí velmi ocenil a odměnil je sladkou odměnou. Rodičům děkujeme, že si udělali čas a strávili odpoledne s družinou.

 

 

POSKLÁDEJ OBLIČEJ

V pátek 23. září se družinové děti sešly při první letošní soutěži, ve které si prověřily svoji fyzickou zdatnost a dobrou paměť. Celá soutěž díky krásnému počasí probíhala na hřišti, kde byly děti rozděleny do smíšených družstev, ve kterých společně soutěžily pro nejlepší výsledek.

1. místo:   skupinka Ondry Běluše

2. místo: skupinka Dana Kozla

3. místo: skupinka Michaela Horáka

Děti získaly diplom a drobnou odměnu, ostatní soutěžící obdrželi alespoň sladkou cenu útěchy.

HORTIS, ZAHRADNICKÉ CENTRUM ŽIDLOCHOVICE

Dne 9. 9. 2016 se školní družina vydala do zahradnického centra Hortis na exkurzi. Po domluvě s Ing. Chocholáčem, který nám umožnil projít vchodem pro zaměstnance, se družinové děti rozdělily dvou skupin a vyrazily s hodinovým odstupem. Při příchodu se děti zastavily u ohrádky s kozami, dozvěděly se, čím se kozy živí a jak se k nim mají chovat. Kozy svým mečením vítaly návštěvníky a nechaly se pohladit. Děti si prohlédly celé zahradnické centrum, zastavily se jak u okrasných dřevin, tak u jehličnatých keříků. Krásné prostředí doplnilo jezírko s barevnými rybami různých rozměrů. Je vidět, že zvířátka děti baví, ať jsou ve vodě nebo na pevnině. Poslední atrakcí byly houpačky a skluzavky, kterých si děti patřičně dosyta užily. Dětem nadšení zářilo z očí.  Na závěr bychom chtěli zahradnickému centru Hortis velice poděkovat, za příjemně strávené odpoledne v krásném prostředí.

 

 

 

Příměstský tábor 2016 - Piráti v Židlochovicích

V letošním školním roce se uskutečnil již sedmý ročník školního příměstského tábora, který byl organizován v období hlavních letních prázdnin. Tábora se zúčastnily děti od první do páté třídy, celkem 45 dětí a 5 pedagogických pracovníků.

Areál základní školy Židlochovice se od pondělí 15. 8. do pátku 19. 8. 2016 proměnil v nekonečné moře, kde pirátské posádky se svými koráby pluly a hledaly poklad, který mnoho pirátů před nimi již hledalo, ale bez úspěchu.

Hned první den se žáci z prvního stupně základní školy na pět dní proměnili v piráty, kteří byli rozděleni do pirátských posádek a každá posádka si musela sehnat svůj stěžeň a vyrobit vlajku. Tím jsme mohli tábor zahájit a vyplout na dobrodružnou výpravu za pokladem. Celou cestu si každá posádka psala své pirátské deníky, do kterých pravidelně zaznamenávali vše, co se jim na cestě přihodilo. Celotýdenní plavba se odehrála na širém moři, kde piráti podstoupili mnoho nástrah, které všechny úspěšně zvládli. Každý den byly posádky za své výkony patřičně odměněny a to opravdovými zlaťáky. Naši piráti se opravdu moc snažili splnit všechny úkoly a právem si také odnesli zasloužený poklad domů. Piráti našli svůj poklad a radostně odcházeli s úsměvem na tváři domů. Závěrem děkujeme rodičům, kteří pomáhali při stavění a bourání stanů a také děkujeme za podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi.

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

NOČNÍ DRUŽINA VE ŠKOLE

V letošním školním roce jako rozloučení s družinou se vychovatelky rozhodnuly dětem připravit noc plné zábavy. V úterý, dne 28. 6. 2016 v 19:00 hodin, byl sraz v budově školy na Komenského ulici. Pro mladší děti byl připraven večerní program, ale na starší děti čekal program s noční stezkou a přespáním ve škole. Po shromáždění malých nocležníků začal zábavný program. Nejprve byla velká soutěž, při které si děti užily nejenom zábavy a smíchu, ale i soustředí a pohybu. Celá akce proběhla na hřišti, kde se děti patřičně vyřádily. Následovala diskotéka, kde si děti nejenom zatancovaly, ale i zasoutěžily a čekala na ně tombola. Vyvrcholením programu bylo překonání strachu na stezce odvahy, která se konala venku. Děti se vydaly do tmavé noci, kde úkolem bylo projít stanovenou cestu a vlastním podpisem ztvrdit, že tu byly. Čas vyplněný zábavou rychle uplynul a po vyhlášení večerky děti rychle usnuly. Spokojeně spaly až do ranního budíčku, kdy na děti čekala snídaně a odchod do tříd. Dětem se spaní ve škole velmi líbilo, tak vyzvídaly, zda bude i příští rok. Vychovatelky odpovídaly svým úsměvem a každé družinové dítě ví, co to znamená.

 

SEDMIBOJ

V pátek 24. 6. 2016 se družinové děti utkaly v sedmiboji – soutěži, ve které si prověřily nejen svou fyzickou zdatnost, ale také své vědomosti z různých oblastí. Hra díky krásnému počasí probíhala na hřišti, kde byly děti rozděleny do smíšených 4–6 členných družstev, a v průběhu hodiny plnily 6 sportovních úkolů a jeden vědomostní úkol, jenž sestával z 12 podotázek z přírody, starých pověstí českých, angličtiny či otázek týkajících se města Židlochovice. Družstva byla velmi šikovná a úkoly plnila s velkým nasazením.

Po sečtení všech bodů byly vyhlášeny výsledky:

Na vítězném prvním místě se umístilo družstvo ve složení: Michal Horák, Matyáš Kunc, Adélka Školová a Rostík Danko.

Druhé místo obsadilo družstvo: Míša Kolářová, Adrianka Bravencová, Nikolka Jarošová a Janička Psotová.

Třetí místo patřilo družstvu, které tvořili Terezka Holzknechtová, Sára Galochová, Tobiáš Cerman, Viktor Potomský a Pavel Grygar.

Děti získaly diplom a drobnou odměnu, ostatní soutěžící obdrželi alespoň sladkou cenu útěchy.

 

Návštěva u hasičů

Při vyhřátém pátečním odpoledni dne 10. 6. jsme se s dětmi přišly trošičku zchladit k místním hasičům. Páni hasiči, Milan Habart a Jan Doležal, už nás vyhlíželi i s připravenými hasičskými vozy. Rozdělili si děti do dvou skupin a začalo se s exkurzí. Nejdříve byly dětem představeny kompetence hasičského sboru, což je přivedlo ke spoustě zajímavých otázek. Následně na to jsme se přesunuli k hasičským vozům, kde se děti seznámily s veškerým vybavením, jeho důležitostí a funkčností. Nově nám byl představen vůz na výškové zásahy, který naše děti zaujal nejvíce. Prohlídka vozů dětem přinesla také praktické a faktické informace, za což velmi děkujeme. K hasičům se družinové děti vždy velmi rádi vrací, proto se už teď těšíme na další návštěvu.

 

Piknik na Výhonu

I letos, čtvrtého června si vychovatelky školní družiny připravily zpestření pro děti a jejich rodiče – piknik na Výhonu. Děti se celý týden nemohly dočkat a sledovaly, jestli přeci jen nezaprší. Ráno vypadalo počasí nevlídně, ale během dne přišlo sluníčko a rozhodnulo, že se piknik uskuteční. Celá družina vydala se na kopec Výhon s batůžky, ve kterých se skrývaly nejenom špekáčky, ale i různé laskominy, které k správnému pikniku patří. Po cestě musely děti a rodiče splnit tři úkoly a potom hurá na opékání. Páteční opékání buřtů a pojídání jiných dobrot se vydařilo. Děti se vydováděly při hrách na honěnou a celé rozdivočelé se vracely i s rodiči domů. Na tvářích dětí a rodičů bylo znát, že celá akce se velmi líbila a všichni odcházeli s úsměvem. Vychovatelky školní družiny děkují rodičům, že si udělali čas, který strávili s družinou a všichni se už těšíme na další společné setkání.

 

FLORBALOVÝ "RYTÍŘSKÝ" TURNAJ, 27. května 2016

Stejně jako každé jaro, i letos jsme se rozhodli zúročit celoroční trénink při florbalovém turnaji. Krásné počasí nám umožnilo sejít se ve 14 hodin na hřišti a děti se nemohly dočkat, až poměří své síly. Nejdříve byli hráči rozděleni do osmi vyvážených družstev a pak už jsme se mohli vrhnout na první zápas. Hrálo se vyřazovací metodou a každé utkání trvalo minimálně 5 minut, v případě remízy se prodlužovalo až do rozhodujícího gólu. Po opravdu vyrovnaných a napínavých bitvách jsme se probojovali do finále, kde se utkalo družstvo Ondry Běluši a Honzíka Hanzlíka. Závěrečný boj nebral konce, ani jeden z týmů se nechtěl vzdát vítězství. Nakonec se radoval tým Honzíka. Družstva, která se umístila na prvních třech místech, tak získala diplom a děti si mohly vybrat z několika druhů cen. Na ostatní hráče čekala alespoň sladká cena útěchy za fairplay a krásné, sportovní odpoledne. Děti odcházely nadšené, vyběhané a s růžovými tvářemi.

 

Cesta za pokladem

Jak strávit slunečné páteční odpoledne? Pojďme se vydat cestou za pokladem. Sraz všech družinových oddělení v parku u kostela a můžeme vyrazit.

Cesta vedla podél Svratky po cyklostezce, kde se do hledání pokladu vrhlo osm skupin dětí rozdělených podle barev. Po cestě na děti čekalo několik nástrah, které musely úspěšně splnit, aby mohly ve výpravě pokračovat. Musely si složit svoji papírovou vlaštovku, tak aby doletěla co nejdál, poznávaly zvířecí stopy, procvičovaly paměť, matematiku a zapojovaly své všeobecné znalosti. V polovině cesty bylo potřeba projít bránou, aby se dostaly do druhé části, a tak i blíže k pokladu. Dobrodružství si děti zpříjemnily i písničkou, jejíž text si musely správně složit a poté krásně zazpívat. Všichni dorazili až do cíle, avšak poklad získali jen ti nejrychlejší. Za rychlost a správnost při plnění úkolů byly první tři skupiny vyslány na poslední úsek cesty, kde už hledaly svoji odměnu. Vyhlášen byl i největší dobrodruh, který se hledání zhostil poctivě a s nadšením. Na organizaci celého dobrodružství se podílely i děti ze třetích a čtvrtých tříd. Pomáhaly při přípravě a každý z nich měl na starosti jedno stanoviště. Zaslouženě si odnesly diplom pro nejlepšího vedoucího výpravy.

Cílenou odměnou však nebyl pouze poklad, ale i smích, radost a posílení krásného kamarádství.

 

 

Exkurze Policie ČR

Květnový pátek třináctého byl pro družinové děti ve znamení ochrany a bezpečnosti. Toto odpoledne jsme totiž strávili v areálu Policie ČR. Přivítali nás dva policisté praporčík Petr Kaláb a podpraporčík Martin Kupčík, se kterými jsme se odebrali na dvůr policejního oddělení. Zde už bylo připraveno policejní vozidlo a další nezbytné pomůcky strážců zákona.  Na úvod nás pan praporčík seznámil s kompetencemi státní policie, vysvětlil dětem význam integrovaného záchranného systému a zopakoval s nimi důležitá telefonní čísla. Poté páni policisté přešli k popisu a ukázkám policejního vybavení. Děti si vyzkoušely poutání, neprůstřelnou vestu a naučily se rozlišit několik druhů policejních obušků. Důležité bylo také připomenutí správného přechodu přes silnici a chování na ulici. Připomněli jsme si důležitost reflexních prvků a policisté nám ukázali důležité pomůcky potřebné při zásahu na pozemních komunikacích. Zážitkem pro děti byla i dechová zkouška. Zájemci dostali náustek a vyzkoušeli si vdechnout do přístroje. Poté přišla prohlídka policejního auta. Děti se v autě vystřídaly a někteří si zkusily i zahoukat. Prostor byl i na dotazy. Děti se zajímaly o zadržení zločinců, o zbraně a policejní oblečení. Jedno z dětí si dokonce na vlastní kůži vyzkoušelo, co znamená být spoután “na medvěda“, kdy mu pán policista nasadil pás, který spojuje pouta pro ruce i nohy. Na závěr exkurze nás policisté provedli vnitřními prostory obvodního oddělení a neopomněli nám ukázat i místní celu. Chtěli bychom za zajímavou a poučnou exkurzi celému policejnímu týmu velmi poděkovat. Děti si z odpoledne odnesly spoustu nových informací a po příchodu do školy se s nadšením pustily do kreslení odpoledních zážitků.

 

„Celá Evropa čte dětem“

Osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, do tohoto celorepublikového projektu„Celé Česko čte dětem“ je zapojena i naše školní družina Židlochovice. Čtení ve školní družině probíhá každý týden v kroužku literární výchovy, kdy u dětí se snažíme vzbudit zájem o knihy a podporovat každodenní čtení. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Pokud dítěti se pravidelně čte, tak se rozvíjí slovní zásoba, rozvíjí se jeho znalosti a rozšíří se představivost dítěte.

Dne, 29. 4. 2016, školní družinu již po druhé navštívily pracovnice z komise pro občanské záležitosti, pod vedením paní Štyglicové, dále paní Jurisové, Tiché a Mašové. Pracovnice z komise pro občanské záležitosti organizují mnoho zajímavých besed a aktivit, avšak čas si udělaly i pro naše děti. Všechny čtyři usměvavé ženy nám do školní družiny v tento den přinesly nejenom jarní zářivé sluníčko, ale přišly dětem přečíst pohádky, neboť jsou zapojeny do kampaně, která je spojena s mottem:„Pojď, budu ti číst“.  Naše milá návštěva nejprve dětem přečetla příběhy z knížky Krysáci od Jiřího Žáčka, dále následovaly vtipné popletené pohádkové hádanky, kde úkolem dětí bylo správně odpovědět, kdo nebo co do pohádky patří. A bylo vidět, že pohádky děti baví, neboť všechny odpovědi byly správně zodpovězeny. Naše milá návštěva zazpívala písničku:„Třídíme odpad“, potom si vzala slovo paní Jurisová, která s dětmi probrala historii města Židlochovice na téma odpadky a smetí až do dnešní doby, kdy všichni třídíme odpad. Máme šikovné děti, nejenom, že se zájmem poslouchaly, ale věděly, skoro všechno o důležitosti třídění odpadků. Za to dětem patří veliká pochvala. Školní družina dostala pro děti encyklopedie, pohádkové příběhy Krysáci a krásnou knihu Putování přírodou, to vše převzala z rukou paní Štyglicové. Děti jako poděkování daly nakreslené obrázky s pohádkovými motivy, které si pracovnice z komise pro občanské záležitosti odnesly s sebou.  Vychovatelky školní družiny děkují za krásné páteční odpoledne a těší se na příští setkání.

2.ročník výtvarné soutěže pod názvem „Bílá paní“

V pátek, 15. 4. 2016, se ve školní družině uskutečnil 2. ročník výtvarné soutěže. V letošním školním roce v družině putujeme Starými pověstmi českými a v měsíci dubnu, nás navštívila Bílá paní. Úkolem dětí bylo výtvarně ztvárnit právě zmíněnou postavu, která možná dodnes přebývá na hradech. Tentokrát každý jednotlivec měl možnost vyhrát. Děti se pustily do výtvarného tvoření s radostí a kresby byly velmi dobře propracované. O to více členové komise, která byla z řad dětí, měli nelehký úkol. Vybrat ty nejkrásnější a nejpovedenější „Bílé paní“, ze všech kreseb, to bylo opravdu těžké. Vítězové obdrželi diplomy a krásné ceny. Výhercům ještě jednou gratulujeme!

TURNAJ V PUZZLE

V pátek, 1. 4. 2016 odpoledne se všechny družinové děti opět sešly v družině na Coufalíkově náměstí, aby se tentokrát utkaly ve skládání puzzle. Děti byly rozděleny do sedmi smíšených družstev po 7-9 členech, každé družstvo si zvolilo svého kapitána, který následně vylosoval, jaké puzzle bude jeho družstvo v soutěži skládat. Poté již byl zahájen turnaj a každé družstvo mělo před sebou úkol: sestavit puzzle z 200 dílků a to za pouhých 40 minut…

V 15:00 se zastavily stopky a v každém týmu byl spočítán počet dílků puzzle, který se dětem v jednotlivých týmech podařilo v časovém limitu seskládat. Po porovnání výsledků mohli být vyhlášeni vítězové.

Na krásném třetím místě se umístilo šestičlenné družstvo Ondry Běluše, které dohromady sestavilo 168 dílků svého puzzle. Druhé místo obsadilo sedmičlenné družstvo vedené Michaelem Horákem, kterému se podařilo dát dohromady 200 dílků puzzle. Na příčku nejvyšší, tedy na první místo, dosáhlo devítičlenné družstvo Tomáše Pavelky, které dokázalo společnými silami vylosované puzzle sestavit za pouhých 25 minut od zahájení turnaje. Členové vítězných družstev si odnesli diplomy a drobné odměny.

Na závěr je třeba podotknout, že děti ze všech družstev se do turnaje pustily s velkým nasazením, spolupracovaly a ve skládání byly šikovné.

Všem dětem ještě jednou gratulujeme!

 

 

Velikonoční dílničky

Dne 18. března 2016 se uskutečnily Velikonoční dílničky pro děti a rodiče. Jaro přichází a s ním všechno to pěkné, milé a příjemné, probouzející se příroda, hřejivé sluneční paprsky a barevný svět kolem nás. Spolu s jarem přicházejí i Velikonoce. A tak vychovatelky školní družiny připravily velikonoční dílničky, kde si děti spolu s rodiči vyráběly kraslice, přání k Velikonocům, upletly pomlázku, ozdobily perníčky, vyrobily zápichy do květináče, keramické zajíčky nebo slepičky. Po celou dobu dílniček panovala dobrá nálada a chuť tvořivé práce. Rodiče s dětmi odcházeli s úsměvem na tváři. Vychovatelky školní družiny děkují rodičům i dětem za krásné páteční odpoledne.

 

Cestománie

Cestou necestou se družinové děti v pátek 11. 3. vypravily rovnou do šesti světadílů. Ve škole na Coufalíkově náměstí nám vypukla cestománie. Děti rozdělené do devíti skupin pod vedením těch nejstarších se procházely Evropou. Zde si připomněly, kde v rámci Evropy leží Česká republika, zopakovaly si hlavní město a seznámily se sousedními státy. Dokázaly z rozházených písmenek vyhledat největší evropská města a zařadily je k příslušným státům. Dalším cílem naší cestovatelské výpravy byla Asie a Austrálie. Protože v Asii nebyli účastníci poprvé, dokázali ze zadaných států vybrat ty asijské. Pomocníkem jim byl nejen při tomto úkolu Školní atlas světa. Poté už putováním Austrálií narazili na dvě typická zvířata pro tuto oblast. Opět je všichni dokázali z nabízených zvířat správně vybrat. V Africe se děti inspirovaly místními tanci a jeden takový si ve skupině nacvičily. Samozřejmě jejich cesta nemohla minout největší poušť světa. Děti správně pojmenovaly Saharu. A z Afriky rovnou za oceán. Děti se na chvíli staly Američany a bylo potřeba osvěžit si angličtinu. Úkolem bylo vzpomenout si alespoň na pět anglických slovíček. Také jako Američané nám představily tři severoamerická a tři jihoamerická města a na závěr vyluštily zeměpisnou křížovku. Děti byly do našeho způsobu cestování zapálení, spolupracovaly a v plnění úkolů byly velice šikovní. Důležitá byla správnost a pečlivost. První tři skupiny dětí získaly diplom a zábavnou odměnu. Vyhodnocen byl i nejlepší vedoucí zájezdu a všichni ostatní si zaslouženě pochutnali na sladkosti.

 

Návštěva městské policie

V úterý odpoledne dne 9. 2. byly družinové děti až neobvykle v pozoru. Navštívili nás totiž zástupci židlochovické městské policie. Vedoucí strážník Milan Šebek a strážník Petr Fajks přišli do naší družiny na Coufalíkově náměstí. Naučnou a zábavnou formou dětem představili policejní výbavu. Děti si mohly vše vyzkoušet, dokonce i pouta a vysílačku. Policisté dětem zdůrazňovali zejména reflexní prvky, které jsou nezbytné pro účastníky silničního provozu. Poučili děti o správné jízdě na kole či kolečkových bruslích i o přechodu přes silnici. Hovořilo se o toulavých psech a děti si vyzkoušely práci s odchytovou tyčí. Na závěr nechali strážníci prostor pro diskuzi a nezapomněli připomenout správné chování na ulici ve volném čase a zdůraznili důležitá telefonní čísla. Děkujeme pánům strážníkům za přínosné odpoledne a těšíme se na další návštěvu.

 

DRUŽINA MÁ TALENT III. ROČNÍK

První únorový pátek se v družině opět otevřely dveře pro rodiče, sourozence a prarodiče našich dětí. Tentokrát to bylo k příležitosti už třetího ročníku oblíbené soutěže Družina má talent, která se konala v budově na Couf. náměstí. Maminek, tatínků a dalších příbuzných se sešlo opravdu hodně a děti tak měly velké a nadšené publikum. Vystupovat mohly děti samostatně, ve dvojici nebo ve trojici. Abychom mohli ocenit co nejvíce talentů, byly hodnocené zvlášť tři kategorie soutěžících- prvňáčci, druháci a starší děti.

Ještě než mohla vystoupit první odvážná dvojice tanečnic, bylo potřeba vybrat porotu, která to tento rok opět neměla vůbec jednoduché. Nakonec se tohoto důležitého úkolu zhostila p. vychovatelka Koschová, p. Adlerová, p. Pavelková, p. Kňourková a pan Kadubec. Porota usedla na svá místa a už se mohlo začít. Děti se překonávaly a až na pár výjimek, které přemohla na poslední chvíli tréma, vystoupili úplně všichni. Viděli jsme spoustu krásných tanečních čísel, slyšeli nadějné zpěváky, rozesmály nás vtipy a zábavné scénky, uchvátila nás gymnastka i africký bubeník a s otevřenými ústy jsme žasli nad kouzelníky. Pak už se svého nejdůležitějšího úkolu zhostila porota a po krátké poradě vybrala vítěze. Ocenění dostali diplomy a drobné ceny a všichni odvážlivci si ještě na závěr zasloužili veliký potlesk za svoji snahu. Odpoledne se velmi vydařilo a už teď se těšíme na další rok.

KATEGORIE PRVŇÁČCI:

 1. 1.      místo-  Marián Heinrich (africký buben a zpěv)
 2. 2.      místo- Nikol Jarošová, Adéla Bělušová a Anežka Hanková (tanec)
 3. 3.      místo- Maroš a Martin Bachratí a Rosťa Danko (zpěv)

KATEGORIE DRUHÁCI:

 1. 1.      místo- Roman Pavelka (zpěv)
 2. 2.      místo- Dan Vida a Ondra Běluša (tanec)
 3. 3.      místo- Maksym Kharbaka (kytara)

KATEGORIE TŘEŤÁCI + ČTVRŤÁCI:

 1. 1.      místo- Tomáš Pavelka (kouzla s kartami)
 2. 2.      místo- Sára I. Višňovská (gymnastika)
 3. 3.      místo- Zuzka Rubášová a Eliška Baťková (tanec)

Bruncvík a jeho závod

V pátek 15. 1. 2016 se ve školní družině konala další celodružinová akce. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti s názvem „Bruncvík a jeho závod“ se konalo na budově školy na Couf.náměstí. Děti v osmičlenných družstvech předvedly na připravených stanovištích svoji zručnost a dovednost, ale i znalost a hbitost. Úkolem bylo zapojit se v týmové práci a zapojit všechny smysly. Naše děti se aktivně zapojovaly do všech připravených úkolů s velkým nasazením. Za své nejlepší výkony byly tři družstva odměněny diplomem a malou odměnou. Na závěr každý účastník této soutěže obdržel sladkou odměnu. Naše celodružinová soutěž s Bruncvíkem se nám vyvedla. Všichni se těšíme na další soutěž, která nám znovu přinese radost a úsměv na tvář.

Návštěva v Židlochovickém kostele

            V pátek, 8. 1. 2016, jsme s dětmi ze školní družiny navštívili kostel Povýšení svatého Kříže v Židlochovicích. V kostele nás přivítal pan farář Pavel Cebula. Po uvítání se děti usadily do lavic a pan farář začal s dětmi rozmlouvat o vánočních zvycích a kladl otázku za otázkou. Naše děti se  rozhodně žádné z otázek nezalekly a na všechny dokázaly odpovědět. Nakonec jsme si společně vyprávěli příběh o narození a životě Ježíše Krista a příchod Tří králů. Po rozhovoru s panem farářem jsme si mohli prohlédnout interiér kostela, kde jsme viděli vánoční výzdobu, krásný dřevěný betlém s Ježíškem, hlavní oltář, varhany, ale i vzácnou sochu Panny Marie z roku 1500, tzv. židlochovickou madonu. Návštěva kostela Povýšení svatého Kříže se nám všem líbila a už se těšíme na další návštěvu.

 

Diskotéka na Karlštejně

Abychom si s dětmi zpříjemnili čekání na Vánoce a zároveň se pomalu rozloučili s rokem 2015, uspořádali jsme si 22. prosince v družině diskotéku. Využili jsme větších prostor v budově nad kostelem a sešli jsme se celá družina tam. Na děti čekalo několik her a taky soutěž o nejlepší diskotanečníky. Protože nálada byla opravdu vynikající a děti tancovaly jako o život, ocenily jsme nakonec deset nejlepších tanečníků a deset tanečnic. Děti si užívaly písničky na přání a celé odpoledne příjemně uteklo. Nakonec si každý kromě dobré nálady odnesl i sladkou odměnu.

 

Vánoční tvoření s rodiči

Dne 18. 12. 2015 se ve školní družině otevřely dveře pro rodiče a prarodiče našich družinových dětí. V tento den se celá škola proměnila ve vánoční tvoření a v každé třídě byla dílnička, ve které voněly Vánoce. Každá paní vychovatelka si pro jedno oddělení připravila speciální adventní program. Rodiče s dětmi se ocitnuli ve vánoční atmosféře, kde vonělo vánoční cukroví s výborným čajem a punčem. Po celé budově školy se rozezněly vánoční koledy. Kdo tu byl, tak si mohl vyrobit papírové přáníčko nebo papírového andělíčka na stromeček, keramičkou rybičku, sněhuláka pro štěstí, zdobit vánoční perníčky nebo připomenout si vánoční zvyky. Děkujeme všem rodičům a prarodičům, že přišli mezi nás a společně s dětmi jsme proměnili páteční odpoledne v radostnou atmosféru s nádechem Vánoc.

 

Návštěva knihovny

Děti školní družiny navštívily ve dvou dnech knihovnu v Židlochovicích. Po vydatném obědě jsme se vydali přímo k Robertově vile, kde knihovna sídlí. Program pro děti si připravily dvě milé paní knihovnice. Měly pro nás zajímavé a praktické aktivity zaměřené na etické zásady. Nejdříve si děti losovaly kartičky s různými otázkami, díky nimž si zopakovaly správné způsoby chování. Příkladem může být: Když dostanu nějaký dárek, jak se zachovám? Jak správně připravím příbor k talíři? Co udělám předtím, než vejdu do místnosti? Když se chystám přejít přes přechod, na co nesmím zapomenout? Poté se děti seznámily s několika autory dětských knih o etice a paní knihovnice dětem z jedné této knihy kousek přečetla. Na závěr se děti přesunuly do dětského oddělení, kde si vyhledaly libovolnou knihu a chviličku si v ní listovaly nebo četly. Předem však paní knihovnice dětem připomněly, jak správně knihy vybírat a jak je zařadit zpět. Pro upevnění důležitých mravních zásad si děti z knihovny odnesly tematické omalovánky.

 

Vánoční nadílka pro zvířátka

Z důvodu velké čertovské události 4. 12. v Židlochovicích byla naše nadílka zvířátkům přesunuta na čtvrtek 10.12. Lepší den jsme si snad vybrat nemohli. Počasí se nám náramně vydařilo a na cestu nám svítilo krásně sluníčko.

Všechna družinová oddělení se sešla na „Starci“ a to v plné polní. Děti nesly plné batůžky a tašky dobrot pro zvířátka. Vychovatelky sebou nesly šest barevných lampiónů štěstí, kde měly děti napsána svá přání.  Po cestě na Výhon jsme museli překonávat bahnité nástrahy, ale vše jsme zvládli i na úkor ušpinění. Na rozlehlém palouku se stromky a keříky, děti začaly rozdělovat svoji přinesenou nadílku. Během rozdělování začaly vychovatelky připravovat lampióny k vzlétnutí. Povedlo se! Nadílka pro zvířátka rozdělena a lampióny s přáním vzlétla do nebes k Ježíškovi. Všechny děti se už těší, až vyrazíme znovu do kopců za dalším dobrodružstvím.

 

Pexesový král

V pátek odpoledne dne 13. 11. se všechny družinové děti sešly v budově na Coufalíkově náměstí, aby si zahrály soutěž o pexesového krále.  Počet družinových dětí je opravdu velký, ale i přesto jsme naplánovali soutěž tak, aby si zahrál úplně každý. Do příprav a organizace se aktivně zapojily i děti. Pomáhaly třídit a míchat pexesa, připravit družinové třídy k soutěži a organizovat průběh.

Děti byly rozdělení do 4 skupin. Pro každou skupinku byla připravená třída, kde soutěž probíhala. Děti si ve skupině vytvořily libovolné dvojice, usadily se do lavic s připraveným pexesem a mohlo se začít. Výherci z těchto dvojic pak postoupili do dalšího kola, kde jim byl soupeř už přiřazen. Tak se to opakovalo až do poslední vítězné dvojice, která soutěžila o výhru ve skupině. Ze čtyř skupin jsme tak získali čtyři výherce, kteří postoupili do semifinále. Zde si zahrála Adélka Bělušová a Míša Sklenská, Adam Horák a Michal Horák. A přicházíme do finále! Sem to dobojovala Adélka s Michalem. Finálové pexeso bylo velice vyrovnané. Adélka si nenechala nic líbit a Michal se pěkně zapotil. Nakonec však o tři pexesové dvojice Adélku porazil. Zároveň probíhalo i kolo o třetí místo, kde se utkala Míša s Adamem. Míša také zabojovala, ale Adamovi se dařilo více. Třetí místo v soutěži o pexesového krále obsadil tedy Adam, druhé místo si zaslouženě odnesla Adélka a první místo bylo připsáno Michalovi.

Děti si za vítězství ve skupině odnesly diplom a pexeso a za celkovou výhru v soutěži zaslouženou odměnu s diplomem svého umístění.  Je potřeba neopomenout i výbornou atmosféru, kterou vytvořili fanoušci. Děti své kamarády podporovaly, hecovaly a s úsměvem výhercům zatleskaly.

 

DÍVČÍ VÁLKA

V pátek, 6. listopadu, se naše školní hřiště změnilo v dějiště „dívčí války“. Úderem 14. hodiny se celá družina shromáždila a děti byly rozděleny do dívčích a chlapeckých družstev. V každém družstvu byli zástupci všech tříd, aby byly síly spravedlivě rozloženy. Bojovnice a bojovníci byli seznámeni s pravidly a mohlo se začít s poměřováním sil. Na děti čekalo osm stanovišť. Na některých si prověřily svoje fyzické schopnosti, jako přetahování, výdrž ve skoku na jedné noze nebo hod na cíl. Na dalších si musely pořádně lámat hlavičku, při řešení složitého hlavolamu, sestavování textu písničky nebo luštění křížovky. Nakonec se všichni válečníci prokousali všemi nástrahami a mohlo se vyhodnocovat. Přes všechno nasazení a fyzickou převahu kluků, nakonec dívky přepsaly dějiny a v naší „válce“ zvítězily. Na prvním místě se umístilo družstvo Julči Jarošové a těsně za ním skupinka Saši Glocové. Děvčata dostala diplomy a malé odměny, na všechny soutěžící pak čekala v družině alespoň sladká cena útěchy. Kluci nesli svoji porážku statečně a holkám vítězství přáli. Krásné odpoledne nám ještě zpříjemnilo nádherné počasí, takže si děti pobyt venku užily opravdu naplno.

 

Stopovaná s rodiči na Výhon

Během celého týdne nám počasí přálo, a tak se v pátek 23. 10. mohla uskutečnit plánovaná stopovaná na Výhon. Akce však nebyla určena pouze dětem, pozvaní byli i rodiče.

Ve dvě hodiny se všechna družinová oddělení sešla na hřišti na Coufalíkově náměstí, kde proběhlo rozdělení do osmi skupin a vysvětlení pravidel hry. Děti byly ve skupinách různě namíchané. Hlavním cílem bylo propojit starší ročníky s mladšími. Starší žáci byli motivovaní vedením skupiny a mladší žáci se učili týmové spolupráci. Skupinky byly pojmenované podle barev, což bylo pro průběh stopované velice důležité.

Zatímco v parku probíhaly organizační záležitosti, šest dětí už bylo na cestě. Za doprovodu dvou vychovatelek představovaly realizační tým celé akce. Tito děti měly na starosti značení cesty kresbou a výrobou šipek, uvazování fáborků a schovávání papírků s úkoly. A právě s papírky to nebylo vůbec jednoduché. U každého stanoviště se muselo schovat vždy osm barevných lístečků.

„A můžeme vyrazit!“ Osm skupin dětí s rodiči se dalo na cestu podle šipek směrem k Výhonu. Stanoviště s úkolem poznali podle červených fáborků. V tu chvíli si každá skupina vybavila pouze svoji barvu a všichni se dali do hledání. Jakmile se našel lístek se správnou barvičkou, mohl se plnit úkol. Během sedmi stanovišť musely skupiny vymyslet krátký pokřik, zazpívat nahlas písničku, počítat a skákat po jedné noze, nasbírat několik druhů listů, vést slepce nebo z přírodnin vytvořit šipku směrem k severu. Další zadání úkolů bylo společné. Děti si vyzkoušely indiánský běh, honěnou s rodiči a díky krásnému výhledu i orientaci ve svém okolí. Poté trasa směřovala už z kopce dolů k poslednímu stanovišti. Zde bylo úkolem najít schované členy realizačního týmu. I přes výborné maskování a promyšlené skrýše byli všichni nalezeni.

Při závěrečném setkání se každá skupina přestavila svým pokřikem a všichni byli náležitě odměněni za snahu, výdrž a spolupráci. Samozřejmě i rodiče, kterým bychom chtěli poděkovat za účast a těšíme se na další společné odpoledne.

 

Bivojův pohár

Během pátečního odpoledne dne 9. 10. se družina proměnila v bojiště siláka Bivoje. Školní budova na ulici Komenského se stala dějištěm závodu o Bivojův pohár.  Cílem závodu bylo posílit fyzickou kondici a sportovní chování našich dětí.

Každý ze závodníků byl tady sám za sebe. Musel zvládnout lavičkové překážky, splnit nejrůznější cvičební úkony, zdolat trampolínu, kotoulem se dostat ke skokánku, přeskočit kozu a vyhnout se rozmístěným kuželům. Rychlost a zdatnost byly nejdůležitějším ukazatelem vítězství.

Děti byly rozdělení do kategorií podle ročníků. Z každé této kategorie byly vybrání tři nejlepší. Vítězové získali diplom a zábavnou či praktickou odměnu. Dle známého pořekadla však není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a tak pro každého závodníka byl v družině připraven sladký bonbónek.

 

Návštěva ze školy pro výcvik vodících psů

V pátek 25. 9. byla školní družina poctěna návštěvou z brněnské školy pro výcvik vodících psů pro nevidomé. Škola poskytuje službu lidem, kteří chtějí uplatňovat svoji samostatnost a nezávislost na okolí prostřednictvím služby vodicích psů a kteří se přes svůj zrakový handicap chtějí zařadit do běžného života společnosti.

Odpolední program se odehrál v budově na Coufalíkově náměstí. Mgr. Lenka Pláteníková dorazila se svojí klientkou Petrou a absolventem školy Čoprem. Čopr je černý krasavec z plemene flat coated retriever. Už nějakou dobu je Petra Čoprovým páníčkem. „Přišla jsem do školy, osahala si pár pejsků a okamžitě jsem věděla, že chci buď Čopra nebo nikoho jiného“ vypráví Petra s úsměvem na tváři.

Děti byly rozděleni do dvou skupin. První skupinku tvořily děti z budovy na ulici Komenského. Přesunuly se do třídy na Coufalíkově náměstí, usadily se na židličky a zvědavě pozorovaly Lenku, Petru a hlavně Čopra. Za hodinu se skupinky vystřídaly.

Děti se od návštěvy dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací. Dámy nám představily chod školy, průběh celého výcviku těchto psů, jejich vesty a postroje a závěrečné předání pejska svému páníčkovi. Děti byly zvídaví a aktivně se hlásily. Chtěly se podělit o své vlastní zkušenosti s pejsky. Na závěr jim byl vyhraněn i prostor na otázky. Petra s Lenkou se dětí ptaly i v průběhu svého povídání. Máte doma psa? Co myslíte, jak dlouho trvá taková psí škola? Jaké znáte plemena psů, která mohou být vodící? Dále například: Jak se Petra dozví, že nastupuje do správného autobusu? Podle čeho se nevidomí lidé orientují na semaforu? A delší debatu pak vyvolaly otázky: Když potkáte nevidomého s vodícím psem, jak byste se měli chovat? Myslíte, že vodící pes může s páníčkem kamkoliv? Existují dvě místa, kam tento pes nesmí, která to jsou? Děti na otázky odpovídaly trefně a zajímavě. Na závěr celého programu si každý z dětí mohl Čopra pohladit.

Chtěli bychom milé návštěvě tímto velmi poděkovat za zajímavé informace a cenné rady. Inspirovat se můžeme i jejich krásným mottem: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. - Antoine de Saint-Exupéry

 

Praotec Čech – celodružinová soutěž

Posledních teplejších dnů se musí využít. Proto se školní družina snaží své děti nedržet celé odpoledne ve třídách, ale využít k aktivitě i pobyt na hřišti. Tento pátek 18. 9. bylo staré hřiště u zvonice " Starec " v obložení praotce Čecha. Školní družina se totiž pro letošní rok zapojila do celoročního projektu s názvem Putování starými pověsti českými. Pověsti nás budou provázet odpoledními aktivitami a také soutěžemi. A první z nich byla zaměřena na téma praotec Čech.

Děti byly rozdělení do týmů po šesti, kde kapitány dělali nejstarší z nich, tedy žáci čtvrtých a třetích tříd. Úkolem týmů bylo obejít 8 stanovišť rozprostřených různě po areálu hřiště a odpovědět na připravené otázky. Některé otázky měly i možnosti, ze kterých děti vybíraly, jiné byly výtvarného charakteru. Příkladem mohou být tyto: Jak se jmenuje hora, kam Čech vystoupil? Jak se jmenoval Čechův bratr? Nakresli, jak praotec Čech asi vypadal.

Kapitáni dostali pro svůj tým papír a tužku a mohlo se začít. Děti byly do soutěže doslova zapálení. Přebíhaly ze stanoviště na stanoviště a úkoly plnily poctivě. Kapitáni byli maximálně motivovaní vůdcovstvím a svůj tým podporovali a vedli kupředu. Zanedlouho přinesl svůj výsledek první z nich a po něm další a další. V průběhu vyhodnocování měly děti volnou zábavu. Hrály míčové hry či dováděly na průlezkách. Před oficiálním vyhlášením výsledků se děti seřadily zase za své kapitány a netrpělivě čekaly. Při vyhodnocování byl kladen důraz na rychlost a správnost, a tak vítězem nemůže být každý. To děti respektovaly a vítězství svým spolužákům přály. Vyhlášeny byly první tři místa. Tyto děti dostaly diplom a příslušnou cenu. S diplomem a odměnou odešli také dva další. Byli to nejlepší kapitáni. Po skončení soutěže jsme se přesunuli zpátky do tříd, kde čekala sladká odměna pro každého účastníka.

První celodružinová soutěž se vyvedla výborně. Děti si procvičily své znalosti a pobytem venku se krásně protáhly. Práce v týmech přinesla i nové seznámení a spolupráce byla vynikající.

 

Exkurze Hortis

Nový školní rok je v plném proudu a děti mají za sebou první aktivity školní družiny završené exkurzí. Páteční odpoledne dne 11. 9. jsme věnovali návštěvě Hortisu.  Protože pro tento školní rok bylo do družiny přijato více dětí, bylo potřeba posílit sbor vychovatelek a přidat dvě družinová oddělení. A právě z toho důvodu byly děti před exkurzí rozděleny do tří skupin, ve kterých jsme postupně do židlochovického zahradnického centra přicházeli. Termín exkurze byl vybrán záměrně. Hortis právě připravoval svoji tradiční výstavu růží. Celé centrum je i mimo to velice pestré a přináší bohatou nabídku nejrůznějších rostlin, jak zákazníkům, tak i návštěvníkům, přicházejícím se nadýchat stovkou odlišných vůní.

Výhradně pro naši exkurzi byl majitelem panem Ing. Chocholáčem otevřen zadní vchod do areálu. Při příchodu se děti zastavily u ohrádky s kozami. S úsměvem si zvířátka pohladily a připomněly si, čím se kozy živí a jak je třeba se ke zvířatům chovat. Dále jsme přecházeli úzkými chodníčky obehnané jehličnatými keříky a stromky až k dětskému hřišti s občerstvením. Děti zde mohly využít laviček se stoly, houpací lavici, houpačky, skluzavku a další. Ze hřiště už jsme přicházeli do nitra zahradnického centra. Kolem nás se tyčily listnáče i jehličnany a krásu prostředí doplnilo jezírko s barevnými rybkami různých velikostí. Dětem se rozjasnily oči a most přes jezírko byla snad naše nejdelší zastávka. Před příchodem do interiéru zahradnického centra měly děti možnost pohlédnout na spoustu barevných venkovních a vodních květin. Za poslušné chování si personál Hortisu přichystal pro děti sladkou odměnu, ovocný bonbón. Po příchodu dovnitř u dětí zazněl udivující hlásek. Překrásné řezané růže si všechny děti prohlédly a ovoněly s nadšením a povídáním o tom, který druh by přinesly domů mamince.  Po návratu do družiny nám děti exkurzi zhodnotily. Napsaly pár slov o tom, jak se jim odpoledne líbilo. Anička napsala: „Moc se mi tam líbilo. Měli jsme spočítat listnaté a jehličnaté stromy“, Ondra: „Nejvíc se mi tam líbily barevné ryby.“ Justýnka napsala: Líbilo se mi tam. Viděla jsem zlatou rybku a krmili jsme kozy.“ Tobiáš zmínil: „Líbily se mi kytky, most, žába a krokodýl.“ Maksym: „Líbily se mi modré růže, ryby a kozy.“ a Romča: „Líbil se mi potůček s lekníny, růže, ryby a hřiště.“

Na závěr bychom chtěli zahradnickému centru Hortis velice poděkovat, majitelům za umožnění takové pestré a poučné exkurze a personálu za příjemné prostředí. Dětem nadšení zářilo z očí a úsměvu. Každý si zde přišel na své a výstava růží byla nádherným závěrem prohlídky.

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2015

Příměstský tábor - Po stopách indiánů v Židlochovicích

Od pondělí 17. 8. do pátku 21. 8. 2015 areál základní školy v Židlochovicích obsadily indiánské kmeny, v jejichž řadách se objevili převážně žáci prvního stupně základní školy.

Mladí indiáni i indiánky byli rozděleni do čtyř kmenů – Medvěd, Orel, Vlk a Bizon, které vedly náčelnice Měsíční Bouře, Polární Záře, Rudá Jiskra, Padající Hvězda a Ohnivá Střela. Založili si tajné kmenové deníky, vyrobili si vlastní indiánský oděv i čelenku a podstoupili mnoho úkolů a činností, které jsou nepostradatelnou součástí života indiánů. Patřily k nim výroba kmenových totemů, uzlování, pečení indiánských placek, lukostřelba nebo stavba vorů, které byly z mostu vypuštěny po řece. K prověření zdatnosti indiánů a jejich schopností nutných pro přežití posloužila nejrůznější sportovní klání a velká odpolední hra s mnoha nástrahami, k jejichž překonání byla potřeba síla, mrštnost, obratnost, dobrá paměť a v neposlední řadě také týmová práce. Každý den byly všechny kmeny za své výkony patřičně odměněny zlatými a stříbrnými kameny. Na konci týdne proběhlo sčítání získaných kamenů a jejich počet rozhodl o pořadí kmenů. Posledním úkolem bylo nalezení pokladu. Protože se všichni celý týden opravdu snažili a stali se zdatnými indiány, nečinil nikomu poslední úkol žádné větší obtíže.

I přes občasnou nepřízeň počasí se všem zúčastněným podařilo radosti i nástrahy indiánského tábora strávit nebo překonat s úsměvem a všichni se již těší na příští ročník. Závěrem bychom chtěly poděkovat rodičům za podporu a pozitivní odezvu na naši práci s dětmi.

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

Turnaj ve florbalu

Ve čtvrtek, 18. června, se v družině konala poslední společná akce tohoto roku. Děti po celý rok poctivě trénovaly florbal, učily se pravidla, přihrávky i mířit přesně na branku. Aby mohly zúročit své dovednosti, utkaly se s ostatními na letní turnaji. Protože nám přálo počasí, donesli jsme si branky a florbalky na hřiště. Děti byly rozděleny do osmi družstev a postupným vyřazováním jsme se dostali až k vítězi. Na první tři místa čekal diplom a věcná odměna, na ostatní aspoň sladká cena útěchy. Všichni bojovali statečně, fandili jeden druhému a vytvořili si navzájem příjemnou atmosféru.

1. místo- družstvo Filipa Křenka
2. místo- družstvo Petra Kurečky
3. místo- družstvo Lukáše Chmela

 

Piknik na Výhonu

V pátek, 12. června, na děti čekal rozlučkový piknik. Celá družina se vydala na kopec Výhon s plnou polní na zádech. Každý si nesl batůžek s dekou a se svými dobrotami. Na děti čekal v průběhu odpoledne očekávaný výstup, který za teplého, slunečného dne byl opravdu namáhavý. Aby to byl správný piknik, tak si děti rozdělaly na zem své deky, vytáhly pitíčka, nakrájené ovoce, zeleninu, tyčinky a různé jiné dobroty. Za odměnu na děti čekalo opékání špekáčků. Děti opékaly s nadšením, i když se stalo, že špekáček ukončil svoji cestu v ohništi. Páteční opékání buřtů se vydařilo, některé děti si opékaly rovnou dva. To byla ale dobrota. Děti se vydováděly při hrách a celé rozdivočelé odpoledne mohlo skončit. Rodiče si děti odváděli usměvavé, plné zážitků a krásně unavené.

 

Móda  21.století

V pátek, 5.6.2015 jsme ve školní družině uspořádali soutěž „Móda 21.století“. Děti v každé skupině měly za úkol vymyslet a vyrobit jeden model, který bude kreativně nejzajímavější. Měly k dispozici noviny, toaletní papír, papírové ruličky, barevné klubíčka vlny, nůžky a lepicí pásky.  Děti se s chutí pustily do díla. Modely, které vytvořily, byly úžasné. Každá skupinka svůj model prezentovala a porota spravedlivě ohodnotila. Výherci za svoje tvoření získali diplom a věcnou cenu. Na všechny ostatní děti čekala sladká odměna. Celé páteční odpoledne se velice povedlo.

 

 EXKURZE DO ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

Kam odtéká odpadní voda z domácnosti? Co je to mechanické čistění vody? Co se děje s odpadky, které se odstraní z odpadní vody? To jsou otázky, na které si děti ze školní družiny došly pro odpověď na čističku odpadních vod v Židlochovicích.

V pátek, 22. května se školní družina vydala na exkurzi do čističky odpadních vod v Židlochovicích, kde nás srdečně přivítal pan Kubín a pan Balvín. Děti se dozvěděly během výkladu, že k čističce odpadních vod jsou připojeny kanalizace ze Židlochovic a Vojkovic. Voda do areálu přiteče z našich domácností přes sběrné síto, kde se voda zbaví těch nejhrubějších nečistot. Voda se zde jednoduše čistí od nejhrubějších nečistot k méně hrubým nečistotám.  Putuje do mechanických třídičů a oddělovačů, kde se zbaví všech mechanických nečistot. Potom následují nádrže, kde jsou do vody nasazeny různé čistící bakterie a chemikálie, které se starají o zbavení všech nemechanických nečistot a škodlivin, které by po vypuštění do řeky mohly škodit vodě i životnímu prostředí. Děti ti odnášely mnoho zajímavých informací.

Děkujeme pracovníkům čističky odpadních vod Židlochovice, za exkurzi.

 

OHLÉDNUTÍ ZA NOVOVĚKEM

Družinové děti pokračuji v putování časem. Během měsíce března a dubna jsme se ocitnuli v novověku. Je to naše předposlední putování v tomto školním roce. O to více jsme si ho užívali.  Děti se setkaly s Napoleonem a jeho bitvami. Společně jsme objevili Ameriku a zjistili, že je Země opravdu kulatá.

Pod vedením paní vychovatelky Koupilové:

Putování v novověku nám připravilo spousty radostných chvil při činnostech v kroužcích. V keramické dílně je potřeba najít trpělivost, kterou vložíme do hlíny. Děti měly za úkol, vyrobit obrázek s vlastní podobiznou, který darují své mamince. Dopravní výchovu jsme si proměnili v příběhy o dopravních prostředcích, které nás mohou přemísťovat na různá místa země. V relaxačním bubnování jsme přivolávali jaro pomocí zvuků bubnů. Kroužek abstraktní malba po dětech chtěl, aby navrhly svoji vlastní látku. Starší děti si dokonce z této látky ušily pro sebe obleček. V pohybových hrách jsme našli nového kamaráda na dvoře, se kterým se děti rádi kamarádí. Je to naše nová trampolína.

Pod vedením paní vychovatelky Ivanové:

V období novověku jsme v dramatické výchově putovali přímo pohádkově v zámořských objevech. V kroužku knihovníček jsme si s dětmi četli a vykládali o pověstech a bájích. V rukodělných činnostech jsme vyzkoušeli několik výtvarných technik, které jsme různě propojovali a spojovali. Použili jsme tuš, tempery, pastely, vodové barvy, které na papíře vytvářely zajímavé ornamenty. Za pěkného počasí jsme s dětmi na hřišti hráli míčové hry a v kroužku turistíkovi jsme pozorovali na Výhoně probouzející se přírodu.

Pod vedením paní vychovatelky Zatočilové:

            V kroužku šikovné ruce děti vyráběly lodě - Pinta, Ňina, Santa Maria.   Další aktivitou byl životní styl daného období. Zde jsme probrali, jak probíhalo objevení Ameriky, hlavní hrdina -  Kryštof Kolumbus. Ve sportíku jsme trávili hodně času venku na hřišti, zaměřili jsme se na míčové hry - vybíjená, kopaná, házená a košíková. Dalším kroužkem je divadelník, zde jsme se s dětmi zaměřili na dobývání Ameriky. Zpravodaj je družinový dvouměsíčník, který společně s dětmi vytváříme, ladíme a tiskneme.

Pod vedením paní vychovatelky Štěpánkové:

V březnu a dubnu jsme se s dětmi plavili na vlnách novověku. Ve florbalu jsme si prošli Napoleonovým labyrintem a v zumbě objevili Ameriku. Kuchtík nám připravil mlsání v podobě bramborových knedlíčků s ovocem a cukrem. Chtíc, aby spal, je krásná česká vánoční píseň, která spadá svým původem právě do tohoto období a ve zpívánkách nám připomněla vánoční atmosféru. V kroužku objevitel jsme se vydávali za zámořskými objevy a ověřili si, jestli je Země opravdu kulatá.

 

Jako každé období, i novověk nám přinesl několik celodružinových akcí a soutěží. Na konci března se děti utkaly ve vybíjené a zúročily tak celoroční trénink. V dubnu jsme zažili opravdový rej masek na družinovém karnevalu s tombolou a spoustou soutěží a den otevřených dveří jsme využili k výrobě přáníček ke dni matek. Koncem dubna jsme ještě stihli navštívit sběrný dvůr, kde se děti dozvěděly něco víc o recyklaci a třídění odpadu a užily si jízdu na traktoru.

 

Tvoření s rodiči

Dne 28. dubna 2015 se konal Den otevřených dveří i ve školní družině. Rodiče a prarodiče se došli nejen podívat, ale užít si společné odpoledne s dětmi. Den matek se blíží a každé mamince udělá radost přáníčko k svátku, za její starost, péči a trpělivost. Děti v jednotlivých odděleních měly plné ruce práce při výrobě přáníček ve formě srdíček. Během úterního odpoledne si děti vyrobily srdíčka, která byla lepená, foukaná tuší, malována a různě zdobená. Každé dítě si domů odnášelo krásné, papírové srdíčko, tvořené z lásky pro maminku.

 

EXKURZE dětí ve sběrném dvoře

Abychom si recyklaci prožili na vlastní kůži a opravdu vnímali všemi smysly, navštívili jsme sběrný dvůr v Židlochovicích. Ve sběrném dvoře nás přivítal pan Libor Frank, který si pro děti připravil bohatý program s výkladem o tom, jak se nakládá s odpady, které zde občané přivezou. Děti zjistily, že se tu odevzdává papír, plast, sklo, nebezpečný odpad, staré elektrospotřebiče, zářivky, baterie, pneumatiky i bioodpad. Zajímavé pro děti byl drtící stroj, který viděly při drcení větví a dozvěděly se o využití nadrceného materiálu v zahradnictví. Avšak nejatraktivnější zábavu měly nakonec. Děti se mohly projet v traktoru nebo v malém nakladači, což také většina dětí s radostí využila. Za slunečného počasí a díky bohatému programu jsme prožili krásné odpoledne. Děkujeme pracovníkům sběrného dvora za exkurzi.

 

Děti a trampolína

Problémem dnešních dětí se stává klesající fyzická aktivita, kterou nahrazuje čas strávený ve společnosti televize, videa nebo počítače. Vychovatelky ze školní družiny se rozhodly s tím něco udělat. Na začátku byl nápad, který se zásluhou vedení školy  podařilo zrealizovat. Příchod jara jsme v družině přivítali novou, velkou trampolínou, která je umístěna na školním dvoře. Vhodným příkladem intenzívního cvičení je skákaní na trampolíně, které rovnoměrně zatěžuje všechny svalové partie a podporuje fyzickou kondici dětí. Pravidelná každodenní činnost jednotlivých oddělení je obohacena o čas užívaný skákáním a poskakováním na trampolíně. Hlavním cílem naší družiny je, aby se děti cítily příjemně a radostně. Trampolína je velikou radostí pro naše děti. Rozzářené dětské oči s obrovským úsměvem jsou odměnou pro nás všechny.

 

Vystoupení fenky bígla Belly

V pátek 17. dubna přišla již po druhé do školní družiny žákyně 9. třídy Adéla Šperková s fenkou bígla Bellinkou, aby dětem ukázala, co všechno umí. Dvouletá Bellinka navštěvuje kynologický klub v Židlochovicích, kde se učí a zkouší spousty aktivit. Od poslušnosti po coursing, dogtrekking, dogdancing. Děti se dozvěděly, že dogtrekking je vytrvalostní sport se stanovenou tratí v časovém limitu a coursing je lovení kořisti, která je tažená navijákem.  Nejvíce Belču baví dogdancing, což je různá škála pohybů, od chůze u nohy, otočky, slalom mezi nohama, couvání, podávání pacek, panáčkování a válení sudů. Bella za každý správně provedený úkol dostala pamlsek od cvičitelky Adély. Celé družinové odpoledne se velmi vydařilo. Děkujeme Adéle za ochotu přijít a ukázat našim dětem, že pes je dobrým přítelem, služebníkem a pomocníkem člověka.

 

Maškarní ples

V úterý, 14. dubna, se ve školní družině konal maškarní ples, který byl zároveň otevřeným dnem nejen pro rodiče. Těsně před 14. hodinou se vyzdobená třída začala hemžit nejrůznějšími maskami. Na děti čekalo v průběhu odpoledne několik úkolů, např. nafukování balónků na čas nebo hledání pohádkových dvojic. Všichni, kteří přišli v masce se mohli těšit na bohatou tombolu, takže tentokrát odcházeli všichni s odměnou. Děti si letos daly opravdu záležet a vybrat ty nejpovedenější kostýmy bylo opravdu náročné. Nakonec jsme speciální cenou za nejkrásnější masku ocenily tyto děti: Matýsek Středula- rytíř, Terezka Kolářová- Sněhurka, Jirka Zach- rytíř a Sára Višňovská- hippie slečna. Celé roztančené odpoledne se velmi povedlo a doufáme, že si ho užily nejen děti, ale i naši hosté z řad rodičů a babiček.

 

„Celá Evropa čte dětem“

Všichni jsme slyšeli o několikaletém projektu: „Čteme dětem“. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Vzhledem k tomu, že zábava pro děti v dnešní době je hlavně televize a počítačové hry, má tento projekt velmi vysokou společenskou důležitost. Celá kampaň je zaměřena na podporu hlasitého předčítání dětem, které rozvíjí myšlenkové, psychické a morální zdraví.

Kampaň nese motto: „Pojď, budu ti číst“, neříká, „jdi a čti si sám“. Naše ZŠ - Židlochovice se přiřadily k tomuto projektu, aby v dětech rozvíjela čtenářskou gramotnost, která u dětí posílí slovní zásobu, rozšíří znalosti a rozvine jejich představivost.

Dne, 27. 3. 2015, školní družinu navštívily pracovnice ze sboru pro občanské záležitosti, které jsou zapojeny do programu: „Celé Česko čte dětem“. Družinové děti s velkým nadšením přivítaly šarmantní a usměvavé ženy, které přišly do naší školy dětem přečíst pohádky a zarecitovat básně. Pod vedením paní Štyglicové, se nám ještě představila paní Brázdová, Tichá a Mašová. Naše usměvavá návštěva začala recitací básní od Jiřího Žáčka, která se dětem natolik líbila, že lapaly a vnímaly každé slovo v naprosté tichosti. Poslechly jsme si klasické pohádky, které byly slovně zmodernizovány a u dětí sklízely obrovský úspěch. Pracovnice ze sboru jsou nejen usměvavě ženy, ale hlavně umí zaujmout děti, jejich nádherným hlasitým přednesem. Nakonec si děti zasoutěžily. Úkolem bylo najít dvojici pohádkových bytostí. Všechny děti musíme pochválit, včetně našich prvňáčků, neboť dokázaly úžasně přečíst napsaný list s pohádkovou bytostí a najít si správnou dvojici. Máme šikovné děti. Za odměnu naší vzácné návštěvě děti zazpívaly písničky. Školní družina dostala pro děti encyklopedie a pohádkovou knihu s krásnou ilustrací. Vychovatelky školní družiny a všechny děti děkují za krásný dar, který přinesl a ještě přinese spoustu radostí. Chtěly bychom touto cestou vyjádřit obrovský dík všem pracovnicím ze sboru pro občanské záležitosti, které nám udělaly krásné páteční odpoledne s recitací a četbou pohádek.

 

Vybíjená

V pátek 20. 3. proběhl v družině turnaj v kapitánské vybíjené. Na starci jsme vyznačili dvě hřiště, aby děti dlouho nečekaly na "svůj turnaj". Poté jsme děti rozdělili do šesti družstev, družstva byla smíšená od první po třetí ročník. Děti si samy určily kapitána družstva. Všichni hráli s plným nasazením a každé družstvo chtělo vyhrát. Každý turnaj se hrál 15 min. a po tomto časovém úseku se spočítal počet vybitých a nevybitých hráčů. O první a třetí místo soupeřila družstva s nejmenším počtem vybitých hráčů. Po vyhlášení prvních třech míst si děti odnesly diplomy s malou cenou.

Napoleonův labyrint

Dnes, 5. března, se v družině konala soutěž „Napoleonův labyrint“. Celé odpoledne bylo zaměřeno na sportovní aktivitu, kde děti ve skupinách, zdolávaly překážkovou dráhu. Děti byly rozděleny do skupin podle tříd. Bylo připraveno 5 disciplín, které  plnily ve dvojicích na čas. Děti si vyzkoušely chůzi na dřevěných špalcích, což nebylo vůbec jednoduché, přeskákaly natažené lano, udělaly 20 dřepů, proplazily se vytyčenou trasou a nakonec se popraly se švihadlem. Do boje vložily sportovního ducha a poté byly odměněny diplomy s věcnými dary.

 

1. místo- Loydl Jakub 1.A, Leciánová Ela 2.B, Horák Michael 3.B

2. místo- Potomský Viktor 1.B, Višňovská Sára Isabela 2.B,  Daněčková Veronika 3.A

3. místo- Kharbaka Maksym 1.B, Flajšingerová Anna 2.B, Holzknechtová Tereza 3.A

 

OHLÉDNUTÍ ZA STŘEDOVĚKEM   

Naše putování časem pokračuje, tentokrát ve středověku. Obdivovali jsme hrady, u kterých nás zaujala technika obrany. Jednalo se o vodní příkopy, padací mosty, kruhové věže, dvoje hradby a více obranných staveb. Vrcholný středověk se nazývá zlatým věkem hradů. Život rytířů a panovníků, ale taky mnoho válek a bitev, kde z hradů zbyly jen trosky. Děti si nenásilnou cestou vytvořily představu o životě, kultuře a stavbách tohoto období. Upevnily a prohloubily si poznatky o středověku.

 

Pod vedením paní vychovatelky Zatočilové:

V kroužku šikovné ruce děti vyráběly různě malované nebo lepené erby. Některé erby byly skutečně zajímavé, uplatnění ve středověku by je neminulo. Děti se zapojily do jarní výzdoby do oken. Další aktivitou máme životní styl daného období. Probírali jsme oblékání panovníků a šlechtičen, ale také šermířů či rytířů. Rozdílnost v oblékání mezi bohatými a prostými lidmi. Ve sportovníku nám počasí dovolovalo, vyběhnout i na hřiště ven. Hlavní činností bylo chytání draků, loupežníků a rytířských bojů. Divadelník je kroužek, kde si děti zkouší divadelní představení sami zahrát. Náměty: Rytířské turnaje, Zachraňte princeznu a Princové jsou na draka. Ve zpravodaji pokračují ve zprávách o činnosti ve školní družině.

 

Pod vedením paní vychovatelky Štěpánkové:

Začátkem roku jsme se s dětmi toulali středověkem. Provázeli nás udatní rytíři, o kterých jsme si vyprávěli v kroužku objevitel. Děti si také vyrobily vlastní erb a z kostek postavily středověký hrad podle svých představ. V zumbě jsme vyzkoušeli tanec na keltskou hudbu a v kuchtíkovi ochutnali Boží milosti. Ve florbale jsme začali trénovat na jarní turnaj a ve zpívánkách jsme se s dětmi naučili několik lidových písní, které svým původem sahají hluboko do našich dějin.

 

Pod vedením paní vychovatelky Ivanové:

V kroužku rukodělné činnosti si děti vyrobily z papírů 3D hradby. Děti se zasnily a ocitnuly se mezi princeznami a princi a vyráběly patřičné hračky z ponožek. V dramatickém kroužku jsme si zahráli na směnný obchod a práci na panském dvoře. Ve sportiku jsme si s dětmi užívali před jarního počasí na hřišti. Nejvíce se dětem líbil rytířský turnaj a různé hry s míčem. V kroužku turistiky jsme s nadšením pozorovali probouzející se přírodu.

 

Pod vedením paní vychovatelky Koupilové:

Při keramické tvorbě jsme se ocitnuli v období bitev, kde obrana a ochrana byla na prvním místě. Děti si vyzkoušely pomocí hlíny vyrobit tužkovník, ale tentokrát opevněný hradbami. Některé děti měly i padací mosty a potoky kolem hradeb. V relaxačním bubnování jsme nebojovali, ale jen si vychutnávali vymyšlené zajímavé zvuky bubnů. V kroužku dopravní výchovy jsme se dozvěděli, jak správně jezdit na kole a na co musíme dbát. Většina dětí jezdí pravidelně s rodiči na kole a bylo to znát na jejich vědomostech. V pohybových hrách jsme za slunečního počasí navštívili hřiště pro vyřádění a nabití další energie. Poslední aktivitou máme abstraktní malbu, ve které děti měly možnost vyzkoušet malbu prstovými barvami. Zajímavou technikou byla malba při hudbě, při které si to děti neskutečně krásně užívaly. S dětmi jsme si vykládaly o snech a vyrobili jsme si lapač zlých snů. Některé děti při tvorbě se zamotaly do lapačů celé, ale nakonec práce dopadla dobře. Děti si odnesly lapače domů.

 

V období středověku, jsme společně podnikli několik exkurzí a soutěží. Pravidelně si vykládáme a čteme s dětmi různé knihy, dětské časopisy aj. Děti mají ve školní družině prostor pro svůj volný čas, který mohou využít ve formě hraní si s jinými dětmi, mají možnost volné kresby, čtení či prolistovávání encyklopedií nebo jiných knih. Starší děti mají možnost si napsat úkoly. Pro všechny děti v odpoledních hodinách po činnosti v kroužcích, je za odměnu puštěna kreslená pohádka.

Motto naší družiny je heslo: KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM.

 

RYTÍŘSKÝ TURNAJ

V pátek, 20.2.2015 jsme ve ŠD uspořádali soutěž „RYTÍŘSKÝ TURNAJ“.  Celá soutěž proběhla na hřišti, kde nám k celé soutěži svítilo nádherně sluníčko. Děti byly rozděleny do skupinek po osmi dětech. Úkolem bylo splnit pět disciplín - překážkovou dráhu, jízdu na koni, střelbu na terč, kreslení erbu a napsat tři názvy pohádek, kde se objevuje princezna nebo princ. Děti se s chutí pustily do soutěžení. Výherci získali věcné ceny a na ostatní čekala sladká odměna.

 

Nadílka pro zvířátka

Dne 13. února 2015 ve školní družině proběhla akce ,,Nadílka pro zvířátka‘‘. Tento den byl přímo stvořený pro výlet do přírody, sluníčko krásně svítilo a my s nadšením vyrazili na kopec Výhon. Děti si z domů přinesly zrní, lojové koule, mrkve, jablíčka a různá semínka, která jsme zanechali v přírodě zvířátkům. Po cestě jsme všichni zdolávali překážky v podobě bláta a potůčky tajícího sněhu. Všichni jsme byli nadšeni z krásného počasí a z dobrodružství, které nám příroda přichystala a proto nám vůbec nevadilo, že jsme se umazali. Radost, kterou jsme připravili pro zvířátka, stála za všechno úsilí. Všechny děti se už těší, až vyrazíme znovu do kopců za dalším dobrodružstvím.

 

Den otevřených dveří

Dne 27. ledna 2015 jsme se probudili do sněhového království a školní družina otevřela své dveře pro rodiče a veřejnost. Každý se mohl přijít podívat, tvořit s dětmi nebo si zacvičit. Děti v jednotlivých odděleních měly den jako každý jiný, takže si ho zase užívaly. Děti z oranžového oddělení se odebraly do tělocvičny. Tam se rozezněla hudba a pod vedením p. vychovatelky Štěpánkové si děti protáhnuly celé tělo při zumbě. P. vychovatelka Zatočilová měla pro děti z modrého oddělení připravenou výtvarnou práci. Děti malovala srdíčka v různém zajímavém provedení. Děti v červeném oddělení pod vedením p. vychovatelky Dobrovolné se ocitnuly uprostřed zasněžené zimy. Děti si vyrobily papírové, barevné rukavice. A co čekalo na zelené oddělení? Tam se, ale děly věci. Děti se dozvěděly od p. vychovatelky Koupilové, kde, jak a proč vznikl lapač zlých snů. Některé děti se přiznaly, že mívají často špatné sny. Každé dítě si aspoň jeden lapač vyrobil a odnesl domů. Už se těšíme na sny.

 

DRUŽINA MÁ TALENT

Dnes, 23. ledna, se v družině konal už druhý ročník soutěže „Družina má talent“. Děti vystupovaly jednotlivě, ve dvojicích nebo trojicích a předvést mohly cokoliv ze svého talentu. Viděli jsme několik tanečních vystoupení, slyšeli nadané zpěváky, navštívily nás dvě kouzelnice, gymnastka, kytarista, rozesmála nás trojice bavičů a mnoho dalších. Porota, ve které zasedly Klára a Karolína ze 4. B a jeden speciální host, to neměla vůbec jednoduché. Vyhodnocovala se první tři místa a jako bonus měla každá z vychovatelek svoji „divokou kartu“, kterou mohla ocenit talent, který ji osobně zaujal nejvíc. Děti si navzájem vytvořily příjemnou atmosféru a na každého odvážlivce čekala sladká odměna.

1. místo- Tom Pavelka a Vojta Otýpka (trik s kostkami)

2. místo- Zuzka Rubášová, Petra Havlová, Petr Kurečka (tanec)

3. místo- Kuba a Klárka Zatočilovi (tanec)

 

divoká karta:

 • Eliška Hojná (zpěv)
 • Romča Pavelka (zpěv)
 • Sára I. Višňovská (gymnastika)
 • Verunka Chupáčová (zpěv)

 

Návštěva židlochovického kostela

V pátek, 9.1.2015, u příležitosti svátku Tří králů, navštívila školní družina židlochovický kostel Povýšení svatého Kříže. Návštěva byla zahájena slavnostním otevřením kostela,  přivítal nás pan farář Pavel Cebula. Byli jsme všichni velmi mile překvapeni.  V kostele byla krásná vánoční výzdoba a byl nainstalován překrásný dřevěný Betlém. Všichni jsme si mohli vyzkoušet sezení v kostelních lavicích. Pan farář, který byl na naši prohlídku velice dobře připraven, s dětmi velice pohotově a mile komunikoval o životě Ježíše Krista, slavení Vánoc a příchodu Tří králů. Celý kostel jsme si mohli prohlédnout. Mezi výzdobou a dřevěným Betlémem, jsme také měli možnost spatřit gotickou plastiku Panny Marie z roku 1500, která se řadí mezi vzácné památky kostela. Dětem se prohlídka kostela moc líbila a od pana faráře jsme obdrželi pozvání na další návštěvu.

 

OHLÉDNUTÍ ZA STAROVĚKEM

Družinové děti pokračuji putování časem. Během měsíce listopadu a prosince jsme procházeli obdobím starověku. Zastavili jsme se v Egyptě, Mezopotámii, Indii, Číně, ale také v Řecku. Děti se dozvídaly o architektuře, sochařství a malířství mnoho zajímavostí.

Pod vedením paní vychovatelky Ivanové:

V období starověku jsme se naučili spoustu zajímavých věcí. Za pěkného počasí jsme na hřišti hráli hry, ale dětem se nejvíce líbila hra Lov krokodýla. V rukodělných činnostech si děti vyrobily starověké šperky, ale také se podílely na vánoční výzdobě školy. Oříškem pro děti byl sumérský jazyk, který si mohly vyzkoušet v dramatické výchově. Vyzkoušeli jsme si zahrát krátké pantomimické pohádky.

Pod vedením paní vychovatelky Zatočilové:

V kroužku šikovné ruce děti vyráběly výzdobu do školy, školní družiny a vánoční přáníčka pro rodiče a prarodiče. Kroužková činnost byla kreslení Tutanchámona. Další aktivita byl životní styl daného období. Zde jsme probrali oblékání a šperky Kleopatry, které si děti zkoušely i vyrobit.  Ve sportovních hrách jsme kvůli počasí nemohli moc chodit ven. Dětem stačila i tělocvična, kde jsme pořádaly „boje s mumií“. Poslední aktivitou je divadelník. Děti zde nacvičovaly divadelní představení, Remulus a Rémus. Zpravodaj je družinový dvouměsíčník, který společně s dětmi vytváříme a ladíme.

Pod vedením paní vychovatelky Štěpánkové:

Poslední dva měsíce v roce jsme se s dětmi toulali starověkem. V kroužku objevitel jsme pátrali po počátcích písma, ve zpívánkách jsme si povídali o tom, co to je Panova flétna a jak se na ni hrálo. V kuchtíkovi jsme si pochutnali na zdravější variantě langošů, které obsahovaly bílý jogurt. Ve florbalu se děti proměnily ve starověké gladiátory a v zumbě si zatančily podle Řeka Zorby.

Pod vedením paní vychovatelky Koupilové:

Největší radostí dětí je prožívání při tvorbě vlastnoručních výrobků. Právě taková krásná tvorba je v keramické dílně, kde se pod rukama našich dětí objevuje skvostná umělecká jedinečná díla. V keramice si děti vyrobily adventní věnec, který je třeba ještě glazovat. V kroužku dopravní výchovy se děti hravou formou učily dopravní značky, které si i namalovaly. Naše pohybové hry se přenesly do třídního prostoru, ale i tam se děti dokázaly vyžít. Relaxační bubnování nás přeneslo do Egypta a to přímo na moře, kde si děti vyzkoušely, jak se bubnovalo při plavbě. Mnohem více nás potrápil hieroglyfický systém písma, který je opravdu komplikovaný. Ale naše děti si s tímto lehce poradily a každý dokázal své jméno napsat. A nakonec jsme se pustili do výroby vánočních dekorací, ozdoby na stromeček a dalšího tvoření.

Během listopadu a prosince jsme s dětmi pozorovali, jak se příroda připravuje na zimu, učili se, jak se k ní máme chovat a také proběhla příprava na Vánoce. V měsíci listopadu jsme se byli podívat v autobusové dopravě Adosa. Dvakrát měli jsme otevřené dveře pro veřejnost. Pro děti jsme připravili několik soutěží a celkově největší ohlas mělo spaní ve škole.

Naším cílem je, aby ve školní družině byla příjemná atmosféra a bylo v ní vhodné prostředí pro každého a jeho přirozenou tvořivost. Každé dítě je osobnost a měla by najít ve školní družině smysluplné trávení svého volného času, rozvíjení individuálních zájmů. Základním prostředkem naší družiny je hra a zážitek z ní.

 

Diskotéka v družině

Poslední školní den tohoto roku jsme si s dětmi ve družině zpestřili diskotékou. Ve třídě zasypané balónky čekaly na děti tři soutěže, kterých se všichni zúčastnili s plným nasazením. Děti si odpoledne užívaly, tancovaly jako o život a energii doplňovaly cukrovím. Na závěr každý dostal křupavou odměnu. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a šťastný rok 2015.

 

Vánoční tvoření s dětmi a rodiči ve ŠD

V úterý, 16.12.2014, byla družina plná nejen dětí, ale i jejich rodičů a všichni měli plné ruce práce. Návštěvníci mohli putovat školou, kde pro ně byla připravena celá řada zajímavých aktivit. V každém oddělení si pro děti paní vychovatelky připravily vánoční program. Děti v zeleném oddělení měly možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o vánočních zvycích a tradicích. Tři z nich si i vyzkoušely- rozkrajování jablíčka, pouštění lodiček z ořechů a házení střevícem. Hned vedle bylo modré oddělení, kde se vyráběl eko vánoční stromeček, ozdoben papírovými vločkami. V prvním patře se linula vůně zapálených svíček. Děti z červeného oddělení si odnesly krásný barevný papírový svícen. V oranžovém oddělení byla tvorba vánočních věnečků, které byly zdobeny keramikou, sušenými jablíčky a skořicí. Některé děti vytvářely přímo mistrovská díla. Na dospělé čekalo v každé třídě teplé občerstvení a po celé škole zněly vánoční koledy. Všichni pracovali s chutí, a proto si odnášeli krásné vlastní výtvory domů. Vánoční tvoření se vydařilo a už se těšíme, až naše setkání brzy zopakujeme.

 

Mikulášské spaní ve škole

Na ten den se všichni těšili – někdo hořel nedočkavostí, někdo měl lehké mrazení. A pak konečně nastal den D. Divíte se, proč tolik nadšení?

Stmívání a čas na hodinách svolával děti ze školní družiny, tentokrát proto, aby společně prožili noční chvíle. V pátek, 5. prosince, se budova školy proměnila v dětský hotel. Hned po ubytování na děti čekal Mikuláš, který je přivítal a nadělil maličkou sladkost. Samozřejmě, že s Mikulášem došel anděl i čerti nechyběli.

Mikulášský program mohl začít. Společně jsme si zazpívali, některé děti básničku řekly a jiné zatančily. První velký úkol na čertovské-andělské děti čekal venku. Všichni se připravili na odchod do židlochovických ulic, kde děti podstoupily připravenou stezku odvahy. Promrzlé a trošku unavené jsme se vrátili do školy, kde na nás už čekala andělská diskotéka. Děti zapomněly na únavu a začaly tančit a plnit úkoly spojené s tancem. Atmosféra byla opravdu andělská, jen sem tam nějaký čertík vyskočil. Děti si prošly školní chodby po tmě, jen svíčka jim dělala kamaráda. Máme šikovné a nebojácné děti. Hlavním cílem bylo stmelení, komunikace, respektování druhých a kamarádství v kolektivu.

Kolem půlnoci se všichni uvelebili do spacáků a usínali u pohádky. Někdo si ještě chvilinku vykládal, ale velmi brzy, děti přepadla únava a v celé škole nastal klid. V noční škole se sem a tam ozývalo povídání ze spaní, ale hlavně všichni spokojeně oddechovali a chrupkali celou noc.

A jak naše spaní ve škole dopadlo? O tom, že akce byla vydařená, svědčilo obrovské nadšení dětí a spokojené úsměvy na tvářích. Všechny děti si zaslouží pochvalu za vzorné chování, dodržení pravidel a rozdávání dobré nálady. Rodičům patří velké poděkování za podporu, pomoc a respekt.

Děkují vychovatelky školní družiny

 

1.ročník výtvarné soutěže pod názvem ,,Pozdrav ze starověku''

V pátek, 21.11.2014, se ve školní družině uskutečnil 1.ročník výtvarné soutěže. Děti pracovaly v malých skupinkách a jejich úkolem bylo vytvořit koláž na téma starověk. Při společné tvorbě se děti učily ohleduplnosti a respektování názorů druhých.  Hlavními kritérii hodnocení byla nápaditost a neotřelost v chápání tématu, dále také propojenost a barevné cítění. Členové komise, která byla z řad dětí, měli nelehký úkol. Vybrat ty nejkrásnější a nejpovedenější koláže bylo těžké. Vítězové obdrželi krásné ceny. Výhercům gratulujeme!

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - ADOSA

Dnes, 14. Listopadu, jsme s dětmi vyrazili na exkurzi do Adosy. Po dlouhé cestě nás přijal a uvítal pan Jiří Tretter.  Hned na úvod si mohly děti detailně prohlédnout jeden z autobusů, jak uvnitř, tak jeho motor. Potom jsme si postupně prošli celý areál- čerpací stanici, mycí rampu, autodílnu i obchod s motorkami.  Děti si všechno pozorně prohlédly, hlavně klukům se prostředí autobusů líbilo. Potom už byl čas se rozloučit a tak jsme se přes cyklostezku odebrali zpátky do družiny.

 

OHLÉDNUTÍ ZA PRAVĚKEM  

V září a říjnu jsme se s dětmi ocitli v pravěku. Potkali jsme tu prehistorická zvířata, seznámili jsme se se životem pravěkých lidí a zažili spoustu dobrodružství.

Děti jsou rozděleny do barevných oddělení a po 14 dnech se střídají postupně u všech vychovatelek, aby toho v rámci dvouměsíčního bloku zažily co nejvíc.

U paní vychovatelky Zatočilové je jako první čekal kroužek šikovné ruce. Děti zde vyráběly stojánek na rozvrh v podobě mamuta. Dalším podařeným kouskem bylo malování dinosaurů a k nim přiřazování jejich stop. Další aktivitou byl životní styl daného období. Zde probírali, jak byly rozděleny úlohy v pravěké rodině. Dále zkoumali jaké oblečení a z jakého materiálu se v pravěku nosilo. Ve sportovníku děti řádily jak na hřišti, kde chytaly mamuta, tak v tělocvičně, kde probíhaly lovy beze zbraní v podobě překážkové dráhy. Poslední aktivitou je divadelník. Děti zde nacvičovaly divadelní představení, tentokrát podle dětského seriálu  Flinstounovi. Zpravodaj je družinový dvouměsíčník, který společně s dětmi vytváříme a ladíme.

Přírodní krásy objevovaly děti u paní vychovatelky Ivanové. V odpoledních aktivitách využívali pěkného počasí. Na Výhonu děti sbíraly listy i šnečí ulity a na hřišti se účastnily mnoha soutěží. V ručičkách si děti vyráběly 3D obrázky z kartonu a alobalu, napodobovaly kresbu starého písma a rozfoukávaly tempery po papíře. V dramatickém kroužku si společně hráli pohádkové scénky a předváděli pantomimu v řemeslech. V knihovníčkovi s p. vychovatelkou trénovali hlasitou četbu. Z dobrodružných knih si četli příběhy dinosaurů a pravěkých tvorů. V ekologovi a turistíkovi pozorovali přírodu, která se už pomalu připravuje na zimu. Děti se dozvěděly, jak zimují zvířátka a jak jim na zimu pomoci a neublížit.

S dalšími aktivitami na děti čekala vedoucí vychovatelka, paní Koupilová. V keramické dílně si děti omakaly hlínu, ze které následovně měly možnost vytvořit figuru a to ve tvaru pravěkého zvířete. Nejvíce jim však imponovali dinosauři, kteří jsou již vypálení a čekají pouze na barevné dokončení. Potom si najdou své místo u každého dítěte doma v pokojíčku. První tóny pravěkých lidí u ohně si děti vyzkoušely při relaxačním bubnování. Některé děti se poprvé seznámily s bubínky a bylo vidět, že se buben hned stal jejich kamarádem. Děti pochopily, jak to v pravěkém období nebylo vůbec jednoduché, neboť při malbě mohly použít jen bláto. Avšak i s tímto si obratně poradily a jejich kresby byly zajímavé a krásné. Pokud nám počasí dovolovalo, tak naše pohybové hry byly na hřišti. Pozorovali jsme v přírodě, jaké viditelné změny jsou na stromech, jak se celá příroda připravuje na zimní období.

Poslední zastávka čekala děti u paní vychovatelky Štěpánkové. Ve florbalu se děti seznamovaly s tímto sportem, dozvěděly se pravidla a zkoušely si zahrát první zápasy. V kuchtíkovi pekly pravěké cereální sušenky, do kterých daly všechno, co jim chutná a proto se po nich vždycky jen zaprášilo. V zumbě se děti pořádně zapotily při opakování loňských sestav a už přibyla i jedna úplně nová písnička. Jak zastrašit nepřítele i mamuta si děti vyzkoušely ve zpívánkách, kde si skládaly vlastní hymnu neandrtálců. Nacvičily si k ní i bojový tanec, který si pak navzájem předváděly. Kroužek objevitel bude pátrat po největších zajímavostech každého období. V pravěku jsme se zastavili u Věstonické Venuše. Nejdřív se děti dozvěděly, kde se tahle dáma vzala a pak zapojily svoji fantazii a nakreslily Venuši, jak vypadala v době svého vzniku a jak by vypadala dnes. Vznikaly velmi originální a vtipné kresby.

To všechno a ještě mnohem víc jsme společně zažili za první dva měsíce školního roku. Teď už jsme se ale přesunuli do starověku a děti se opět vydaly na putování všemi kroužky.

 

Den otevřených dveří

 

Dne 4. listopadu 2014 se v budově ZŠ na Couf.náměstí  uskutečnil Den otevřených dveří, který pořádala školní družina pro rodiče a širokou veřejnost. V prostorách školy bylo možno zhlédnout malou expozici výtvorů dětí a fotografie z akcí školní družiny. Vychovatelky školní družiny pro děti připravily pestrý program ve formě výtvarných dílniček a v tělocvičně tanec. Každý mohl nahlédnout a zkusit si s dětmi zacvičit nebo vytvořit krásný výrobek.

Zelené oddělení, kde jsou převážně prvňáčci si pomocí semínek, luštěnin a koření lepilo písmenka. Z těch potom skládala svá jména a monogramy. V oranžovém oddělení se děti učily plést dračí náramky z gumiček. Každé dítě si odneslo nádherný náramek domů. Červené oddělení se ocitlo v malebném listovém podzimu. Děti z listí, které si předem nasbíraly a vylisovaly, tvořily obrázky. Některé z nich působily jako živé obrazy. Modré oddělení se přesunulo do tělocvičny, kde mělo hodinu zumby. Na řeckou hudbu se děti naučily novou taneční sestavu a to tanec zvaný Sirtaki.

Hlavním posláním naší školní družiny je kvalitní zájmová činnost, rekreace a odpočinek dětí.

Židlochovické sklepení   

Dne 31.10.2014 se ŠD odebrala na sjednanou exkurzi do Židlochovického sklepení. Naše prohlídka začala v Regionálním turistickém informačním centru, kde se nás ujal pan Šenkyřík. Děti se dozvěděly zajímavosti o celém sklepním komplexu, který jsme si později i prohlédli. Pan Šenkyřík nám vyprávěl, jak se sklepy postupně zrekonstruovaly a jakou mají nezpochybnitelnou historickou hodnotu. Děti nadšeně poslouchaly a některé historky přímo hltaly. Po odpolední prohlídce sklepení jsme se plní zážitků a spokojenosti vraceli do družiny.

 

HONBA ZA MAMUTEM

Dne 10.10.2014 jsme ve ŠD uspořádali hru „honba za mamutem“. Hra se uskutečnila na hřišti „starec“,kde děti byly rozděleny do skupinek. Úkolem bylo – skládání puzzle, archeologové hledali v písku předměty, přiřazování částí těl dinosaurů a vědomostní otázky z doby pravěké. Po skončení soutěže měli malí vědci chvilku oddechu a čekali na vyhlášení. Odměněny byly první 3 místa.  1.místo získalo družstvo s plným počtem bodů a nejrychlejším časem. Odměna za 1.místo badminton,  2.místo odměněno krásným deštníkem, za 3. místo si děti odnesly láhev na pití. Ostatní děti, které nebyly umístěny, dostaly odměnu ve formě bonbonů. Celá akce se vydařila i díky krásnému počasí, děti byly spokojené a plné zážitků a dojmů.

 

Stopovaná do pravěku

V pátek jsme se ocitli přesně v polovině našeho pravěkého putování. Proto jsme sebrali odvahu a vydali se na cestu po stopách dinosaurů. Ty nejodvážnější děti vyrazily napřed a pomáhaly vyznačit trasu a také schovávat nelehké úkoly. Ti ostatní se drželi ve svých barevných skupinkách a pomocí červených fáborků dorazili bezpečně až do cíle. Po cestě nás čekalo šest stanovišť s úkoly a otázkami. Na závěr si všechny děti zahrály dinosauří honěnou a pak už jsme se po úspěšném lovu vydali zpátky do družiny.

 

Hortis, zahradnické centrum

Dne 15.9.2014 se ŠD vydala do zahradnického centra Hortis na exkurzi. Po domluvě s Ing. Chocholáčem, kdy jsme mohli použít vchod pro zaměstnance, se družina rozdělila na 2 skupiny a s půl hodinovým odstupem jsme vyrazili. V Hortisu se nás ujala zaměstnankyně firmy a provedla nás centrem až k výstavě růži. Děti okouzlily jejich barvy a hlavně vůně. Po dokonalé prohlídce, fotografování a koupení suvenýrů, měly děti půlhodinové volno. Po tuto dobu si mohly prohlédnout celé centrum a využít hracího místa – houpačky, průlezky, skluzavky atd. Všechny děti byly spokojené a plné zážitků.  Závěrem děkujeme firmě Hortis za umožnění exkurze.

 

Vystoupení "dogdancing"

V pátek 5.září proběhla ve školní družině první akce letošního roku, pod vedením žákyně 9. třídy Adély Šperkové. Přišla předvést vystoupení se svým psem- fenkou bígla Bellou. Adéla na začátku děti s Bellou seznámila a povykládala, kdy se Bella narodila, o prvních zážitcích na cvičáku, jak Bella zvládala chovatelské a výcvikové akce a že je držitelem stříbrné medaile v poslušnosti dle zkoušky ZOP. Adélka velmi dobře odpovídala na všetečné otázky od dětí. Nakonec se také dozvěděly, co znamená slovo "dogdancing" a Adélka jim jeden takový tanec se psem předvedla. Děti samým úžasem snad ani nedýchaly, ale oči jim zářily a úsměv na tvářích vypovídal vše. Celé odpoledne se velmi vydařilo a užily si ho nejen děti, ale i Bella, která dostávala za správně provedené taneční kroky pamlsek.

 

Příměstský tábor - Škola čar a kouzel v Židlochovicích

Příměstský tábor pořádaný základní školou Židlochovice se nesl v duchu Harryho Pottera. Předposlední týden prázdnin se areál židlochovické základní školy proměnil v působiště školy kouzelnické. Ta byla plná čar, kouzel, skřítků, roztodivných bytostí a magických předmětů. Především však byla obývána mladými a talentovanými čaroději a čarodějkami. Studenti školy čar a kouzel byli nejprve rozřazeni Moudrým kloboukem do čtyř kolejí dle svých schopností a dovedností. Poté se vrhli do výroby kouzelnických hábitů a hůlek, vymýšlení nových zaklínacích formulí, či pečení Brumbálových perníčků. Neminulo je ani bloudění temným Zapomenutým lesem, kde museli splnit spoustu záludných úkolů, které prověřily jejich dovednosti v čarování i nově nabyté znalosti magie. I přes nepříliš příznivé zakleté počasí se čarokrásná děvčata a okouzlující chlapci vrhli do plnění úkolů a hraní her s nadšením a své děsuplné studium na škole čar a kouzel k radosti hrůzu nahánějícího učitelského sboru úspěšně ukončili.

 

Exkurze hasičské zbrojnice

Ve čtvrtek 12. června družina vyrazila na exkurzi do hasičské zbrojnice. Na úvod jsme byli uvítáni hasičským výjezdem dvou aut. Formálně nás přivítal náčelník stanice Petr Svoboda. Po rozdělení dětí do skupin se nás ujali i ostatní hasiči. Děti se postupně dozvídaly informace o každodenních činnostech hasičů, o poskytování první pomoci a volání tísňových linek. Děti měly možnost si kompletně prohlédnout hasičská auta a vybavení v nich. Zlatým hřebem bylo stříkání vodou, které nám všem přineslo vytoužené osvěžení v těchto parných dnech. Všichni byli nadšení a šťastní ze zážitků tohoto dne.

Dopravní soutěž

Poslední celodružinová soutěž připadla na pátek  30. května. A protože se nám kvapem blíží letní prázdniny a děti budou trávit čím dál víc času venku na hřišti nebo na kole, zaměřily jsme hru na dopravní znalosti a dovednosti.Děti soutěžily tentokrát jednotlivě, každý sám za sebe. Na hřišti hledaly schované lístky s otázkami a odpovědi zapisovaly do kartiček. Ve druhé části čekal na každého krátký slalom na kole. Nešlo o čas, jen o překonání překážek a bezpečný návrat do cíle. Děti si celou soutěž užily a snažily se, aby získaly některou z cen. Po sečtení bodů jsme vyhlásily vítěze, kterým se stal Jakub Oblezar a Anička Flajšingerová. Na oba čekala cyklistická helma na kolo. Některé děti získaly drobnější cenu, ale i ta udělala velikou radost.

Květnové tvoření

Dne, 6. května, se ve školní družině uskutečnil letos už druhý workshop pro rodiče. Po minulém, zaměřeném na adventní a předvánoční čas, se tento točil kolem maminek a jejich blížícího se svátku. Děti pracovaly opět rozdělené podle barevných odděleních  ve třídách. Nálada byla od začátku velmi příjemná a uvolněná. Měli jsme radost z hojného počtu návštěv, kterých bylo tentokrát ještě více než minule. Děti v oranžovém oddělení pracovaly s látkou, kterou zdobily podle fantazie prstovými barvami. Vznikaly tak originální malby. V zeleném oddělení tvořily děti dekorativní obrazy ve tvaru srdce. Ty zdobily lepením semínek, luštěnin a koření. Závěsné mobily vyráběly děti v červené třídě. Pracovaly s přírodními materiály, jako je proutí, papír a keramika. Modří se tentokrát pustili do tvorby přáníček, do kterých pro maminku vtiskly pomocí dlaní svá originální srdce. Celé odpoledne se velmi vydařilo a užily si ho nejen děti, ale i rodiče, kteří se na naši práci přišli podívat.

 

Turnaj ve vybíjené

V pátek 25.4.2014 jsme ve školní družině pořádali turnaj ve vybíjené. Děti jsme rozdělili do osmi družstev, která mezi sebou soutěžila. Jedna hra vždy trvala 5 minut, zvítězilo družstvo, které vybilo nejvíce protihráčů. Do hry děti vložily velkou energii a snažily se ze všech sil. Děti byly i přes velkou snahu vyhrát k sobě ohleduplní.  Vítězem se stalo družstvo Matěje Hanzlíka, těsně za ním družstvo Petra Bartoně. Obě družstva byla odměněna. Turnaj ve vybíjené vytvořil příjemnou soutěžní atmosféru, která nás doprovázela  celé odpoledne.

PLETENÍ POMLÁZKY

Dne 11.4. proběhla ve školní družině akce „pletení pomlázky“. Nejprve se děti prostřednictvím projekce videa seznámily s postupem správného pletení, poté se rozdělily do skupin po třech, aby si v rámci skupinky mohly vzájemně pomáhat. Všichni jsme se přesunuli na školní dvůr, kde si děti rozdělily proutky, a pak jsme se všichni společně pustili do hromadného pletení. Některé děti zvládly uplést svou pomlázku obdivuhodně rychle, a pak se vrhly na pomoc ostatním dětem, které s tímto úkolem trošku bojovaly. Při této akci byla doslova potřeba každá volná ruka, a tak se samozřejmě do pletení zapojily i vychovatelky školní družiny. Přes veškeré obtíže však nakonec každý měl svou vlastní upletenou pomlázku ozdobenou mašličkou. Byla to skutečně „týmová práce“.

 

 

 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

ZMĚNA VE ČTVRTEK tj. 20.6.2024: Vážení rodiče, zítřejší pohybová akce, na kterou jste srdečně zváni, se změní na zábavné odpoledne s piknikem a vodními radovánkami. Tato změna je z důvodu velmi teplého počasí. Prosíme, aby si děti přinesly vodní pistole, stříkadla, nebo postačí i PET láhev s dírkou. Doporučujeme převlečení (plavky, pantofle či jiné boty, které mohou namočit). Pokud budete chtít, můžete přinést nějaké dobroty na piknik v trávě. Děkujeme a těšíme se na vaši účast.

DŮLEŽITÉ: Vážení rodiče, v pátek 21. 6. 2024 bude družina z provozních důvodů otevřena pouze do 15 hodin. Děti vyzvednout od 14:50 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

DŮLEŽITÉ: Vážení rodiče, prosíme o vrácení všech čipů,  od 24.6. do 26.6.2024.  Čipy, odevzdejte na vrátnici školy do obálky nebo pytlíku, kde bude napsáno jméno dítěte, třída a počet čipů. Za vrácené čipy dostanete peníze, ale až druhý den. Po tomto termínu nebude možné čipy vrátit. Funkčnost čipů končí 30. 6. 2024. V září na každé dítě dostanete jeden čip zdarma a další čipy si koupíte za 100 Kč. Nové čipy budou připravené k vyzvednutí 2. 9. 2024 v budově školy na vrátnici. Vyzvedávat děti do konce školního roku budete přes paní vrátnou, která nám sdělí, že si jdete vyzvednout dítě. Děkujeme za spolupráci, s pozdravem Mgr. Jana Koupilová /tel. 730 167 343/

 

Důležité: Ve čtvrtek tj. 20. 6. 2024 školní družina pořádá akci POHYB A SMÍCH NÁS BAVÍ, na kterou srdečně zveme rodiče. Akce se bude konat na školní zahradě u jurty od 13:30 hodin. Přijďte za námi si zasoutěžit anebo podpořit vaše děti.

 

BLOK AKCÍ ČERVEN

Vážení rodiče, další blok akcí začíná od 17. 6. – 21. 6. 2024. Všechny akce budou začínat od 13:30 hodin.

Pondělí 17.6.2024: Výtvarné odpoledne: Mandaly

Úterý 18.6.2024: Kulturní akce: Návštěva zahradního centra - Hortis

Středa 19.6.2024: Akce pro radost:  Splněná přání

Čtvrtek 20.6.2024: Akce s rodiči: Pohyb a smích nás baví

Pátek 21.6.2024: Akce s překvapením: Odpoledne se strážníky Městské policie

 

V úterý 23.4.2024 bude provoz v družine prodloužen do 18:00 hodin.

 

BLOK AKCÍ KVĚTEN

Vážení rodiče, další blok akcí začíná od 29. 4. – 3. 5. 2024. Všechny akce budou začínat od 13:30 hodin.

Pondělí 29.4.2024: Výtvarná akce: Módní pohádkové oblečení

Úterý 30.4.2024: Akce s překvapením: Slet čarodějů a čarodějnic

Středa 2.5.2024: Akce s knihou:  Kniha a prázdniny

Pátek 3.5.2024: Akce s pohybem: Běhací pexeso

 

 

BLOK AKCÍ DUBEN

Pondělí 8.4.2024: Dílničky – rukodělné hudební tvoření

Úterý 9.4.2024: Akce s překvapením: Návštěva Městské policie

Středa 10.4.2024: Den Země – úklid kolem školy

Čtvrtek 11.4.2024: Výtvarné odpoledne – obrázky pro seniory

Pátek 12.4.2024: Pohybové odpoledne – Hlemýždí pochod a zaječí běh

 

Vážení rodiče, během velikonočních prázdnin /28.3.2024/, bude školní družina v provozu od 6:30 do 15:00 hodin.

 

Vážení rodiče, březnový blok akcí začíná od 15. 3. – 22. 3. 2024. Vše naleznete na web.stránkách školní družiny /https://www.zszidlochovice.cz/skolni-druzina/aktualne-2/. Všechny akce budou začínat od 13:30 hodin.

Pátek 15.3.2024: Akce s překvapením - Křeslo pro školního hosta

Pondělí 18.3.2024: Akce pro radost: Odpoledne splněných přání

Úterý 19.3.2024: Akce s knihou: Čtenářská dílnička s plyšovým kamarádem

Středa 20.3.2024: Vědomostní akce: Riskuj

Pátek 22.3.2024: Akce v přírodě: Vítání jara

Důležité: Vážení rodiče, v pátek 1.3.2024 školní družina pořádá akci DRUŽINA MÁ TALENT, na kterou srdečně zveme rodiče a prarodiče. Akce se bude konat v přístavbě školy v sále od 13:30 hodin. Přijďte za námi se podívat a podpořit dovednosti vašich dětí. Těší se děti a vychovatelky družiny.

Únorový blok akcí začíná od 26.2.– 1.3.2024. Vše naleznete na web.stránkách školní družiny /https://www.zszidlochovice.cz/skolni-druzina/aktualne-2/. Všechny akce budou probíhat od 13:30 hodin.

Pondělí 26.2.2024: Hudební odpoledne: Ukaž, co umíš
Úterý 27.2.2024: Akce v přírodě: Džungle – hra
Středa 28.2.2024: Odpoledne deskových her: Hraj a vyhraj
Čtvrtek 29.2.2024: Akce s překvapením: Karneval
Pátek 1.3.2024: Akce s rodiči: Družina má talent

 

 

Vážení rodiče, během pololetních prázdnin /2.2.2024/, bude školní družina v provozu od 6:30 do 15:00 hodin.

POZOR: Vážení rodiče, během jarních prázdnin /5.2.-9.2.2024/ nebude školní družina v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. Děkujeme 

 

BLOK AKCÍ ÚNOR

Pondělí 26.2.2024: Hudební odpoledne: Ukaž, co umíš

Úterý 27.2.2024: Akce v přírodě: Džungle – hra

Středa 28.2.2024: Odpoledne deskových her: Hraj a vyhraj

Čtvrtek 29.2.2024: Akce s překvapením: Karneval

Pátek 1.3.2024: Akce s rodiči: Družina má talent

 

 

 

Školní družina: Vážení rodiče, během vánočních prázdnin /23.12.-2.1.2024/ nebude školní družina v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. 

 

Vážení rodiče, 

BLOK AKCÍ LEDEN / Všechny akce začínají od 13:30 hodin/

Pondělí 15.1.2024: Akce s knihou: Děti pro knihu a kniha pro děti

Úterý 16.1.2024: Akce v přírodě: Badatelé v zimě

Středa 17.1.2024: Akce s překvapením - Křeslo pro školního hosta

Čtvrtek 18.1.2024: Vědomostní akce: Křížovky a hry

Pátek 19.11.2024: Akce s pohybem: Turnaje v míčových hrách

19.11.2023 se budou konat třídní schůzky, školní družina bude prodloužena do 18:30 hodin.

 

DŮLEŽITÉ: Vážení rodiče, zítra tj. 7.12. půjdeme na plánovanou vycházku k rozhledně. Odcházíme v 13:30  hodin a plánovaný návrat okolo 15:30 hodin. Prosím, aby děti měly vhodnou obuv a teplé oblečení. Děkujeme

 

Vážení rodiče, prosincový blok akcí začíná od 4.12. – 8.12.2023. 

BLOK AKCÍ PROSINEC / Všechny akce začínají od 13:30 hodin/

Pondělí 4.12.2023 – Akce s hudbou: Vánoční zpívání /začátek v 13:30 a předpokládaný konec v 15:00 hodin/

Úterý 5.12.2023 – Akce s překvapením: Čertoviny – kniha hříchů /začátek v 13:30 a předpokládaný konec v 15:00 hodin/

Středa 6.12.2023: Hudebně-rukodělné odpoledne: Tajná přání /začátek v 13:30 a předpokládaný konec v 15:00 hodin/

Čtvrtek 7.12.2023: Akce v přírodě: Stopovaná na rozhlednu /začátek v 13:30 a předpokládaný konec v 15:30 hodin/Pozor půjdeme na rozhlednu, děti oblečte dle počasí, hlavně dobré boty. Děkujeme

Pátek 8.12.2023: Akce s rodiči: Vánoční dílničky /začátek v 13:30 a předpokládaný konec v 15:00 hodin/ V pátek dne 8.12. pořádáme VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, tato akce je i pro rodiče, prarodiče. Přijďte za námi, nasát vánoční atmosféru, vánočně tvořit anebo jen podpořit své děti. Těší se vychovatelky školní družiny.

 

 

BLOK AKCÍ LISTOPAD 

Pondělí 13.11.2023 – Akce s knihou: Hledání pokladu

Úterý 14.11.2023 – Zážitková divadelní akce: Pohádkový chaos

Středa 15.11.2023: Výtvarná akce: Pohádkové mandalky

Čtvrtek 16.11.2023: Sportovní odpoledne: Poznej své tělo

 

Školní družina: Vážení rodiče, během podzimních prázdnin /26.-27.10./ nebude školní družina v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. Děkujeme za pochopení

 

Vážení rodiče, druhý blok akcí začíná od 9.10. – 13.10.2023. Vše naleznete na web.stránkách školní družiny. Akce budou probíhat od 13:30 – 15:00 hodin, pouze akce DRAKIÁDA dne 13.10. bude v čase od 13:30 do 16:00 hodin. Drakiáda je akce i pro rodiče, sraz před školou v 13:30 hodin. S sebou draka a dobrou náladu.

 

BLOK AKCÍ ŘÍJEN / Všechny akce začínají od 13:30 hodin/

Pondělí 9.10.2023 - Hudební odpoledne: Poznej svého kamaráda

Úterý 11.10.2023 - Rukodělná akce: Příroda a její bohatství

Středa 11.10.2023: Akce s překvapením - Křeslo pro školního hosta

Čtvrtek 12.10.2023: Akce s pohybem: Jsme jedna rodina

Pátek 13.10.2023: Akce s rodiči - Drakiáda

 

10.10.2023 se budou konat třídní schůzky, školní družina bude prodloužena do 18:30 hodin.

 

Vážení rodiče, v pátek tj. 29. 9. nebude školní družina v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. Děkujeme za pochopení

 

BLOK AKCÍ ZÁŘÍ / Všechny akce budou od 13:30 do 15:00 hodin/

Pondělí 18.9.2023 - Akce s knihou: Staň se badatelem,

Úterý 19.9.2023 - Výtvarná akce: Tvoříme s pohádkou,

Středa 20.9.2023: akce s pohybem - Seznamka,

Čtvrtek 21.9.2023: Akce s překvapením: Návštěva Městské policie,

Pátek 22.9.2023: Akce v přírodě - Skřítkování pod stromy.

 

 

Školní družina začíná odpoledním provozem v pondělí 4.září 2023.

Od úterý tj. 5.září začíná ranní provoz. 

Na všechny děti se těší vychovatelky školní družiny: Jana Koupilová, Pavla Kratochvílová, Markéta Koláčková, Klára Ivanová, Markéta Dobrovolná a Dagmar Zatočilová.

 

Rozdělení dětí do oddělení:

ČERVENÉ ODDĚLENÍ :  1. A +   část dětí z 3.A

ZELENÉ ODDĚLENÍ:      1. B +  část dětí z 3.A

ŠEDÉ ODDĚLENÍ:            3.B + 5.A + 5.B

MODRÉ ODDĚLENÍ:        2.A + 4. A + 4. C

ORANŽOVÉ ODDĚLENÍ: 2.B + 4. B

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ:           2.C + část dětí z 3. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásné prázdniny.

 Vážení rodiče, dne 30. 6. 2023 bude družina z provozních důvodů zkrácená do 14 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Školní družina: Vážení rodiče, zítra to je pátek 23.6. od 13:30 do 15:00 hodin budeme mít v družině vodní dovádění s piknikem. Prosíme, aby si děti přinesly plavky a vhodnou obuv, kterou mohou namočit. Malé občerstvení a láhev s pitím, případně krém na opalování, pokrývku hlavy, pistolku na vodu. Děkujeme

 

Vážení rodiče, dne 30. 6. 2023 bude družina z provozních důvodů zkrácená do 14 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, v pondělí tj. 12. 6. 2023 máme naplánovanou akci: NÁVŠTĚVA MYSLIVNY. Odchod od školy v 13:30 hodin a předpokládaný návrat v 16:00 hodin. S sebou batůžek s pitím a malou svačinkou, pohodlnou obuv a vhodné oblečení dle počasí.  Velmi důležité: Pokud má vaše dítě samostatný odchod dříve než v 16:00 hodin, tak nám písemně sdělte, v kolik hodin má vaše dítě odejít. Děkujeme

Vážení rodiče, v pátek tj. 16.6. od 13:30 hodin jste srdečně zváni na zábavné odpoledne na školní zahradě. S sebou donést dobrou náladu.

 

V úterý 13.6.2023 od 13:30 – 15:00 hodin: do školy přijdou strážníci Městské policie a dětem připraví odpolední program.

Středa 14.6. 2023 od 13:30 plánujeme čtenářskou dílničku pod názvem: „těšíme se na prázdniny“. Kdo bude chtít, tak si donese svoji nejoblíbenější knihu.

Čtvrtek 15.6.2023 od 13:30 – 15:00 hodin: Rukodělno-výtvarné tvoření, každý si bude moct vybrat, co ho bude bavit.

Pátek 16.6.2023 plánuje akci i s rodiči pod názvem: „prázdninové řádění“. Na školní zahradě se sejdeme v 13:30 hodin a společně si užijeme hry s pohybem a vodou.

Pondělí 19.6.2023 půjdeme k Hrušovanskému rybníku, po cestě se bude soutěžit a plnit různé úkoly.

Úterý 20.6.2023 půjdeme v 13:30 hodin do zahradnictví Hortis.

Středa 21.6.2023 plánujeme vědomostní soutěž „Riskuj“

Čtvrtek 22.6.2023 si navodíme prázdninovou náladu u písniček, možná přijde i kytara.

Pátek 23.6.2023 si uděláme prázdninový piknik, soutěže, hry, zpívání, dovádění, no prostě užívání.

Vážení rodiče, zítra pořádáme akci „ČARODĚJNICKÝ REJ“, kdo bude chtít, ať si donese jakýkoliv kostým. Děkujeme

Školní družina: Vážení rodiče, dnešní akce jízda vlakem se ruší z důvodu počasí. Akce je přesunuta na středu, pokyny se nemění. Pokud někdo z rodičů bude potřebovat své dítě vyzvednout dříve než v 12:25 hodin, tak napište lísteček v kolik hodin nebo volejte na tel: 730167343. Děti, které mají tento den kroužky, tak zůstávají ve škole a půjdou na ně. Akce je dobrovolná, v družině bude připraven náhradní program.  Děkujeme

Vážení rodiče, ve čtvrtek 27. 4. 2023 se koná v družině akce „Družina má talent“, na kterou jste srdečně zváni. Prosíme rodiče i prarodiče, aby přišli podpořit své dítě. Celá akce se bude konat v budově školy v multifunkčním sále od 13:30 hodin a předpokládaný konec kolem 15:00 hodin. Děkujeme a těšíme se na vás.

Vážení rodiče, v pondělí tj. 24. 4. 2023 máme naplánovanou akci: jízda vlakem ze Židlochovic do Hrušovan. Na zpět se půjde pěšky a cestou budeme plnit úkoly na téma vlaky. Kdo bude mít zájem o tuto akci, tak donese v pondělí 6 Kč,- na vlak. Tato akce vyžaduje ukázněné a bezpečné chování od všech dětí, které pojedou. Děti, které nepojedou, budou mít náhradní program v družině. S sebou baťůžek, malou svačinku a láhev s pitím. Prosíme vhodné oblečení a obuv. Děkujeme

Vážení rodiče, ve středu tj. 19. 4. 2023 půjdeme na zámek. První skupina odchod ze školy v 12:40 hodin /2.A, 2.B, 2.C, 3.A/, Druhá skupina odchod ze školy v 13:30 hodin /3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B/ a návrat okolo 15 hodiny. Prohlídka zámku bude pro starší děti, mladší děti budou mít náhradní program v družině.

Důležité: Během velikonočních prázdnin tj. čtvrtek 6.4.2023, školní družina nebude v provozu. Nenaplněná kapacita.

Vážení rodiče, oznamuje Vám, že během jarních prázdnin nebude družina v provozu.

Školní družina: Vážení rodiče, ve čtvrtek 16. 2. se koná VEČERNÍ PRŮVOD MASEK, na který jste srdečně zváni. Odchod od budovy školy v 16:50 hodin a předpokládaný návrat okolo 18:00 hodin. Průvod bude formou procházky v jakékoliv masce a s lampiony (doporučujeme nehořlavý, raději na baterku). Během procházky se budou plnit jednoduché úkoly. Sraz před budovou ZŠ Tyršova, hlavní vchod. Těšíme se na Vás – vychovatelky školní družiny.

 

Důležité: Během pololetních prázdnin tj. pátek 3.2.2023, školní družina nebude v provozu. Nenaplněná kapacita.

 

Vše krásné a dobré v Novém roce přejí vychovatelky školní družiny.

 
Tichá noc nastala a sníh jen jiskří,
v záři měsíce potok se bystří.
Chodíme lesem a ticho je v nás,
jasná noc ohlásí vánoční čas.
Krásné vanoční svátky 
a vše krásné do Nového roku,
přejí vychovatelky školní družiny.

V pátek 16.12.2022 bude školní družina z provozních důvodů zkrácená do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, ve čtvrtek tj. 15.12., se koná odpolední VÝŠLAP NA ROZHLEDNU,  na který jste srdečně zváni. Odchod od budovy školy v 13:30 hodin a předpokládaný návrat okolo 16 – 16:30 hodiny. Po cestě si zahrajeme několik krátkých her. Na rozhledně na nás bude čekat teplý čaj a vánoční sladké překvapení. Prosíme rodiče, aby dětem dali malý batůžek s pitím a vhodnou obuv a oblečení dle počasí. Sraz před budovou ZŠ Tyršova, hlavní vchod. Prosíme rodiče, kteří potřebují své dítě vyzvednout dříve než v 16 hodinou, tak prosíme o vyzvednutí před celou akcí tj. do 13:30 hodin. Těšíme se na Vás – vychovatelky školní družiny.

 

V pátek 16.12.2022 bude školní družina z provozních důvodů zkrácená do 15 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, školní družina bude v úterý tj. 13.12.2022 prodloužená do 18 hodin. 

Vážení rodiče, v úterý tj. 13.12., pokud si přijdete pro své dítě a půjdete s dítětem na třídní schůzky/tripartita/, tak si normálně čipněte a běžte na něj čekat do šatny. Dítě, tam dojde a společně odejdete na třídní schůzku. Důležité je čekat v šatně, protože se s dětmi budeme různě přemisťovat po škole. Pokud, ale nepůjdete s dítětem na třídní schůzku, tak si čipněte a čekejte na něj jako obvykle u vrátnice. Samozřejmě platí informace, že školní družina bude v provozu do 18 hodin. Děkujeme

 

 

Vážení rodiče, dne 27.11.2022 se bude konat průvod světýlek k vánočnímu stromu. Odchod od školy je plánovaný v 16:15 hodin. Akce je pořádána mateřskou školou. Všechny vás srdečně zveme na krásnou světýlkovou procházku.

 

Vážení rodiče, na pátek 18. listopadu 2022, vyhlašuje ředitel školy z organizačních a technických důvodů ředitelské volno. Školní družina nebude v provozu. Děkujeme za pochopení.

 

Školní družina během podzimních prázdnin bude v provozu. Všechny děti, které se nahlásily, budou mít zajištěný oběd v jídelně. Přichod dětí přes vrátnici školy od 6:30 - 8:00 hodin. Oběd bude v 11:00 hodin. Provoz bude ukončen v 15:00 hodin.

 

Prosíme rodiče, aby dávali dětem větší svačinky /některé děti nemají v odpoledních hodinách již žádné jídlo a mají potřebu jíst/. Děkujeme

 

 

Od 1.10.2022 budeme ve školní družině rozšiřovat další oddělení.

Nové rozdělení dětí do oddělení:

 

ČERVENÉ ODDĚLENÍ :  2. A + část děti z přípravky +  chlapci z 3. A+  5. A

ZELENÉ ODDĚLENÍ:      2. B +  část děti z přípravky+ děvčata z 3.C

ŠEDÉ ODDĚLENÍ:            2. C + chlapci z 3.C

MODRÉ ODDĚLENÍ:        1.A + děvčata z 3. A

ORANŽOVÉ ODDĚLENÍ: 1.B + děvčata z 3. B

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ:           1.C + chlapci z 3. B

FIALOVÉ ODDĚLENÍ:       4.A + 4.B + 5.B

 

 

Provoz školní družiny začíná ve čtvrtek 1.září 2022

Rozdělení dětí do oddělení

ČERVENÉ ODDĚLENÍ :  2. A + děti z 4. A + děti z 5.tříd

ZELENÉ ODDĚLENÍ:      2. B + chlapci z 4.B + děti z přípravky

ŠEDÉ ODDĚLENÍ:            2. C + chlapci z 3.C + děvčata z 4.B

MODRÉ ODDĚLENÍ:        1.A + 3. A

ORANŽOVÉ ODDĚLENÍ: 1.B + děvčata z 3. B

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ:           1.C + děvčata z 3. C + chlapci z 3. B

Oddělení červené, zelené a šedé budou u paní vychovatelky Koupilové, Kratochvílové, Koláčkové.

Oddělení modré, oranžové a žluté u paní vychovatelky Ivanové, Dobrovolné, Zatočilové.

 

Krásné prázdniny a už teď se těšíme na nový školní rok 2022/23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina bude 30.6.2022 z provozních důvodů zkrácena do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na společnou družinovou akci pod názvem: „Hýbání nás baví“, která se uskuteční v pátek v 17. 6. 2022. Sraz je před školou v 13:30 hodin. Těšíme se na společný strávený čas.

 

DŮLEŽITÉ:

Vážení rodiče, v pátek tj. 29. 4. 2022 bude čarodějnický rej, děti mohou přijít v kostýmech. Celé odpoledne budeme soutěžit a na závěr opékat špekáčky. Prosíme, donést si špekáček, který bude v podepsaném sáčku se jménem a třídou. Ten hned ráno odevzdají ve třídě třídní učitelce, dáme ho do lednice. Také si donést nějaké pečivo s pitím. Děkujeme za spolupráci

Školní družina během velikonočních prázdnin nebude v provozu.

Důvod: nenaplněná kapacita

Vážení rodiče, v pátek 1. 4. 2022 se koná v družině akce „Družina má talent“, na který jste srdečně zváni. Celá akce bude probíhat v budově školy v multifunkčním sále od 13:30 hodin a předpokládaný konec kolem 15:00 hodin. Děkujeme a těšíme se na vás.

 

Školní družina během jarních prázdnin nebude v provozu.

Důvod: nenaplněná kapacita

Pozor změna: Vážení rodiče, ve čtvrtek 10. 2. se koná VEČERNÍ PRŮVOD MASEK, na který jste srdečně zváni. Odchod od budovy školy v 16:45 a předpokládaný návrat okolo 18:00 hodin. Průvod bude formou procházky na cyklostezce, v jakékoliv masce a s lampiony (doporučujeme nehořlavý, raději na baterku). Během procházky se budou plnit různé úkoly, doporučujeme vhodnou obuv. Sraz před budovou ZŠ Tyršova, hlavní vchod. Těšíme se na Vás – vychovatelky z družiny.

Pozor důležité: Školní dužina během pololetních prázdnin tj. 4.2.2022 nebude v provozu. Důvod: Zhoršení epidemiologické situace.

 

Školní družina bude během pololetních prázdnin /4.2.2022/ v provozu od 6:30 – 15:00 hodin. 

 

Vážení rodiče, ve dnech od 23.12. do 31.12.2021 školní družina nebude v provozu, máme vánoční prázdniny. Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví.

 

Školní družina bude v úterý tj. 21.12.2021 z provozních důvodů zkrácena do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

Školní družina bude prodloužena ve dnech 14. – 16. 12.2021 do 18 hodin.

 

Pozor změna u Vánočního tvoření, tato vnitřní akce bude pouze s dětmi. Pro rodiče a děti jsme připravili akci venku tj. 3.12. 2021 a to pod názvem „Mikulášská nadílka pro zvířátka“. Společně se vydáme na vycházku, po cestě budeme plnit jednoduché úkoly. Odchod od školy v 13:30 hodin a předpokládaný návrat v 16:00 hodin. S sebou malý baťůžek s pitím. Sportovní oblečení dle vašeho uvážení. Těšíme se a děkujeme.

 

DŮLEŽITÉ: Školní družina během podzimních prázdnin nebude v provozu. Důvod: Zhoršení epidemiologické situace /onemocnění přihlášených dětí/.

Školní družina bude v provozu ve středu 27. 10. 2021 od 6:30 – 15:00 hodin.

V pátek tj. 29. 10. 2021 školní družina nebude v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita.

V době třídních schůzek tj. 7.10.2021 bude školní družina v provozu do 18:00 hodin.

DRAKIÁDA: V pátek 15.10., bude společná akce i s rodiči „Drakiáda“. Prosíme rodiče, aby dětem pořídili draka. Pouštění draka bude na kopci Výhon. Společně odejdeme od budovy školy v 13:30 a předpokládaný návrat kolem 16 hodiny. S sebou mít baťůžek s pitím a malou svačinkou, a létajícího draka. Sportovní oblečení a obuv dle vašeho uvážení. Těšíme se a děkujeme.

 

DŮLEŽITÉ:  V pondělí 27. 9. 2021 bude školní družina zkrácená do 16:00 hodin z organizačních důvodů. Děkujeme za pochopení.

Provoz školní družiny začíná ve středu 1.září 2021

 

Rozdělení dětí do oddělení

ČERVENÉ ODDĚLENÍ :  1. A + děvčata z 3. A + děti z 5.C

ZELENÉ ODDĚLENÍ:      1. B + děvčata z 3.B

ŠEDÉ ODDĚLENÍ:            1. C + chlapci z 3.B

MODRÉ ODDĚLENÍ:        2. A + část přípravky

ORANŽOVÉ ODDĚLENÍ: 2. B + část přípravky + část 4.B

ŽLUTÉ ODDĚLENÍ:           2. C + chlapci z 3. A

 

Oddělení červené, zelené a šedé budou u paní vychovatelky Koupilové, Kratochvílové, Koláčkové.

Oddělení modré, oranžové a žluté u paní vychovatelky Ivanové, Dobrovolné, Zatočilové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní družina přeje krásné prázdniny.

ŠD: V úterý tj. 29. 6. 2021 bude z provozních důvodů družina zkrácena do 15:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

ROZLOUČENÍ NA PRÁZDNINY - PIKNIK

Dne 25.6.2021 půjdeme s dětmi na celé odpoledne do přírody na kopec Výhon. Celé odpoledne bude plné zábavy a soutěží. Odchod od školy v 13:30 hodin a předpokládaný návrat v 16:00 hodin. Děti sportovní oblečení dle počasí, pohodlnou obuv, malou deku, baťůžek s pitím a malou svačinkou, nějaké ovoce. Dejte dětem i repelent. Děkujeme

 

Od 17.5.2021 je provoz ve školní družině v běžném režimu. Ranní družina od 6:15 - 7:45 hodin, odpolední hned po vyučování do 17:00 hodin.

 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací je od pondělí tj. 12.4.2021 provoz školní družiny omezen a to střídavě na sudý týden a lichý týden.

Od 12.4. - 16.4. 2021 - provoz ve školní družině bude pro první ročníky/lichý týden/.

Od 19.4. - 23.4.2021 - provoz bude pro druhé a třetí ročníky /sudý týden/

Následující týdny se budou střídat - liché a sudé týdny.

 

 

 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací je od pondělí tj. 1.3.2021 přerušen provoz školní družiny.

 

 

 

ŠD - během jarních prázdnin tj. 22.2.- 26.2.2021,školní družina nebude v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. Děkujeme

 

 

 

 

ŠD - během pololetních prázdnin tj. 29.1.2021,školní družina nebude v provozu. Důvod: nenaplněná kapacita. Děkujeme

 

 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací je od pondělí tj. 4. 1. 2021, školní družina v provozu pro děti z přípravné třídy, z prvních a druhých tříd.

 

Školní družina otevřena pro všechny děti s dodržování vládních opatření.

 

Školní družina v provozu od 30.11.2020 i pro děti ze třetích tříd.

Školní družina v provozu od 18.11.2020 pro děti z přípravné třídy, z prvních a druhých tříd.

 

Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemiologickou situací je od středy 14. října 2020 přerušen provoz školní družiny.

 

13.10. nepůjde elektrický proud v celé škole, proto prosím zvažte nutnost umístění dítěte v ranní družině. Kdo ranní družinu pro dítě bude potřebovat, tak vchod bude otevřen v přístavbě. U vchodu si vychovatelka dítě převezme.

 

8.10.2020 bude školní družina prodloužená do 18:00 hodin.

 

Platba za 1.pololetí do konce měsíce září - 1000Kč.

 

Prosíme rodiče, aby dávali dětem větší svačinky /některé děti nemají v odpoledních hodinách již žádné jídlo a mají potřebu jíst/. Děkujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

                  CESTUJEME ZA POZNÁNÍM POHÁDKOU

 

            Celý školní rok budeme putovat různými pohádkami. Úkolem je seznámení dětí s nejznámějšími pohádkami. Pohádka pro děti slouží jako zásobárna znalostí o světě kolem nich, jak to na světě chodí. O boji dobra se zlem, že dobro nakonec vždycky zvítězí, i když musí překonat spoustu překážek. V pohádkových příbězích jsou ukryté typické mezilidské konflikty, chování lidí. Děti se dostávají do světa fantazie plného dobrodružství a neuvěřitelných příběhů. V příbězích hrdina musí překonat různá protivenství, musí prokázat statečnost, píli, poctivost, trpělivost a lásku, pak dojde ke svému cíli. Tím se děti učí překonávat různé překážky, něco dokázat a zvládnout, vydržet a být dobrým. Pohádky pomáhají rozvíjet jejich tvořivé myšlení, ale zároveň jim i umožňují řešit klíčová témata, která jsou nezbytnou součástí jejich vývoje. Pohádkový svět je možná odlišný od toho našeho, ale symboly v něm, podstata příběhu a ponaučení nikoliv. Dítě má možnost prostřednictvím pohádek poznat mnoho důležitých věcí. Učí se o základních protikladech dobra a zla, lásky a nenávisti a života a smrti. Pohádkové bytosti jsou skromné, pilné, učenlivé, nikým nepohrdají a váží si každé rady. Jsou trpělivé, upřímné a mají dobré srdce. Je velmi důležité, aby se dítě s takovými vlastnostmi setkalo a přirozeně si jich vážilo. Pohádky děti učí lásku k přírodě, k dobrým lidem a ke světu, ve kterém žijeme.

Cíl:

 • seznámení s nejznámějšími pohádkami
 • rozvoj schopnosti naslouchat a sledovat děj
 • rozvoj paměti
 • rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností při reprodukci a práci s pohádkou
 • rozvoj schopnosti po určitou dobu se soustředit
 • rozvoj vnímání časové posloupnosti děje, rozvoj logického myšlení
 • rozvoj čtenářských dovedností při čtení textů
 • rozvoj a podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami
 • rozvoj jemné motoriky /stříhání, skládání, vybarvování, kreslení/
 • rozvoj jazykových dovedností při práci s texty
 • rozvoj fantazie
 • rozvoj schopnosti vžít se do role /dramatizace/

                                  

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční projekt: „KRÁLOVSTVÍ PŘÍRODY“

 

            Projekt o přírodě se zaměřuje na vlastní prožitky dítěte, vychází z jeho zvídavosti, dává si jako jeden z hlavních cílů rozvíjet jeho osobnost, prohloubení samostatnosti, technické představivosti, fantazie i smyslu pro spolupráci, radost ze získaných informací s rozvojem čtenářství. Je velmi důležité vytvořit základy správného vztahu k přírodě, naučit se nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme. Práce a činnosti s dětmi se uskuteční v různém prostředí, důraz je kladen na aktivní účast dětí. Důležitou součástí jsou celoroční akce a činnosti na školní zahradě a mokřadu, v zámeckém parku a v městečku, spolupráce s rodiči, práce s tradičním i netradičním materiálem.

            Cílem projektu je v průběhu školního roku získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Tento projekt je vzdělávací a opírá se o literární, výtvarné, hudební, dramatické i sportovní činnosti, ale také propojuje původní zkušenosti dětí s novým poznáním, využívá informací, reality, prožitků, myšlení a projevů citů dětí, posiluje jejich fyzické i psychické kondici. V průběhu projektu vzniknou materiály v podobě fotodokumentace, výtvarných a rukodělných prací.

 Cílem projektu:

 • rozvíjet osobnost a individualitu každého žáka, podporovat jeho sebeúctu a pomáhat mu poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a souladu s reálnými možnostmi
 • připravovat děti k tomu, aby se projevovaly jako svobodné osobnosti
 • posilovat empatii, ohleduplnost a toleranci
 • rozvíjet u dětí schopnost spolupráce s ostatními a respekt k práci a úspěchů druhých
 • učit aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví
 • rozvíjet vnímavost a citlivý vztah ke svému prostředí a přírodě
 • podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 • cílem je rozvoj paměti, schopnosti naslouchat a sledovat děj, soustředění, rozvoj logického myšlení, fantazie, podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami, rozvoj jemné motoriky /stříhání, skládání, vybarvování, kreslení/, rozvoj schopnosti vžít se do role /dramatizace/ a jiné.

 

 

Výchovně vzdělávací oblasti

Výchovně vzdělávací oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jsou aplikovány na druhy činností odehrávající se ve školní družině. V naší školní družině využíváme projekt základního vzdělání pro školní družinu – průřezové téma:

 

1. Člověk a jeho svět

Pravidelné činnosti

Vycházky ulicemi, kde děti bydlí, vycházky kolem školy, řeky

 

 

Tematický okruh

Průběžné činnosti

Cesta do školy

/1,4,5,6/

 

Místo, kde žijeme

Příležitostné činnosti

Prohlídka školy, výstavy prací

 

2. Člověk a jeho svět

Pravidelné činnosti

Mluvit s dětmi, co vidí v televizi, povolání, dárečky, narozeniny, kamarádi

 

 

Tematický okruh

Průběžné činnosti

Mediální výchova

/1,2,4,5,6/

 

Lidé kolem nás

Příležitostné činnosti

Beseda o civilizačním pokroku /mobily, počítače atd./

 

 

3. Člověk a jeho svět

Pravidelné činnosti

Výrobky, malování – roční období

 

 

 

Tematický okruh

Průběžné činnosti

Kalendář – čas v životě

/1,2,3,4,6/

 

Lidé a čas

Příležitostné činnosti

Módní přehlídky, Den země, Beseda o životním prostředí

 

4. Člověk a jeho svět

Pravidelné činnosti

Četby, vyprávění, kresby, Vánoce, Velikonoce, pozorování rostlin a živočichů, etika

 

Tematický okruh

Průběžné činnosti

Roční období /1,2,3,4,5,6/

 

 

Rozmanitost přírody

Příležitostné činnosti

Besedy, tematické vycházky

 

5. Člověk a jeho svět

Pravidelné činnosti

Úklid svých věcí, pracoviště, zdravý životní styl, pohyb na zdravém vzduchu, sportovní hry, hry s míčem

 

Tematický okruh

Průběžné činnosti

Životní prostředí – environmentální výchova

/1,2,3,4,5/

 

 

Člověk a jeho zdraví

Příležitostné činnosti

Beseda s lékařem, policií, hasiči

 

 

 

 

 

 

 

 

Námět činnosti

Školní roční projekt ve školní družině „KRÁLOVSTVÍ PŘÍRODY“

Termín: od 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 

Oddělení ŠD – červené, zelené, šedé, oranžové, modré, žluté.

Časová náročnostProjekt je rozpracován do 10 měsíců školní docházky v družině.
Místo realizaceProstory školní družiny a okolí školy.
Cílová skupinaDěti 1. stupně ZŠ navštěvující školní družinu.
Výchovně vzdělávací cílRozvíjení čtenářské gramotnosti, čtení s porozuměním, přiblížit a vytvořit vztah s přírodou, podpora týmové spolupráce a formování osobnosti dítěte.
MotivaceČtení knih a příběhů, prožité vlastní zážitky při bádání v přírodě, objevování nových prožitků, prohloubení samostatnosti, radost z práce, fantazie a smysl pro spolupráci.
Metody práceVycházky do přírody. Kreslení a malování. Tvoření s tradičním i netradičním materiálem. Přednášky a besedy. Spolupráce s rodiči. Tematické akce v přírodě. Hledání informací v knihách, encyklopediích, časopisech, internetu. Zábavné hry a soutěže.
FormyLibovolné – zvolí si samostatně vychovatelka
Způsob hodnoceníSebehodnocení, vlastní hodnocení, hodnocení oddělení, hodnocení vychovatele a vedení školy provede vlastní hodnocení.

Klíčové kompetence

 

 

Činnosti ve školní družině vedou ke komplexnímu působení s pomocí klíčových kompetencí. V projektu jsou uplatněny klíčové kompetence:

Klíčové kompetence učení – získat chuť k učení, dokončení práce, hodnocení výkonů, hledání otázek a odpovědí, uplatnění, pozitivní vztah k učení.

Kompetence k řešení problémů – získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, při řešení uplatňovat různé metody a myšlenkové operace, volit pomůcky, metody a techniky, výběr a vlastní realizace obrázku, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.

Kompetence komunikativní – vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání, vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory, vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Kompetence sociální – stanovit si cíle, posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, dále se vzdělávat, pracovat v týmu, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.

Kompetence občanské – respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní dědictví.

Kompetence k trávení volného času – vlastní zpracování zvoleného tématu libovolnou technikou, vedení k seberealizaci a zvyšování zdravého sebevědomí a prohlubování sebereflexe.

Očekávaný výstup

Čtené příběhy napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, dozvídá se nové informace a dokáže s nimi pracovat, umí naslouchat a spontánně vyprávět, tvořivě pracovat a použít k tomu svou jedinečnou fantazii, spolupracovat s ostatními, mít radost z prožitého času.

Také výstup v podobě fotodokumentace, výtvarných a rukodělných prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční projekt: „ROK S BAJKAMI“

 

Projekt s názvem Rok s bajkami hravou formou rozvine u dětí zájem o čtení a knihu. Projekt na rozvoj čtenářství je zpracován zábavnou formou tak, že děti pochopí a naleznou, že má kniha zajímavý a někdy poučný děj, který mohou společně s hrdinou v knize prožít. Četba musí děti zaujmout, pobavit, poučit, ale i zaměstnat, neboť pokud se děti skutečně aktivně podílejí na činnostech, zároveň se tak učí. Kromě rozvíjení čtenářství pamatuji i na mezipředmětové vztahy s cílem rozvíjet všechny potřebné kompetence.

Cílem projektu je v průběhu školního roku získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Tento projekt je vzdělávací a opírá se o literární, výtvarné, hudební, dramatické, ale i sportovní činnosti, ale také propojuje původní zkušenosti dětí s novým poznáním, využívá informací, reality, prožitků, myšlení a projevů citů dětí, posiluje jejich fyzické i psychické kondici.

V průběhu projektu vzniknou materiály činností v podobě fotodokumentace, výtvarných a rukodělných prací.

 

 

 

Cíl projektu:

 • cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o nové zážitky a s nimi spojené informace
 • hravou formou vzdělávání naučit děti spolupráci, lepší komunikaci a kreativitě
 • pomocí čtených příběhů děti motivovat hledat přátelství kolem sebe, úsměv, toleranci k druhým, vlídná slova
 • podporovat rozvoj všech smyslů, fyzickou i psychickou zdatnost.
 • pomocí hrdinů z knihy získá správnou motivaci k pohybu a zkvalitnění způsobu života
 • cílem je rozvoj paměti, schopnosti naslouchat a sledovat děj, soustředění, rozvoj logického myšlení, fantazie, podpora čtení s porozuměním při čtení textů a práci s větami, rozvoj jemné motoriky /stříhání, skládání, vybarvování, kreslení/, rozvoj schopnosti vžít se do role /dramatizace/ a jiné.

 

Námět činnosti

Školní roční projekt ve školní družině „ROK S KNIHAMI A BAJKAMI“

Termín: od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2022 

Oddělení ŠD – červené, zelené, šedé, oranžové, modré, žluté.

Časová náročnostProjekt je dlouhodobý a je rozpracován do 10 měsíců školní docházky do družiny.
Místo realizaceProstory školní družiny a okolí školy.
Cílová skupinaDěti 1. Stupně ZŠ navštěvující školní družinu.
Výchovně vzdělávací cílPodpora čtenářské gramotnosti, motivace k aktivnímu čtení s porozuměním, navazování kontaktů s kamarádem při společné četbě.
MotivaceČtení knihy, udělat kamarádovi radost, prožít hezké chvilky u knížky, hlasité čtení pohádek a bajek v družině, ale i doma své rodině atd.
Metody práceKreslení a malování. Přednášky a besedy. Vycházky do přírody. Tematické akce v hernách i v přírodě Hledání informací v knihách, encyklopediích, časopisech, internetu. Zábavné hry a soutěže.
FormyLibovolné – zvolí si samostatně vychovatelka
Způsob hodnoceníSebehodnocení, vlastní hodnocení, hodnocení oddělení, hodnocení vychovatele a vedení školy provede vlastní hodnocení.

Klíčové kompetence

 

 

Činnosti ve školní družině vedou ke komplexnímu působení s pomocí klíčových kompetencí. V projektu jsou uplatněny klíčové kompetence:

Klíčové kompetence učení – získat chuť k učení, dokončení práce, hodnocení výkonů, hledání otázek a odpovědí, uplatnění, pozitivní vztah k učení.

Kompetence k řešení problémů – získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení a zdůvodnit je, při řešení uplatňovat různé metody a myšlenkové operace, volit pomůcky, metody a techniky, výběr a vlastní realizace obrázku, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve.

Kompetence komunikativní – vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání, vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory, vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu a chování.

Kompetence sociální – stanovit si cíle, posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, dále se vzdělávat, pracovat v týmu, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů.

Kompetence občanské – respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní dědictví.

Kompetence k trávení volného času – vlastní zpracování zvoleného tématu libovolnou technikou, vedení k seberealizaci a zvyšování zdravého sebevědomí a prohlubování sebereflexe.

Očekávaný výstup

Čtené příběhy napomáhají u dětí k rozvoji vyjadřování, řeči, komunikačních dovedností, dozvídá se nové informace a dokáže s nimi pracovat, umí naslouchat a spontánně vyprávět, tvořivě pracovat a použít k tomu svou jedinečnou fantazii, spolupracovat s ostatními, mít radost z prožitého času.

Také výstup v podobě fotodokumentace, výtvarných a rukodělných prací.

                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

                        Akce školní družiny 2023 - 2024

 

 

Datum

 Akce

 Název

18. 9. 2023

Akce s knihou

Staň se badatelem

19. 9. 2023

Výtvarná akce

Tvoříme s pohádkou

20. 9. 2023

Akce s pohybem

Seznamka

21. 9. 2023

Akce s překvapením

Návštěva Městské policie

22. 9. 2023

Akce v přírodě

Skřítkování pod stromy

9. 10. 2023

Hudební odpoledne

Poznej svého kamaráda

10. 10. 2023

Rukodělná akce

Příroda a její bohatství

11. 10. 2023

Akce s překvapením

Křeslo pro školního hosta

12. 10. 2023

Akce s pohybem

Jsme jedna rodina

13. 10. 2023

Akce s rodiči

Drakiáda

13. 11. 2023

Akce s knihou

Hledání pokladu

14. 11. 2023

Zážitková divadelní akce

Pohádkový chaos

15. 11. 2023

Výtvarná akce

Pohádkové mandalky

16. 11. 2023

Sportovní odpoledne

Poznej své tělo

4. 12. 2023

Akce s hudbou

Vánoční zpívání

5. 12. 2023

Akce s překvapením

Čertoviny – kniha hříchů

6. 12. 2023

Akce v přírodě

Stopovaná na rozhlednu

7. 12. 2023

Akce pro seniory

Vánoční koledy

8. 12. 2023

Akce s rodiči

Vánoční dílničky

15. 1. 2024

Akce s knihou

Děti pro knihu a kniha pro děti

16. 1. 2024

Akce v přírodě

Badatelé v zimě

17. 1. 2024

Akce s překvapením

Křeslo pro školního hosta

18. 1. 2024

Vědomostní akce

Křížovky a hry

19. 1. 2024

Akce s pohybem

Turnaje v míčových hrách

26. 2. 2024

Hudební odpoledne

Ukaž, co umíš

27. 2. 2024

Akce v přírodě

Džungle - hra

28. 2. 2024

Odpoledne deskových her

Hraj a vyhraj

29. 2. 2024

Akce s překvapením

Karneval

1. 3. 2024

Akce s rodiči

Družina má talent

18. 3. 2024

Akce s knihou

Čtenářská dílnička s plyšovým kamarádem

19. 3. 2024

Akce pro radost

Odpoledne splněných přání

20. 3. 2024

Vědomostní soutěž

Riskuj

21. 3. 2024

Akce s překvapením

Křeslo pro školního hosta

22. 3. 2024

Akce s rodiči

Vítání jara

8. 4. 2024

Akce s hudbou

Dílničky s rukodělně-hudebním tvořením

9. 4. 2024

Akce s překvapením

Návštěva u hasičů

10. 4. 2024

Úklid kolem školy

Den Země

11. 4. 2024

Akce pro seniory

Prázdninové písničky

12. 4. 2024

Pohybové odpoledne

Hlemýždí pochod a zaječí běh

29. 4. 2024

Akce s knihou

Kniha a prázdniny

30. 4. 2024

Akce s překvapením

Slet čarodějů a čarodějnic

2. 5. 2024

Výtvarná akce

Módní oblečení z pohádek

3. 5. 2024

Akce s pohybem

Běhající pexeso

17. 6. 2024

Akce s tvořením

Mandaly

18. 6. 2024

Kulturní akce

Návštěva zahradního centra„Hortis“

19. 6. 2024

Akce pro radost

Splněná přání

20. 6. 2024

Akce s rodiči

Pohyb a smích nás baví

21. 6. 2024

Akce s překvapením

Návštěva Městské policie

 
 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

                                            Školní družina 2023/2024     

         Vychovatelka nabízí dětem 14 denní blok aktivit pro jednotlivé oddělení.

Jméno vychovatelky

Aktivita

Aktivita

Aktivita

Aktivita

Aktivita

Aktivita

 

 

Koupilová

 

 

Kniha a písmeno

 

Domácnost

 

Výtvarné umění

 

Pohádková relaxace

 

Pohyb a hry

 

Chytré šifry s pohádkou

 

 

Kratochvílová

 

 

Kniha a písmeno

 

Bystrost

 

Objevy v dopravě

 

Hry s míčem

 

Tvořivost

 

Pohádkoví

průzkumníci

 

 

Nachtigalová

 

 

Kniha a písmeno

 

Umění hudby

 

Hry s pohádkou

 

Dramatika

 

Ruční práce

 

Pohádkový svět

 

       

 

 

Ivanová

                 

 

Kniha a písmeno

 

Umění hudby

 

Hry s pohádkou

 

Dramatika

 

Ruční práce

 

Pohádkový svět

 

 

 

Dobrovolná

 

 

Kniha a písmeno

 

Bystrost

 

Objevy v dopravě

 

Hry s míčem

 

Tvořivost

 

Pohádkoví

průzkumníci

 

 

Zatočilová

 

 

Kniha a písmeno

 

Domácnost

 

Výtvarné umění

 

Pohádková

 relaxace

 

Pohyb a hry

 

Chytré šifry s pohádkou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací řízené aktivity ve školní družině 2021/2022 

 

         Vychovatelka nabízí dětem 14 denní blok aktivit pro jednotlivé oddělení.

 

Jméno vychovatelkyAktivita

 

Aktivita

 

Aktivita

 

Aktivita

 

 

Aktivita

 

 

Aktivita

 

 

 

Jana Koupilová

 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

domácnost

 

Aktivita

výtvarné umění

 

Aktivita

pohybu

 

Aktivita

relaxu a písku

 

Aktivita

stolní hry

 

 

Pavla Kratochvílová

 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

bystrosti

 

Aktivita

dopravy

 

Aktivita

přírody

 

 

Aktivita

pohybu

 

Aktivita

dílna

 

 

Markéta Koláčková

 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

hudby

 

Aktivita

kostky

 

Aktivita

dramatiky

 

Aktivita

pokusy a objevy

 

Aktivita

pohybu

 

       

 

 

Klára Ivanová

                 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

hudby

 

Aktivita

kostky

 

Aktivita

dramatiky

 

Aktivita

pokusy a objevy

 

Aktivita

pohybu

 

 

 

Markéta Dobrovolná

 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

bystrosti

 

Aktivita

dopravy

 

Aktivita

přírody

 

 

Aktivita

pohybu

 

Aktivita

dílna

 

 

Dagmar Zatočilová

 

 

Aktivita

knihy a písmena

 

Aktivita

domácnost

 

Aktivita

výtvarné umění

 

Aktivita

pohybu

 

Aktivita

relaxu a písku

 

Aktivita

stolní hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

Přihláška do školní družiny

Zápisní lístek


Odhlášení

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače

     

 

 

KVĚTEN – ČERVEN 2024

 Červené oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka     Vymětalová Veronika

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka     Kratochvílová Pavla

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka     Koupilová Jana

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka     Vymětalová Veronika

 Zelené oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka      Koupilová Jana

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka     Vymětalová Veronika

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka      Kratochvílová Pavla

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka      Koupilová Jana

 Šedé oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka      Kratochvílová Pavla

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka      Koupilová Jana

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka     Vymětalová Veronika

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka      Kratochvílová Pavla

Modré oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka      Ivanová Klára

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka      Zatočilová Dagmar

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka      Dobrovolná Markéta

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka      Ivanová Klára

 Oranžové oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka      Dobrovolná Markéta

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka      Ivanová Klára

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka      Zatočilová Dagmar

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka      Dobrovolná Markéta

Žluté oddělení

od   29.   4. 2024   -    do  17. 5. 2024

vychovatelka      Zatočilová Dagmar

od   20.   5. 2024   -    do  31. 5. 2024

vychovatelka      Dobrovolná Markéta

od     3.   6. 2024   -    do  14. 6. 2024

vychovatelka      Ivanová Klára

od   17.   6. 2024   -    do  30. 6. 2024

vychovatelka      Zatočilová Dagmar

 

 

 
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače
Přesuňte zde soubory z počítače