Základní škola Židlochovice

Představujeme naši školu

Základní škola Židlochovice je úplnou školou s 1. – 9. ročníkem. Školu navštěvuje přes 900 žáků ze Židlochovic a 12 okolních obcí. Součástí školy je školní družina a školní poradenské pracoviště. U budovy na Tyršově ulici je sportovní areál s umělým povrchem, dětské hřiště a velká školní zahrada určená pro vzdělávání žáků.

Dlouhodobá koncepce školy vychází z našeho vzdělávacího programu „Škola pro všechny“. Naší prioritou je péče o každého žáka, individuální přístup, práce s nadanými žáky, respektování a rozvoj osobnosti, integrace žáků s poruchami učení a chování. Ke komfortu  vzdělávání na naší škole dále patří vysoká aprobovanost pedagogů, kvalitní materiálně technické vybavení, rozmanitá nabídka aktivního využití volného času, snadný přístup k internetu pro všechny žáky, adaptační programy, lyžařské kurzy, atraktivní výchovně vzdělávací exkurze, projektové dny a další aktivity, které rozšiřují a vhodným způsobem doplňují vzdělávání žáků.
Veřejnosti jsou známy naše letní příměstské tábory,  dny otevřených dveří, vánoční jarmarky.

Sportovní areál při ZŠ Židlochovce

V červnu 2015 byl slavnostně zahájen provoz ve víceúčelovém sportovním areálu při ZŠ Židlochovice. Nové sportoviště bude slouží nejen škole, gymnáziu, sportovním klubům, ale i občanům ke sportovnímu vyžití. Je možné v našem městě hostit významnější sportovní události a poskytnout jim kvalitní zázemí.

Finanční příspěvek poskytla většina obcí, jmenovitě obce Blučina, Branišovice, Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Opatovice, Sobotovice, Unkovice, Vranovice a Žabčice. Jejich ochoty najít v často napnutém obecním rozpočtu finanční prostředky na výstavbu sportoviště si velmi vážíme.

Jednotliví sportovci i organizace mohou sportovní areál v rámci jeho otvírací doby kdykoliv navštěvovat v době, kdy není školní vyučování. Při organizaci větší sportovní akce je možné si využití celého areálu  domluvit na sekretariátu školy, tel. 547 425 421.

Areál má správce, který dohlíží na dodržování provozního řádu a zajišťuje pořádek na hřišti. Provozní doba je duben až říjen 07:00 – 20:00 hodin, listopad až březen 07:00 – 16:00 hodin. V dopoledních hodinách je areál využíván pro výuku. Pro větší sportovní akci je možné, po dohodě výuku omezit.

Provozní řád sportovního areálu při ZŠ Židlochovice

Školní poradenské pracoviště

Již od roku 2005 poskytuje odbornou pomoc žákům a rodičům školní poradenské pracoviště. U speciálních pedagogů, školních psychologů, výchovných poradců, školních metodiků prevence a asistentů pedagoga najdou pomoc žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní. V případě potřeby je školní poradenské pracoviště připraveno pomoci všem žákům a jejich rodičům.  

Pomáháme vycházejícím žákům a jejich rodičům při výběru povolání v rámci kariérového poradenství. 

Informační technologie

Každá učebna naší školy je připojena do internetu a vybavena tabulí s dataprojektorem. Při výuce využíváme dotykové interaktivní tabule, chrombooky a tablety. Vše máme připojeno do internetu a provozujeme ve školní síti.

V učebně makerspace vyučujeme žáky robotiku a 3D tisk. Pracujeme s Lego Spike, IRobot Root, Lego WeDo, Micro:Bit. S výukou začínáme již v prvním ročníku v rámci projektových dnů. Pro tyto účely máme vyčleněného pedagoga, který dětem postupně odhaluje tajemství programování a robotů. Od 4. ročníku je již výuka povinná v rámci předmětu informatika. Od 7. ročníku si mohou žáci nadaní pro tento směr vzdělávání zvolit volitelný předmět Informatika, kde si své znalosti rozšiřují a zdokonalují.

Moderní jazykové učebny

Ve škole jsou žákům k dispozici dvě jazykové učebny, které jsou vybavené ovládacím pultem se sluchátky.  Pomocí tohoto zařízení je možné, aby učitel přehrával žákům cvičení, která jsou určené k poslechu a tím k rozvíjení dovednosti porozumění cizímu jazyku. Toto vybavení napomáhá i rozvoji komunikace, protože vyučující může "odposlouchávat" komunikaci mezi žáky a individuálně vstupovat do rozhovorů mezi nimi a usměrňovat konverzační cvičení.

Adaptační programy pro žáky šestých tříd

Do naší školy se sjíždějí děti ze dvanácti okolních obcí a cílem adaptačních programů je usnadnit dětem co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým novým třídním učitelem. Výraznou měrou tomu napomáhají pracovníci školní psychologové a speciální pedagogové.  Cílem těchto programů je, aby se žáci v novém kolektivu cítili dobře a aby vztahy mezi spolužáky, co nejméně ovlivňovaly jejich vzdělávací výsledky.

Moderní počítačové učebny

Naše škola se může pochlubit třemi moderními počítačovými učebnami, ve kterých žáci získávají znalosti z oblasti využití výpočetní techniky pro práci a vzdělávání. Učí se aktivně využívat kancelářské a grafické programy, upravují fotografie, osvojují si základy tvorby webových prezentací.

Výuka vaření

V pěkné školní cvičné kuchyni si žáci osvojují nejen základy správné výživy a estetického stolování, ale mají možnost popustit uzdu své fantazii například při zdobení vlastnoručně napečených perníků a přípravě dalších dobrot.

Chovatelský kroužek

V našem chovatelském koutku v budově na Tyršově ulici chováme v akváriích želvy, akvarijní ryby a další živočichy. Žáci si v praxi vyzkouší péči o živé exponáty, získávají povědomí o nutnosti chránit životní prostředí.

Pracovny odborných předmětů

V nové pracovně chemie se žáci seznamují nejen se zajímavým předmětem, ale mohou si také prakticky ověřit získané vědomosti. Velký zájem je zejména o laboratorní práce.