Základní škola Židlochovice

Představujeme naši školu

Základní škola Židlochovice je úplnou školou s 1. – 9. ročníkem. Školu navštěvuje přes 600 žáků ze Židlochovic a 12 okolních obcí. Součástí školy je i školní družina a školní poradenské pracoviště. U budovy na Tyršově ulici je také pěkný sportovní areál, v bezprostředním okolí školy je hezké a klidné prostředí s parkovou úpravou.

Dlouhodobá koncepce školy vychází z našeho vzdělávacího programu „Škola pro všechny“. Naší prioritou je péče o každého žáka, individuální přístup, práce s nadanými žáky, respektování a rozvoj osobnosti, integrace žáků s poruchami učení a chování. Ke komfortu  vzdělávání na naší škole dále patří vysoká aprobovanost pedagogů, kvalitní materiálně technické vybavení, prostorná tělocvična, rozmanitá nabídka aktivního využití volného času, snadný přístup k internetu pro všechny žáky, dobře zásobená školní kantýna,adaptační programy, lyžařské kurzy, atraktivní výchovně vzdělávací exkurze, projektové dny a další.
Veřejnosti jsou známy naše letní příměstské tábory, kurzy německého jazyka, výstavy žákovských prací, dny otevřených dveří, burzy středních škol, vánoční bazárky a školní akademie.

Sportovní areál při ZŠ Židlochovce

V červnu 2015 byl slavnostně zahájen provoz ve víceúčelovém sportovním areálu při ZŠ Židlochovice. Nové sportoviště bude sloužit nejen škole, gymnáziu, sportovním klubům, ale i občanům ke sportovnímu vyžití. Bude možné v našem městě hostit významnější sportovní události a poskytnout jim kvalitní zázemí.

Finanční příspěvek poskytla většina obcí, jmenovitě obce Blučina, Branišovice, Hrušovany u Brna, Medlov, Nosislav, Opatovice, Sobotovice, Unkovice, Vranovice a Žabčice. Jejich ochoty najít v často napnutém obecním rozpočtu finanční prostředky na výstavbu sportoviště si velmi vážíme.

Jednotliví sportovci i organizace mohou sportovní areál v rámci jeho otvírací doby kdykoliv navštěvovat (kromě školního vyučování). Při organizaci větší sportovní akce a využití celého areálu je možné si termín domluvit na sekretariátu školy, te. 547 425 421. V areálu se pohybuje jeho správce, který dohlíží na dodržování provozního řádu a zajišťuje pořádek na hřišti. Provozní doba je duben až říjen 07:00 – 20:00 hodin, listopad až březen 07:00 – 16:00 hodin

Provozní řád sportovního areálu při ZŠ Židlochovice

Školní poradenské pracoviště

Již od roku 2005 poskytuje odbornou pomoc žákům a rodičům školní poradenské pracoviště. U školního speciálního pedagoga, školního psychologa, výchovného poradce, školního metodika prevence a dyslektických asistentů najdou pomoc žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, zkrátka všichni žáci naší školy. Jsme nápomocni vycházejícím žákům a jejich rodičům při výběru povolání. Tradicí už se stalo pořádání Burzy středních škol. 

Demonstrační technika

Při výuce využíváme v současné době na škole již 9 interaktivních tabulí. Většina dalších tříd je vybavena plátny a dataprojektory. Výpočetní technika nám umožňuje zapojit do výuky moderní nástroje - například internet. Žáci mohou aktivně přispívat do výuky vytvářením výukových prezentací.

Moderní jazykové učebny

V nedávné době jsme uvedli do provozu jazykovou učebnu. Práce v učebně umožňuje učitelům uplatňovat individuální přístup k žákům. Žáci na druhé straně mají možnost individuálně řídit proces učení se cizímu jazyku. Práce v učebně napomáhá zejména k získávání řečových dovedností při práci ve dvojicích i ve skupině. Druhá jazyková učebna je kombinována s počítačovou učebnou, což umožňuje zařadit do jedné výukové hodiny několik různých aktivit.

Adaptační programy pro žáky šestých tříd

Do naší školy se sjíždějí děti z více než deseti okolních obcí a cílem adaptačního programu je usnadnit dětem co nejplynulejší přechod do nového prostředí, pomoci jim vytvořit a upevnit vztahy mezi sebou a poznat se lépe se svým novým třídním učitelem i s pracovníky ŠPP. 

Moderní počítačové učebny

Naše škola se může pochlubit třemi moderními počítačovými učebnami, ve kterých žáci získávají znalosti z oblasti využití výpočetní techniky pro práci a vzdělávání. Učí se aktivně využívat kancelářské a grafické programy, upravují fotografie, osvojují si základy tvorby webových prezentací.

Výuka vaření

V pěkné školní cvičné kuchyni si žáci osvojují nejen základy správné výživy a estetického stolování, ale mají možnost popustit uzdu své fantazii například při zdobení vlastnoručně napečených perníků a přípravě dalších dobrot.

Chovatelský kroužek

V našem chovatelském koutku v budově na Tyršově ulici chováme v akváriích želvy, akvarijní ryby a další živočichy. Žáci si v praxi vyzkouší péči o živé exponáty, získávají povědomí o nutnosti chránit životní prostředí.

Pracovny odborných předmětů

V nové pracovně chemie se žáci seznamují nejen se zajímavým předmětem, ale mohou si také prakticky ověřit získané vědomosti. Velký zájem je zejména o laboratorní práce.