Základní škola Židlochovice

Sponzorský dar od Lesů ČR

Naše škola získala od Lesů ČR, s.p.  sponzorský dar ve výši 50.000,-Kč na spolufinancování projektu Podpora výuky přírodovědných předmětů. Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, zejména přírodopisu, chemie a volitelného předmětu ekologie v souladu s naším vzdělávacím programem „Škola pro všechny“, dále pak pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v této oblasti. Pro zkvalitnění výuky těchto předmětů je nezbytné materiální vybavení odborných učeben – pracovny přírodopisu a pracovny chemie kvalitními školními mikroskopy a laboratorním sklem. Pro usnadnění přípravy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je naším cílem poskytnout těmto žákům vytištěný ucelený výukový materiál do přírodopisu, chemie, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy v souladu se základním učivem podle ŠVP pro jednotlivé ročníky v rozsahu zápisů, které si žáci bez SPU pořizují ve vyučování, což má skupina žáků s SPU vlivem svých specifických obtíží významně ztíženo. Tento materiál bude sloužit i pro domácí přípravu žáků.  Celkové náklady projektu činily 108.048,-Kč. Mikroskopy, laboratorní sklo a  výukové materiály jsou již používány ve výuce.