Základní škola Židlochovice

Preventivní programy

ZŠ Židlochovice ve spolupráci s Vatou v Židlochovicích, nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, uskutečnila v druhé polovině září preventivní programy pro žáky sedmého až devátého ročníku.

Vata získala finanční podporu v rámci projektu Vatavan a Týdne nízkoprahu. Po dohodě s vedením školy a pracovníky ŠPP zajistila vedoucí Vaty preventivní programy pro naše žáky na téma závislosti vedené odbornými lektory společnosti Podané ruce v Brně. Tato společnost se dlouhodobě zabývá problematikou závislostí, prevencí a léčbou.

Za pěkného počasí probíhaly programy pro sedmé třídy v letních prostorách Vaty, za školním hřištěm na ulici Tyršova. Jelikož se zhoršilo počasí, osmý ročník zůstal ve školních třídách a žáci 9.ročníku navštívili trvalé sídlo Vaty na ulici Komenského. Při programu pracovala každá třída se svým lektorem samostatně, pouze beseda pro žáky devátého ročníku se uskutečnila pro dvě třídy dohromady. Programy trvaly dvě nebo tři vyučovací hodiny.

 V úvodu programu byli žáci vždy seznámeni se zařízením Vata, byla jim nabídnuta možnost návštěv ve volném čase a možnost účasti na různých výjezdových volnočasových akcích(výlety, hory aj.). Prohlédli si maringotku Vaty a prostor kolem ní za školním hřištěm, kde mohou také trávit volný čas pod dohledem pracovníků Vaty. Lektoři Podaných rukou rovněž představili svoji organizaci, jejich působnost nejen v oblasti prevence, ale i konkrétní pomoci.

A nyní názvy preventivních programů, termíny,zaměření :

15.9. a 16.9.2016 Adéla ještě nevečeřela – dvouhodinový program pro 7.ročník na téma zdravý životní styl, problematika anorexie a bulimie. Pod vedením zkušené lektorky žáci debatovali nad tématem zdravého životního stylu. Beseda byla prokládána různými aktivitami, prostřednictvím kterých žáci poznávali, jak je důležitá správná výživa těla a jak vážně ohrožují život onemocnění jako je anorexie a bulimie.

19.9.2016 Bylo mi 14……….. – tříhodinový interaktivní  program  pro 8.ročník na téma návykové látky. Žáci se seznámili s legálními a nelegálními drogami, jejich rozdělením. Zaměřili se zejména na ty, které jim mohou být v jejich věku nabízeny, škodlivost na lidský organismus, učili se způsoby odmítání.

23.9.2016 Beseda o drogách – dvouhodinová beseda pro 9. ročník se zkušeným psychologem, který dlouhodobě působí v oblasti nejen prevence, ale i léčbě  různých druhů závislostí u dětí i dospělých. Žákům byl velmi poutavou formou podán výklad o negativních účincích užívání lehkých i těžkých drog. Součástí besedy byla i projekce krátkého filmu, kde uživatelé drog líčí své životní příběhy a poukazují na devastující účinky při užívání návykových látek nejen pro tělo člověka, ale i pro jejich samotný plnohodnotný život ve společnosti.

Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence