Základní škola Židlochovice

Výchovný poradce

Mgr. Eva Studená

výchovný poradce pro 8. a 9. ročník, třídní učitel, učitel Čj a Ov

e-mail: eva.studena@zszidlochovice.cztelefon : 547 425 434

Konzultace po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

Jako výchovný poradce 8. a 9. ročníku pomáhám žákům v otázce výchovy, konkrétně při problémech s pochopením a respektováním pravidel. Společně pracujeme na vhodných modelech chování, učím je vytvářet pozitivní vazby s vrstevníky, rodiči a autoritami. Pomáhám jim hledat pozitivní vzory a vedu je k respektu k sobě samým a svému okolí.

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně , obor Čj, Ov. Ve školství pracuji od roku 2013. Rozšířila jsem si vzdělání o studium oboru Prevence sociálně patologických jevů na Pdf MU v Brně. V průběhu pedagogické praxe jsem absolvovala několik seminářů: Alternativní metody výuky Čj, Asertivní komunikace, Komunikace s rodiči, aj. Ve spolupráci s Karlovou univerzitou v Praze jsem se v rámci projektu Sdílení dobré praxe stala mentorem pro začínající studenty z pedagogických fakult. Ve výuce se snažím o otevřený přístup k žákům a kladu důraz na úzkou spolupráci školy a rodičů.