Základní škola Židlochovice

Zápis do 1. ročníku

„Kdo mi to tu loupe perníček?“ Takto se nás letos dotázalo 67 předškoláků během zápisu, který se nesl v duchu Pohádky o perníkové chaloupce.

Zápis na školní rok 2016/2017 se uskutečnil letos poprvé v budově 2. stupně na Tyršově ulici. Jeho organizaci opět zajišťovalo školní poradenské pracoviště a na samotné realizaci se podílely také všechny vyučující prvního stupně.

Děti přicházely se svými rodiči v průběhu celého odpoledne v úterý 9.2.. Nejprve je čekala perníková chaloupka s panem fotografem, aby měly na svoje seznámení se školou a zápis památku. Následná motivační část zápisu se odehrávala souběžně na pěti pracovištích, kde jsme formou hry a rozhovoru zjišťovali dosažené znalosti a dovednosti našich budoucích žáčků. Na všech stanovištích pedagogům pomáhala pohádková dvojice Jeníček s Mařenkou, která děti jejich úkoly provázela.

Abychom mohli rodičům zodpovědět otázky ohledně připravenosti jejich dítěte na školu, sledovali jsme oblasti grafomotoriky, řeči, zrakového a sluchového vnímání, oblast předmatematických představ. Všímali jsme si, jak dítě zvládá novou situaci sociálně, jak se dokáže po dobu naší spolupráce soustředit nebo dokončovat rozpracované činnosti.

Předškoláci byli velmi šikovní především v oblasti komunikace s dospělým, v sociálním kontaktu, velmi dobře se dokázali přizpůsobit nové situaci. Nejnáročnější oblastí se opakovaně jevila řeč, především výslovnost. S nesprávnou či nezafixovanou správnou výslovností jsme se setkali u 65% předškoláků. Zvládnutí výslovnosti je důležitým předpokladem pro zvládnutí prvního čtení a psaní a dalšího rozvoje myšlení a řeči. Měla by být při nástupu do 1. třídy již v pořádku. Okolo 7. roku věku se pak fixují výslovnostní stereotypy, takže otálení se zahájením logopedické péče vede k méně efektivní a mnohem náročnější práci.

Po motivační části zápisu, kdy jsme se rozloučili s dětmi ve třídách perníkovým dárečkem, následovala formální část zápisu s vedením školy. Zatímco rodiče pokračovali do kanceláře školy, přihlašovali svoje děti, zpracovávala se potřebná dokumentace a otevřela se diskuse o metodách výuky matematiky, předškoláci si šli odpočinout do připravené herny. Tam počkali na svoje rodiče a věříme, že spokojení a plní zážitků odcházeli ze školy domů.

Do 31.5. budeme čekat na případné odklady školní docházky. O jejich průběhu byli všichni rodiče informováni. Pro tento případ je třeba postupovat podle §37 školského zákona: Pokud není dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy její začátek o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (zpravidla pedagogicko-psychologické poradny), odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Od 1. 6. tedy budeme mít konkrétní představu, na kolik nových prvňáčků se můžeme v novém školním roce těšit a co nového je naučíme.

 

Mgr. Radka Minaříková, vedoucí školního poradenského pracoviště