Základní škola Židlochovice

Dějepis – Prášilík

Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.

 

George Santayana

KONTAKT NA VYUČUJÍCÍHO:

Mgr. Adam Prášilík

kabinet ČJ (2. patro)

telefon: 547 425 434

e-mail: adam.prasilik@zszidlochovice.cz

7. ročník

7.B

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka:

Zápisy

Dějepis – 7. ročník

 

Raný středověk

Dějiny Českých zemí

 

 

Velkomoravská říše

1. hodina

Morava:       - nejúrodnější oblasti kolem řek Morava a Dyje

- vyspělé zemědělství, řemeslo i obchod

- opevněná hradiště (sídlo knížat, centra řemesel a obchodu)

- došlo ke sjednocení knížecích sídel v jeden centralizovaný stát

- první doložený moravský kníže je Mojmír

 

Sjednocení: - 833 kníže Mojmír vyhnal z Nitry knížete Pribinu

- závislost na Francké říši

Území:          - Morava, Českomoravská vrchovina, západní Slovensko

Centra:         - Morava – Uherské Hradiště, Mikulčice, Staré Město, Pohansko

- Slovensko – Nitra

- Čechy – Levý Hradec

************************************************************

EXKURZE - Moravské zemské muzeum v Brně

  1. Velká Morava
  2. Fauna Moravy

 

Dozvěděli jste se spoustu zajímavých informací.

V příští hodině vás čeká pracovní list.

Nezapomeňte, co jste se dozvěděli!

************************************************************

 

Velkomoravská říše

2. hodina

Rastislav a slovanští věrozvěstové

- uhájil samostatnost říše před Franckou říší

- na Velkou Moravu přicházeli křesťanští misionáři z Fr. říše

- kníže žádal papeže o založení samostatného biskupství na VM, papež zamítl

pod vlivem Fr. říše

- Rastislav se obrátil na byzantského císaře a ten roku 863 vyslal bratry

Konstantina a Metoděje:

- pochází ze Soluně v Řecku

- mluvili slovanským jazykem

- přeložili části Bible a texty pro bohoslužby

- Konstantin vytvořil nové písmo – hlaholici

- vytvořili církevní organizaci a vzdělávali nové kněží

 

Konstantin umírá v Římě (v klášteře přijal jméno Cyril)

Vzniklo moravské arcibiskupství a Metoděj se stal prvním

arcibiskupem. 

 

 ************************************************************

 

Velkomoravská říše

3. hodina

Svatopluk a rozkvět Velké Moravy

- rozšířil území, podřídil si i české knížectví

- rozvoj uměleckých řemesel a obchodu

- dováželi se: drahé látky, sůl a koření

- vyváželo se: kožešiny, vosk a stříbro

 

Metoděj pokřtil čes. knížete Bořivoje s manželkou Ludmilou.

885 – smrt Metoděje

- papež zakázal slovanskou bohoslužbu

- Svatopluk vyhnal Metodějovy žáky (odešli k Jihoslovanům)

 

Zánik Velké Moravy

Svatoplukovi nástupci řešili útoky Maďarů, říše byla oslabena vnitřními

sváry, a tak říše Maďarům podlehla r. 906.

************************************************************

Společnost a kultura Velké Moravy

Společnost:

- hradiště: centrum řemesel, obchodu, církve, sídlo knížete a družiny

- řemeslo: zpracování železa a dřeva, tkalcovství, šperkařství, hrnčířství

- zemědělství: vyspělé, orba jednoduchými pluhy s železnou radlicí

- obchod: směnný, dálkový

- kníže: volen z nejurozenějších

- šlechta: urození, vlastní pozemky

- rytířstvo: družina bojovníků kolem knížete

- svobodní: řemeslníci, zemědělci, obchodníci

- otroci: váleční zajatci, nesvobodní

- právo: moc knížete ovlivňovala rada stařešinů

 

Kultura:

- souvisí s šířením křesťanství – rotundy, kostely a baziliky v románském slohu

- písemné památky ve staroslověnštině:

  • Proglas – předmluva k evangeliím, napsal Metoděj
  • LegendyŽivot svatého Cyrila, Život svatého Metoděje

************************************************************

Galerie

Velkomoravské šperky různého druhu

 

Pohansko u Břeclavi - opevněný knížecí dvorec

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů - film

https://www.youtube.com/watch?v=BBcVlXZWTa4

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

 

Pavel Koutský: 10 Velká Morava Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

 

Cyril and Methodius / Cyril a Metoděj - czechsubtitles

http://www.youtube.com/watch?v=SOYgsu4u4Sk

 

Sv. Rostislav Moravský

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ekIxTG2gS7E

 

CYRIL A METODĚJ - oficiální trailer

http://www.youtube.com/watch?v=afysLq3obTE

 

CYRIL A METODĚJ - neoficiální trailer

http://www.youtube.com/watch?v=BzK1PPMbP4o#t=18

 

  1. let od příchodu Sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=iktWd5biWlA

 

CM trailer Cinema

http://vimeo.com/80784539

 

Velkomoravský Veligrad (upoutávka)

http://www.youtube.com/watch?v=puxkL2UjAyY

 

Velka Morava

https://www.youtube.com/watch?v=0b8BC7-gPpA

 

Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů 1 díl Bratři ze Soluně

https://www.youtube.com/watch?v=BBcVlXZWTa4

 

Toulky českou minulostí: Díl 21 - Konstantin (Cyril) a Metoděj

https://www.youtube.com/watch?v=5WYpZ1w6kFE

 

Bohové a mýty staré Evropy - Tři pruty Svatoplukovy

https://www.youtube.com/watch?v=e84qQDzO_hM

 

************************************************************

 

8. ročník

8.A, 8.E

Zkoušení: probrané 3 poslední kapitoly

 

Písemka: 

Zápisy

Dějepis – 8. ročník

 

Mezi třicetiletou válkou a francouzskou revolucí

(1648 – 1789)

 

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie

 

České země po třicetileté válce

Panovníci:

Ferdinand III. (1637-57) – vydány Berní rula a Soupis poddaných podle víry

Leopold I. (1657-1705) – r. 1683 Turci obléhali Vídeň, poraženi, část Uher zpět Habsburkům

Josef I. (1705-11)

 

Rekatolizace:

- šlechta přešla na katolictví nebo emigrovala

- příchod šlechty z Německa, Rakouska, Itálie

- jezuité působili ve školství

- vrchnost nutila poddané přejít na katolictví

- více svátků, poutí, stavby kostelů a kapliček

- svatořečení Jana Nepomuckého

 

Robota a nevolnictví:

- zvýšení roboty (dříve několik dní ročně, teď asi 3 dny týdně)

- povstání proti vrchnosti – proto panovník vydával robotní patenty

(určovaly výši roboty)

- poddaní odváděli:    vrchnosti peníze a naturální dávky,

                                   desátek církvi,

daně panovníkovi.

 

Slovníček

čeledín – námezdní prac. síla v zemědělství, dívce se říkalo děvečka

desátek – desátý díl úrody nebo výdělku patřil církvi

konvertovat – přestoupit k jinému náboženství

patent – listina zveřejňující rozhodnutí panovníka

procesí – prosebný průvod věřících při příležitosti svátku některého světce nebo Panny Marie

robota – neplacená práce pro vrchnost

grunt – selská usedlost

*****************************************************************

 

Karel VI. (1711-1740)

Válka o dědictví španělské – vymřeli španělští Habsburkové,

Karel mohl být španěl. král, ale nastoupili francouzští Bourboni.

Protože neměl mužské potomky, vydal tzv. pragmatickou sankci (1713)

– nařízení o následnictví na habsburském trůně (dědičnost i v ženské linii).

Nakonec ji uznaly jednotlivé habsburské země i evropské velmoci.

 

Marie Terezie

(1740-1780)

- manžel František Štěpán Lotrinský (od té doby se vládnoucí rod nazývá

habsbursko-lotrinský)

- vzali se z lásky, měli spolu 16 dětí

 

Válka o dědictví rakouské – po smrti Karla VI.

- proti Bavorsku (Karel Albrecht, uplatnil nárok na České království, obsadil

Prahu, byl prohlášen českým králem a stal se císařem, ale záhy na to umírá)

- proti Prusku (Fridrich II., získal Slezsko)

Marie udržela svou vládu, 1743 korunována čes. královnou.

František Štěpán byl novým císařem.

 

Sedmiletá válka

- pokus o získání Slezska zpět

- spojenci Marie Terezie: ruská carevna Alžběta, francouzský král Ludvík XV.

- obléhání pruského hl. města Berlína - smrt Alžběty, nový car se přidal k Prusku.

- Slezsko definitivně zůstalo Prusku.

*****************************************************************

ÚKOL: 

Mapa habsburské monarchie - atlas, str. 39

Atlas - Habsburská monarchie od poloviny do konce 18. stol. - mapa

Reformy Marie Terezie

- správní

centralizace říše, centrem správy Vídeň

germanizace, úřední spisy v němčině

soupisy půdy – Tereziánský katastr, Berní rula (berně=daň)

rozdělení do krajů – vznik policejních úřadů

sčítání lidu (povinná příjmení, názvy ulic a čísla domů)

 

- soudní

zrušeno právo útrpné (mučení obžalovaných)

odvolací soudy – odvolání proti rozhodnutí vrchnosti

 

- školská

1774 – povinná školní docházka

němčina na gymnáziích

 

- hospodářské

jednotné míry, váhy

podpora textilních manufaktur

 

- církevní

Olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství

v Brně a Českých Budějovicích zřízeno biskupství

*****************************************************************

 

Josef II.

(1780-1790)

- po smrti svého otce Františka Štěpána císařem (1765)

- spoluvládl s Marií Terezií, s novými reformami začal až po její smrti

- nenechal se korunovat čes. králem

 

Reformy Josefa II

- poddanské

zrušení nevolnictví 1781 – stěhování, sňatky, studia i řemeslo bez souhlasu vrchnosti,

robota zůstala

 

- správní

občanský a trestní zákoník – rovnost všech před zákonem, zrušen trest smrti, dcery mohly dědit majetek stejně jako synové

 

- církevní

Toleranční patent 1781 – náboženská svoboda pro luterány, kalvíny, pravoslavné

zrušení klášterů, které se nezabývaly školstvím nebo péčí o chudé, nemocné – budovy využity jako školy, kasárna, nemocnice

zlepšení postavení Židů – židovské školy, studia na univerzitě, mohli pracovat v řemeslech a zemědělství, vojenská povinnost

 

Některé reformy, příliš radikální, byly po jeho smrti zrušeny (daně od šlechty a duchovenstva). Celkově však měly obrovský význam.

*****************************************************************

 

Kultura 17. a 18. století

Baroko

- od přelomu 16./17. stol. po celé 17. století

- období po třicetileté válce přineslo větší zbožnost (i vlivem rekatolizace)

- z portugalštiny pérola barroca – perla nepravidelného tvaru

- okázalost a velkolepost

 

Architektura

- velkolepé stavby, oválný půdorys, důraz na dynamiku, kopule

- staví se kostely, kláštery, zámky (Versailles), paláce

- součástí jsou aleje, zahrady, parky

- měšťanské domy, radnice

- na venkově tzv. selské baroko

stavitelé:         Kryštof a Kilián Dientzenhoferové (chrám sv. Mikuláše v Praze)

Jan Blažej Santini (kostel Křtiny, klášter Rajhrad, poutní kostel Zelená Hora ...)

*****************************************************************

 

Galerie

Habsburská monarchie v 18. století - mapa

Úkol: nakreslit do sešitu

Evžen Savojský - habsburský vojevůdce a přemožitel Turků

 

Monarchové osvícenského absolutismu a reformátoři

Tereziánský katastr je označení pro dva soupisy půdy (v letech 1741–1748 a 1748–1757), který měli poddaní v dědičném nájmu. Došlo k nim za panování Marie Terezie. Kvalitně zachytil bonitu půdy (rozdělil ji do osmi kategorií podle úrodnosti). Při tvorbě katastru docházelo ojediněle i ke tvorbě map.

VIDEO:

Odkazy na internet:

 

Války o rakouské dědictví

https://www.youtube.com/watch?v=E4siOWie_Ds

 

Sedmiletá válka

https://www.youtube.com/watch?v=c7FONthtbpc

 

Marie Terezie (2017) - Trailer / Vojtěch Kotek, Pavel Kříž

https://www.youtube.com/watch?v=YpQM2basVXU

 

DOKUMENT-MARIE TEREZIE,JEJI VELIČENSTVO A MATKA (CZ 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=42P-zndjrbU

BONUS - SPECIALITA - ZAJÍMAVOST

Odkazy na internet:

 

 

 

 

Dějiny udatného českého národa

Pavel Koutský: 73 Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

 

Pavel Koutský: 74 Reformy Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

 

Pavel Koutský: 75 Školská reforma Marie Terezie Dějiny udatného českého národa (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc